A szervezet története

MKE BÁCS-KISKUN MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE 1977-2009

Összeállította: Papp Margit – Vasné Mészáros Katalin

Közreműködött Gyergyádesz Lászlóné

Egy szakma társadalmi elismertetésének (presztízsének) vagy társadalmi elfogadottságának számtalan kerete létezik. Ezek sorában fontos elem, hogy milyen a kialakult intézményi struktúrája, a képzése, a szaksajtója, vagy mint tárgyunkban, az önszerveződés civil (egyesületi) keretei.

A Bács-Kiskun megyében dolgozó könyvtárosok, közel nyolcvanan, először Kiskőrösön találkoztak 1977-ben, azzal a céllal, hogy létrehozzák önálló, területi (megyei) szervezetüket.

Az MKE Országos Elnöksége ösztönözte a területi szervezetek megalakítását. Az egyesület megyei tagjai is szükségét érezték, hogy szakmai döntéseiket autonóm módon hozhassák meg, és ezzel is erősítsék a szakmai identitásukat. Fontosnak tartották a helyi civil közösségi létforma kialakítását, ezáltal is elősegítetve a szakmai összetartozás és szolidaritás élményét.

A kezdeményezés a megyei könyvtárból indult el, mivel itt voltak a legnagyobb számban jelen a szakma képviselői.

Az országos egyesület munkájáról, programjairól korábban is szerezhettek információkat. Készültek tájékoztatók, a szaksajtó is rendszeresen beszámolt az egyesületi élet eseményeiről. Alkalmanként részt is vettek egyesületi programokon, sokan regisztrált tagok voltak a műszaki, az olvasószolgálati, a bibliográfiai szekciókban. A rendezvényeket a földrajzi távolság miatt csak alkalmanként, vagy egyáltalán nem tudták látogatni.

A területi szervezet megalakulásánál fontos motiváció volt a tagok szakmai és általános ismereteinek bővítése, olyan programok megvalósításával, ami találkozott a tagság sajátos igényével és könyvtárszakmai érdeklődéséhez is jobban kötődött.

A megyei szervezet célja: „hogy kezdeményezően részt vegyen a helyi és országos könyvtári politika alakításában, az erre vonatkozó döntések előkészítésében és végrehajtásában. Bővítse tagjainak szakmai és általános ismereteit, erősítse hivatástudatát. Képviselje és védje a könyvtárosok érdekeit a helyi önkormányzati szerveknél, az országos szintű szerveknél. Kapcsolatot építsen, és kapcsolatban álljon Bács-Kiskun megye, a városok és községek hasonló jellegű intézményeivel… A szervezet működése során előadásokat, vitaüléseket, konferenciákat, tanfolyamokat, tanulmányutakat szervez, kiadványokat jelentet meg, szakmai ajánlásokat, javaslatokat készít, tanácsadással, tájékoztatással, szolgáltatásokkal áll a tagok rendelkezésére és egyéb céljainak megvalósítása érdekében szükséges tevékenységet fejt ki.”

A területi szervezet újfajta keretet és tartalmat adott a különböző típusú könyvtárakban dolgozó kollégáknak. Mozgósította és összehozta a különböző hálózatokban dolgozókat, hogy, megismerjék egymás munkáját, tapasztalatokat szerezzenek egymás szakmai tevékenységéről. A megyében az alakulás évében iskolai, szakszervezeti, munkahelyi, intézeti szakkönyvtárak és települési könyvtárak működnek.

A szervezet működését a megyei, a városi és községi könyvtárak, valamint a megyei szakszervezeti könyvtár segítette. Infrastruktúrát, szellemi tőkét, személyi- és tárgyi feltételeket biztosítottak, a programok lebonyolítását szervezték, forrásokat biztosítottak a megvalósításhoz. A könyvtárak támogatták a szakma szerveződését, erősítették az önszerveződés civil kereteit.

A hetvenes és a nyolcvanas évekre, de még a kilencvenes évek elejére is jellemző volt, hogy a szervezet programja a megyei könyvtár továbbképzési programjához kapcsolódóan valósult meg. A könyvtárak mellett jelentős partner volt az első évtizedben a TIT, a második évtizedben a Megyei Tanács és Szakszervezetek Megyei Tanácsa. A kettős „mozgósítás” jó hatásfokkal szervezte a program résztvevőit. A szervezetnek nagyon kevés forrása volt a programok megvalósításához, így ez a fajta partnerség elengedhetetlenné vált.

A megyei szervezet mindenkori elnökei és a vezetőség tagjai olyan intézményi háttérrel bíró könyvtárakból kerültek megválasztásra, ahol a munkahelyükből adódóan, támogatást tudtak biztosítani a szervezet működéséhez.

Az 1980-as években a megyei szervezet programjainak megvalósítását az egyesület a központi forrásból támogatta. A tagság létszáma folyamatosan növekedett, összetétele sokszínűvé vált. Több iskolai és községi könyvtáros és intézeti szakkönyvtáros lett tagja a területi szervezetnek. Az érvényes tagság nyilvántartása a területi szervezetnél nem volt megbízható. A területi szervezeti tagság éves nyilvántartása a kilencvenes évek második felére vált hitelessé, a tagdíjreform megszületését követően.

Az 1970/80-as években a területi szervezeti élet programjait a szakma akkor aktuális kérdéseiről szervezett továbbképzések és a kortárs irodalom megismerését segítő előadások töltötték ki. Szakmai program témája volt a könyvári törvény, az új címleírási szabvány, a helyismereti munka, az olvasáskutatás Elindult egy több részből álló magyar irodalomtörténeti előadássorozat, majd az irodalmi lapokat bemutató sorozat. Jelentős irodalmi lapok szerkesztőségei voltak a vendégek: Forrás, Jelenkor, Alföld, Kortárs, Mozgó Világ, Életünk, Szovjet Irodalom, Hitel.

Változó helyszíneken, különböző intézményekben tartották a rendezvényeiket, taggyűléseiket A továbbképzésekben már ekkor helye volt a tapasztalatcsere látogatásoknak. A szervezet vezetősége Miskolcon és Hajdú Bihar megyében gyűjtött tapasztalatokat.

Megkezdődtek a tagság bel- és külföldi tapasztalatcsere látogatásai is. Pécsett, Baján, Budapesten (OSZK) és Jugoszláviában néztek meg több könyvtárat (Szabadka, Zobor, Újvidék, Belgrád) és a település kulturális nevezetességeit.

Az 1990-es éveket a több könyvtári hálózat megszűnése (szakszervezeti, intézeti szakkönyvtárak), a települési könyvtárakat más közművelődési, vagy oktatási intézménnyel történő összevonása, átszervezése jellemezte. A főállású könyvtárosok száma csökkent. Ennek következményei a szervezeti életre is hatással voltak, a taglétszám folyamatosan csökken. A civil szervezet intézményi támogatásai leszűkültek. 1992-től, az új alapszabály életbelépésétől változás következett be a finanszírozásban, meghatározó szerepe lett a tagdíjnak, mint bevételi forrásnak. A területi szervezetek működésében továbbiakban is meghatározó a szerepe a megyei könyvtárnak. A programok a városi közművelődési könyvtárak nélkül nagyon nehezen valósultak volna meg.

