Kronológia


Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Ötven évének kronológiája 1935-1985


ELŐSZÓ

Fél évszázada történt, hogy hivatásunknak elkötelezett könyvtárosok és levéltárosok a Magyar Tudományos Akadémia épületében tartott ülésükön szakmai és közcélokat szolgáló társadalmi közösség megalakítását határozták el.

Fél évszázad már történelmi távlat . . . Különösen akkor, ha egy nemzet életében olyan mélyreható változások következtek be, mint amilyenek hazánkban és a magyar társadalomban. A II. világháború pusztítása, az összeomlott régi rend helyén épülő új társadalom felépítésének lehetősége népünk minden erejét mozgósítja az újjáépítésre, a leghaladóbb eszmék szolgálatára. Megkezdődött az új, szocialista társadalmi rend kialakítása és építése azóta is eredményesen folyik.

Fél évszázada tehát a könyvtárosegyesületet alapító elődeink még egészen más társadalmi környezetben láttak munkához, mint mi, utódaik a felszabadulást követően. Szakmai elhivatottságuk, munkájuk szeretete mégis úgy fogalmaztatta meg velük egy társalmi szervezet szakmai céljait, feladatait, hogy azok kiállták az idő próbáját és ma is időszerűek. Az egyesület első alapdokumentuma ugyanúgy szól a szakmai és társadalmi szolgálatról, a hivatástudatról, az öntevékenység növeléséről, a szakmai érdekvédelemről, az erkölcsi- és anyagi megbecsülés előmozdításáról, a képzésről, az önképzésről és a nemzetközi kapcsolatok ápolásáról, akárcsak – legfeljebb a nyelvi fejlődéből következő szóhasználati eltérést mutatva – a mai alapszabály.

Mi köti össze a régebbi és az újabb könyvtáros, levéltáros nemzedéket? Az, hogy – éppúgy, miként az előttünk járó nemzedék ötven évvel ezelőtt – ma is feladatunknak tekintjük népünk múltjának, nemzeti kultúrájának és felhalmozott tudásának megőrzését, átörökítését, mint a Tevékeny részvételt szellemi és anyagi javainak folytonos gyarapításában.

Mindennek hiteles tanújaként tartja az Olvasó a kezében egyesületi életünk fél évszázadának eseménysorozatát felvillantó összeállítást. A szűkre szabott keretek közt teljességre nem törekedhetünk, de érzékeltetni kívántuk azokat a legfontosabb irányokat, amelyek a hazai könyvtár- és levéltárügy, majd a szakirodalmi tájékoztatás előbbrevitelének szándékát, esetleg eredményeit jelzik.

Az egyesület eddigi történelme alatt mindig arra törekedett, hogy munkájával, programjaival egyszerre szolgálja tagjainak, ezen keresztül a társadalomnak, a kultúrának, a tudománynak az érdekeit. Tette ezt akkor, amikor – a magyar pedagógia történetében először, a kormányzati tehetetlenség láttán – kezébe vette a könyvtárosok szakmai oktatásának ügyét, amikor társadalmi alapon szorgalmazta a korszerű módszerek, eszközök alkalmazásának bevezetését – hogy csak a levéltári fényképezésre gondoljunk -, amikor az egyre nyilvánvalóbban közeledő világégés veszélyeit felismerve felkészítette tagjait a nemzeti értékek megmentésének esetleges lehetőségére. Jelen volt az új világ születését követő szellemi pezsgésben, s csak a körülmények szorításának engedve szüntette be tevékenységét. Már az első kínálkozó alkalommal, a politikai tisztulással együttjáró társadalmi megújulásban ismét maga köré gyűjti azokat, akik lelkesedéssel, hittel látnak hozzá az új lehetőségek között egy nagyszabású szakmai, kulturális fejlesztéshez, a szocialista könyvtárügy igazi arculatának kimunkálásához.

A kezdeti útkeresés után a fejlődés felfelé ível: a jó hagyományokat folytatva az egyesület jelentős tényezője lesz a korszerű szakmai ismeretek közvetítésének, fórumot teremt a vélemények, tapasztalatok kicseréléséhez, nem egyszer olyan viták, folyamatok elindítója, amelyek elősegítették a szakma egészének továbblépését.

Mindezek együttjártak az egyesületi demokratizmus kiszélesedésével, s az egymást keresés, a hivatásban együttgondolkodás szükségességének felismerése vezet oda, hogy az egyesületi munka kiterjed az ország egész területére, a legkülönfélébb feladatot ellátó kis és nagykönyvtárban dolgozó könyvtárosokra, tájékoztatási szakemberekre egyaránt.

Elvezet az alapításkor meglevő egységhez, ismét egy közösségben tömörít közel négyezer könyvtárost és levéltárost.

A múlt kötelez arra, hogy képességeinkhez mérten, a hagyományokból erőt merítve az eddigieknél is jobban szolgáljuk a szocialista kultúra, tudomány, gazdaság ügyét. Letéteményesei és egyben erőforrása is vagyunk a jövő formálásának, alakításának. Szervezeti kereteink lehetőséget adnak rá, tagságunk eddigi lelkesedése pedig biztosíték arra, hogy sajátos eszközeinkkel jól szolgáljuk ezt az ügyet.

Ezen az úton kell, és ezen az úton kívánnunk tovább haladni.

Budapest, 1985. március hó

Kovács Dezső Főtitkár

Billédi Ferencné dr. elnök


A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ÖTVEN ÉVÉNEK KRONOLOGIÁJA 1935-1985

A szerkesztő bevezetője

A kronológia az egyesület ötven éves történetét három fejezeten tárgyalja. Az első a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének időszaka; az 1935-1950 közötti események. A második periódusba tartozik a Szabó Ervin Kör munkája, a társadalmi tevékenység kibontakozása, az egyesületi önállóság megalapozása, előkészítése; ezt az 1955-től 1964-ig tartó 2. fejezet mutatja be. Végül a 3. fejezet tartalmazza az elmúlt 20 év eseményeit, 1965-től a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, mint önálló társadalmi szervezet történetét.

Az események felsorolását – sajnos – nem követhettük azonos módszerrel. Az első két időszakban a rendezvények száma, egész tagsághoz szóló jellege még lehetővé tette a teljességre való törekvést, azt, hogy ezekről még külön-külön is megemlékezzünk. A harmadik időszakban azonban már a taglétszám növekedésével, a szervezetek számának gyarapodásával az egyesületi élet olyan mozgalmassá, a rendezvények számát tekintve is kiterjedtté vált, hogy minden megmozdulást már nem sorolhattunk fel, kénytelenek voltunk válogatni, a fontosabb központi rendezvényekre, a tevékenység bővülését jelző újszerű első eseményekre, a nemzetközi kapcsolatok, a szervezeti élet főbb eseményeinek ismertetésére szorítkozni.

Az első két fejezet anyaggyűjtésénél levéltári forrásokra, az egyesület évkönyveire, irattári anyagára és személyes visszaemlékezésekre támaszkodtunk, míg a későbbi időszak fonása elsősorban az 1962 óta megjelenő egyesületi Tájékoztató volt. Az összeállításnál figyelembe vettük azt is, hogy a jelzett időszaktól kezdve az egyesület történetének nyomorkövetése az így rendelkezésre álló dokumentumok alapján már sokak szám a hozzáférhető és hogy az évkönyvek újbóli kiadásával a források száma bővült; éppen ezért pl. 1974-től kezdődően már a vándorgyűlések témái után nem közöljük az előadók és az előadások – egyre nagyobb számú – felsorolását.

