Erős könyvtárak, felkészült könyvtárosok!

Posted by zondaz - július 1st, 2018

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2017-ben végzett munkájáról[1]

A 2017-ben megalapításának nyolcvankettedik évfordulóját ünneplő Magyar Könyvtárosok Egyesülete közhasznú, országos civil szakmai szervezet, mely a társadalmi és gazdasági körülményekre reagálva számos átalakuláson ment keresztül mind céljait, mind eszközeit, módszereit illetően.

1. Szervezeti keretek és a tagság

Taglétszámunk 2017-ben: 2 252 egyéni és 91 testületi tag.

A megoszlás az előző évekhez hasonló nagyságrendű, de 2017-ben is érzékelhető egy kisebb növekedés. Továbbra is jellemző, hogy nagy szélsőségek vannak az egyes szervezetek tekintetében.

A szervezetek tagsága jellemzően 40-60 fő között mozog, ám vannak nagyobb létszámú szervezeteink is – Pest (194 fő), Társadalomtudományi (156 fő), Műszaki (142 fő), illetve a Bács-Kiskun Megyei, a Heves Megyei, a Veszprém Megyei Szervezetek illetve a Közkönyvtári Egylet tagsága megközelíti a 100 főt. A szervezetek többségében magas a nyugdíjas tagok száma. A területi szervezeteknél többségben vannak a megyei és városi könyvtárakban dolgozó kollégák, a kisebb településekről és az egyetemi illetve szakkönyvtárakból kevesebb a tag. Sok beszámolóban szerepel, hogy nehéz a fiatalok figyelmét az egyesület felé irányítani. Hónapról hónapra számos új regisztráció van, ennek ellenére a taglétszám nem emelkedik az új belépőkkel azonos mértékben.

A szervezetek vezetősége 3-6 tagú, de van olyan, ahol az alacsony taglétszámhoz nagyobb vezetőség társul. Érdemes átgondolni, hogy kisebb szervezeteknél szükséges-e nagyszámú vezetőséget választani, és ezt az SZMSZ esetleges módosításával átalakítani.

Más hazai és nemzetközi szervezetekhez hasonlóan kiemelkedő feladatunk a fiatalok folyamatos bevonása az egyesületi életbe. Az elnökség évek óta igyekszik megismertetni az egyesület munkáját az egyetemi és főiskolai hallgatókkal, valamint a pályakezdőkkel, pl. vándorgyűlési pályázat, gyakorlatos hallgatókat fogadunk az irodában, külön is felhívjuk a figyelmüket egy-egy konferenciánkra, bevonjuk őket egy-egy hazai és/vagy nemzetközi projektünkbe, pl. az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célokhoz való könyvtárai kapcsolódás kommunikációja:

 • Pályázatot írtunk ki az IFLA 2017 WLIC konferencián való magyar részvétel támogatása céljából. Ennek eredménye képpen:
 • Az IFLA konferencián Lengyelországban az MKE Barátné Dr. Hajdu Ágnes elnöke, és 23 magyar könyvtáros kolléga, közöttük két hallgató révén képviseltette magát
 • Az olyan szűk körű rendezvényekre is kapnak meghívási lehetőséget az egyetemisták, mint a Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a fenntartható fejlődés megvalósításáért című program. Amikor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete – az NKA támogatásával – szemináriumot rendezett az ENSZ Fenntartható fejlődési célokkal (angol rövidítéssel: SDG-kkel) kapcsolatos könyvtári lehetőségekről, a könyvtári érdekérvényesítésről. A szeminárium helyszíne: az Országos Széchényi Könyvtár volt. Időpontja: 2017. november 22.
 • Gyakorlatilag minden hazai és nemzetközi rendezvényünkhöz van lehetőségük kapcsolódni a fiataloknak.

Ha szétnézünk egy-egy rendezvényen, különösen pedig a vándorgyűlésen határozottan érezhető a fiatalok érdeklődése. Másik javítandó pontja a tagság összetételének a kistelepülések könyvtáraiban dolgozó kollégáink képviselete, ezt az arányt mindenképpen növelnünk kellene, hisz nekik van talán a legnagyobb szükségük arra, hogy érezzék a közösségben lévő erőt és örömet. Sajnos az sem ritka jelenség, hogy egy-egy fiatal bekapcsolódik ugyan egy szervezet életében, de könnyen lemorzsolódik a család és egzisztenciateremtés, más pályák vonzása, vagy csak az elköteleződés hiánya miatt.