A Katona József Könyvtár 1996-ban új épületbe költözött, a megyei szervezet székhelye is ezzel megváltozott, a Kossuth tér 1. számból a Piaristák tere 8. számba költözött.

A szervezet ebben az időszakban az országos könyvtárpolitika legaktuálisabb kérdéseivel foglalkozott: az új könyvtári törvénytervezet koncepciója, a szakmai érdekképviselet és érdekvédelem ügye.

„Szakma és érdekvédelem” címmel tartott előadásában Ramháb Mária, megyei könyvtárigazgató 1992-ben átfogó képet adott az elmúlt másfél-két év társadalmi változásairól és e változások könyvtárra gyakorolt hatásairól, a megye könyvtárainak helyzetéről. Hangsúlyozta a könyvtárosok személyes felelősségét az adott település önkormányzati könyvtáraiért, a szolgáltatások színvonaláért. „A szakmai szervezetek akkor tudják igazán képviselni a tagok véleményét, ha azt az érintettek kifejezésre juttatják.” Ennek érdekében együttgondolkodásra ösztönözte a résztvevőket. Új formák, módszerek, kialakítását kezdeményezte. Javasolta hogy a megyei könyvtár és a megyei szervezet hirdessen pályázatot szakmánk egyes területeinek közös kidolgozására, munkacsoportok létrehozásával, közös munkára, gondolkodásra serkentve a megye szakembereit.

A megyei szervezet „Szakember kerestetik”címmel pályázatot hirdetett könyvtárosoknak. Az érdeklődés nem volt jelentős. Ekkor, újabb lehetőséget adtak az önképzésre a szervezet programjai. Előadást szerveztek a könyvtár és szakirodalmi tájékoztatásügy törvényi szabályozásának koncepciójáról. Közérdeklődésre számított a könyvtáros képzés jelene és jövője téma, amelyről regionális tanácskozás folyt. Nagy érdeklős kísérte a számítógépes továbbképzést, a TextLib rendszer használatát. Előadást és konzultációt szerveztek a „Nemzeti alaptanterv és a könyvtár” kapcsolatáról, és a könyvtári törvény és a követő jogszabályok ügyéről.

Országos rendezvényei ennek az évtizednek: A Kecskeméten megrendezett 29. Vándorgyűlés (1997); A 1999. május 20-22.-én Kiskunhalason és Kalocsán tartott V. Országos Helyismereti Tanácskozás; Az MKE Olvasószolgálati Szekciója, az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete és a Kiskunhalasi Városi Könyvtár közös rendezvénye „Az elérhető könyvtár. A tájékoztatás hagyományos és modern eszközei.” címmel; A „Helytörténeti tankönyvek, olvasókönyvek az oktatásban és a könyvtárakban”című honismereti konferencia (1999) az Országos Honismereti Szövetség, az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete, a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület, a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár, a Katona József Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum közös rendezvénye volt.

A 90-es években folytatódtak az irodalmi lapokat bemutató sorozat: A Tiszatáj (1990) és az Európai Utas (1994) szerkesztőségét hívták meg.

1999-ben a megválasztott új vezetőség kérdőíves elégedettségi vizsgálatot végzett a tagság körében. Megkérdezték, milyen egyesületi tevékenységre tartanának igényt az elkövetkezendő években, milyen területen vállalnának aktív egyesületi munkát? A cél volt a szervezeti élet tartalmasabbá tétele, a tagság egyesülethez való kötődésének erősítése. A tagság többsége a tapasztalatcseréket és a képzési programokat jelölte meg igényként.

Újabb elégedettség és igényvizsgálatra került sor 2003-ban, az új ciklus elején. A Bács-Kiskun Megyei szervezet 100 tagja közül 46-an juttatták vissza a kérdőívet. A felmérés eredményét összegezve megállapítható, hogy elégedettek az eddigi tevékenységgel, a tapasztalatcseréket és a szakmai továbbképzéseket fontosnak és jónak tartják.

1999-től minden évben két alkalommal nyomtatott formában „MKE Tájékoztató” címmel belső információs lapot adott ki a szervezet. Az MKE honlapján a legfontosabb és közérdekű adatait közzé tette. 2007-től a tagok zártkörű levelezőlistán elérték, és elérik egymást.

A szervezet továbbképzései, a szakmai napok programjai nyilvánosak és ingyenesek voltak. Minden érdeklődő kollégát szívesen fogadott a tagság, amennyiben a munkáltatója elengedte.

A tagdíj szervezetnél maradt hányada lehetőséget adott arra, hogy a meghívott külső előadóknak alkalmanként szerény tiszteletdíjat fizetett a szervezet. A szakmai napok tartalmát az éves cselekvési tervben elfogadták, így mindenki számára tervezhetővé vált a program.

2000-es években a taglétszám stabilizálódott, a tagság számára olyan programokat szerveztek, amelyek jobban megfelelnek az új a társadalmi változásoknak, a könyvtárral és a könyvtárossal szemben támasztott új követelményeknek.

Az 1999 és 2002. közötti évek programjaiban a hagyományos könyvtári tevékenységekhez kapcsolódó ismeretek mellett nagy igény volt az elektronikus információ szolgáltatásához kapcsolódó tudás megszerzését segítő programokra.

2003-tól egy-egy nagyobb tematika köré szerveződtek a szakmai napok. Sorozatok jöttek létre, sok esetben a téma, de előfordult, hogy az előadóhoz kapcsolódóan. Ilyenek voltak:

A változó könyvtári szolgáltatás; Az ODR könyvtárak megismerése; A tartalomszolgáltató honlap; Információszolgáltató és közösségi hely a települési könyvtár címmel jelzett programok.

Néhány példa a továbbképzések tartalmának bemutatására: Az internet-használat felhasználói képzése; A költségvetési intézmények, nonprofit szervezetek, alapítványok gazdálkodása; Gyermekkönyvtárosoknak „A meseirodalom és a gyermekirodalom 21. század elején”.

Aktuális témák feldolgozására került sor: A könyvtárak teljesítménye és mérése, az adatszolgáltatásunk jelenlegi gyakorlata; A könyvtáros életpálya; Az Európai Unió pályázatai, a pályázókat segítő intézmények; A könyvtári szolgáltatások szerzői jogi vonatkozásai; A könyvtári portálok; A könyvtárügyi stratégia (2008-2013), A stratégiai céljainak megvalósulását segítő pályázatok.

Taggyűlés keretében vitatták meg a könyvtári stratégiai tervkészítés, az esélyegyenlőség biztosításának nyilvános könyvtári feladatait, a könyvtárosok etikai kódexét.

Az ODR tagkönyvtárak közül: Budapesten az MTA Könyvtárában, az Országgyűlési Könyvtárban és a Corvinus Egyetem Könyvtárában, Debrecenben és Szegeden az egyetemi könyvtárban tettek látogatást.