Terjedelmi okok miatt ismert rövidítéseket nem oldottunk fel, eltekintettünk a nemzetközi szervezetek, társegyesületek eredeti névalakjának közlésétől, személyek esetében pedig a munkahely és a tudományos fokozatok megjelölésétől.

Végezetül kérjük az Olvasót, hogy a történeti hűség érdekében minden, e kronológiával kapcsolatos észrevételt, kiigazítást vagy javaslatot írásban az egyesület titkárságára szíveskedjék eljuttatni.


1. fejezet

1935-1950

Az egyesület alapításának gondolata először 1929 kora nyarán vetődött fel. A magyar könyvtárügy vezető személyiségei elhatározták a Magyar Könyvtárosok Szövetségének megalapítását. Még ez év június 8-án tartott ülésen szűkebb szervező bizottságot jelöltek ki. Több mint három évnek kellett eltelnie, míg 1932. október 15-én az Egyetemi Könyvtár igazgatója, Pasteiner Iván a könyvtárában tartott ülésen előterjeszti az egyesület alapszabályának tervezetét és javasolja a levéltárosok bevonását a további munkába. A szervező munka folyik tovább . . . . . . .

1935

január 31.

Az OSZK-ban Szinnyei József elnökletével tartott tanácskozáson – már a levéltárosok részvételével – véglegesítik az egyesületi alapszabályokat.

június 19.

Az előkészítő bizottság meghívót ad ki a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének alakuló közgyűlésére, s ebben “a könyvtárosok és levéltárosok testületi érdekeit képviselő, valamint a könyvtár- és levéltárügy tudományos és közcéljait felkaroló egyesület megalakítására mozgósít.

június 26.

A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének alakuló közgyűlése a Magyar Tudományos Akadémia heti üléstermében. Korelnök: Erdélyi Pál, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár ny. igazgatója. A tagság elfogadja az alapszabály tervezetét, megválasztja a tisztikart, a 22 tagú választmányt és az öt tagú számvizsgáló bizottságot. Tiszteletbeli elnök: Hóman Bálint, vallás- és közoktatásügyi miniszter; elnök: Fitz József; alelnökök: Enyvvári Jenő, Herzog József, Nyireő István; titkár: Moravek Endre; másodtitkár: Szilágyi Loránd; pénztáros: Sohár Lajos; ellenőr: Kovács Lajos.

őszi hónapok

Megindul a tagtoborzás. 1936 szeptember végéig 14 intézmény és 320 személy lép be az egyesületbe.

október 5.

Az első választmányi ülés az OSZK Apponyi-termében. Három állandó és három alkalmi bizottságot alakítanak.

1936

tavaszi hónapok

Az egyesület vendégeként Budapestre látogat I. Collijn, az IFLA elnöke, és T. P. Sevensma főtitkár, valamint J. D. Cowley, a londoni egyetem könyvtárosképző intézetének igazgatója.

március 18.

A belügyminiszter 164471-1935/VII. a. sz. alatt jóváhagyja az alapszabályokat. Az egyesület megkezdi törvényes működését.

október 2-4.

Az I. országos kongresszus és egyben évi rendes közgyűlés Budapesten. A szakmai programok jelentős része a könyvtári és levéltári szakosztály ülésein zajlik. A plenáris záróülés témái: A magyar könyvtárpolitika; Mi tartozik a levéltárba, mi a könyvtárba?; A könyvtárosok és levéltárosok testületi érdekei. Határoznak a könyvtárosképző tanfolyam indításáról, a Magyar Könyvszemle egyesületi közlönyként történő megjelentetéséről és az egyesületi évkönyv kiadásáról. Alapszabály-módosítás: megszűnik a titkári és másodtitkári funkció. Új tisztségek: főtitkár: Bisztray Gyula; könyvtáros titkár: Gronovszky Iván; levéltáros titkár: Szilágyi Loránd. A szakosztályok megválasztják tisztikarukat. A könyvtári szakosztály elnöke: Nyíreő István; a levéltári szakosztály elnöke: Herzog József.

december 10.

A könyvtári szakosztályülés határozatot hoz a könyvtárosképző tanfolyam megtartásáról, elfogadja a Fitz József által kidolgozott szervezeti szabályzatot, a tan- és vizsgarendet.

1937

február 1 – március 23.

Az első 100 órás könyvtárosképző tanfolyam, 15 téma köré csoportosítva. 70 fő szerez képesítő bizonyítványt. A hallgatók 10 témakör előadásának összefoglalóit könyvtári előadások címmel később megjelentetik. Az előadók: Asztalos Miklós, Dávid Antal, Fitz József, Goriupp Alisz, Gulyás Pál, Halász Gábor, Lesskó Béla, M. Buday Júlia, Trócsányi Zoltán.

április 15.

A választmányi ülés elfogadja a két szakosztály ügyrendi szabályzatát.

tavaszi hónapok

A Magyar Könyvszemle 1937. évi 1. füzete az egyesület és a magyar közkönyvtárak közlönyeként az MNM OSZK kiadásában jelenik meg. Ettól kezdve 1944-ig rendszeresen napvilágot lát.

május 11.

A levéltári szakosztály első felolvasó ülése a Magyar Országos Levéltárban. Témák: A fényképezés a levéltár szolgálatában; A filmlevéltárak.

június 15.

Felhívás a Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái c. bibliográfiai sorozat előfizetésére. Az egyesület kiadásában – a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, az OSZK és az MTA támogatásával – 1939-1944 között hat kötet jelenik meg.

június 16.

Évi rendes közgyűlés a Szépművészeti Múzeumban. Ez alkalomra jelenik meg az évkönyv első kötete, melyet 1943-ig még három követ. Szerkesztők: Bisztray Gyula, Witzmann (Veredy) Gyula. Előadások: Könyvtáros és közönség; Írásbeli ügykezelés a hadrakelt seregnél.

augusztus 16-21., 24-25.

Részvétel Párizsban az I. dokumentációs világkongresszuson, s azt követően az IFLA 10. közgyűlésen. A küldöttség: Káplány Géza, Szabó Béla, Trócsányi György, Witzmann Gyula.

november 5.

A két szakosztály együttes ülésén Káplány Géza és Trócsányi György beszámol a párizsi dokumentációs világkongresszusról és az IFLA 10. közgyűléséről.

december 1 – 1938. április 5.

A második könyvtárosképző tanfolyamon 21 hallgató szerez képesítő bizonyítványt.

december 7.

A levéltári szakosztály felolvasó ülése a hadilevéltárakról. A taglétszám: 358 fő.

1938

január hó

Az egyesület belép a FID-be.

január 29.

A könyvtári szakosztály felolvasó ülése az amerikai könyvtárosképzésről, a debreceni egyetemi könyvtár új épületéről és feladatairól.

március 18.

A könyvtári és levéltári szakosztály együttes ülése A harci gázok hatása a könyvtári és levéltári anyagra címmel.

június 14.

A Magyar Racionalizálási Bizottság, a Magyar Ipari Dokumentáció Előkészítő Bizottsága és az MKLE szervezésében A. Prins, a FID elnökének előadása a dokumentációról, valamint a tudományos adatforrás-kutatás nemzeti és nemzetközi szervezéséről.

június 15.

Évi rendes közgyűlés a Parlamenti Múzeumban. Előadás a Magyar Nemzeti Bibliográfiáról és a levéltárak közönségéről. Új alelnök, egyben a könyvtári szakosztály elnöke: Rédey Tivadar; helyettes főtitkár: Witzmann Gyula.

július 4-5.

