Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Szekciójának 2023. évi cikluszáró és tisztújító közgyűléséről

Közgyűlésünk résztvevői

Cikluszáró és tisztújító közgyűlésünknek alapító intézményünk, a BME OMIKK adott otthont 2023 április 13-án délután kettőtől hatig a közösségi teremben. Immár 53 éves szekciónk vezetősége ezen az ünnepi taggyűlésen adott számot az elmúlt időszak munkájáról, majd a leköszönő vezetőség helyét az újonnan megválasztott vezetőség vette át.

Marton József Ernő a BME-OMIKK főigazgatója köszönti a közgyűlést

Nagy Zoltán az MKSZ elnöke hivatalosan megnyitotta az ünnepi taggyűlést, köszöntötte a taggyűlés résztvevőit. Ezután hagyományainknak megfelelően Marton József Ernő a BME OMIKK főigazgatója, mint házigazda köszöntötte az egybegyűlteket, értékelve nagy múltú szervezetünk szerepét a hazai könyvtári életben. Megemlítette, hogy indulásunk a 70-es évek elején egybeesik az informatika kezdeteivel is. Úgy gondolja, hogy az új elnökség megválasztásával a szervezet megújulása és a folytonossága biztosítva lesz.

Dr.Füredi Mihály a közgyűlés levezetője

Ezt követően Nagy Zoltán felkérte Dr. Füredi Mihályt, hogy mint levezető elnök vezesse a továbbiakban a taggyűlést. Tagtársunk ezt a már ismert rutinjával bonyolította le, felkérve a jegyzőkönyv vezetésre Antal Lajosnét és hitelesítésre további két tagtársunkat Görög Lászlónét és Tolnai Györgyöt, amit a megjelentek egyhangúlag elfogadtak. Továbbá megválasztásra került a mandátum vizsgáló bizottság is. Antal Lajosné a mandátumszámláló bizottság vezetője, a tagjai pedig Mazula Károlyné és Stroh Tamásné. A mandátumszámláló bizottság elsőként a megjelentek létszámát ellenőrizte, megállapította határozatképességét.

Titkári beszámoló

Dr Füredi Mihály levezető elnök felkérte a vezetőség tagjait beszámolóik megtartására. Elsőként Prokné Palik Mária titkári beszámolója került sorra az elmúlt időszakról. Adatokkal alátámasztott jelentésében ismertette az MKSZ ciklus alatti rendezvényeit, belföldi és külföldi tanulmányútjait, szakmai konferenciáit, a vállalti könyvtárak Műhelybeszélgetéseit. Említést tett adminisztrációs és pénzügyi-gazdasági rendezettségünkről.

Prokné Palik Mária beszámolóját tartja

Beszámolt hírportáljaink (Honlapunk, Muszkon, Könyvtárvilág Webmagazin, stb.) ügykezeléséről, a Szekció által szervezett rendezvényekről. Büszkeségeink címmel megemlített néhány díjazott MKSZ tagot.  Tanácsi küldötti beszámolójában beszélt az MKE tanácsüléseken elhangzottakról, képet adva a Magyar Könyvtárosok Egyesületének tevékenységéről. Külön kiemelte a Műszaki Szekció részvételét az Egyesület munkájában

Az Ellenőrző Bizottság beszámolója

EB elnöke az öt év alatt hónapról hónapra végzett ellenőrzéseinek nyomán, egy rendezett és szabályszerű pénzügyi tevékenységet folytató munkáról számolt be, amelyet elsősorban Fazekas Gáborné Jutka az MKSZ gazdasági felelőse végzett lelkiismeretesen, köszönettel ismertük el munkáját.  A 2019-től az Ellenőrző Bizottság továbbra is az Alapszabály szellemében végezte munkáját a négyéves ciklus alatt, tagjai részt vettek a szekció munkájában, így közvetlen tapasztalattal bírnak a szekció tevékenységéről. Az Ellenőrző Bizottság elnöke minden alkalommal meghívást kapott az elnökségi/vezetőségi ülésekre, az ülések jegyzőkönyveit a titkár folyamatosan megküldte. A Szekció a szakmai munkáját az előzetesen elkészített éves költségvetése támogatásával végzi. A költségvetés jó és rutinos megtervezése, összeállítása és a fegyelmezett gazdálkodás megteremtette a kiváló szakmai munka végzésének feltételeit. A rendelkezésre álló anyagi forrást kizárólag a befizetett tagdíjak biztosítják.