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál könyvtári programjai újabb lehetőséget biztosítottak a szervezet tagjai számára az önképzésre. A területi szervezet vezetősége a cselekvési tervében is felhívja a programra a tagság figyelmét. A Könyvtáros Klub rendezvényeként a szervezet javaslatára 2005-ben Beke József kecskeméti magyar tanár szerkesztésében megjelent Zrínyi-szótárat is bemutatták.

1998-tól évente legalább egy belföldi szakmai tapasztalatcserét szervezett a vezetőség. Ezek a programok is nyitottak voltak a megye könyvtárosai előtt, de már nem ingyenesek. A területi szervezet tagjai az éves költségvetésből szerény támogatást kaptak a részvételi díjhoz, a külső érdeklődőknek teljes költséget kellett fizetni. A népszerű tanulmányutakon szinte minden újonnan átadott, vagy felújított könyvtárat felkerestek. Jellemző a résztvevők összetételére, hogy sok pártoló tag vett részt az utakon, olyan könytárhasználók, akik számára nélkülözhetetlen a könyvtár, akik rendszeres használók és kíváncsiak a könyvtár működésére. Fontos cél volt a programok szervezésénél a könyvtárak környezetének megismerése, ami segítette a tapasztalatok feldolgozását, a jó gyakorlatok kiválasztását.

A települések és könyvtárak ahol az eltelt 10 évben megfordultak a szervezet tagjai: Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár (1998); a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár (1999); Csongrád megyében (2000) Csongrád, Szentes és Hódmezővásárhely városi könyvtárak; Békés megyében (2001) Orosháza, Békéscsaba városi, illetve megyei könyvtára; A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (2001); Kaposvár, Nagykanizsa és Gelse könyvtára (2002); Gödöllő (2003); Tiszaújváros (2004); Szombathely, a Berzsenyi Dániel Könyvtár, Kőszeg városi könyvtára (2004.); a Szegedi Egyetemi Könyvtár (2005); Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (2007); Debrecen, Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ (2008); Kalocsa kistérségben Solt és Vécsey Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Kalocsa, Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár és a Főszékesegyházi Könyvtár; Kecel, Városi Könyvtár és Művelődési Ház; Baja, Eötvös József Főiskola Könyv- és Médiatár (2009).

A MKE valamennyi vándorgyűlésén volt résztvevője a szervezetnek. Kialakult a 90-es évektől egy csapat, akik aktívan bekapcsolódtak a kecskeméti vándorgyűlések szervezésébe és lebonyolításába is.

1999-től évente egy külföldi szakmai tapasztalatcsere utat terveztek éves programjukban. Az utazásokat a szervezet vezetőségének egy-egy tagja és egy-egy önkéntes kolléga tervezte meg és bonyolította le. Nagyon sok munkát jelentett és egyre több tudást igényelt a szervezés ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az út, és a határok átlépése. 2004-től egyre több uniós jogszabályi követelményt kellet ismerni és alkalmazni, az utak már nem voltak olcsóbbak ezzel a „amatőr” lebonyolítással. A költségvetésből nem lehetett nagyobb támogatást biztosítani ehhez a programhoz. A résztvevők 30-40%-ka általában a könyvtárhasználók köréből kerültek a csoportba. A 2005. évi program résztvevőinek létszáma éppen, hogy elérte a 15 főt. Nem volt a szervezetben önkéntes, aki pályázatot ír a források megszerzéséhez, így 2006-ban már nem terveztek külföldi szakmai utat. Az érdeklődő tagság figyelmét a vezetőség, a levelező listán rendszeresen felhívta a többi területi és szakmai szervezet külföldi tanulmányútjára.

Hét év alatt a következő országokban és könyvtárakban jártak a szervezet érdeklődő tagjai:

Szlovénia (1999), Muraszombat, Maribor egyetemi könyvtára, Koper városi könyvtára, Portorozs, Pirán; Csehország (2000) a Prágai Városi Könyvtár; Lengyelország (2001), Krakkóban az egyetem híres műemléki könyvtára, Krakkó város egyik nyilvános közkönyvtára; Románia (2002) Marosvásárhely, Teleki-Bolyai Könyvtár, valamint a megyei könyvtár. Szlovákia (2003) több városi könyvtár: Komárom, Dunaszerdahely, Somorja, Pozsony; Ausztria (2004) Bécs új városi könyvtára; Szerbia (2005) a magyarkanizsai József Attila Könyvtár és a szabadkai városi könyvtár.

A szervezet jó partneri kapcsolatban volt a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesülettel, a Magyar Népművelők Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezetével, a megyei közgyűjtemények munkatársaival, helyi művelődési egyesületekkel. Több program közös szervezésben valósult meg. A partner szervezetek szakemberei többször előadói voltak a szakmai napoknak.

Jelentős támogatója volt a szervezetnek a kecskeméti Katona József Könyvtár, a kiskunhalasi, a kiskunfélegyházi, a kiskunmajsai, a jánoshalmi városi könyvtár. A többi városi könyvtár egy-egy programhoz kapcsolódóan nyújtott segítséget. A községi könyvtárak közül a lakiteleki, a kisszállási, a mélykuti (akkor még községi könyvtár) intézményeit kell kiemelni. Könnyebb volt a támogatást ott megkapni, ahol az intézmény vezetője tagja volt a szervezetnek.

A szervezet megfogalmazott célkitűzését megvalósította. Foglalkozott a helyi és országos könyvtári politika alakítását meghatározó döntések előkészítésének véleményezésével, a végrehajtás módszereivel, a szakmai és társadalmi szolgálattal, a hivatástudat fontosságával, az elkötelezettséggel, az öntevékenység valamint önszerveződés civil kereteivel.

Kecskemét, 2009. december 14.

ADATOK AZ MKE BÁCS-KISKUN MEGYEI SZERVEZETE TÖRTÉNETÉHEZ

 A szervezet vezetősége: 1977-1981, meghosszabbítva 1982-ig.

