MKE és IFLA hírek


Az IFLA FAIFE bizottságának tagja: Vesna Crnogorac

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

ifla_kep1Az idei vándorgyűlés egyik meghívott előadója a Szerb Könyvtáros Egyesület főtitkára, Vesna Crnogorac volt. A főtitkár asszony mind a plenáris ülésen, mind az MKE Jogi Szekciójának ülésén mint az IFLA FAIFE bizottság frissen megválasztott vezetőségi tagja jelent meg és szólt hozzá az MKE 45. vándorgyűlés központi témájához, a Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért gondolathoz.

Vesna Crnogorac eredetileg jogásznak készült, majd a jogi diplomája megszerzése és az elsőfaife_spotlight_kep1 öt év jogi gyakorlata után a média, majd a könyvtárak és kulturális élet területén dolgozott. A Szerb Könyvtáros Egyesület főtitkárának 2006 júniusában választották meg. PhD dolgozatának címe, melyet ez év végére tervez befejezni: A közkönyvtárak feladatai a társadalom demokratizálódása területén, mint pl. a szabad hozzáférés az információhoz joga. […»]


VII. Világtalálkozó ajánlásai

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Megjelentek a Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozójának ajánlásai a 2014-2020-as tervidőszakra készülő könyvtári fejlesztési stratégiához.

 mkeifla_kep1

Az anyag itt olvasható, végleges változatát a Könyvtári Intézet juttatja el a minisztérium Könyvtári osztályára.

Szervezeti élet


Magyar Könyvtárosok Egyesülete 45. Vándorgyűlése

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

kep1A konferencia fő témája: Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért

Az MKE 45. Vándorgyűlésén többször is találkozhattunk idézetekkel, jelmondatokkal. Az egyiket rögtön a logón találjuk: „Eger a Te történeted.”

Ügyes, okos és mindenki számára saját „megfejtést” lehetővé tévő szlogen ez. Valóban mindenki megfogalmazhatja a maga történetét, amiről érdemes szólnia, amit érdemes ajánlania mások számára akár a Vándorgyűlés, a három nap gazdag eseménysora, akár Eger, akár Eger történelmi múltja, vagy az „Egri csillagok”, Gárdonyi halhatatlan remekműve, egyben mindannyiunk egyik kedves olvasmányélménye kapcsán. […»]


A korszerű könyvtár küldetése és feladatai

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Előzetes szakmai vitaanyag a 2014-2020-as könyvtári stratégia elkészítéséhez.


Doncsev András parlamenti államtitkár (EMMI) beszéde a Vándorgyűlés plenáris ülésén – Eger, 2013. július 18.

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

kep3Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért

Tisztelt Elnök Asszony, Polgármester Úr, Főtitkár Asszony, Rektor Úr, Igazgató Asszony és Főigazgató Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében tisztelettel köszöntöm a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 45. Vándorgyűlésén részt vevő könyvtárosokat, amelyre a szervezők tájékoztatása alapján több mint 700 fő érkezett az ország különböző településéről a különböző típusú könyvtárak képviseletében. […»]


Sörény Edina vezető tanácsosnak, az EMMI könyvtári osztálya munkatársának előadása a Vándorgyűlés kisplenáris ülésén

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

kep4A Vándorgyűlés kisplenáris ülésén Sörény Edina, az EMMI könyvtári osztályának vezető jogtanácsosa összefoglalta a jelenlegi könyvtári stratégia megvalósulásának helyzetét. Az eredmények felsorolása mellett részletesen kitért a szakma hazai és nemzetközi környezetének változásaira, a pályázati rendszer átalakulására, és ismertette a 2014-2020-as könyvtári stratégia fő célkitűzéseit. Az előadás itt tekinthető meg.


A Vándorgyűlésen előterjesztett stratégiai vitaanyaghoz a szervezetektől és a vezetőség tagjaitól eddig beérkezett észrevételek

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

MKE Társadalomtudományi szekció véleménye

  • A szakmai vitaanyagot javasoljuk oldalszámozással, számozott fejezetekkel ellátni az egyértelmű tagolás, használat érdekében.
  • Az értelmet zavaró félregépeléseket, rossz szerkesztéseket is ki kell javítani.
  • A vitaanyagban lévő betűszavakat, rövidítéseket fel kell oldani, mindenki számára érthetővé kell tenni (IKT, RFID, IKR, MJV, stb.) A nem mindenki által ismert újdonságokat lábjegyzetelni kell (digitális stúdió).
  • Általános meglátásunk: folytatódik és erősödik az a tendencia, ami szerint a könyvtár=közkönyvtár. A könyvtári rendszer differenciáltsága, az egyes könyvtártípusok eltérő feladatellátása, hogy a feladatmegosztásról ne is szóljunk, a sajátosságaikban rejlő értékek, mind veszendőbe megy ilyen fokú uniformizálás mellett.
  • Úgy gondoljuk, hogy a nemzeti könyvtári feladatok ellátása az információs technológia fejlődése és a globalizáció következtében egyre fontosabb és bonyolultabb feladat, több kormányzati odafigyelést és támogatást érdemelne.
  • A szakkönyvek, szakmai publikációk pedig éppúgy a nemzeti kulturális örökség részei, mint a szépirodalmi alkotások, megőrzésük, feldolgozásuk és közzétételük nélkül nemzeti kultúránk lesz szegényebb. A vitaanyagban is sokkal többször lehetne a szakkönyvtárak szerepéről szólni (pl. az első oldal 8. bekezdése, 5. oldal open access hálózat kialakítása, stb.). […»]