Brüsszelben az IFLA 11. közgyűlésén az egyesület képviselője Káplány Géza. Az IFLA felkéri az egyesületet, hogy a nemzetközi könyvtárstatisztikához szolgáltasson adatokat, s készítsen beszámolót a magyar könyvtárügy helyzetéről.

szeptember 21-26.

A FID 14. konferenciáján Oxfordban Káplány Géza beszámol a magyar dokumentációs bizottság megalakulásáról.

1939

június 8-11.

A II. országos kongresszus és egyben évi rendes közgyűlés Budapesten. A plenáris ülésen előadások a Pray kódexről, a könyvtárak és levéltárak légvédelméről. A szakosztályok ülésein 19 előadás hangzik el. A helyettes főtitkári tisztség megszüntetésével Witzmann Gyulát főtitkárrá választják.

augusztus 10-13.

Káplány Géza részt vesz a FID 15. konferenciáján Zürichben.

1940

december 7.

Évi rendes közgyűlés az MTA-ban. Javaslat a tudományos-, szak- és népkönyvtári alszakosztályok létrehozására. Előadások Erdély könyvtár- és levéltárügyéről, a XVIII. sz. könyvkiadásáról és a modern irattárakról. Az új levéltáros titkár Sinkovics István.

1941

július 10-12.

Az IFLA 12. közgyűlésén anyagi fedezet hiánya miatt az egyesület nem képviselteti magát.

szeptember 26.

A választmány felhatalmazza az elnökséget a könyvtárosi szakvizsgára egyénileg készülő jelöltek vizsgáztatására.

október 28.

Tisztújító rendes közgyűlés az MTA előadótermében. Módosul a levéltári szakosztály ügyrendi szabályzata. A könyvtári szakosztály titkára: Dezsényi Béla; a levéltári szakosztály elnökhelyettese: Jánossy Dénes, titkára: Ember Győző.

A taglétszám: 375 fő.

1942

április 25.

Az egyesület alelnökévé, valamint a levéltári szakosztály elnökévé – az elhunyt Herzog József helyett – Jánossy Dénest választják meg.

április 25.

Az évi rendes közgyűlésen előadások a levéltáros képzésről, a betűesztétikáról, a családi levéltárakról és a sajtókönyvészetről. Javaslat a ponyvairodalom rendszabályozására és az ETO magyarra fordítására.

A taglétszám: 391 fő.

október 2.

A háború alatt tartott utolsó évi rendes közgyűlés. Előadások: Fitz József: Könyvtárak a háborúban; Witzmann Gyula: A dokumentáció fejlődése és időszerű kérdései a könyvtáros szemszögéből; Pásztor Lajos: A vatikáni levéltár.

A taglétszám: 403 fő.

1943-1945

Az egyesület tevékenysége gyakorlatilag szünetel.

1946

december 21.

Újra ülésezik a közgyűlés; hozzájárul az alapszabályok részleges módosításához és új tisztikart választ. Előadások: Varjas Béla: A magyar könyvtárak háború utáni helyzete; Fügedi Erik: A levéltárak háborús veszteségei. Az új tisztikar: elnök: Jánossy Dénes; alelnökök: Beöthy Ödön, Dienes László, Kossányi Béla, Mátrai László, Tolnai Gábor, Trócsányi György; főtitkár: Dezsényi Béla; könyvtáros titkár: Telegdy Zsigmond; levéltáros titkár: Sinkovics István; pénztáros: Sohár Lajos; ellenőr: Bánrévy György. A választmány 24, a számvizsgáló bizottság három tagú.

1947

június 14.

Az egyesület segélyért folyamodik a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez az évkönyv nyomdaköltségeinek fedezésére.

október 22.

A levéltári szakosztály intézőbizottságának ülése a levéltárvédelemről és a tudományos pótlékról.

1948

január 24.

Évi rendes közgyűlés a Magyar Nemzeti Múzeum tanácstermében. Előadások: Trócsányi György: A könyvtárpolitika új feladatai; Niklay Péter: A fővárosi levéltár centenáriumi anyaga.

nyári hónapok

A könyvtár- és levéltárügy várható átszervezésére megbeszélések kezdődnek az egyesület esetleges újjáalakításáról.

1950

január 28.

Az egyesület vezetése a Belügyminisztérium egyesületi főosztályától kéri a működés ideiglenes szüneteltetésének engedélyezését, mivel az alapszabályszerű tevékenység nem biztosítható, s ez az egyesület feloszlásához vezethet. Az egyesület működésének első 15 éves szakasza ezzel lezárul.

2. fejezet

1955-1964

1955

október 4.

A Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat (TTIT) irodalmi és nyelvi szakosztályának titkára, Bárd Miklós sajtó-, könyv- és könyvtártörténeti bizottság létrehozására értekezletet hív össze a TTIT székházába. A megalakult szakbizottság elnökévé Varjas Bélát, titkárává Kéki Bélát választja.

november-december hó

A bizottság Könyvtári séták elnevezéssel könyvtárlátogatásokat szervez a nagyközönség számára (Egyetemi Könyvtár, OSZK, FSZEK), előadásokat tart üzemekben és klubokban. E tevékenységét 1956 elején is folytatja.

1956

tavaszi hónapok

Varjas Béla a TTIT vezetőségének javasolja az irodalmi szakosztály keretén belül a Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Körének megalakítását.

április 13.

Varjas Béla hivatalosan kéri Darvas József népművelési miniszter hozzájárulását a köryvtárosegyesület TTIT keretében történő újjáalakításához.

nyári hónapok

A népművelési miniszter hozzájárulásával a TTIT irodalmi szakosztálya keretében megalakul a Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köre. Elkészül a működési szabályzat. A Kör a Külügyminisztérium útján felvételét kéri az IFLA-ba. A vezetőség: elnök: Varjas Béla; titkár: Kéki Béla.

szeptember 8.

Az első klubest a Kossuth Klubban, mintegy 200 résztvevővel. A vezetőség bejelenti a Kör megalakulását, ismerteti a programot, kilátásba helyezi a tagtoborzást és a közgyűlés megtartását. Több neves művész irodalmi műsort ad.

szeptember 10.

Varjas Béla tájékoztatja az IFLA titkárságát a Kör megalakulásáról, céljairól és megküldi az alapszabályt.

szeptember hó

A “Könyvtáros” c. folyóirat szeptemberi száma első ízben ad hírt a Kör megalakulásáról. Ismerteti az 1956-57. évi programot és jelzi, hogy 1957 első felében megyei csoportokat szerveznek.

szeptember 27 – október 1.

90 könyvtáros bécsi tanulmányútja az Osztrák Könyvtárosok Egyesülete meghívására Mátrai László vezetésével. Az út szervezői: Varjas Béla, Márffy Károly és Pálinkás Sándor.

1957

március 18.

Varjas Béla lemond elnöki tisztéről. Helyét a TTIT elnökségének megbízásából Mátrai László veszi át.

szeptember 9.

Az ideiglenes vezetőség a Kossuth Klubban – amely hosszabb ideig ad otthont a rendezvényeknek – megvitatja a magyar könyvtárügyről szóló IFLA közgyűlésre készült beszámolót. Átszervezik, illetve kiegészítik a választmányt. Elnök: Mátrai László; titkár: Kéki Béla; szervező titkár: Mártván Gyula. Megbízzák Mátrai Lászlót a Kör képviseletével az IFLA párizsi közgyűlésén. (Erre útlevél nehézségek miatt nem kerül sor. A nem hivatalos képviselő a FID párizsi konferenciáján egyébként résztvevő Jánszky Lajos.)

október 12.