A szervezet elnöke: Dr. Király Lászlóné (Kecskemét)

A szervezet alelnöke: Martonosi Pál (Kiskunhalas)

A szervezet titkára: Németh Gábor (Kalocsa)

A vezetőség tagjai: Kerekes Magdolna (Kecskemét) (kapcsolatszervező), Gyergyádesz Lászlóné, (Kecskemét), Óvári Éva (Baja) (sajtófelelős) (1979-ben lemondott.), Ortutai Jánosné (Kiskunfélegyháza) (továbbképzésért felelős)

A szervezet gazdasági ügyintézője: Horváth Attiláné

Az MKE Küldöttközgyűlés képviselői: Ortutai Jánosné (Kiskunfélegyháza), Fehér Zoltán (Bátya), Kerekes Magdolna (Kecskemét), Németh Gábor (Kalocsa), Lisztes László (Kecskemét), Martonosi Pál (Kiskunhalas), Háry Péterné (Kecskemét), Dr. Király Lászlóné (Kecskemét)

A szervezet székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

 A szervezet vezetősége: 1983-1986

A szervezet elnöke: Zvara Pál (Kiskunfélegyháza)

A szervezet titkára: Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét), (az MKE Országos Elnökség tagja)

A vezetőség tagjai: Faragó Tiborné (Kecskemét), Horváth Attiláné (Kecskemét), Varga-Sabján Gyula (Kiskunhalas), 1983. december elsejei pótválasztáson bekerült a vezetőségbe: Bajtai Mária (Kecskemét) és Szénásiné Harton Edit (Bácsalmás)

A szervezet gazdasági ügyintézője: Horváth Attiláné

Az MKE Küldöttközgyűlés képviselői:

Ortutai Jánosné (Kiskunfélegyháza), Fehér Zoltán (Bátya), Kerekes Magdolna (Kecskemét), Németh Gábor (Kalocsa), Lisztes László (Kecskemét), Martonosi Pál (Kiskunhalas), Háry Péterné (Kecskemét), Dr. Király Lászlóné (Kecskemét)

A szervezet székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

 A szervezet vezetősége: 1987-1990

A szervezet elnöke: Zvara Pál (Kiskunfélegyháza)

A szervezet titkára: Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét), (az MKE Országos Elnökség tagja)

A vezetőség tagjai: Bajtai Mária (Kecskemét), Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét), Horváth Attiláné (Kecskemét), Izsák László (Kiskőrös), Szénásiné Harton Edit (Bácsalmás), Varga-Sabján Gyula (Kiskunhalas

Az MKE Tanácsának tagja: Izsák László (Kiskőrös)

A szervezet gazdasági ügyintézője: Horváth Attiláné

Az MKE Küldöttközgyűlés képviselői: Asbóth Miklós (Kalocsa), Bajtai Mária (Kecskemét), Faragó Tiborné (Kecskemét), Gira Katalin (Baja), Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét), Horváth Attiláné (Kecskemét), Izsák László (Kiskőrös), Kristóf Márta (Tiszakécske) Papp Margit (Kecskemét), Szécsi Imréné (Kisszállás), Szénásiné Harton Edit (Bácsalmás), Szedres Károlyné (Kecel), Varga-Sabján Gyula (Kiskunhalas), Zvara Pál (Kiskunfélegyháza)

Póttag: Szép Gyuláné (Kiskőrös)

1988. október 24.-én megválasztott küldöttek a decemberi közgyűlésre: Bajtai Mária (Kecskemét), Faragó Tiborné (Kecskemét), Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét), Horváth Attiláné (Kecskemét), Lisztes László (Kecskemét), Sajtos Gézáné (Kecskemét), Zvara Pál (Kiskunfélegyháza), Ikotics József (Baja), Szénásiné Harton Edit (Bácsalmás), Kristóf Mára (Tiszakécske), Dr. Varjú Sándorné (Solt), Szép Gyuláné (Kiskőrös), Varga-Sabján Gyula (Kiskunhalas)

A szervezet székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

 A szervezet vezetősége: 1991-1994

A szervezet elnöke: Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét)

A szervezet titkára: Szeberényi Gyuláné (Kecskemét)

A vezetőség tagjai: Ikotics József (Baja), Kristóf Márta (Tiszakécske)

Asbóth Miklós (Kalocsa), Csapó Erika (Baja), Varga-Sabján Gyula (Kiskunhalas).

Az ellenőrző bizottság elnöke 1992. március 31.-től: Sajtos Gézáné (Kecskemét)

Az ellenőrző bizottság tagjai: Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét), Zvara Pál (Kiskunfélegyháza),

Az MKE Tanácsának tagja: Izsák László (Kiskőrös)

A szervezet gazdasági ügyintézője: Tőzsérné Gál Magdolna (Kecskemét)

Az MKE Küldöttközgyűlés képviselői:

1992-ben: Küldöttek: Ramháb Mária (Kecskemét); Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét), Eördögh Endréné (Baja), Kállainé Vereb Mária (Kiskunfélegyháza); Varga-Sabján Gyula (Kiskunhalas); Póttagok: Izsák László (Kiskőrös); Sajtos Gézáné (Kecskemét); Csapó Erika (Baja). 1992. november 4.-én Csapó Erika, Kristóf Márta és Ikotics József lemondtak vezetőségi tagságukról. 1992-tõl vezetőségi tag Gulyás Jenőné, Rusz Gabriella

A szervezet székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

 A szervezet vezetősége: 1995-1998

A szervezet elnöke: Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét)

A szervezet titkára: Padányi Emese (Kecskemét)

A vezetőség tagjai: Asbóth Miklós (Kalocsa); Rusz Gabriella (Kiskunfélegyháza); Izsák László (Kiskőrös); Jakab Éva (Baja); Varga-Sabján Gyula (Kiskunhalas)

Az ellenőrző bizottság elnöke: Sajtos Gézáné (Kecskemét)

Az ellenőrző bizottság tagjai: Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét); Zvara Pál (Kiskunfélegyháza);

Az MKE Tanácsának tagja: Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét)

A szervezet gazdasági ügyintézője: Fodor Gáborné (Kiskunhalas)

Az MKE Küldöttközgyűlés képviselői: Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét) Izsák László (Kiskőrös), Ramháb Mária (Kecskemét), Rusz Gabriella (Kiskunfélegyháza), Varga-Sabján Gyula (Kiskunhalas)

A szervezet székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. (1996. augusztus 16.-ig) 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. (1996. augusztus 16-tól.)

 A szervezet vezetősége: 1999-2002

A szervezet elnöke: Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét)

A szervezet titkára: Rónyai Ibolya (Kecskemét)

A vezetőség tagjai: Rónyai Ibolya (Kecskemét); Dékány Zoltánné (Lakitelek); Szabados Anna (Kiskőrös); Béleczki Petra (2001. március 12-ig, Kiskunhalas); Simonné Retkes Edit (2000. március 9-ig, Kiskunfélegyháza); Jakab Éva (1999. november 15-ig., Baja), Turán Istvánné (2000. március 9-től, Kiskőrös); Zadravecz Istvánné (1999. november 15-től, Kiskunmajsa)

Az ellenőrző bizottság elnöke: Varga-Sabján Gyula (Kiskunhalas)

Az ellenőrző bizottság tagjai: Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét); Rusz Gabriella (Kiskunfélegyháza)

Az MKE Tanácsának tagja: Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét)

A szervezet gazdasági ügyintézője: Garaczi Sándorné (Kecskemét)

Az MKE Küldöttközgyűlés képviselői: Dékány Zoltánné (Lakitelek); Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét); Kállainé Vereb Mária (Kiskunfélegyháza), Ramháb Mária (Kecskemét); Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét); Póttagok: Rónyai Ibolya (Kecskemét); Szabados Anna (Kiskőrös)

A szervezet székhelye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

 A szervezet vezetősége: 2003-2006

A szervezet elnöke: Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét)

