A MŰSZAKI KÖNYVTÁROS SZEKCIÓ TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE

Kedves kollégák!

2010. december 14-én az OSZK-ban lezajlott az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció Tisztújító Közgyűlése. Hírlevelünkben elsőként Nagy Zoltán az eltelt négy év munkájáról, eredményeiről szóló elnöki beszámolóját és az új vezetőség megválasztásának eredményét adjuk közre. A 2010. évről készített titkári beszámolót, a 2010. évi gazdálkodásról szóló mérlegbeszámolót és a 2011. évi költségvetési tervet a hírlevél következő számában fogjuk közreadni.

Elnöki beszámoló az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója 2006. december. 13 és 2010. december 14. között végzett munkájáról.

A műszaki könyvtáros szekció, mint az MKE egyik legrégebbi és jelenleg is legnagyobb taglétszámú szervezete éppen a mostani év végére érkezett el az alapításának 40 évfordulójához, mely már tekintélyes felnőtt emberkornak számít, így hát megtisztelő feladat volt e szervezet munkáját irányítani a nagy elődök után, még ha sokkal nehezebb éveket is jelentett ezen időszak, mint a boldogabb emlékű korábbi évtizedek.

Szavazás

Amikor 2006 dec. 13-án átvettem az MKSZ elnöki feladatait Balogh Margittól, sok tekintetben éreztem bizonytalanságot és látható volt, hogy nem a szakmai egyesületek érvényesülésének korát éljük, hanem a rohamos létszámcsökkenéssel együtt járó terület vesztés időszakát. Legalábbis társszervezeteinknél ezeket a tendenciákat figyelhettük meg. Továbbá az olvasás és a könyvtárhasználat iránti igények is drasztikusan degresszív számokat mutattak.

E mellett kellett szembe nézni egy az elektronikus dokumentumok dömpingjét is hozó korszakkal, amelyben a műszaki és a vállalati könyvtárak helyzete, szerepe és tevékenységének formái is jelentősen megváltoztak.

Éppen ezért a vezetőségünkre és az egyes tagjaira is több és nehezebb feladatok hárultak. Igyekeztünk egy olyan stratégiát és munkafeladat-megosztást alkalmazni, amivel a tagságunk érdekelődését nemcsak fenntartva, hanem fokozva tudtunk programokat szervezni illetve munkájuk és munkahelyük központi kérdéseivel foglalkozni.

E tekintetben kiemelten kívánok megemlékezni a két alkalommal megrendezésre került országos konferenciáinkról, így:

2007.10.26-án a Web 2.0 alkalmazásainak  kérései a könyvtárakban, címmel, melyet Fazekas Andrea szervezett meg s amely talán az első hazai nagy összefoglaló seregszemléje volt a témakörnek és az előadók zöme pedig azóta már önálló szervezettel is jelentkezett az MKE-ben. A másik pedig a Vállalati könyvtárak helyzete címmel egy országos felmérés tapasztalatait foglalta össze, Kovács Beatrix és Fazekas Andrea közös szervezésében. 2009. 06. 18-án. Mindkét rendezvényünkön telt ház volt és száznál is többen vettek részt, az OSZK nagyelőadó teremében.(Ld.- cikkek, és honlapon.)

Ezen szakmai törekvéseinket jelenítették meg az évenként megrendezésre került Műhelybeszélgetések, amelyek sorozatát Kóródy Judit szervezte évenként két alkalommal, amelyeket részletesen megtalálhatjuk a rendezvénynaptárunkban, de mostantól honlapunk e cím alatt lévő rovatában is, 2007-től kezdve a most 2010. dec. 2-án az ESKI könyvtárában megtartott beszélgetésig.

Érdemes tanulmányozni az évenként összeállításra kerülő eseménynaptárunkat is, amelyet Pastyik Endre vezetőségi tagunk táblázatos formában is eljuttat az MKE Titkárságához és megjelenik a központi honlapon is.

Ebből kiviláglik ugyanis, hogy évenként visszatérően jelentős témákkal szerepelünk az MKE vándorgyűléseken (Pl. Debrecenben a Biblia évében egy biblia hasonmás kiadással, míg ez évben Baján egy igazi műszaki témával: a hajózás és könyvtár témakörben, ahol is egy jól sikerült szellemi vetélkedővel is oda vonzottuk az érdeklődők nagy számát.)

Ugyancsak színvonalas könyvbemutatókat tartottunk a könyvfesztiválokon és más alkalommal is. Így Balázs Arth Valéria, Mák Ferenc, vagy a Vajdasági Helyismereti Társulat,

Mementó című kötetét, vagy Palotai Máriának az erdélyi Pásztortűz folyóiratról készített összefoglaló kötetét.

Ugyanakkor a vándorgyűlések, a könyvfesztiválok is lehetőséget adtak számunkra, hogy kiemelt feladatunkként kezelhessük a határainkon túli magyar könyvtárakkal és közgyűjteményekkel és a Kárpát-medencében lévő magyar kulturális emlékeinkkel való foglalkozást.