A tagság szakmai szerepvállalásának egy másik lehetősége a második regisztráció. Ennek mértékéről továbbra is kevesebb információnk van, de az arány mindenképpen kevés. Felvetés érkezett a második regisztráció díjának csökkentésére.

2. Szakmai érdekképviseleti feladatok

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének, hivatásunk meghatározó civil szervezetének nagy a felelőssége. A szakmai érdekképviseleti munkája egyik alappillérét adja tevékenységének. Ezt fogalmazza meg számos fórumon és formában a tagság, és ennek ad megfelelő keretet az alapszabály, melyet folyamatosan árnyalnak az aktuális szakmapolitikai kérdések és trendek, a jogszabályi környezet, valamint az egyesület folyamatos megújulás iránti elkötelezettsége. Ez fogalmazódik meg a 2016-ban megalkotott egyesületi stratégiánkban is.

Az érdekképviselethez tartozik az egyesület elnöksége által megbízott szakértő közreműködése az igazgatói pályázatok bírálatában. Vagy a hivatásunk eredményességének, küldetésének, fontosságának demonstrálása. A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet kezdeményezése nyomán több könyvtár is megünnepelte április 14-ét, a Könyvtárosok Világnapját. 2017. évben is többször napirendre került a könyvtárosok bérhelyzete, valamint az életpályamodell elképzelései. Sajnos ezen a területen nem sikerült előrelépni. A Közhasznúsági jelentésben pontosan olvashatják, valamint a honlapon időrendben és szövegszerűen is követhetik a jogszabályokhoz készített véleményezéseket. Amennyiben a határidő megengedi, a jogszabálytervezeteket eljuttatjuk a szervezeteknek, ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy gyakran a határidő után érkeznek meg a hozzászólások, ill. csak vélemények és szövegszerű megfogalmazások formájában küldik őket a kollégák.

A szakmai érdekképviselet részeként beszélhetünk meg az együttműködési megállapodások különböző formáiról, szóljon ez egy-egy projektről, egy közös fellépésről, vagy intézményi kapcsolatokról, mint pl. az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézetével.

A szakmai érdekképviseletnél kell megjegyeznem, hogy 2017-2018-ban több olyan kapcsolatot sikerült kiépíteni, mely komoly lehetőségeket hordoz egyesületünk számára, pl. Kőrösi Csaba igazgató (Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága), volt ENSZ nagykövet és Vízi László főosztályvezető (Kulturális Diplomáciai Főosztály, Külgazdasági és Külügyminisztérium) több ízben is tartott előadást konferenciáinkon.

A 2017-es évtől egyesületi életünkben tovább foglalkoztunk az ENSZ fenntarthatósági céljaival, az Agenda 2030-cal, és az IFLA Global Vision programjához kapcsolódó stratégiai gondolatokkal, mely mind lokális, mind globális szinten segít formálni és megerősíteni a társadalomban, a fenntartókban és nem utolsó sorban magunkban kialakult könyvtár- és könyvtárosképet.

3. Szervezeti élet

A tagság közvetlenül szervezetben végzi tevékenységét, ezen az úton kapcsolódik össze és alkotja az egyesületünket. Mindannyiunknak a felelősége, hogy ennek a sokszínű szakmai közösségnek ‒ az alapszabályban meghatározott feladatoknak és stratégiai tervekben megfogalmazottaknak megfelelően ‒ keretet adjon és egységes szervezetté kovácsolja.

Ezúton szeretném megköszönni Szóllás Péter elnök úrnak, ill. Bazsóné Megyes Klára elnök asszonynak azt a komoly és lelkiismeretes munkát, amellyel a szervezetek beszámolóit évről-évre igyekszik strukturáltabbá és áttekinthetőbbé tenni, valamint az elemző összesítést, mellyel segíti azt, hogy a szervezetek munkája, ill. ezek elemei megjelenhessen az éves beszámolóban. Köszönet azoknak a szervezetek, aki ezeket a beszámolókat a kért struktúrában és határidőre beküldték. A helyzetkép lényegesen kedvezőbb, mint az előző évben: Csupán egyetlen szervezet nem küldte be a beszámolót, és a legtöbben a kért struktúrát is követték.