Klubesten Mátrai László ismerteti a Kör programját, majd a FSZEK énekkara hangversenyt ad.

október 28.

V. Waldapfel Eszter a varsói nemzetközi bibliográfiai konferenciáról, Jánszky Lajos a FID és az IFLA párizsi közgyűléséről, valamint az NDK-ban folyó dokumentációs munka tapasztalatairól számol be.

október – december hó

Gyárlátogatások és tanulmányi kirándulások szervezése elsőként az Athenaeum Nyomdában és a Csepeli Papírgyárban.

november 16.

Klubrendezvényen Jancsó Adrienne, Szentpál Mónika és Egressy István bemutatja “Antik szerelem” c. műsorát.

december hó

A Kör először rendez külföldi könyvtárosok – J. Lipovsky, a prágai kulturális minisztérium könyvtári osztályának vezetője és M. Papirnik, a brünni Egyetemi Könyvtár igazgatója – részvételével baráti találkozót.

december 12.

Közös ankét a műszaki könyvtárosokkal szakosztályok alakításáról.

december 14.

Klubesten kisfilmek bemutatója (Lenin Könyvtár; Bartók Béla; A barokk Prága.)

1958

január 24.

Könyvtárügyünk aktuális kérdései címmel közös ankét a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottságával és a Szakszervezet Könyvtáros Szakosztályával. Vitavezető: Szekeres Pál.

január 31.

Vezetőségi ülésen felvetődik a Szabó Ervin Kör könyvtáros szakosztállyá alakításának gondolata. Programmódosítás: a Kör a jövőben erőteljesebben kívánja szolgálni a tagság szakmai fejlődését, a különböző könyvtárakban dolgozók egymáshoz való közelítését és a könyvtárosok nagyobb társadalmi megbecsülését.

május 9-10.

Tanulmányi kirándulás a Dunai Vasműbe.

május 19.

A Népek Barátsági Hónapja alkalmából békegyűlés a Kossuth Klubban, 200 fő részvételével. Előadók: Mátrai László és Szekeres Pál.

június 21.

Tanulmányi kirándulás Esztergomba. A képtárat és a kódex kiállítást Fitz József mutatja be.

július 27-28.

Tanulmányi kirándulás Győr-Pannonhalma-Zirc-Veszprém könyvtárainak megtekintésére.

szeptember 30.

Szabó Ervin halálának 40. évfordulóján megemlékezés és koszorúzás a Farkasréti temetőben.

november 3.

A könyvtárosok választási gyűlése a Kör rendezésében 280 fő részvételével. Kovács Máté megnyitója után Révész Ferenc tart beszédet.

december 14.

Horst Kunzenak, a berlini Deutsche Staatsbibliothek főigazgatójának vetített képes előadása. A vendéget Kőhalmi Béla üdvözölte.

december 31.

A Szabó Ervin Kör tagjainak száma: 570 fő.

1959

január hó vége

A választmányi ülés elfogadja az 1959. évi programot, amely véglegesen a szakmai feladatok megvalósításának elősegítését tűzi ki célul. Jánszky Lajos, az Országos Műszaki Könyvtár főigazgatója felajánlja az új székházban készülő klubhelyiséget Könyvtáros Klub céljaira.

március 26.

A Tanácsköztársaság 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyen felavatják a Könyvtáros Klubot. A berendezésre az MM könyvtári osztálya és a SZOT ad anyagi támogatást. Klubest minden csütörtökön.

április 23.

Szakmai konzultáció és vita az ETO új, első magyar nyomtatott kiadásáról. Bevezetőt mond és vitavezető Veredy (Witzmann) Gyula.

május 14.

A dokumentáció gépi segédeszközei címmel Balázs Sándor vetített képes előadása. A résztvevők – a Kör történetében először határozatot hoznak a gépesítésre való elméleti és gyakorlati felkészülésre, s erre felhívják az MM és az OKT figyelmét.

május 28.

Vita a könyvtári állománygyarapítás kérdéseiről. Bevezető és vitavezető Pajkossy György. Javaslat a nagykönyvtárak gyarapítási munkatársainak rendszeres találkozóira.

június hó

14 napos tanulmányút az NDK-ba (Drezda-Lipcse-Weimar-Erfurt), két csoportban június 1-i és június 8-i indulással, 49 fő részvételével, Kéki Béla és Zoltán József vezetésével.

június hó

Moszkva és Leningrád könyvtárainak tanulmányozása 14 fő részvételével.

június 18.

Könyvtárépítés a közeljövőben Magyarországon címmel Vince Pál építész vetített képes előadása.

szeptember 14-17.

A Kör első hivatalos delegációja az IFLA 24. közgyűlésén. A varsói delegáció: Mátrai László, Jánszky Lajos, Lázár Péter. Átadják a Kör munkájáról és a magyar könyvtárügyről szóló beszámolót.

október 1.

Mátrai László beszámolója az IFLA varsói közgyűléséről.

október 9.

Kőhalmi Béla köszöntése 75. születésnapja alkalmából a Könyvtáros Klubban.

október 15.

Borsa Gedeon, Gombocz István és Tombor Tibor beszámolnak a Szovjetunióban tett csoportos tanulmányút könyvtári tapasztalatairól.

október 29.

Jánszky Lajos és Lázár Péter előadása a FID varsói kongresszusáról.

november 12.

40 fő tanulmányi látogatása a Csepeli Papírgyárban.

november 19.

Új Nemzeti Könyvtár a Várban címmel Sebestyén Géza előadása.

december 3.

Fitz József előadása a Corvináról.

1960

január 28.

Kellner Béla előadása: A magyar mezőgazdaság átszervezése és a könyvtárügy címmel.

február 1.

Több mint 200 fős hallgatóság előtt J. Stummvoll, a bécsi Österreichische Nationalbibliothek főigazgatója Egy év az ENSZ könyvtárának élén című előadása.

február 15.

A Kör vezetői Takács József közreműködésével kidolgozzák a Magyar Könyvtárosok Egyesületének alapszabály tervezetét. Az önálló, országos hatókörű egyesület igénye egyre sürgetőbben merül fel, különösen a vidéki könyvtárosok körében.

február 22.

A Kör a Művelődésügyi Minisztériumhoz benyújtja az alapszabály tervezetét. A szóbelileg közölt döntés “egyelőre időszerűtlennek” ítéli önálló egyesület létrehozását.

március 3.

Beszámoló az OSZK új épületének tervezésével kapcsolatos külföldi tanulmányutakról.

március 26,

Csoportos látogatás a Gorkij Könyvtár tömör raktárának megtekintésére (április 2-án és 9-én megismételve).

március 28.

Megalakul a TIT Csongrád megyei szervezetének könyvtáros szakosztálya. Vidéken – a főváros mintájára – keresik a szakmai egyesülés és kapcsolatteremtés formáit.

április 18.

Választmányi ülésen Kéki Bélát főtitkárrá választják. A külföldi kapcsolatok titkára Gombocz István; tudományos titkár: Bélley Pál; utazásszervező titkár: Marót Miklós.

június 16.

Négytagú NDK könyvtáros küldöttség látogatása; K. Brückmann, a Felsőoktatásügyi Államtitkárság Könyvtári osztálya vezetőjének előadása a tudományos könyvtárak perspektíváiról.

június 27-28.

Tanulmányi kirándulás Miskolcra és Sárospatakra 18 fő részvételével. Vezető: Marót Miklós.

augusztus 27.