Ennek érdekében minden évben szakmai tanulmányutakat tettünk a ciklus során:

Szakmai úton Kárpátalján. A beregszászi Főiskoa könyvtárában

2007-ben a Felvidékre, 2008-ban a Délvidékre, ezen belül a Vajdaságba, majd az ősz során a Székelyföldre, 2009-ben Kárpátaljára, 2010-ben a horvátországi Fiumébe és tengermellékre, továbbá a mostani ősz során a Szlovéniában és Ausztriában élő magyarság emlékhelyeire is. Útjaink során számtalan magyar kollégánk és barátunk segített megismerni a helyi magyarság kulturális, szellemi és épített emlékeit, örökségünket. Sok jó szakmai tapasztalatcserére is sor került, melyeket kölcsönösen hasznosítani tudtunk. Ezen útjaink igen nagy érdeklődést váltanak ki, és alkalmanként 35-50 tagunkat tudjuk aktivizálni és tagsági kapcsolataiban megerősíteni. (Ld. ezeket a honlapon).

Ugyanakkor több más szakcsoporttal is utazhattak tagtársaink, pl az Orvosi Könyvtárosok és a Publika Könyvtári Kör szervezésében.

Ez egyben rávilágít arra, hogy az MKSZ-en belül működő Orvosi Könyvtárosok Csoportja önálló szervezeti programokat is megvalósít, így minden évben megszervezésre kerül többek között az Informatio Medicata rendezvénysorozat és speciális programok is mint, pl. az SE Közegészségtani Intézete Fodor József Emlékkönyvtár meglátogatása, amelyen a szakterületen dolgozó tagtársaink jelentős számban vesznek részt.

Annak tükrében, hogy szervezetünk az MKSZ idén már negyvenéves múltra tekinthet vissza, már tavaly óta foglakozunk egy retrospektív összeállítás elkészítésével, amelyet eredetileg CD kiadvány formájában képzeltünk el, s dolgoztunk is ennek érdekében, de miután beindultak az MKE 75 éves jubileumára készülő nagy kötet munkálatai, egyre inkább világossá vált, hogy nekünk is egy nyomtatott kötettel kell megőriznünk emlékeinket. A történeti áttekintés elkészítésében Balogh Margit (szakdolgozatával), Vajda Erik, Poprády Géza, Maurer Péter voltak segítségemre, míg az eseménynaptár és a bibliográfia szerkesztését Földi Erika mellett Kovács Beatrix, Nagy Zoltán és Pastyik Endre egészítették ki.

Így tehát jelenleg együtt folynak a szerkesztési munkálatok az MKE kötettel, és kiegészültek a szintén ez évben beindított MKSZ honlap munkálataival, amelyről most külön is kívánok szólni.

Tolnai György bemutatja weblap demo változatát

E munkálatokat több kísérlet után régi tagtársunk Tolnai György vette át, aki több szakmai utunkon is részt vett, és a Vajdasági napokról egy azóta elhíresült, az interneten elérhető remek összeállítást készített. Ennek nyomán kértük meg, hogy segítsen összeállítani az MKSZ-ről egy friss sok képet és rövid, gyors információkat minden internetet elérő kollégánk jó és aktív tájékoztatását szolgálva.

Nos ezek a több hónapja formálódó kísérletek most érkezetek el egy olyan szintre, hogy be tudjuk mutatni az itt megjelent kedves kollégáinknak azzal a céllal, hogy várjuk a szíves hozzászólásokat, hogy esetleg milyen más rovatokat indítsuk el, ami iránt komoly érdeklődés mutatkozik. Mindezek figyelembe vételével fogjuk elindítani a véglegessé váló változatot.

Az elkészül honlap-demon keresztül kívánok beszámolni az elmúlt időszak eseményeiről, amennyire lehetséges képekben..

Tagságunk egy részét nyugdíjas kollégáink képezik, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy korábbi szakmai életük kapcsán részt vehessenek kulturális eseményeken. Rájuk is gondolva a ciklus minden évében kiállítás-látogatásokat szervezetünk az OSZK-ban, amelyet követően kis vendéglátással egybekötött klubdélutánokat rendeztünk a VIII szinti társalgóban, melyen igen sokan vettek részt, s fejezték ki örömüket, hogy találkozhattak régi és új kollégáikkal. (Reneszánsz kiállítás, Biblia kiállítás, Nyelvemlékeink Kiállítás, Föld és Éggömbök kiállítás)

Rendezvényeink sorában szintén éveken át visszatérően az MKSZ a ZMNE-el közösen szervezett Tudománynapi programokat, amelyek egy-egy tudományos konferenciában valósultak meg. Idén a Bakos Klára vezette könyvtárban a Web polgár által az új évszázadra megfogalmazott könyvtári igényekről hangzottak el tájékoztató előadások.

Az MKE-ben tömörült másik könyvtáros szakmai szervezetekkel is tartottunk közös rendezvényeket. A Bibliográfiai Könyvtáros Szekcióval a Közgazdasági Egyetem Könyvtárát látogattuk meg, míg idén a Hét évszázad papírtitkai című kiállításunkat tekintettük meg közös szakvezetéssel.