„A szervezetek mindegyike legalább 2 rendezvényt tartott, de zömében 4-6 alkalommal szerveztek összejöveteleket. Ezek nagy része szakmai rendezvény volt, de majdnem minden szervezet kirándulást, tanulmányi utat is megvalósított. A taggyűlések szinte minden esetben valamilyen szakmai rendezvény keretében zajlottak le. Szinte minden szervezet megemlíti a vándorgyűlést is, ahol sok szervezet szekcióprogram szervezőjeként vesz részt, illetve a szervezetből nagy számban vettek részt a konferencián.

Az országos MKE rendezvények, konferenciák minden esetben megemlítésre kerültek a beszámolókban. Érezhetően fontos eseménynek tekinti a tagság ezeket a konferenciákat! A küldöttközgyűlések, tanácsülések is szinte minden beszámolóban előkerültek.

Fontosnak tartják a szervezetek a bizottsági munkákban való közreműködéseket is – ha a szervezetből valaki valamelyik ad- hoc vagy állandó bizottság tagja, azt jelzik, illetve a Fitz-díjra való jelölések is sokszor megemlítésre kerültek.

A legtöbb szervezetben intenzív egyesületi élet folyik – nem csak a központi rendezvényeken, konferenciákon vesznek részt, de maguk is színvonalas eseményeket szerveznek. ”[2]

Sokat javult az adminisztrációs, a pénzügyi fegyelem, persze mindig van hova fejlődni, szinte minden tanácsülésen felmerül ez a kérdés. Szinte nap mint nap szembesülünk valamilyen jogszabályi változással, most a tagdíj beszedésről van újabb rendelkezés. Legutolsó elnökségi ülésen hoztunk egy határozatot, mely a szervezeteket is érinti, mely szerint az előző évi számlák kezelését, befogadását február végéig be kell fejezni mind a szervezetek vezetőinek, mind az iroda munkatársainak, akiknek ezúton is köszönjük a lelkiismeretes munkáját, de magunk dolgát nehezítjük meg, ha nem tartjuk be ezeket a szabályokat.

Egy kivételével minden szervezetben elkészült a szervezeti és működési szabályzat, további feladat a pénzügyi és irattározási szabályzatok elkészítése, ezek közül a pénzügyi már előkészítés alatt van.

Az egységes szervezetként való működéshez, a közös identitás érzetéhez nyújtanak segítséget a központi rendezvények, a közös fellépés, a szakmai érdekképviselet, a különböző szakmai fórumokon való megnyilvánulás és képviselet. A rendezvényeknél mindenképpen érzékelhető ezek tudatos, egyre szélesedő folyamatként való megjelenése, mely nemcsak számában, de az érintett területeket tekintve is növekszik.

A 27 beérkezett beszámolóból 22 esetben kiderült, hogy a szervezet taggyűlést tartott, és azon elfogadták az előző évi beszámolót és munkatervet, esetleg az SZMSZ módosult, vagy a szervezet vezetőségében történő személyi változást szavaztak meg. A taggyűlések fontosságát ki kell emelni, hogy minden szervezet tartson évente legalább egy alkalommal taggyűlést.

Területi szervezeteknél továbbra is fontos a megyei könyvtár, ill. a helyi egyetem súlya. Jelentős a nagykönyvtárak által nyújtott segítség is (OSZK, OGYK, KSH stb.).

„Jellemzően az egymás közötti kapcsolatok erősek – ezt sokszor közös szakmai programok, kezdeményezések kapcsán, illetve közös kirándulok szervezésében nyilvánul meg a szervezetek között. Sok esetben említik a határokon átnyúló kapcsolatokat is, akár intézményekkel, akár határon túli szervezetekkel, de van olyan szervezet, amelynek határon túli kolléga is tagja.

