KEMSZ – Egyesületi délután a szakmai napon

Posted by zondaz - november 13th, 2016

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezete az utóbbi években igyekszik kihasználni a lehetőséget, hogy a Könyvtári Hét első napján tartalmas szakmai programmal egyesületi délutánra is sort kerítsen. Idén a könyvtárban előforduló konfliktushelyzetek megoldására, a helyes kommunikációra fókuszálhattunk, valamint az egyesület 2016-os évben eddig megvalósított célkitűzéseiről, főbb eseményeiről és a pénzügyi helyzetéről is tájékozódhattak a tagok.

201605_szervezetielet_kemsz_1

A kommunikáció, a személyközi és az online kapcsolattartás könyvtári eszközeiről Ludasi Tünde Csevegés – Posztolás – Tájékoztatás: Partnerünk az olvasó című előadásából szerezhettünk jó alapokat. Tünde, aki mindamellett, hogy tapasztalt könyvtáros kolléga, az MKE Marketing és Kommunikációs Bizottságának is a tagja. Előadásában rendszerezett és áttekinthető formában nyújtotta át mindazt az elméleti tudást, melyet a kommunikáció témakörében, s ezen belül kiemelten a könyvtári kontextusban felmerülő kommunikációs eszközök és helyzetek tekintetében érdemes ismernünk.

A 21. században kiszélesedett a kommunikációs eszközök világa, de nem biztos, hogy az információáramlás modern módozatai (a közösségi oldalakon való közzététel, a chat, az e-mail, a videokészítés és -megosztás) minden esetben hatékony kommunikációt eredményeznek. Tehát nem kell elhagynunk a hagyományos kommunikációs eszközöket és csatornákat, inkább a kommunikáció céljára és a vevők célcsoportjára fókuszáljunk, és válogassunk a kínálkozó lehetőségek között – ajánlotta előadásában Ludasi Tünde. A közlésünk vevői meghatározzák azt is, hogy milyen nyelvezetet használjunk, mennyire terjengősen fogalmazzunk tájékoztatásunk során, meg kell felelnünk továbbá azoknak az illemszabályoknak is, melyek az adó és a vevő között felmerülhetnek (pl. a tegeződés kérdése, a határozott fellépés, az ízléses megjelenés, írásbeli közlésnél pedig a helyesírás fontossága). Az internetes csatornákon történő megjelenés nem csak magánemberként, hanem a könyvtár, mint intézmény képviseletekor is mérlegelendő kérdéseket vethet fel: milyen információkra reagáljunk, hogyan like-oljunk, mit tegyünk közzé és mit ne.

Természetesen a személyes kapcsolattartásnak is számtalan formája lehet az olvasó és a könyvtár között. Ezeknek is megvannak az eszközei és a szabályai, melyek közül jócskán szemezgethettünk az előadás segítségével. Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a könyvtárosra nem egyszerűen, mint szolgáltatóra tekint az olvasó, hanem egyszersmind a tudás birtokosára és segítőre is. Ennek az elvárásnak udvarias viselkedéssel és megoldásközpontú, asszertív szemlélettel tudunk megfelelni. S mivel a könyvtárhasználó nemcsak az arculati elemekből, hanem egy-egy könyvtárossal való közvetlen kommunikációjából is levonhat következtetést a könyvtár intézményével kapcsolatban, e tekintetben a felelősségünk is nagy. Ludasi Tünde előadásából kiváló összegzését kaptuk a könyvtárban megvalósuló kommunikáció módszertanának.

Az egyesületi délután második előadója, Péterfi Rita, a Pest Megyei Könyvtár osztályvezetője már többször bizonyította számunkra, hogy kiváló előadó. Nem volt ez másként most sem. Könnyed előadásmódjával, mindannyiunk által tapasztalt problémák felvetésével tartotta fenn a figyelmünket a Konfliktusok a könyvtárban című előadásával.

201605_szervezetielet_kemsz_2

Mit tehetünk, ha kínos közlendőnk van egy olvasóval – például, ha a higiéniai hiányosságai miatt zavarja a többi könyvtárhasználót? Péterfi Rita saját könyvtárosi tapasztalataiból merítve vázolta a lehetséges megoldásokat. A szentendrei könyvtárban a helyi hajléktalanellátó intézménnyel együttműködve sikerült elérni, hogy valamennyi könyvtárhasználó megfeleljen a kulturált megjelenés elvárásainak – legyen szó akár a személyi higiénéről vagy éppen az alkoholos befolyásoltság mértékéről.