Szeretnék megemlékezni olyan kollégánkról, akivel együtt kezdtük el ezt a ciklust 2006 év végén, de már nem lehetnek közöttünk, így elsőként is több cikluson át volt vezetőségi tagunkról Trischlerné Lukácsy Éváról, akit mint embert és kedves kollégánkat szerettünk és tiszteltünk.

Végezetül szeretném megköszönni minden tagunknak, hogy részesei akartak maradni a Szekciónak, az elkötelezettségét a programok szervezőinek és az igen komoly áldozatot vállaló vezetőségi tagjaink mindegyikének, akik szabadidejükből áldoztak azért, hogy céljaink megvalósulhassanak.

Első soron is egy külön kiemelést érdemlő helytállásról kívánok szólni: Kovács Beatrix tikárunk estében nagyon nagyra értékelve azt a szívós, bátorságot is igénylő aktivitását, amellyel betegsége ellenére és amellett végig részt vett az MKSZ vezetőségének munkájában. Köszönjük és megértve és elfogadva döntését, hogy a továbbiakban nem kíván részt vállalni az új ciklus szervező munkájában, mindannyiunk nevében mondom, hogy nagyon hiányozni fog nekünk az ö finom, ám határozott napi jelenléte.

Továbbá szeretném megköszönni a sok tekintetben a Bea munkáját átvállaló Dettai Eleonóra, tanácsi képviselőnk aktív tevékenységét, Fenyves Márta sok fiatalt meghazudtoló frissességét és szívósságát, amely által a tagdíjviszonyaink rendezettek és folyamatosan karbantartottak, ehhez kapcsolódóan Földi Erikának, hogy a tagnyilvántartásunk számítógépen is elérhetővé vált, és a már említett MKE 75 évi jubileumi kötet munkálatokban való részvételét, Pastyik Endrének a szervező munkáját, az MKE tikárságával való összekötő tevékenységét, írásait, Balogh Margitnak, hogy amellett, hogy ez évben a Csongrádi kihelyezettként se adta fel a szekciós tevékenységét, reméljük, hogy az új évben már mint fővárosi polgár több lehetősége is megnyílik újból, Emmertné Dórának pedig, hogy átvéve az MKSZ Hírlevél szerkesztését , 3 szám igen kitűnő megjelentetésével egyenesbe kerültünk és továbbiakban is folyamatosan meg tud majd jelenni az MKSZ Híradó.

Kóródy Juditot és Fazekas Andreát már a korábbiakban is említettem: Andreának igen köszönjük, hogy a Muszkon levelező fórumunkat lelkiismeretesen szerkesztette és kezelte, s bár a következő időszak vezetőségi munkájában nem vállal már újabb jelölést, de a Muszkon szerkesztését tovább viszi, amit mindenki nevében köszönünk. Ugyancsak nem tud folyamatosan jelen lenni Koltay Tibor miután messze a fővárostól tanít két főiskola könyvár és informatikai tanszékén is.

Így tehát azon tagjaink akik vállalnak a következő időszakra is munkát az MKSZ vezetőségében, igen alkalmasak arra, hogy tagságunk megválassza Őket és szavazatukkal megerősítsék, hogy a továbbiakban is eredményesen tevékenykedhessenek.

Magam megköszönöm minden tagtársunk eddigi bizalmát és segítő tevékenységét, és amikor most leköszönünk, egyben sok támogatást és bizalmat kérünk a következő időszak vezetőségének is, hogy eredményes és sikeres munkát tudjanak végezni.

Nagy Zoltán
MKSZ elnök
email: znagy@oszk.hu
Telefon: 2243800

Az MKE MKSZ vezetősége a 2010. december 14-én, az OSZK-ban lezajlott választás után a következő:

/Elnök: Nagy Zoltán, OSZK
Titkár: Emmertné Szerőczei Dóra, BME OMIKK

A vezetőség tagjai:

Dettai Eleonóra, Óbudai Egyetem Kvt.
Fenyves Márta, nyugdíjas
Pastyik Endre, OSZ
Zsigáné Kóródy Judit, Infodok Kft.
Wittinghoff Judit, Richter Gedeon Rt.

Póttagok

Antal Lajosné, SEETK Könyvtár
Balogh Margit, nyugdíjas

A tanácsi képviselő:

Dettai Eleonóra, Óbudai Egyetem Kvt.

 

Ellenőrző Bizottság:

 

Elnök: Földi Erika, OSZK
Tagok: Czene Valéria, MMKM
Strasszer Mihályné, Óbudai Egyetem Kvt.
Fülöpné Cserép Gyöngyi, Magyar Telekom, póttag

Meghívó         Luca napra meghívó

A honlapról lásd: elkészült a Műszaki Szekció honlapja

 

 

A bejegyzés kategóriája: Hírek, Közgyűlés, Luca nap, Rendezvények, Rólunk
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*