Több szervezet jelezte, hogy jó kapcsolatot ápol nagyobb könyvtárakkal, a titkársággal, az elnökséggel illetve a tanáccsal. Helyi civil szervezetekkel, nem szakmai intézményekkel vagy önkormányzattal való kapcsolatról nem tettek említést a beszámolókban.”

A szervezetek által 2017-ben lebonyolított rendezvények igen színes képet mutatnak, legtöbb szervezetnek van saját profilja, a hagyományok ápolásától a tanulmányutakig, a szakmai beszélgetésektől a konferenciákig. Legtöbben saját programmal jelentkeztek a Könyvfesztiválon és/vagy a vándorgyűlésen. Alkalmanként jellemzők a közös programok akár a vándorgyűlésen, akár a könyvfesztiválon, de egyéb szervezések alkalmával is.

3. Kommunikáció

Kommunikáció fontosságát felismerve szinte mindenhol van levelezőlista, a kapcsolattartás elektronikusan történik. A honlap szintén általános, hol az MKE oldaláról, hol önállóan alakították ki. Facebook oldala is egyre több szervezetnek van. Az MKE központi oldala is valamivel aktívabb lett. A honlap bizottság elnöke 2017-től Buzai Csaba, akinek munkáját továbbra is segíti a bizottság, különösen pedig Gerencsér Judit főtitkár, a Tanács elnökei (Bazsóné Megyes Klára, Szólás Péter), Hantal Zsófia, Dávid Boglárka. Sajnos a szervezetek kevés hírt küldenek a honlapra, ugyanakkor be kell vallanunk, hogy az új elnöknek még nem sikerült összehívnia a bizottságot, ebben talán a földrajzi távolság is megakadályozta.

A helyi sajtó mellett a szervezeti hírek az egyre fontosabbá váló, évi hat számban megjelenő, honlapról elérhető Könyvtárvilágban, az MKE elektronikus webmagazinjában is megjelennek. Köszönet érte a főszerkesztőnek, Kóródy Juditnak, és a szerkesztőknek, valamint a műszaki szerkesztőnek, Zonda Zoltánnak, és minden olyan kollégának, aki írásaival hozzájárul, hogy webmagazinunk betöltse feladatát.

„A Munkabizottság tevékenysége 2017-ben:

 • Kapcsolatok révén díjmentesen megkaptuk az MKE 2017-es média megjelenéseinek gyűjteményét, amelyet így elemezni tudtunk és levonhattuk azokat a következéseket, amelyeket felhasználhatóak a további tervezéshez. Szükség szerint – pl. egy-egy esemény alkalmával – szintén készítünk hasonló elemzést.
 • A szervezetektől Ludasi Tünde havonta bekéri a régió média megjelenéseit, és táblázatba foglalva elemzi.
 • Megszerkesztettük és elektronikus kiadványként kiadtuk a Hegyközi Ilona által lefordított IFLA trendek – röviden című kiadványt (ISBN 978 963 89260 2 9), amely a következő IFLA dokumentumok kivonatai alapján készült: Riding the waves or caught in the tide? Navigating the evolving information environment. Insights from the Trend report, 2013.; IFLA Trend Report 2016 Update.
 • Az aktív szervezeteket is bevonva konzultáltunk a Honlap Bizottsággal a fejlesztési igényekről, lehetőségekről.
 • 6 alkalommal megjelentettük a Könyvtárvilág webmagazint, amelyben összesen 73 cikkíró könyvtáros 118 írása jelent meg. 19 MKE szervezet és 5 együttműködő szervezet jelent meg az írásokban, és ebben az évben 8 szervezet nem publikált. Kiemelkedőnek tekinthető a vándorgyűlési eseményeket összefoglaló szám, ami átfogó képet ad a programokról és a díjazottakról azok számára is, akik nem vettek részt a rendezvényen.

A webmagazin egyébként betöltötte 5. évét, és működését imponáló számok jellemzik: összesen 174 cikkíró 568 cikket írt, ez számonként átlagosan közel 19 cikket jelent. Sajnos, az oldal látogatottságáról technikai hiányosságok miatt nincs mért adatunk. ” [3]

Vannak megyei könyvtári lapok (Kaptár – Jász-Nagykun-Szolnok, KEMLIB Komárom-Esztergom Megyei Szervezet), Vasi Könyvtári Portál. A Vas Megyei Szervezet szerződést kötött a kulturális központtal, hogy megjelenjenek a híreik a szombathelypont-on.