A Bibiliográfiai Szekció beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

A Bibliográfiai Szekció szakmai rendezvényének előadásait az Egri Vándorgyűlés témáit szem előtt tartva – a tudás szabad áramlását és a szellemi javakhoz való hozzáférést, itt Európában – az elmúlt évszázadok könyvtári fejlődéstörténésének kitüntetett momentumaiból állította össze. Az egységes koncepció mellett haladó előadásoknak nagy sikerük volt.

DSCF3327

[…»]


A Helyismereti Szekció beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Helyi értékőrzés – lokális információk szabad és egyenlő hozzáférése a 21. században.

helyismereti

A Főiskola Auditorium Digitáriumában tartott szekcióülés Mándli Gyula köszöntésével kezdődött. A Szervezet elnöksége a vándorgyűlésen Mándli Gyulának, a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete elnökének, eddigi munkásságának elismeréseként a „Kertész Gyula emlékérmet” adományozta, melyhez a Szervezet tagsága az ülésen gratulált. Külön köszöntőt mondott Kertész Gyuláné, a díj névadójának özvegye. […»]


A Könyvtárostanárok Egyesületének beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Hogyan lehetek/maradhatok könyvtárostanár? Képzési lehetőségek

A kérdés aktualitását a napjainkban zajló változások adják. Egyrészt éppen átalakulóban van a felsőoktatás rendszere, az eddigi bolognai rendszer helyett a tanárképzés ismét osztatlan képzés lett. A másik fontos változás, hogy a közoktatás rendszerében az iskolák 2013. január 1-től a KLIK irányítása alá tartoznak.

könyvtárostanári

[…»]


A Műszaki Könyvtáros Szekció beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Műszaki könyvtárak a szabad tudásáramlás fejlesztéséért.

Szép sikert hozott a Műszaki Szekció programja Egerben az MKE 45. Vándorgyűlésén.

Elsőként fontos megemlítenünk, hogy Eger megújulva, s az alapos előkészítés mellett igen nagy szeretettel fogadta az MKE közel 700 könyvtárosát.

muszaki2

Az MKSZ szekció ülését 2013. július 19-én 11 órától az Eszterházy Károly Főiskola patinás régi könyvtártermeinek egyikében, a földszinti 112. számú termében tarthattuk meg. […»]


A Társadalomtudományi Szekció beszámolója

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Kihívások és megoldások a 21. század könyvtárában.

Az MKE Társadalomtudományi Szekciója július 19-én, pénteken 13 órakor kezdte ülését Murányi Lajos és Villám Judit moderálásával. Elsőként a CEIBA cég (Štúrovo, Szlovákia) bemutatójára került sor, ahol Jutka Veresova a könyvtárak munkáját segítő szolgáltatásokat ismertette.

társadalomtud

[…»]


Ízelítő a vándorgyűlés szabadidős programjaiból

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Városnéző és Líceumi séták

11_kep1Városnéző és Líceum látogató sétacsoportok július 18-án és 19-én minden órában indultak a Líceum aulájából. A csoportokat Kárpáti János, Kiss Péter, Nagy Andor valamint Patkós Attila kalauzolta Egerben, valamint a Líceum területén. A magas létszámmal induló csoportok alapos idegenvezetés mellett ismerték meg a megyeszékhely gyöngyszemeit. […»]


A könyvtár új útja – minikonferencia az MKE Társadalomtudományi Szekciója szervezésében

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

TTSZ_konferencia_1Egy évvel ezelőtt az MKE Társadalomtudományi Szekciója A könyvtár új útjai címmel minikonferenciát szervezett. A szakmai nap arra keresett válaszokat, hogy a digitális kor hogyan és mennyiben befolyásolja a könyvtárak szerepét és működését. A rendezvény egyszerinek indult, a felvetődött kérdések, ötletek alapján azonban a szekció vezetése fontosnak tartotta, hogy legyen egy fórum, ahol az „új utak” bemutatásra kerülhetnek, ahol lehetőség van elmondani és meghallgatni, ki milyen utakon jár, ahol lehetőség van ötleteket adni és kapni. Bízunk benne, hogy A könyvtár új útjai minikonferencia egy ilyen fórum. […»]