A szervezet titkára: Padányi Emese (Kecskemét);

A vezetőség tagjai: Csáki Katalin (Kiskunfélegyháza); Erhardt Györgyi (Kiskunhalas); Padányi Emese (Kecskemét); Rónyai Ibolya (Kecskemét); Turán Istvánné (Kiskőrös); Zadravecz Istvánné (Kiskunmajsa)

Az ellenőrző bizottság elnöke: Varga-Sabján Gyula (Kiskunhalasi)

Az ellenőrző bizottság tagjai: Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét); Kállainé Vereb Mária (Kiskunfélegyháza)

Az MKE Tanácsának tagja: Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét)

A szervezet gazdasági ügyintézője: Garaczi Sándorné (Kecskemét)

Az MKE Küldöttközgyűlés küldöttei: Erhardt Györgyi (Kiskunhalas); Padányi Emese (Kecskemét); Ramháb Mária (Kecskemét); Rónyai Ibolya (Kecskemét); Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét); Póttag: Csáki Katalin (Kiskunfélegyháza)

 A szervezet vezetősége: 2007-2010

A szervezet elnöke: Padányi Emese (Kecskemét)

A szervezet titkára: Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét);

A vezetőség tagjai: Erhardt Györgyi (Kiskunhalas); Papp Margit (Kecskemét); Turán Istvánné (Kiskőrös); Varga Orsolya (Kiskunfélegyháza); Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét); Zadravecz Istvánné (Kiskunmajsa) (2010. március 1-jén nyugdíjba vonulását követően lemondott a vezetőségi tagságáról.)

Az ellenőrző bizottság elnöke: Varga-Sabján Gyula (Kiskunhalas)

Az ellenőrző bizottság tagjai: Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét); Kállainé Vereb Mária (Kiskunfélegyháza)

Az MKE Tanácsának tagja: Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét)

A szervezet gazdasági ügyintézője: „Valós” Bt., Kovács Zsuzsa (6034 Helvécia Kecskeméti út 68.)

Az MKE Küldöttközgyűlés küldöttei: Erhardt Györgyi (Kiskunhalas); Ramháb Mária (Kecskemét); Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét); Póttagok: Kállainé Vereb Mária (Kiskunfélegyháza); Ladányi Ágnes (Kiskunmajsa)

A szervezet székhelye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

A szervezet vezetősége: 2011-2014

A szervezet elnöke: Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét)

A szervezet titkára: Padányi Emese (Kecskemét)

A vezetőség tagjai: Padányi Emese (Kecskemét); Papp Margit (Kecskemét); Szabó Istvánné (Kiskunfélegyháza); Widnerné Fenyvesi Bernadett (Kecel)

Az ellenőrző bizottság elnöke: Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét)

Az ellenőrző bizottság tagjai: Dékány Zoltánné (Lakitelek); Kállainé Vereb Mária (Kiskunfélegyháza)

A szervezet gazdasági ügyintézője: „Valós” Bt., Kovács Zsuzsa (6034 Helvécia Kecskeméti út 68.)

Az MKE Tanácsának tagja: Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét)

Az MKE Küldöttközgyűlés küldöttei: Erhardt Györgyi (Kiskunhalas); Kállainé Vereb Mária; (Kiskunfélegyháza); Ramháb Mária (Kecskemét); Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét). Póttagok: Ladányi Ágnes (Kiskunmajsa);  Tapodiné Máté Ilona (Tiszakécske)

A szervezet székhelye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

A szervezet vezetősége: 2015-2018

A szervezet elnöke: Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét)

A szervezet titkára: Padányi Emese (Kecskemét)

A vezetőség tagjai: Padányi Emese (Kecskemét); Papp Margit (Kecskemét); Tóth-Müller Márta (Kiskunmajsa); Widnerné Fenyvesi Bernadett (Kecel)

Az ellenőrző bizottság elnöke: Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét)

Az ellenőrző bizottság tagjai: Varga-Sabján Gyula (Kiskunhalas); Kállainé Vereb Mária (Kiskunfélegyháza)

Az MKE Tanácsának tagja: Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét)

Az MKE Küldöttközgyűlés küldöttei: Erhardt Györgyi (Kiskunhalas); Kállainé Vereb Mária; (Kiskunfélegyháza); Ramháb Mária (Kecskemét); Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét). Póttagok: Ladányi Ágnes (Kiskunmajsa);  Tapodiné Máté Ilona (Tiszakécske)

A szervezet székhelye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete

tevékenységének sajtóvisszhangja

Összeállította a kecskeméti Katona József Könyvtár Helyismereti gyűjteménye anyagából

Papp Margit tájékoztató könyvtáros

Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1977. évi munkájáról /Kovács Dezső
In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Évkönyve 1977. / szerk. Székely Sándor. – 1977.
Budapest : Népművelési Propaganda Iroda, 1978. – p. 5-9.
[A cikk, említést tesz a Bács-Kiskun megyei szervezet megalakulásáról.]

Könyvtárosok tanácskozása
In: Petőfi Népe. – 36. évf. 225. sz. (1981. szept. 25.), p. 8.
[Kecskeméten, a Tudomány és Technika Házában kétnapos országos tanácskozást tartottak A bibliográfia útja 1961-1981 címmel, az előadást tartott dr. Szentmihályi János. A Bibliográfiai Szekció együttműködő partnere a megyei szervezet volt]

Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1981. évi munkájáról /Kovács Dezső
In: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Évkönyve 1981 / [Kovács Dezső]. – Budapest :
Népművelési Propaganda Iroda. 1982. – p. 13-17.
[A beszámoló nagy előrelépésként méltatta, többek között, a megyei szervezete tevékenységét.]

Helytörténet, üzemtörténet: [Hír]
In: Petőfi Népe. – 38. évf. 242. sz. (1983. okt. 13.), p. 8.
[Péter László, a Szegedi Somogyi Könyvtár tudományos főmunkatársa tartott előadást
Kecskeméten, a SZMT Székházban. A megyei szervezet a program egyik szervezője volt.]

Nagy sikerű találkozó: [Hír]
In: Petőfi Népe. – 39. évf. 76. sz. (1984. márc. 30.), p. 8.
[A megyei szervezet rendezésében találkozóra került sor a kiskunhalasi városi könyvtárban, ahol Szederkényi Ervint, a Jelenkor főszerkesztőjét és Bertók László költőt látták vendégül.]

Törökvilág Pest-Budán: [Hír].
In: Petőfi Népe. – 39. évf. 236. sz. (1984. okt. 7.) p. 8.
[Kiállítás nyílt az SZMT Székházában, ahol Iványosi-Szabó Tibor, a megyei levéltár
igazgatója, valamint Kiss Jenő, a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgatója tartott előadást. A program szervezésében vállalt munkát a megyei szervezet.]

Könyvtári plakátok a világ minden részéről
In: Petőfi Népe. – 41. évf. 98. sz. (1986. ápr. 26.), p. 8.
[Az SZMT Központi Könyvtára, a Katona József Megyei Könyvtár és az MKE megyei szervezete közös rendezésében nyitották meg a kiállítást.]