Kommunikációs lehetőséget hordoz, hogy a Könyvfesztiválra minden évben roll-up-ot készítünk az előző évi Fitz-díjas könyvekről a kiadók közreműködésével. Akárcsak a szekciók azon törekvése, hogy megbecsült, régóta a szekcióért tevékenykedő idős kollégákat tiszteletbeli tagoknak szavazzák meg, pl. ilyen gyakorlatot folytat a Társadalomtudományi Szekció, és Műszaki Könyvtáros Szekció.

A működés, a szakmai hírek és segítség, valamint a mindennapi feladatok teljesítése során kiemelendő a Titkárság és Tanács szerepe és segítségnyújtása. A szervezetek munkáját és a kommunikációt nagyban segítik a főtitkári beszámolók, prezentációk.

4. Elismerések

Már a tiszteletbeli tagság is a közösség elismerése, akár csak a többi szakmai kitüntetés. Sajnos ezen a területen nincs változás, számuk csökkenésével egyre nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek országos és helyi elismerései. Így a Magyar Könyvtárosok Egyesületéért Emlékérem mellett több szervezet alapított saját kitüntetést, pl.

 • Bibliográfiai Szekció és Helyismereti Könyvtárosok Szervezete: Kertész Gyula emlékérem;
 • Békés Megyei Szervezet: Az év könyvtárosa díj;
 • Fejér Megyei Szervezet: Tóth György emlékérem;
 • Pest Megyei Szervezet: Téka-díj (25 éve Pest megyében dolgozók), Nagy Ferenc-díj (35 év alattiak);
 • Gyermekkönyvtáros Szekció: Vándorbagoly-díj – a könyvtáraknak;
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet: Csendes János-díj; SZSZBM Könyvtári kultúrájáért díj;
 • Veszprém Megyei Szervezet, a Tolna Megyei Szervezet díjai;
 • Zala Megye Könyvtárügyéért plakett, stb.

A beszámolókban megemlítik a kitüntetést kapó kollégákat, büszkék az MKE Emlékérmesekre, állami kitüntetettekre. Sajnos még így sem sikerül közel minden olyan kollégát kitüntetésben részesíteni, akik ezt munkájukkal, életpályájukkal ezt megérdemelnék.

2017-ben Szinnyei József díjban részesült:

 • Burmeister Erzsébet, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum főkönyvtárosa, volt főigazgatója,
 • Nagy Zoltán, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott könyvtárosa, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció elnöke.

Kimagasló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

 • Dr. Babus Antal, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének osztályvezetője,
 • Koszorús Oszkár, helytörténész, könyvtáros.

Magas színvonalú szakmai munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Major Levente István népzenész, az Üsztürü Zenekar alapítója és prímása, a Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum zenei könyvtárosa.

Füzéki István Emlékérmet dr. Arató Antal kapott.

Magyar Könyvtárosok Egyesületéért Emlékérem kitüntetettjei: Espán Edina, Eszenyiné dr. Borbély Mária, Gazdag Tiborné, Mennyeiné Várszegi Judit, dr Palotai Mária.

Az év fiatal könyvtárosa díj: Mohácsi Zoltán (HM HIM Hadtörténeti Könyvtár); Az év fiatal könyvtárosa – különdíj, Kovács Máté-díj Mészáros Kornélia (Evangélikus Hittudományi Egyetem).

Itt is kiemelném azt a gyakorlatot, hogy a kerek évfordulót ünneplő szervezetek az elismerő oklevelet kaptak.

 • Vas Megyei Szervezet 50 éves (1967.09.16.)
 • Békés Megyei Szervezet 50 éves (1967.10.31.)
 • Társadalomtudományi Szervezet 40 éves (1977.01.17.)
 • Bács-Kiskun Megyei Szervezet 40 éves (1977.05.27.)