Nagy Zoltán visszatekint az elmúlt évekre

A négyéves ciklus időszaka alatt a törvényi módosulások miatt az MKE szervezeti felépítése, a működési szabályai, jelentős mértékben módosultak, gazdálkodási-működési-elszámolási- és könyvelési szabályai pedig teljességgel megváltoztak. A megváltozott feltételeket szekciónk új pénzügyi vezetése tökéletesen elsajátította, tevékenységét az új szabályzók, a megváltozott pénzügyi, könyvelési és nyilvántartási előírások figyelembevételével végzi. Az Ellenőrző Bizottság az elmúlt ciklus időszaka alatt rendszeresen betekintett a szekció adminisztratív munkájába. A megvizsgált pénzügyi, gazdálkodási anyagokat rendben találta, a pénztárkezelést, a bankszámla könyvelést és azok bizonylatolását naprakésznek és rendben találta. A szekció alapvető dokumentumai rendben vannak, az éves munkatervek, költségvetések, jelentések, pénzügyi-költségvetési beszámolók elkészültek. Az EB elnöke évente beszámolt a küldöttgyűlésnek a szekció gazdálkodásáról, amelyet a tagság minden évben elfogadott.
Összességében megállapítható, hogy a szervezet az alapszabályban foglaltaknak megfelelően működött, a pénzügyi, számviteli és tagnyilvántartása rendezett, pontos és áttekinthető, a jelentési kötelezettségeinek időben eleget tett.

Az elmúlt évek áttekintése

Nagy Zoltán, elnök az elmúlt öt év legfontosabb szakmai tendenciáit foglalta össze, értékelte a vezetőségi tagoknak egyenként és együtt végzett munkáját. A Szekció titkári feladatait Pastyik Endre tagtársunk látta el kezdetben, majd Prokné Palik Mária lépett a helyére a ciklus második felében. Az ő személyén keresztül szorosabbra fonódott szervezetünk kapcsolata alapító intézményünkkel a Marton József főigazgató úr által vezetett BME OMIKK-kal. Külön is köszönet illeti a Műszaki Egyetemet, amely számos rendezvényünknek adott otthont.

Antal Elli beszámolóját tartja

Fazekas Gáborné Jutka lelkiismeretesen, nagy gondossággal intézi gazdasági ügyeinket, munkájában Antal Lajosné is segíti, aki az orvos egészségügyi csoport képviseletét is ellátja emellett.

Farkas István az EB elnökeként ellenőrizte pénzügyi tevékenységünket. Továbbá mint a Pedro Kft ügyvezető igazgatójának a tapasztalatait is igénybe vettük az MKE elnöksége és MKE Tanácsa gazdasági rendelkezéseinek véleményezésénél, álláspontjaink kialakításánál egyes törvénytervezetekre adandó szöveges kitételek megírásánál.

Farkas István beszámolóját tartja

Rendszeres szervezője és kivitelezője egyes nagy rendezvényeinknek, mint pl. a nyári , ahol az elmúlt 5 évben az MKSZ programjainak szponzora és előadója is volt. Kiállítóként is részt vesz a nyári vándorgyűléseken és a Könyvfesztiválokon, ahol könyvbemutató programokat szervezetünk. Szerepet vállalt a műszaki tudományok értékes történeti dokumentumainak a digitalizálásában, amely kiemelkedő sikert hozott a szeptemberre átkerült Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.

 

Kóródy Judit és Kutnyánszki Anikó

A vállalati könyvárak szakmai munkájáról sem felejtkeztünk meg. Kóródy Judit szervezete a Műhelybeszélgetések sorozatát. Ennek keretében tagságunk is betekintést nyert különböző nagy cégek információs központjainak munkájába. Külön kiemelendő, hogy Kutnyánszky Anikó és a Vízvári Dóra személyében egy fiatal nemzedék veszi át a folytatást.

Új tisztségviselőink

Nagy előrelépést jelent szervezetünk életében, hogy Kutnyánszky Anikó átvette a MUSZKON levelező lista karbantartását. Támogatjuk, hogy Anikó részt vegyen a következő vezetőség munkájában. Kóródy Judit az MKE elnökségében a Könyvtárvilág Webmagazin szerkesztője hosszú ideje. Munkájára az MKSZ vezetőségében is számítunk.

Horváth Noémi bemutatkozik

 

Fontos területet a Felsőoktatási testületi tagokat képviseli szervezetünkben Horváth Noémi könyvtárigazgató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Könyvtárából.

 

Másik nagy szakmai részterületünk az Orvosi és az egészségügyi könyvtárak csoportja, őket képviseli Szluka Péter a SOTE Központi Könyvtárának igazgatója, testületi tagunk, akinek munkájára eddig is számíthattunk, a Vándorgyűléseken előadásokkal szerepeltek és részt vettek a szervezésben is.