Vezetőségválasztás
In: Petőfi Népe. – 41. évf. 274. sz. (1986. nov. 21.), p. 8.
[A megyei szervezet taggyűlést tartott Kecskeméten, az SZMT Székházban.]

Tisztújítás a könyvtáros egyesületben
In: A Könyvtáros. – 37. évf. 4. sz. (1987. ápr.), p. 205-206.
[Az MKE elnökségi tagjává választották Gyergyádesz Lászlónét, az SZMT Központi Könyvtárának munkatársát, a szervezet titkárát]

Lengyel vendég: [Hír]
In: Petőfi Népe. – 42. évf. 268. sz. (1987. nov. 13.), p. 8.
[A MKE vendégeként megyénkben tett látogatást Zofia Rogowska, a lengyelországi Tarnow vajdasági könyvtárának igazgatója.]

Könyvtárosok a díszteremben / H[eltai] N[ánádor]
In: Petőfi Népe. – 42. évf. 298. sz. (1987. dec. 18.), p. 4.
[A megyei szervezet Kecskeméten, a városházán rendezett továbbképzést, ahol dr. Fülöp Géza az ELTE Könyvtártudományi Tanszék vezetője és Lisztes László megyei könyvtárigazgató tartott előadást]

Testvérmegyei könyvtári együttműködés / Kerekes Magda
In: A Könyvtáros. – 38. évf. 4. sz. (1988. ápr.), p. 224-226.
[A megyei szervezet és a Vajdaság kapcsolatairól írt a könyvtáros szerző.]

Vajdasági könyvtárosok Bács-Kiskunban: [Fotóhír]
In: Petőfi Népe. – 43. évf. 265. sz. (1988. nov. 5.) p. 12.
[A vajdasági könyvtárosok, a megyei szervezet vendégei voltak. A delegáció tagjai megismerkedtek a szakszervezeti könyvtárosok munkájával és megtekintették a Katona József Megyei Könyvtár Széchényivárosi Fiókkönyvtárát.]

Ünnepség Kisszálláson
In: Petőfi Népe. – 44. évf. 46. sz. (1989. febr. 23.), p. 8.
[Sallai István nevét vette fel a Kisszállási Művelődési Központ. Ebből az alkalomból rendeztek ünnepséget a községben. A szakmai tanácskozás szervezésében a megyei szervezet is feladatot vállalt]

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1987-1988. évi tevékenysége / Poprády Géza
In: A Könyvtáros. – 39. évf. 3. sz. (1989. márc.), p. 147-151.
[A cikk a megyei szervezet munkájával is foglalkozott.]

Szerkesztői asztal
In: Tiszatáj. – 44. évf. 6. sz. (1990. jún.), p. 11.
[Kiskunhalason, a Városi Könyvtárban a megyei szervezet tagjai ismerkedtek a Tiszatáj folyóirat szerkesztőivel.]

Bács-Kiskun Megyei Szervezet
In: Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz. – 20. sz. (1992. dec.1.) p. 1.
[A kiskőrösi Városi Könyvtárban, taggyűlés keretében az új könyvtári törvény koncepciójáról Sórom László az MKM Könyvtári Osztályának vezetője tartott előadást és fórumot.]

Bács-Kiskun Megyei Szervezet [Hír]
In: Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz. – 25. sz. (1993. máj. 1.)
[A megyei szervezet taggyűlésén Vadász János a KKDSZ országos titkára a közalkalmazottakat érintő kérdésekről tartott tájékoztatót.]

Tehetséggondozás a könyvtárakban
In: Petőfi Népe. – 48. évf. 266. sz. (1993. nov. 15.), p. 4.
[Az MKE Könyvtáros-tanárok Szervezete konferenciát tartott Kecskeméten 1993.
november 12-13-án. A program együttműködő partnere a megyei szervezet vezetősége.]

Nemzeti Kulturális Alap: [Hír]
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. – 1994. márc. p. 69.
[Az MKE Elnöksége az NKA Közművelődési Kollégiumába Ramháb Máriát, a megyei könyvtár igazgatóját, a megyei szervezet tagját javasolta.]

Szakmai programok támogatása [Hír]
In: Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz. – 35. sz. (1994.´ápr. 10.
[Az MKE elnöksége 50 000 Ft támogatásban részesítette a megyei szervezetet]

Bács-Kiskun Megyei Szervezet [Hír]
In: Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz. – 41. sz. (1994. okt. 31.) p. 2.
[A megyei szervezet új vezetőségének névsora.]

Tanulmányúti támogatás [Hír]
In: Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz. – 42. sz. (1994. dec.3.)
[Az MKE elnöksége 20 000 Ft támogatást szavazott meg Gyergyádesz Lászlónénak, a megyei szervezet elnökének dániai tanulmányútjához.]

Bács-Kiskun Megyei Szervezet [Hír]
In: Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz. – 45. sz. (1995. ápr. 25.) p. 2.
[A megyei szervezet éves taggyűlést tartott a kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. Dr. Striker Sándor a minisztériumi szakmai irányításának könyvtárakat érintő változásairól tartott előadást.]

Az MKE Bács-Kiskun Megyei szervezet alapszabályzatának vizsgálata és működése 1986- 1994-ig tartó időszakának tanulmányozása során levonható következtetések /Süveges Katalin.
[Évfolyamdolgozat], [Kézirat].– [Kecskemét] : [Juhász Gyula Tanárképző Főiskola], 1995. – 11 p.

Tanácsülés 1996. november 26. [Hír]
In: Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz. – 62. sz. (1996. nov. 25.) p. 1.
[Megvitatásra és kiválasztásra került a kecskeméti vándorgyűlés témája és megkezdődött a szervezőmunka.]

Az MKE Olvasószolgálati Szekciója Egymásra utalva…: Olvasáskultúra a határon innen és túl
In: Könyvesház. – 6. évf. 4. sz. (1996), p. 4.
[MKE Olvasószolgálati Szekciója 1996. nov. 7-9. között a kecskeméti Katona József Könyvtárban tartott tanácskozást. A megyei szervezet tagjai számára is nyilvános tanácskozáson a tagságból sokan megjelentek.]

Egymásra utalva…: Olvasás és könyvtárkultúra határon innen és túl / Nincsevics Klára
In: Könyvtári Levelező/lap. – 9. évf. 1. sz. (1997. jan.), p. 30-31.
[Az MKE Olvasószolgálati Szekciója 1996 novemberében tartott tanácskozást Kecskeméten, melynek házigazdája a szervezet volt.]

Előkészületben… Vándorgyűlés [Hír]
In: Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz. – 65. sz. (1997. febr. 20.) p. 3.
[A tanácsülésen Vajda Erik ismertette a kecskeméti vándorgyűlés átfogó témáit és a lebonyolításának tervezetét]

Felhívás: A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete …
In: Könyvtári Levelező/lap. – 9. évf. 3. sz. (1997. márc.), p. 21.
[Szakmai program és felhívás a Kecskeméten, tartandó 29. MKE Vándorgyűlésre, előadások tartására.]