5. Egységesedés, közhasznúsági jelentés

2015 után 2017-ban már egyre gyakorlottabban folyt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete minden szervezetében az egységes könyvelés a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Hantal Zsófia továbbfolytatta tanácsadói tevékenységét, amikor a tanácsülések alkalmával felhívta a típushibákra a figyelmet a nehézségek áthidalása érdekében. A közhasznúsági jelentés elkészítése és ezzel összefüggésben az év végi zárás során még kerültek elő megoldásra váró kérdések, de ezek száma csökkenő és úgy érzem, hogy körvonalazódik az egységes munka előnye is, elsősorban a szervezeteknél. Ezen a helyen kell megköszönöm a Mingus-BB Kft (Kosztya Adrienn) munkáját, valamint a számlák kezelésével megbízott Hantal Zsófia áldozatos szerepvállalását, de az utolsó rohamban Molnár Jánosné is erőn felül helytállt a számára idegen területen is. A közhasznúsági jelentés szöveges megfogalmazásáért Gerencsér Judit főtitkárt illeti nagy köszönet.

A közhasznúsági jelentést mindenki időben megkapta, és ebből világosan kiderül, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesületének sikerült stabil pénzügyi mérleggel zárni a 2017-os esztendőt is. Ugyanakkor az MKE központi záró egyenlegéhez tartozik, hogy abban már benne vannak a 2018-as regionális IFLA workshop, kompetencia konferencia, valamint a 2018-ra áthúzódó pályázati elszámolások. Ez a stabil pénzügyi helyzet tette lehetővé, hogy a 2017-es wroclawi IFLA konferencián való részvételre 2 pályázatot is kiírtunk (útiköltség-támogatás, regisztrációs-díj).

Az egyesület közhasznú tevékenységét a könyvtárosok, szakirodalmi tájékoztatást végzők, a könyvtárak és szakirodalmi tájékoztatási intézmények és azok használói, továbbá a könyvtár -és tájékoztatásügyben érdekelt társadalmi szervezetek, egyesületek, illetve azok tagjai érdekében folytatja.