Hogyan kezeljük a kollégák között felmerülő konfliktusokat? Erre a kérdésre is kaphattunk elméleti és gyakorlati válaszokat egyaránt. Az említett példa alapján meggyőződhettünk arról, hogy nagyon fontos a konfliktusok mielőbbi kezelése, a nézetek összecsapása és a problémamegoldásig eltelt idő lerövidítése, a félreértések mielőbbi tisztázása.

Miképpen lehet a könyvtár érdekeit szem előtt tartva kezelni azokat a mindennapos nézeteltéréseket, melyek a késedelmi díj beszedése vagy valamely könyvtárhasználati szabály áthágása miatt robbannak ki olvasó és könyvtáros között? Mindenekelőtt nem szabad átvennünk azt az érzelmi töltést, mely a könyvtárhasználóban fortyog. Nyugodtan, higgadtan kell megkeresnünk a probléma nagyságával arányos válaszlépéseket, ugyanakkor – ha szükséges, – „nem”-et is tudnunk kell mondani. Tanulható az is, hogy mikor célszerű bevonni a feletteseket a konfliktushelyzet megoldásába.

Az előadás során szóba került a „panaszkönyv” vagy – ahogy érdemesebb lenne használni, – az „olvasók könyve” is. Ez egy olyan platform, ahol az olvasói észrevételek írásos formát öltenek, az olvasó szükségesnek tartja, hogy nyoma maradjon a reklamációjának, panaszának. A könyvtár akkor jár el helyesen, ha rendszeresen áttekinti és megválaszolja ezeket az olvasói bejegyzéseket, és minden esetben konstruktív javaslatot is megfogalmaz a probléma orvoslására. Ez a hozzáállás – vagyis a tiltás vagy elvárás mellett nyújtott megoldási alternatíva – egyébként mindennemű konfliktus megoldását elősegíti.

Péterfi Rita élvezetes előadása után Kissné Anda Klára, az MKE KEMSZ elnöke vázolta a 2016-os év eddig megvalósult egyesületi eseményeit. Szervezetünk idei legjelentősebb szakmai képviselete nyilvánult meg akkor, amikor a könyvtárosok munkájára való nagyobb odafigyelést kért a megyei önkormányzatok vezetőitől a könyvtárosok világnapján. A figyelemfelkeltés hatására egyes fenntartók a könyvtárak zárva tartását engedélyezték ezen a napon, mások nem zárkóztak el elviekben ettől, de a jövőben az akció nagyobb előkészítését kérték, ismét mások hallani sem akartak a könyvtárak szolgáltatásának felfüggesztéséről a könyvtáros világnapon. Ennek ellenére eredményesnek tekinthető a figyelem ráirányítása a szakmánkra, a munkatársainkra.

201605_szervezetielet_kemsz_3

Szintén elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki az egyesület a határon túli kapcsolataink erősítéséért, mely nemcsak a kölcsönös szakmai tapasztalatcserékben, személyes találkozásokban nyilvánult meg, hanem Kecskés Ildikó sikeres felterjesztésében is az MKE Emlékéremre, melyet a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének alelnöke, az Anton Bernolák Könyvtár szaktanácsadója a veszprémi vándorgyűlésen vehetett át.

Kevésbé tartjuk viszont sikeresnek az idei kirándulásainkat. Nem éppen az úti célok (Kassa és Visegrád–Esztergom), mint inkább az érdektelenség miatt értékelhetjük kudarcnak, hogy az egyiken alig vettek részt tagjaink, másik pedig elmaradt, mert nem jelentkezett rá elégséges résztvevő.

Csökkent a tagságunk is, amely nemcsak az aktivitásunkban, hanem anyagi helyzetünkben is hiátushoz vezetett.

Lesz tehát mit átgondolni munkánk év végi értékelésekor, és a 2017-es esztendő tervezésekor. A mai szakmai délután azonban mind tartalmában, mind pedig a résztvevők számát tekintve a hasznosnak ítélt tevékenységeink listáját bővíti majd.

Feketsné Kisvarga Anita titkár,
MKE KEM Szervezet
Fotók: Török Csaba

Comments are closed.

Blog Home