Mi történt a szervezetekben? [Hír]
In: Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz. – 68. sz. (1997. jún. 11.) p. 1.
[A megyei szervezet a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtárban A NAT és a könyvtár címmel továbbképzést rendezett, melyen: dr. Lukácsy Sarolta és Balogh Mihály tartott előadást.]

Nemzeti Alaptanterv és könyvtár / Kállainé Vereb Mária
In: Könyvtári Levelező/lap. – 1997. 5. sz. p. 16-17.
[A közművelődési, az iskolai könyvtárosoknak és pedagógusoknak, a Nemzeti Alaptanterv és a könyvtár címmel rendeztek tanácskozást, melynek egyik szervezője, közreműködője a megyei szervezet volt.]

Ki fizessen?
In: Kecskeméti Lapok. – 93. évf. 31. sz. (1997. aug. 14.), p. 2.
[Szolgáltatások – térítések – szponzorálás témában tartottak vándorgyűlést Kecskeméten.]

Szolgáltatások – térítések – szponzorálás : A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 29.
Vándorgyűlése
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. – 1997. szept. p. 50-51.
[Tudósítás a Kecskeméten 1997. augusztus 7-9. között megrendezett vándorgyűlésről.]

MKE Emlékérem ’97
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. – 69. sz. (1997. szept.), p. 56.
[MKE Emlékérmet kapott Gyergyádesz Lászlóné, a szervezet elnöke.]

Fotókonzerválási kiskáté: Mit tegyünk, hogy képeink biztosan elpusztuljanak? / Kincses
Károly
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. – 1997. okt. p. 37-42.
[A kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatójának az MKE kecskeméti vándorgyűlésén elhangzott előadása szerkesztett változata.]

Mi történt a szervezetben? / Hegyközi Ilona
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. – 1997. dec. p. 55-59.
[Kiskunhalason a 100 éves fennállását ünneplő Városi Könyvtárban Vajda Erik, az MKE elnöke tartott előadást. A programon a megyei szervezet tagsága nagy számmal vett részt.]

Egy vándorgyűlés anatómiája / Vajda Kornél
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. – 1997. okt., p. 3-5.
[A Kecskeméten megrendezett vándorgyűlés rövid összegzése.]

Mi történt a szervezetekben?
In: Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz. – 87. sz. (1999. márc. 23.), p. 58.
[A megyei szervezet március 9-én, Mélykúton, március 22-én a Kecskeméti Katona József Könyvtárban tartott tanácskozást, ahol Ramháb Mária az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának elnöke tartott előadást.]

Honismeret az iskolában / Hódi Anikó
In: Petőfi Népe. – 54. évf. 242. sz.. (1999. okt. 16. szombat), p. 2.
[Pokorni Zoltán oktatási miniszter tartott előadást a Kiskunfélegyházán MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete, a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület 1999. október15-én rendezett Honismeret az iskolában címmel rendezett konferencián.]

“A honi történet tudása nélkül nincs honismeret” / Pokorni Zoltán
In: Honismeret. – 28. évf. 1. sz. (2000. febr.), p.6-8.
[MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete, a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület 1999. október15-én Kiskunfélegyházán rendezett Honismeret az iskolában címmel konferenciát, Pokorni Zoltán előadásának
szerkesztett változata.]

Honismeret az iskolában /M. S.
In: Félegyházi Közlöny. – 8. évf. 22. sz. (1999. okt.22.) p. 3.
[Összefoglaló MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete, a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület 1999. október 15-én Kiskunfélegyházán rendezett a konferenciáról]

Gondolatok a honismeret oktatásáról / Csorba Csaba
In: Honismeret. – 28. évf. 1. sz. (2000. febr.), p.10-16.
[Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete és a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület 1999. október15-én Kiskunfélegyházán rendezett „Honismeret az iskolában” címmel konferenciát]

Az MKE 32. vándorgyűlésén, Esztergomban az egyesület emlékérmével tüntették ki …
Ramháb Máriát … :[Hír]
In: Könyvtári Levelező/lap. – 12. évf. 8. sz. (2000), p.32.
[MKE-Emlékérem kitüntetés a szervezet tagjának, megyei könyvtárigazgatónak.]

Kitüntetett könyvtárosok névtára: Bács-Kiskun
In: Könyvtári Figyelő. – U.f. 10. = (46.) évf. Ksz. (2000), p. 1-154, 74.
[MKE-Emlékérem a szervezet tagjainak: Lisztes László (1991), Balogh Mihály (1996),
Gyergyádesz Lászlóné (1997), Varga-Sabján Gyula (1999), Ramháb Mária (2000)

Mi történt a szervezetben?
In: Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz. – 98. sz. (2000. nov. 20.), p.53-54.
[A megyei szervezet szept. 18-án szakmai tapasztalatcserét szervezett Csongrád, Szentes, Hódmezővásárhely városi könyvtáraiba, okt. 8-án Könyves Vasárnapot Kecskeméten, nov. 20-án Gereben Ferenc olvasáskutató előadást tartott Kiskunhalason.]

Kitüntetések. Az MKE elnöksége a 2001. évi vándorgyűlésen MKE Emlékérmet adott át
In: Könyvtári Levelező/lap. – 13. évf. 9. (2001. szept.), p.39.
[Nyíregyházán MKE-Emlékérmet kapott Padányi Emese, a szervezet tagja (Kecskemét).]

Szakmai nap a könyvtárak teljesítményéről / Kállainé Vereb Mária
In: Könyvtári Levelező/lap. – 14. évf. 1. sz. (2002. jan.), p. 14.
[A megyei szervezet és a kiskunfélegyházi városi könyvtár szervezésében lezajlott rendezvényen Fehér Miklós (Könyvtári Intézet), Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét) és Kristóf Márta (Tiszakécske) tartott előadást.]

Az MKE kommunikációs tanfolyama
In: Könyvtári Levelező/lap. – 16. évf. 4. sz. (2004), p. 21-22.
[Ramháb Mária: Az arculat, a megjelenés hatása a könyvtár, a könyvtáros társadalmi
elfogadottságára címmel tartott előadást.]

Elismerés a megyében végzett kiemelkedő munkáért / Padányi Emese.
In: Könyvtári Levelező/lap. – 16. évf. 8. sz. (2004), p. 20-21.
[MKE-Emlékérmet kapott Vasné Mészáros Katalin, a megyei szervezet elnöke, a megyei
könyvtár igazgatóhelyettese (Kecskemét).]

A megyei szervezet könyvtárosoknak és könyvtárhasználóknak közös szakmai tanulmányutat
szervezett Bécsbe … : [Fotóhír]
In: Petőfi Népe. – 59. évf. 218. sz. (2004. szept. 17.), p. 13.