 • A szakmai prioritások megtartásával tevékenyen vettünk részt a kulturális, oktatási közgyűjteményi-könyvtári kormányzati munkában,
 • Szakmai érdekvédelmi tevékenység megerősítése céljából folyamatosan részt vettünk kiemelt fórumokon, rendszeres párbeszéd alakítottunk ki a döntéshozókkal mind az elnökség, mind a szervezetek szintjén
 • Partnerkapcsolatainkat fejlesztve együttműködtünk más hazai és külföldi könyvtáros és civil szervezetekkel.
 • Könyvtárügyi, szakmapolitikai fórumokat rendeztünk az MKE tagsága, ill. az egész szakma számára
 • 2017-ban az MKE folyamatos munkakapcsolatban állt az EMMI Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári és Levéltári Osztályával és a Kulturális Kapcsolatok Főosztályával az ágazati irányítás aktuális kérdéseiben, a szakmai döntések, jogszabályok előkészítésében.
 • Állást foglaltunk és együttműködtünk a könyvtárosképzés kkk-jának ismételt megújításában.
 • Képviseltük a könyvtárosokat szakmai szakértőként, díjakra jelölőként, különböző bizottságokban történő munka során.
 • A tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés fejlesztése érdekében alapítóként segítettük az Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány (INKA) tevékenységét, pl. alapszabályának módosítása, kuratóriumi elnök megválasztása Bakos Klára személyében
 • Igyekeztünk egyre eredményesebbé tenni marketing tevékenységünket és az MKE szakmai feladatvállalásának népszerűsítését a tagság és a széles közvélemény körében.
 • Kiemelt feladatként kezeltük a külső és belső kommunikáció eredményesebbé tételét. Igyekeztünk megújulni, megjelenésünket gyakoribbá tenni és egyre nagyobb súllyal szervezni ezt a munkát, építve a 21. század kommunikációs eszközeire és a média nyújtotta alkalmakra a televízióban, rádióban, nyomtatott és elektronikus sajtóban (ezekről minden esetben hírt adtunk, elsőként a honlapon). Fokozottabban éltünk a közösségi média által nyújtott lehetőségekkel.
 • Foglalkoztunk az MKE és a könyvtárügy stratégiai kérdéseivel, vezetőként részt vettünk a könyvtárosi életpályamodell, illetve más bérrel kapcsolatos megbeszélések folyamatában 2017-ben is.
 • Munkabizottságokat, munkacsoportokat hoztunk létre/összetételében újítottunk meg, delegáltunk, illetve működtetettünk tovább.
 • Éltünk az állami kitüntetési javaslattévő jogával.
 • Eredményesen pályáztunk és pályázatban megjelölt célokat valósítottuk meg, pl. NKA – vándorgyűlés, NKA – IFLA részvétel, NKA – kompetencia konferencia Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás 2017. március 1-jén, NKA – Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a fenntartható fejlődés megvalósításáért 2017. november 22. NKA – Könyvtári vezetők külföldi tanulmányútja; EMMI – működési támogatás, EMMI – működési, stb. IFLA – nemzetközi Ezúton is köszönetünket mondjuk Wimmer Évának, és az MKE új pályázati felelősének Hegyközi Ilonának.
 • Az Alkotó könyvtáros az MKE-nek népszerű és nemes sorozata, melyet az OIK-val közösen rendezünk immár a 16. éve.
 • Foglalkoztunk az MKE 75 éves történetét bemutató és feldolgozó tudományos igényű jubileumi kötet terjesztésével.
 • Hallgatói pályázatot írtunk ki fiatal informatikus könyvtáros hallgatók vándorgyűlési részvételének támogatása céljából.
 • Foglalkoztunk könyvtáros életművek ápolásával.
 • Fitz-díj munkabizottság véleményezését követően javaslatot tettünk a Fitz József könyvdíjak átadására
 • Együttműködtünk az Országgyűlési Könyvtár által kezdeményezett Kárpátmedencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című ösztöndíjprogramban.
 • Az elnökség tagjai számos területi programon vettek részt, pl. évfordulós ünnepségek, szakmai napok, konferenciák. Igyekeztünk minden szervezeti rendezvényen képviseltetni magunkat.
 • Vándorgyűlést szerveztünk Miskolcon.
 • A vándorgyűlési módszertani útmutatót kiegészítettük az éves szakmai rendezvény minél hatékonyabb és eredményesebb előkészítése és lebonyolítása érdekében.
 • Részt vettünk a XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Nagytermi és a Könyvtáros Klub programokat szerveztünk és bonyolítottunk le, valamint standot működtettünk. Ezúton is köszönetet mondunk Sörény Edinának, aki 2017-ben szervezte a könyvfesztiváli programokat.
 • Nagy sikerrel rendeztük meg Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás című nemzetközi tudományos szakmai konferenciát, ill.
 • Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a fenntartható fejlődés megvalósításáért. Szeminárium az érdekérvényesítésről című konferenciasorozatot.
 • Folytattuk a Könyvtárosok a forradalomban címmel megemlékezési programot azon könyvtáros felkutatása céljából, akik aktív cselekvői, résztvevői voltak a forradalmi eseményeknek.
 • Szakértői véleményeket készítettünk az álláspályázatok vonatkozásában.
 • Megkezdtük a 2018-i keszthelyi vándorgyűlés előkészítését.

6. Működés- és működésfejlesztés

 • Működtettük a titkárságot, kezeltük a működéssel kapcsolatos iratokat és egyéb dokumentumokat, melyek a honlapon és az egyesület titkárságán az ügyrendi szabályozás szerint bárki számára megtekinthetőek.
 • Elkészítettük az alábbi dokumentumokat: éves munkaterv, költségvetési tervezés. Amberg Eszter és Fehér Miklós segítségével folytattuk az Ellenőrző Bizottság által javasolt Költségtérítési Szabályzat kidolgozását. Nagyon köszönjük a támogatást és a szakmai útmutatást.
 • Folytattuk az MKE Ügyrend hatályosítását és aktualizálását.

7. Külügyi kapcsolatok

Az MKE nemzetközi kapcsolatai nagy hagyományokkal és több évtizedes múlttal rendelkezik. Az MKE civil szervezetként kulturális diplomáciai tevékenységet folytat, részben központosítottan, részben pedig az MKE területi szervezeteinek vagy szekcióinak keretében. Partnerkapcsolataink közül kiemelkedik az IFLA (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége) és az EBLIDA (Könyvtári, Információs és Dokumentációs Egyesületek Európai Irodája), mely nemzetközi szervezeteknek tagjai is vagyunk.