Esztergomban megalakul a Komárom megyei Könyvtáros Kör, mint a TIT szakosztálya. Elnök: Novák Gyula; alelnök: Martsa Alajos; titkár: Bárdos László.

augusztus-szeptember hó

Fogadás az UNESCO által Budapesten szeptember 13-19. között rendezett nemzetközi kiadványcsere konferencia tiszteletére. Szervező: Gombocz István.

október 14.

Jánszky Lajos előadása a FID Rio de Janeiro-i konferenciájáról.

december 13.

Mártyán Gyula szervező titkár – akit betegsége idején egy évig Batári Gyula helyettesített – egészségi okokból lemond tisztségéről.

1961

március 24.

A választmány tagjai megvitatják az 1959/60. évi beszámolót és megtárgyalják az 1961-re előterjesztett programot, amelyben többek között vándorgyűlés rendezése is szerepel. Munkájának elismerése mellett elfogadják Kéki Béla lemondását. Az ügyek továbbvitelére három tagú intézőbizottság alakul (Mátrai László, Hámori Béla, Budai Gyula).

december 19.

A választmány tagjai titkárrá választják Havasi Zoltánt, a szegedi Egyetemi Könyvtár igazgatóját, és vezetőségi tagokká Bélley Pált, Gombocz Istvánt és Marót Miklóst. A tavaszi ülésen elfogadott programot 1962-re érvényesítik.

1962

január 20.

Több eseti körlevél után megjelenik a Tájékoztató első száma, amely azóta folyamatosan ad hírt az egyesületi munkáról.

január 30.

Találkozó fiatal könyvtárosok részére az Országos Könyvtárügyi Tanács elnökségével a beilleszkedésről, a pályakezdés szakmai gondjairól és az egyetemi képzés tapasztalatairól.

március 24.

A Közalkalmazottak Szakszervezete könyvtáros szakbizottságával közös irodalmi-zenei klubest.

május 30.

Megalakul a TIT Borsod megyei szervezete irodalmi szakosztályának könyvtáros szakcsoportja. Elnök: Szőnyi László; titkár: Zircz Péter.

december hó

Havasi Zoltán felmentését kéri a titkári teendők alól.

1963

március 1.

A titkári teendők ellátására Székely Sándor kap megbízást, szervezőtitkár: Szepesi Zoltánné.

április 1.

Felhívás a Kör tevékenységének újraindításáról, szakcsoportok létesítésének tervéről, az OKDT programjához való kapcsolódásról, a nemzetközi – elsősorban IFLA – kapcsolatok erősítéséről és a tagnyilvántartásról.

június hó

A Közalkalmazottak Szakszervezetének Könyvtáros Szakbizottsága tagjai sorába kooptálja Székely Sándort és határoz a Kör támogatásáról.

június 13.

Kellner Béla és Lipták Pál – majd egy héttel később Sebestyén Géza – beszámol az UNESCO ösztöndíjas nyugat-európai útjukon szerzett könyvtárépítési tapasztalatokról.

június 11.

A TIT irodalmi- és nyelvtudományi szakosztályának országos elnöksége megvitatja a Szabó Ervin Kör munkáját. Határozat a helyi, megyei csoportok szervezéséről.

június hó

Gépesítési törekvések a könyvtári munkában címmel közös rendezvény a KMK-val több, mint 50 fő részvételével.

szeptember 1-7.

Szófiában a 29. IFLA közgyűlésen Székely Sándor képviseli a magyar könyvtárosokat. (Az eredetileg 14 főre tervezett delegáció himlőzárlat miatt nem vehetett részt a rendezvényen.)

szeptember 17-24.

Bulgáriai tanulmányút az elmaradt IFLA konferencia helyett.

szeptember 26.

Választmányi határozat a Szabó Ervin Kör első küldöttközgyűlésének 1964. januárjában történő összehívásáról.

október 21-25.

20 fő prágai tanulmányúton vesz részt.

1964

január 30.

A Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Körének első küldöttközgyűlése mintegy 100 fő jelenlétében. Székely Sándor áttekintést ad az MKLE 1935-1950. közötti tevékenységéről és a Kör munkájáról. Titkos szavazással megválasztják a 25 tagú választmányt és meghatározzák a további feladatok fő irányát.

február 28.

Az új választmány első ülésén az elnöki teendők ellátására továbbra is Mátrai Lászlót választja meg. Titkár: Székely Sándor. Reszortfelelősök: Maller Sándor, Kovács Máté, Sebestyén Géza, Tóth András, Varga István, Gönczi Imre, Barabási Rezső, Sallai István, Révész Ferenc, Havas Béláné, Miszti László, Szász Károly, Dénes Aladár, Gergely Árpád. Számvizsgálók: Balázs Sándor, Walleshausen Gyula.

március 13.

A TIT Borsod megyei szervezete irodalmi osztálya plenáris ülésén határozatot hoz a helyi Szabó Ervin Kör létrehozására. Zúcz Pétert bízzák meg a Kör vezetésével.

március 18-19.

Berlinben az NDK Könyvtárak Szövetsége szervezetének alakuló ülésén vesz részt Székely Sándor és Kéki Béla.

március 31.

Az OKDT ülésén megállapítják, hogy a Körnek egyre nagyobb szerepet kell betöltenie a könyvtárosok továbbképzésében.

május 26.

Választmányi határozat az IFLA keretében folyó munka erősítésére. A részvételre felkérik Balázs Sándort, Csüry Istvánt, Domanovszky Ákost, Gombocz Istvánt, Sebestyén Gézát, Székely Sándort, Tombor Tibort.

szeptember 14-18.

Rómában a 20. IFLA közgyűlésén 12 fő képviseli a Szabó Ervin Kört.

október 17.

Sikeres könyvtáros bál a HUNGÁRIÁ-ban. Rendező: Szász Károly.

október 27 – november 8.

26 fős könyvtáros csoport látogat Kijevbe, Leningrádba és Moszkvába.

A taglétszám: 518 fő.

3. fejezet

1965-1985

1965

február 6.

Megalakul a Szabó Ervin Kör miskolci helyi csoportja. Elnök: Kordos László; titkár: Kuchta Gyula.

február 18.

A választmányi ülés megvitatja az 1964. évi titkári jelentést, az új alapszabály tervezetét. Határoz a közgyűlés összehívásáról, melynek feladata az önálló egyesület megalapítása és az alapszabály elfogadása.

április 21.

Lázár Péter előadása UNESCO szakértőként Indiában szerzett tapasztalatairól; az OMKDK gépesítési eredményeinek bemutatása.

április 23.

Értekezlet az összekötők számára a küldöttközgyűlés előkészítésére.

április 26 – május 2.

5O könyvtáros tanulmányútja Krakkóba.

május 4-16.

Hattagú könyvtáros csoport látogat Jugoszláviába, részben a két egyesület közötti csere keretében.

június 11.

A második küldöttközgyűlés 48 küldött és 16 meghívott jelenlétében. Megvitatják az első küldöttközgyűlés óta végzett munkát, majd az alapszabály elfogadásával kimondják a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulását. Megválasztják az egyesület vezető szerveit. Díszelnök: Kőhalmi Béla. Az elnökség 19, az ellenőrző bizottság három tagú.

június 14-22.

Az NDK Könyvtárak Szövetsége 10 tagjának fogadása és tárgyalás könyvtárépítési és berendezési témákról.

augusztus 16-21.

Az IFLA 31. közgyűlésén Helsinkiben Székely Sándor vesz részt. A nemzetközi cserével foglalkozó bizottság titkárává választja Gombocz Istvánt.

augusztus 26 – szeptember S.