Szakmai műhely


Poszterelőadás a nem heteroszexuális olvasók könyvtárhasználati lehetőségeiről az IFLA 2012-es konferenciáján

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

ifla poster_noemi somorjai_1A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében folyó országos egészségfelmérések és életminőség kutatások, a leszakadó rétegek egészségi állapotának felzárkózására tett kísérletek ráirányították a figyelmet a nem-heteroszexuális személyek sérülékenységére és egészségi állapotára. Az intézetünk kezdeményezésére újjáalakuló Szuicidprevenciós Fórum és a nem-heteroszexuális csoport könyvtárhasználati szokásainak feltáratlan területe megerősítettek abban, hogy e területen további kutatások szükségesek. Röviden ismertetném az IFLA kongresszuson tavaly bemutatott poszteremet, amely iránt a téma hiánypótló megközelítése miatt számottevő érdeklődés mutatkozott. […»]

Ötágú síp

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Északi várak nyomában…

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Északi várak.v1

Az egri vándorgyűlés egyik kirándulás-programja az északi várakhoz vezetett, de más nevezetességet is érintettünk. A recski emlékpark, Nemzeti Emlékhely volt az első megállója a mintegy 24-28 főnek, aki erre a programra jelentkezett. A tábori emlékhely megrázó élmény volt a részvevőknek, még akkor is, ha személyes emlékek senkit nem fűznek hozzá – legfeljebb családiak. És persze történelmiek… […»]


Egy szép májusi nap Pécsett

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete jóvoltából szép szombati programban lehetett részünk május 25-én. Pécs felé vettük az útirányt, hogy meglátogassuk a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontot, illetve a Zsolnay Kulturális Negyedet. […»]


A MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezet látogatása Kassán

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Az MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 2013.06.15-én kassai kiránduláson vett részt. Utunk során látogatást tettünk Márai Sándor szobránál és megtekintettük a Mészáros utcai emlékszobát is, ahol idegenvezetői tájékoztatást kaptunk.

Ezt követően fogadtak bennünket a városi gyermekkönyvtárban. Egy igazi gyermekparadicsom életébe kaptunk bepillantást. A könyvtárosok rengeteg programmal igyekeznek a könyveket közel hozni az olvasókkal. Megismerkedtünk a kassai Márai Gimnázium könyvtárosával is. […»]

Civil infó


Programajánló

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Képeslapok a régi Debrecenről

Dr. Nagy Attila és
Bencze Tamás gyűjteményéből

kep_5

2013. augusztus 1. 16.30 óra
Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen

[…»]

Mentor


Könyvtárosok felajánlásai az MKE szervezetek/szekciók számára

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Demecs ÉvaDEMECS ÉVA

A Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának tájékoztató és tanszéki kapcsolati könyvtárosa, az MKE Társadalomtudományi Szekció vezetőségi tagja

[…»]

Portré


A Vándorgyűlésen átadott elismerések, díjak, kitüntetések

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

Mint hosszú évek óta, idén is a Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén kerültek átadásra az MKE díjak. Személyes találkozásra sajnos nem volt lehetőség, így e-mail interjú keretében kérdeztem a díjazott kollégákat arról, hogy mit éreztek, amikor átvették a kitüntetést és ez a díj hogyan befolyásolja további munkájukat, valamint mire a legbüszkébbek eddigi pályafutásuk során. […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakiradalmi válogatás

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

konyv_aj_1Trendek a hazai és nemzetközi könyvtárügyben

Líceum Kiadó, 2013. 310p. 2800,- Ft

A kötet megrendelhető a Líceum Kiadónál.

A kötet szerkesztője: Dr. habil. Kiszl Péterkönyvtáros és közgazdász végzettségű egyetemi docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója, Információtudományi Tanszékének vezetője, az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány elnöke, a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás című könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat tanácsadó testületének tagja. Eddig megjelent önálló könyvei: Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak (2005); Hálózati révkalauz. Magyarországi hajózási információforrások az interneten (2010) […»]

Sziporkák


Egy korábbi vándorgyűlésen esett meg…

Posted by zondaz - augusztus 14th, 2013

ILYEN NINCS – és mégis van

Tréfásnak szánt mese 2010-ből

Hol volt, hol nem volt, valahol a déli határszélen, egy poros kisvárosban ott, ahol a Béla kutya is díszpolgár lett, valamikor az új évezred kezdetén, amit az óta is emlegetnek a könyvtárosok, szerte az országban, sőt, még a határainkon túl is, országos gyűlést terveztek a vezető könyvtárosok. […»]