Bilaterálisan együttműködünk a nemzeti partneregyesületekkel. Hagyományosan jó kapcsolatunk van a szomszédos országok társszervezeteivel, közülük is kiemelendő a horvát, szlovák, román, szerb, osztrák egyesületekkel ápolt viszony. Rendszeresen részt veszünk a V4-es országok rendezvényein és partnerségi kötelékünk van ezen országok könyvtáros egyesületeivel. Az IFLA a Global Vision, valamint az International Advocacy Program-nak köszönhetően tovább mélyült és konkrét együttműködésekben öltött testet a Lengyel Könyvtáros Egyesülettel való kapcsolatunk. Számos további szakmai együttműködésünk van, pl. az IFLA-ban végzett munkánk vagy közös szakmai érdeklődésünk alapján a skandináv, olasz, német, spanyol, francia, amerikai, szlovén, ukrán egyesületekkel és könyvtárakkal.

Külföldi kapcsolataink közül kiemelten fontos és kedves a határon túli magyar könyvtárosok szakmai szervezeteivel és intézményeivel való együttműködésünk: a szerbiai KAPOCS-csal, a romániai, a kárpátaljai és a szlovákiai magyar könyvtárosok egyesületeivel, a horvát, szlovén, osztrák intézményekkel és kollégákkal. Támogatjuk a kollégák vándorgyűléseinken való részvételét, és szakmai kapcsolatainak kialakítását. Számos szervezet önállóan is rendelkezik külföldi, elsősorban határon túli magyar szakmai kapcsolattal.

Jelentősebb nemzetközi események:

 • IFLA regionális workshop (2018 április) előkészítése
 • IFLA konferencia Wroclaw, Lengyelország
 • A Programozás Hete, EU Parlament
 • Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése – ösztöndíjprogram
 • IFLA International Advocacy Programme (IAP) kapcsolat, publikációk, folyamatos magyar jelenlét
 • Library World Map
 • Agrárkönyvtárak a változó világban 2017 március 24-én
 • Dániai tanulmányút 4 magyar könyvtárvezető részvételével 2017. május 21-26 között az NKA támogatásával
 • MKE pályázatot írt ki az IFLA 2017 WLIC konferencián való magyar részvétel támogatása céljából.
 • Az IFLA konferencián Lengyelországban az MKE elnöke, és 23 magyar könyvtáros hallgató, illetve könyvtáros kolléga révén képviseltette magát.
 • IFLA Global Voice szavazás magyar támogatása a lengyelországi IFLA konferencia egyik fontos állomása és kezdeményezése volt. Az online kérdőív magyar nyelven is hozzáférhetővé vált Dávid Boglárka, Barátné Hajdu Ágnes közreműködésével.

Nemzetközi szerepvállalásunkat tovább erősítette, hogy Barátné dr. Hajdu Ágnest, az MKE elnökét, újraválasztották az IFLA Igazgatótanácsába a 2017-2019-es időszakra, ezzel a maximálisan megválasztható két ciklust tölti majd be ebben a pozícióban. Különösen érdekes lesz ez mind a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, mind a magánember szemszögéből, hisz az IFLA történetének egyik legizgalmasabb időszakát éli, melyben új feladatok, növekvő aktivitás, inspiráló kihívások várnak mindannyiunkra.

Mindezek segítségével is kézzel fogható a 2015-ben választott jelmondatunk: Erős könyvtárak, felkészült könyvtárosok!

Köszönet minden olyan kollégának, vezetőségi és elnökségi tagnak, aki fáradságot nem kímélve, önzetlenül végezte tevékenységét a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, szeretett hivatásunk, kollégáink és könyvtáraink érdekében.

Barátné dr. Hajdu Ágnes
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke

1. A beszámoló a 2018. május 11-én elhangzott szóbeli kiegészítés írásos változata.
2. Szóllás Péter írásos összefoglalója. 2018. május 8.
3. Zsigáné Kóródy Judit írásos beszámolója 2018. február 6.

Comments are closed.

Blog Home