Jugoszláv könyvtáros delegáció látogatása.

szeptember 27.

Az elnökség első ülésén megválasztják a tisztségviselőket. Elnök: Mátrai László; alelnökök: Kovács Máté és Szász Károly; titkár: Székely Sándor. Határozat a tudományos, a szervezési és a nemzetközi bizottság létrehozásáról, az egyesületi igazolvány formájáról és a tagdíj összegéről.

november 15.

A Művelődésügyi Minisztérium 73003/1965. sz. rendeletével jóváhagyja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének alapszabályát és elrendeli az egyesület nyilvántartásba vételét.

A taglétszám: 604 fő.

1966

február 3.

Kovács Máté előadása Könyv és társadalom címmel.

február 24.

Az elnökség megvitatja az 1965. évi munka tapasztalatait. Az 1966. évi jóváhagyott munkaterv tartalmazza a továbbképző előadások tematikáját, a könyvtárosok zsebkönyve kiadásának előkészítését, idegen nyelvű propagandakiadvány megjelentetését, az IFLA-ban folyó munka erősítését és több külföldi tanulmányút szervezését. Befejeződik a tagsági könyvek kiosztása, megkezdődik a helyi csoportok megalakítása.

március 22.

Megalakul a Komárom megyei szervezet. Elnök: Horváth Géza; titkár: Mészáros Antal, Somogyi Lajosné.

április 22.

Vitaülés: A tudományos- és szakkönyvtárak fejlesztésének főbb célkitűzései a III. ötéves terv időszakában címmel.

május 3.

A veszprém megyei csoport megalakulása. Elnök: Neumayer Károly; titkár: Gál Magdolna.

május 12.

Konzultációs megbeszélés A közművelődési könyvtárak fejlesztésének irányelvei a III. ötéves terv időszakában címmel.

június 5.

Kaposvárott megalakul a Somogy megyei helyi csoport. Elnök: Illés János; titkár: Szita Ferenc.

június 24.

Tanulmányi látogatás az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetében, 23 fő részvételével.

szeptember 12-17.

Scheveningen-ben az IFLA 32, közgyűlésén a 12 tagú magyar küldöttség kilenc írásos anyagot terjeszt elő. Tombor Tibort a könyvtárépítési és berendezési bizottság titkárává választja.

szeptember 23.

Budapestre látogat J. Hajdusek, a Szlovák Könyvtárügyi Tanács tagja, a pozsonyi egyetem könyvtártudományi tanszékének docense, hogy tájékozódjon az MKE tevékenységéről és az együttműködés lehetőségeiről.

október 25.

Az MM-ben főosztályi értekezlet vitatja meg az MKE működésének tapasztalatait. Feladatként szabják meg az OKDT-vel a kapcsolatok erősítését és a könyvtárügy külföldi propagandájának fejlesztését.

október 27.

Az éves közgyűlésen a titkári beszámoló után Kovács Máté tartott előadást a könyvtáros pálya alakulásáról. Már képviseltették magukat a vidéki csoportok.

Az 1966. évi rendezvények száma 19, a taglétszám: 889 fő.

1967

március hó

Mátrai László a British Academy vendége Angliában. Számos könyvtárat látogat meg, több előadást tart és tárgyal az IFLA elnökével és főtitkárával.

május 1.

A Tájékoztató Állást kínál – állást keres címmel új rovatot indít a könyvtárosok elhelyezkedésének elősegítésére.

május 23-28.

32 bolgár könyvtáros részére szakmai és kulturális program szervezése; az egyesület delegációjának látogatása Újvidéken, a Vajdasági Könyvtáros Egyesület meghívására.

június 6.

A Borsod megyei szervezet és a Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárával közös rendezvényén E. Szviridov, a FID főtitkára tart előadást.

június 8.

Zsidai József előadása Az IATUL elnökségének haifai ülése és Izrael címmel.

június 2-25.

Az egyesület támogatásával a lengyel zenei könyvtárosok konferenciáján háromtagú delegáció vesz részt Pethes Iván vezetésével.

augusztus 20-27.

9 tagú csoport Krakkó könyvtáraiban tesz látogatást.

szeptember 14-24.

7 tagú tanulmányi cserecsoport látogatása Bulgáriában, Somkuti Gabriella vezetésével.

szeptember 16.

A Vas megyei szervezet megalakulása. Elnök: Takács Miklós; titkár: Bánó Zsuzsa.

szeptember 20-22.

A Színházi Könyvtárak és Múzeumok Nemzetközi Szövetsége, az IFLA tagegyesülete Budapesten tartott 8. kongresszusának szervezési munkáiban az MKE is részt vállal.

október 16.

Ankét a szakkönyvtárak gyűjtőkörét szabályozó miniszteri utasítástervezetről.

október 31.

A Békés megyei szervezet megalakulása. Elnök: Lipták Pál; titkár: Némedi Endréné és Balogh Ferenc.

november 16.

Ankét a bejáró (ingázó) munkások kulturális helyzetéről és könyvtári ellátásának problémáiról. Vitavezető: Varga Béla.

december 7.

Tisztújító küldöttközgyűlésen Sallai István és Barabási Rezső szovjet könyvtárügyről szóló előadása és a titkári beszámoló után a 76 küldött megválasztja az új elnökséget és ellenőrző bizottságot. Díszelnök: Kőhalmi Béla; az ellenőrző bizottság elnöke: Walleshausen Gyula.

A rendezvények száma 24, a taglétszám: 938 fő.

1968

január 11.

Az elnökség megválasztja a tisztségviselőket. Elnök: Mátrai László; alelnökök: Kovács Máté és Takács Miklós; titkár: Székely Sándor; gazdasági ügyek, adminisztráció: Szepesi Zoltánné. Állandó bizottságok: tudományos bizottság, elnöke: Kovács Máté; nemzetközi kapcsolatok bizottsága, elnöke: Székely Sándor; szervezési bizottság, elnöke: Takács Miklós.

február 20.

Csaknem 50 taggal megalakul a Győr megyei szervezet. Elnök: Pernesz Gyula; titkár: Koloszár József.

január hó

Háromtagú delegáció vesz részt a lengyel könyvtárosegyesület 6. kongresszusán.

április 25.

K. S. Magarajannak, az Indiai Tudományos Dokumentációs Központ területi központja igazgatójának előadása A dokumentáció és a reprográfia Indiában címmel.

május 23-26.

Az egyesület képviseletében Sallai István részt vesz az NSZK közművelődési könyvtáros egyesületének duisburgi konferenciáján.

június 3.

130 taggal megalakult a Hajdú-Bihar megyei szervezet. Elnök: Kertész Gyuláné; titkár: Gomba Szabolcsné.

július 16-20.

A művelődési központok fejlődéséről rendezett budapesti UNESCO konferencián az IFLA-t a titkárság felkérésére Székely Sándor képviseli.

augusztus 19-Z4.

Az IFLA 34. frankfurti közgyűlésén nyolctagú delegáció vesz részt, 11 tanulmánnyal, beszámolóval. Mátrai László a Magyar Népköztársaság kormánya nevében meghívja az IFLA-t Budapestre, a 38. kongresszus megtartására.

december 12.

A küldöttközgyűlésen A könyvtárak és az ifjúság című előadás után 60 fő küldött előtt Székely Sándor számol be az 1968. évi munkáról.

A rendezvények száma 21, a taglétszám: 1002 fő.

1969

április 17-30.