Hetvenéves az MKE… / Tompa Zsoltné, Ormosi Anikó
In: Könyvtári Levelező/lap. – 17. évf. 12. sz. (2005), p. 6-10.
[A Parlamentben tartott rendezvényen Ramháb Mária, a megyei szervezet tagja, megyei
könyvtárigazgató is felszólalt]

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 38. Vándorgyűlése: Kecskemét, 2006. július 27-29.
In: Kistérségi Hírlevél. – 5. évf. 4. sz. (2006. júl. 24.), p.3.
[Összefoglaló a vándorgyűlésről.]

Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József
Megyei Könyvtára (Kecskemét)
In: NKA Hírlevél. – 13. évf. 15. sz. (2006. júl. 20.), p.949.
[A könyvtár az MKE 38. Vándorgyűlése előkészítésére és megrendezésére két millió Ft-ot
kapott.]

Vándorgyűlést tartanak a könyvtárosok : [Hír] / R[ákász] J[udit]
In: Petőfi Népe. – 61., [évf.] 174. sz. (2006. júl. 27. csütörtök), p. [4.]

[Kecskeméten vette kezdetét az MKE 38. Vándorgyűlése. A szakmai kiállítást dr. Máder
Béla, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának igazgatója nyitotta meg. A
résztvevőket köszöntötte a kecskeméti Kodály Iskola Aurin Leánykara Vezényel: Durányik
László. A Vándorgyűlést megnyitotta: Ramháb Mária a Katona József Könyvtár igazgatója, a
vándorgyűlés házigazdája, Bakos Klára az MKE elnöke, dr. Balogh László a Bács-Kiskun
Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Sárközy István Kecskemét város alpolgármestere, dr. Hiller
István miniszter, Oktatási és Kulturális Minisztérium. Előadást tartott: Közszolgáltatás
alapelvei – a kulturális intézményrendszer lehetőségei a demokratikus társadalomban címmel
dr. Lengyel László a Pénzügykutató Rt. elnök-vezérigazgatója.]

A jövő: digitális világ a könyvtárakban / S[ebestyén] I[stván]
In: Petőfi Népe. – 61., [évf.] 175. sz. (2006. júl. 28. péntek), p. 2.
[Az MKE 38. Vándorgyűlése tegnap vette kezdetét. A sajtótájékoztatót a megyei könyvtárban tartották, ahol a programot Ramháb Mária, a megyei könyvtár igazgatója mutatta be. A plenáris ülés felszólalásait, és a vándorgyűlés átfogó tematikáját összefoglaló cikk.]

Vándorgyűlés kánikulában. – Fotók
In: Könyvtári Levelező/lap. – 18. évf. 8. sz. (2006. aug.), p. 3-6.
[Beszámoló a kecskeméti vándorgyűlésről. Bajtai Mária, a megyei szervezet tagja, a
Bányai Júlia Gimnázium könyvtáros-tanára MKE-Emlékérmet kapott.]

Körön belül : Összevonások közgyűjteményeinkben : Drasztikusan csökkent a könyvtárak
száma a rendszerváltás óta
In: Magyar Nemzet. – 69. évf. 212. sz. (2006. aug. 5. szombat), Hétvégi magazin mell., p.24
[MKE 38. Vándorgyűlésén, Kecskeméten Hiller István is előadást tartott]

Pillanatképek a Társadalomtudományi Szekció szakmai programjáról : A Magyar
Könyvtárosok Egyesülete 38. vándorgyűlése után.
In: Könyvtári Levelező/lap. – 18. évf. 9. sz. (2006. szept.), p. 22-23.
[Összefoglaló a kecskeméti vándorgyűlésről]

Két fontos tanácskozás – Érzelmes beszámoló két tételben : Második tétel: Kecskemét.
In: Könyvtári Levelező/lap. – 18. évf. 9. sz. (2006. szept.), p. 24-29.
[Beszámoló a kecskeméti vándorgyűlésről.]

Az MKE 38. Vándorgyűlése / V[ajda] K[ornél]
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. – 15. évf. 9. sz. (2006. szept.), p. 9-13.
[Összefoglaló a kecskeméti vándorgyűlésről.]

Kitüntetett könyvtárosok névtára 2003-2004
In: Könyvtári Figyelő. – 16. = (52.) évf. 3. (2006), p. 131, 133.
[MKE-Emlékérem Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét), Kállainé Vereb Mária
(Kiskunfélegyháza)]

Kecskeméten jártunk… : Beszámoló az MKE 38. vándorgyűléséről / Kelemenné Csuhay
Zsuzsanna
In: Kapcsolat. – 15. évf. 3. = (48.) (2006. okt.), p. 3-4.
[Összefoglaló a kecskeméti vándorgyűlésről.]

Kérdezze könyvtárosát! / Andrási [Attila]
In: Félegyházi Közlöny. – 15. évf. 23. sz. (2006. nov. 10.), p. 2.
[A kiskunfélegyházi Városi Könyvtár őszi rendezvényeiről készült összefoglaló. Az egyesület megyei szervezete tisztújító közgyűlésén új vezetőséget választott]

“Legyen a könyvtár az emberség háza, ahol előbb érjenek össze a kezek, mint a könyökök” :
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 38. vándorgyűlése Kecskemét, 2006.július 27-29.
In: Iskolakönyvtáros. – 10. évf. 3-4. = (30.) sz. (2006), p. 3-13.
[Beszámoló a kecskeméti vándorgyűléséről.]

Jubileumi kitüntetések a Könyvtárostanárok Egyesületében / Bondor Erika
In: Könyv és Nevelés. – 9. évf. 1. sz. (2007), p. 35-40.
[A 20 éves jubileum alkalmából. Életműdíjat kapott Balogh Mihály (Kunszentmiklós), Tóth Józsefné (Kecskemét), Jubileumi oklevelet Bajtai Mária (Kecskemét), Elismerő oklevelet Kiss Anna (Kecskemét). Bajtai Mária a megyei szervezetnek is tagja.]

Minőségbiztosítás a helyismereti munkában / Vajda Kornél. – (Konferenciák)
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. – 16. évf. 9. sz. (2007. szept.), p. 48-51.
[A megyei szervezet közreműködésével 2007. július 18-20-a között Kiskunhalason megrendezték az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete XIV. Országos Tanácskozását. Előadást tartott Ramháb Mária (Kecskemét), Vasné Mészáros Katalin
(Kecskemét).]

Minőség a könyvtárban – korszerű közkönyvtár / Fodor Péter. – (Könyvtárpolitika)
In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. – 16. évf. 10. sz. (2007. okt.), p. 3-10.
[A megyei szervezet közreműködésével 2007. július 18-20-a között Kiskunhalason megrendezték az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete XIV. Országos Tanácskozását. A közlés az elhangzott előadás szerkesztett változata.]

Ami a kölcsönzésen túl van : Könyvtárosok szakmai napja Kaskantyún / B[erényiné] Sz[ász] K[atalin]
In: Régió Napló. – 4. évf. 10. sz. (2007. okt.), p. 6.
[A megyei szervezet nyílt szakmai napja a mozgókönyvtári ellátás megismerésére]

Kecskemét, 2010. július 31.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*