Berek László az Ellenőrző Bizottság új elnöke

Berek Lászlót az Óbudai Egyetem Központi és tagkönyvtárainak igazgatóját, az MKSZ régi tagját szeretnénk az MKSZ ellenőrző bizottságának az élére megválasztani ebben is kérjük az MKSZ tagjainak támogató szavazatait.

Az ellenőrző bizottságban pedig Dr. Füredi Mihály kollégánkra számítunk, aki Antal Lajosné Elli mellet bizottságunkat teljessé teszi az újabb ciklusra.

 

Az új vezetőség megválasztása

A hozzászólások és az azokra adott válaszok után, a levezető elnök szavazásra tette fel az elhangzott beszámolókat, amelyeket a megjelent tagságunk egyhangú döntéssel elfogadott
Ezek után került sor az elnöki és titkári határozati javaslatok előterjesztésére:
Az MKSZ-ben már jelenleg is, de a jövőben mindenképpen sokrétűbbé válik a szervezési és tartalmi munka, amelyet minden vezetőségi tagunk önkéntesen végez. Ezért javasoltuk, hogy az MKSZ szervezeti szabályzatában jelzett, és korábban alkalmazott alelnöki tisztséget újból működtessük, amely 2023. április 13-a után tiszteletbeli elnök elnevezéssel kerüljön bevezetésre.
Elnök úr, mint az MKSZ vezetőségében hosszabb ideje tevékenykedő tisztségviselő javasolta, hogy Bakos Klárát szervezetünk régi tagját, aki az MKSZ titkári feladatkörét is ellátta, aktív szervező tevékenységére felfigyelve, a mi szervezetünk felterjesztése alapján az MKE elnöksége tiszteletbeli tagjának jóváhagyja.

Bakos Klára nagyra értékelte a Múszaki Szekció munkáját

Bakos Klárát az MKE tagsága nagy múltú szervezetünk elnökévé választotta, amely tisztséget több cikluson át eredményesen ellátta. Jelenleg is szervezi az MKE Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon való tartalmi munkáját, az MKE Klub évenkénti működtetésével.
Az előterjesztéseket tagságunk egyhangúlag támogatta.

Bakos Klára visszaemlékezve a közös munkára, méltatta Szekciónk tevékenységet, Nagy Zoltán hosszú éveken át végzett kiemelkedő munkáját és köszönetet mondott a felterjesztésért.
A Szekció új vezetőségi tagjainak megválasztása titkos szavazással történt.

A Műszaki Szekció új  vezetősége:

 • elnök:  Farkas István
 • tiszteletbeli elnök:  Nagy Zoltán
 • titkár: Prokné Palik Mária
 • gazdasági felelős: Fazekas Gáborné Jutka
 • PR felelős: Kutnyánszky Anikó
 • Horváth Noémi egyetemi testületi tag könyvtár képviselője,
 • Zsigáné Kóródy Judit Könyvtárvilág Webmagazin szerkesztője,
 • Szluka Péter az orvos egészségügyi csoport képviselője.
 • Ellenőrző bizottság elnöke Berek László,
 • tagjai dr. Füredi Mihály és Antal Lajosné Elli.

  Nagy Zoltán a következő szavakkal zárta a tisztújító közgyűlést:

Az MKSZ mindig a haladást és fejlődést szolgálta, amit az új vezetés is minden bizonnyal feladatának tekint – „Kérem az új vezetőséget, hogy segítse az különböző fórumokon való jelenlétet”

Az új vezetőségi tagok nevében Horváth Noémi beszélt magukról, s megköszönte a tagság bizalmát. Meghívta a tagságot az NKE Haditisztképző Kari Könyvtárában megtekinthető: 100 év haditechnikája kicsinyített méretekben című Makettkiállításra.

Dr. Gazda István előadása

A szavazatszámláló bizottság munkája alatt Dr. Gazda István tudománytörténész a MATI igazgatója előadását hallgattuk meg “Digitalizálással a technikatörténeti értékű irodalom és a magyar műszaki múlt megmentéséért” címmel.

Dr:Gazda István előadását tartja

Az előadás után Antal Lajosné Elli a szavazatszámláló bizottság elnöke kihirdette a szavazás eredményét.

A Tisztújító taggyűlés zárása

A közgyűlés végén  közvetlen kollágái szívélyesen búcsúztatták Nagy Zoltán leköszönő elnökünket.

Nagy Zoltán leköszönő elnökünket volt kollégái búcsúztatják

A délután egy szerény büfé melletti kötetlen beszélgetéssel zárult.

A megválasztott új vezetőség nevében Farkas István elnök köszönte meg a tagság támogatását.

Összeállította: Prokné, Palik Mária titkár

Az új Vezetőség adatai lásd itt        Meghívó

 

A bejegyzés kategóriája: BME-OMIKK, Hírek, Konferenciák, Közgyűlés, Rendezvények
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*