A szocialista országok könyvtártervezési és könyvtárépítési vándorkiállítása az OMKDK-ban, az egyesület és a KMK szervezésében.

április 21-24.

Miskolcon ülést tart az IATUL elnöksége, Zsidai József alelnök meghívására. Budapesten az elnökség fogadást ad a résztvevők tiszteletére.

június 27-28,

Az első vándorgyűlés Tatán, a Komárom megyei szervezet rendezésében, Az olvásó népért címmel. A bevezető előadást és a főreferátumokat Kovács Máté, Fábián Zoltán és Páldy Róbert tartja. A résztvevők száma 90 fő, Szakmai tanácskozást a vértesszőlősi ásatások és a szabadtéri múzeum megtekintése követi.

augusztus 25-30.

Az IFLA 35. közgyűlésén Koppenhágában 9 fős delegáció vesz részt, két magyar előadás hangzik el. Gombocz Istvánt a nemzetközi kiadványcsere bizottság elnökévé, Héberger Károlyt az IATUL alelnökévé választják.

szeptember hó

10 fős csoport tanulmányútja Párizsba. A szakmai program szervezője a Francia Könyvtárosok Egyesülete.

december 4.

Vezetőségválasztó küldöttközgyűlésen Lévai Tamásné, az országos információs rendszerről tart előadást. Az elnökség kétharmad részét újjáválasztják. Díszelnök: Kőhalmi Béla. A rendezvények száma: 19, a taglétszám: 1017 fő.

1970

január 22.

Az elnökség megválasztja az új tisztségviselőket. Elnök: Mátrai László; alelnökök: Kovács Máté és Takács Miklós; titkár: Székely Sándor; az ellenőrző bizottság elnöke: Walleshausen Gyula.

március 1.

A Tájékoztató felhívása a tagsághoz, hogy tevékenyen vegyen részt a 3. országos könyvtárügyi konferencia előkészítő munkáiban.

március 11.

Megalakul a zenei könyvtáros szekció. Az alakuló ülésen 19 könyvtár képviselteti magát. Elnök: Pethes Iván; titkár: Gyimes Ferenc.

június 3-4.

A II. vándorgyűlés Miskolcon, több mint 100 fő részvételével. Referátumok: Kondor Istvánné: A 3. országos könyvtárügyi konferencia előkészületei; Kiss Jenő: Az országos közművelődési konferencia eredményei; Kovács Máté: A könyvtáros pályakép, a képzés- és továbbképzés; Bence Károlyné: A könyvtárosok társadalmi helyzete és bérezése.

június 10-16.

A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Egyesülete (AIBM) lipcsei kongresszusán 9 fő képviseli a zenei könyvtáros szekciót.

augusztus 7.

A FID magyar nemzeti bizottságának ülésén összehangolják az 1972. évi budapesti FID és IFLA konferencia feladatait.

augusztus 28 – szeptember 7.

Az IFLA 36. moszkvai közgyűlésén a 14 fős hivatalos delegáció mellett 52 hazai könyvtáros vesz részt turistaként a rendezvényeken.

október 16.

Ankét a 3. országos könyvtárügyi konferencia előkészítése keretében az egyetemi és főiskolai könyvtárakról.

november 23-27.

Budapestre érkezik H. Liebaers, az IFLA elnöke, a budapesti IFLA közgyűlés előkészítésére.

december 9.

Megalakul a Fejér megyei szervezet. Vezetőség: Tóth György, Kardos Józsefné, Varga Zsuzsanna.

december 15-17.

A 3. országos könyvtárügyi konferencián Mátrai László elnököl. Székely Sándor az MKE soron következő tennivalóiról szól.

december 18.

Megalakul a műszaki könyvtáros szekció. Elnök: Vajda Erik; titkár: Kovács Dezső, Hartai Magda.

A rendezvények száma: 18, a taglétszám: 1144 fő.

1971

január 23.

A műszaki könyvtáros szekció megvitatja a 3. könyvtárügyi konferencia ajánlásait. Megkezdődik e fontos dokumentum egyesületen belüli feldolgozása.

február 25.

Küldöttközgyűlés vitatja meg az 1970. évi munkát. Számos javaslat sürgeti az egyesületi élet továbbfejlesztését.

március 8.

Megalakul a Zala megyei szervezet. Elnök: Németh László; titkár: Győrffy Józsefné.

március 25.

Elnökségi ülésen az IFLA konferencia előkészítésére társadalmi és szervező bizottság alakul Mátrai László és Székely Sándor vezetésével.

július 8-10.

Szombathelyen a III. vándorgyűlésen több mint 110 fő vesz részt. Kovács Máté bevezető előadása a könyvtáros képzésről és továbbképzésről. Másnap szabadon választott előadások, a harmadik napon kirándulás a Ják-Kőszeg-Velem útvonalon.

augusztus 30 – szeptember 4.

Az IFLA 37. liverpooli konferenciáján 13 fős delegáció vesz részt. Elnökségi ülésen a delegáció vezetői beszámolnak a budapesti közgyűlés előkészítéséről.

szeptember 9-10.

A műszaki könyvtáros szekció kétnapos tanácskozása Szombathelyen, a regionális együttműködésről.

október 13.

Az 1972. évi IFLA és FID konferencia központi szervező bizottságának alakuló ülése.

december 9.

A vezetőségválasztó küldöttközgyűlésen 74 küldött vesz részt. A titkári beszámolót követő vitában elsősorban a szervezeti élet fejlesztését, az egyesület tekintélyének növelését szorgalmazzák. Felvetődik az alapszabály módosításának, az ifjúsági könyvtáros szekció alakításának gondolata. Tekintettel az 1972. évi IFLA konferenciára, az elnökséget egy fő változtatással újjáválasztják.

A rendezvények száma: 29, a taglétszám: 1326 fő.

1972

január 26.

Az elnökség megválasztja a tisztségviselőket és jóváhagyja az 1972. évi elnökségi és egyesületi munkatervet. Elnök: Mátrai László; alelnök: Takács Miklós; titkár: Székely Sándor. Az ellenőrző bizottság elnöke: Walleshausen Gyula. Állandó bizottságok: tudományos bizottság (vezetője: Sebestyén Géza); szervezési bizottság (vezetője: Zsidai József); nemzetközi bizottság (vezetője: Székely Sándor). Az IFLA konferenciára benyújtott előadások közül a társadalmi bizottság 16 témát fogad el.

február 15.

A zenei könyvtáros szekció kezdeményezésére a KMK a fonotékák munkatársai számára másféléves zenei továbbképző tanfolyamot indít.

március 20-21.

M. Wijnstroomnak, az IFLA főtitkárának látogatása a budapesti kongresszus előkészítése céljából.

április 6.

Az elnökség a tudományos bizottság előterjesztése alapján elfogadja az 1972. évi előadások tematikáit, amelyek elsősorban a 3. országos könyvtárügyi konferencia ajánlásainak végrehajtását kívánják segíteni. Révész Ferencet alelnökké választják.

június 12.

Kibővített elnökségi ülés az IFLA konferencia előkészítésére. Zsidai József a vidéki szervezetek helyzetét, a továbbfejlesztési elképzeléseket, az alapszabály módosítását, Vajda Erik a műszaki könyvtáros szekció ajánlásait ismerteti a műszaki könyvtárak regionális együttműködéséről.

augusztus 28 – szeptember 3.

Az IFLA 38. budapesti közgyűlése több mint ezer fő részvételével. A nagysikerű rendezvényen 131 előadás hangzik el, 23 szekció és bizottság tart ülést. A résztvevők Budapesten 15 könyvtárat látogattak meg, majd szakmai kirándulások Veszprémbe, Miskolcra, Székesfehérvárra, Egerbe, Tatabányára és Esztergomba, Kaposvárra és a Duna-kanyarba. A végrehajtó bizottság Mátrai Lászlónak IFLA emlékérmet adományoz.

szeptember 26.

AZ elnökség megtárgyalja az alapszabály módosítását, a továbbfejlesztésre vonatkozó javaslatokat és azokat a debreceni vándorgyűlésre vitára ajánlotta. Mátrai László egyéb megbízásaira hivatkozva lemond elnöki tisztségéről.

október 3-5.

Debrecenben közel 200 fő részvételével, a IV. vándorgyűlés Takács Miklós és Zsidai József beszámolói alapján megvitatja az MKE eddigi tevékenységéről és további feladatairól szóló előterjesztéseket, véleményezi az alapszabály-módosítás tervezetét. A második napon számos előadás, majd szakmai kirándulás következik. A harmadik napon a műszaki könyvtáros szekció tart ülést.

december 8.

A Szabolcs-Szatmár megyei szervezet megalakulása. Elnök: Seregi István; titkár: Futaky László.

december 14.

Tisztújító küldöttközgyűlés, 123 küldött részvételével. A titkári beszámoló vitájában a felszólalók az egyesületi élet továbbfejlesztését követelik. A módosított alapszabály kibővíti az elnökség létszámát, főtitkári posztot létesít, meghatározza a különböző szervezeti formákat (területi szervezet, szekció, bizottság). Díszelnökké választják Mátrai Lászlót, elnökké Székely Sándort. Az ellenőrző bizottság elnöke Walleshausen Gyula. A 25 tagú elnökségbe sok új tag kerül.

A taglétszám: 1549 fő.

1973

január 29.

Az elnökség megválasztja a tisztségviselőket. Alelnökök: Fügedi Péterné és Takács Miklós; főtitkár: Kovács Dezső; titkárok: Dienes Gedeonné, Faragó Lászlóné, Sándor Ottóné.

március 15.

Az elnökség jóváhagyja az 1973. évi munkatervet. Célként tűzi ki az egyesület szakmai és társadalmi szerepének növelését, meghatározza az ezzel kapcsolatos feladatokat és az új alapszabálynak megfelelően a szervezeti élet fejlesztésének, a nemzetközi kapcsolatok bővítésének irányát. Dönt az egyesületi évkönyv kiadásáról és a KMK-val közös Előadások-viták c. sorozat megindításáról.

március 23-24.

A zenei könyvtáros szekció miskolci első vándorgyűlésén áttekintik a hangtárosok és zenei könyvtárosok fontosabb szakmai feladatait.

április 10-11.

Miskolcon több mint 70 fő részvételével megalakul az ifjúsági könyvtáros szekció. Vezetőség: Balog Ferencné, Győri Erzsébet, Károlyi Zsigmondné, Klein Judit, Könyves Tóth Lilla.

április 19.

A műszaki könyvtáros szekció ülése ajánlásokat fogad el a fizikai dolgozók szakirodalmi ellátásáról, a műszaki és szakszervezeti könyvtárak együttműködéséről.

április 27.

Újjáalakul a Békés megyei szervezet. Elnök: Futaki Gergely.

május 17.

Társadalmi vita több mint 80 fő részvételével az új könyvtári törvény tervezetéről. A 14 írásbeli észrevétel és a 17 hozzászólás számos javaslatot tartalmazott.

június 21.

Magalakul az osztályozási és indexelési bizottság. Ideiglenes vezetőség: Dienes Gedeonné, Hollós Miklós, Pethes Iván, Poprády Géza, Váradi Éva.

július 4.

A zenei könyvtáros szekció kezdeményezésére megalakul a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (AIBM) Magyar Nemzeti Bizottsága. Elnök: Kecskeméti István.

augusztus 27 – szeptember 1.

Az IFLA 39. Grenoble-i közgyűlésén 10 tagú magyar delegáció vesz részt. A nemzetközi kiadványcsere bizottságban bejelentik, hogy Gombocz István emlékére a Kent-i egyetem (USA) könyvtártudományi tanszéke ösztöndíjat alapított.

október 11.

A Művelődésügyi Minisztérium jóváhagyja az egyesület új alapszabályát.

október 17.

Az elnökségi ülés elfogadja a szervezetek minta működési szabályzatait.

október 24-26.

Az V. vándorgyűlés Zalaegerszegen, 200 fő részvételével. A téma kapcsolódik a magyar könyvnyomtatás 500. évfordulójához. A fő előadásokat Borsa Gedeon, Makkai László és Kéki Béla tartja a régi magyar nyomtatványok feltárásáról, a könyvtártörténet-írás módszereiről és a magyar könyvművészet stílusirányzatairól. Az előadások évkönyvben jelennek meg, hagyományt teremtve a vándorgyűlések dokumentumainak közreadására.

november 20.

Megalakul a bibliográfiai bizottság. Elnök: Csüry István; titkár: Komjáthy Miklósné.

december 20.

117 fő küldött vesz részt az 1973. évi küldöttközgyűlésen. A főtitkári beszámoló, az 1974. évi feladatokra vonatkozó javaslatok vitája és elfogadása után Futala Tibor előadása a könyvtárosképzés fejlesztéséről.

A rendezvények száma: 59, taglétszám: 1629 fő.

december hó

Megjelenik az MKE és a KMK “Előadások – viták” című kiadványsorozatának első füzete, Bata Imre: A 20. századi kéziratosság című előadásának rövidített anyagával.

1974

március 25.

Pécsett megalakul a Baranya megyei szervezet. Elnök: Huber Kálmánné.

március 27.

Megtartja alakuló ülését a gyermekkönyvtáron szekció. Vezetőség: Kerekes Pálné, Kiss Györgyné, Pápai Lászlóné, Valér Endréné, N. Rácz Aranka.

április 24.

Az MM, a SZOT és az MKE rendezésében ünnepi ülés a szocialista közművelődési könyvtárügy 25 éves fennállása alkalmából.

május 28.

Vitaülés Budapesten a társadalomtudományi információellátás fejlesztéséről.

június 24-29.

A zenei könyvtáros szekció gyulai egy hetes továbbképző tanfolyamát 29 fő végezte el.

augusztus hó

A műszaki könyvtáros szekció 11 tagja vesz részt az NDK Könyvtárak Szövetsége műszaki szekciójával közösen rendezett továbbképző tanfolyamon, Gothában.

augusztus 26 – szeptember 15.

A közművelődési könyvtárak munkájának és a skandináv könyvtár-építészeti eredmények tanulmányozására héttagú delegáció utazik Finnországba, Svédországba és Dániába.

szeptember hó

A Kent State University könyvtártudományi tanszéke Gombocz István emlékére alapított ösztöndíjának első ösztöndíjasa, Kovács Ilona, megkezdi tanulmányait.

szeptember 26.

Több mint 200 fő tekintette meg a Szovjet Kultúra és Tudomány Házának könyvtárát.

szeptember 28.

Megalakul a könyv- és könyvtártörténeti bizottság. Elnök: Kéki Béla; titkár: Boda Gáborné.

október 17-18.

A VI. vándorgyűlés a pécsi Egyetemi Könyvtár jubileumi ünnepségéhez kapcsolódva, 400 fő részvételével, a jövő könyvtára témakörben. A plenáris ülést a szekciók rendezvényei, majd tanulmányi kirándulás követi.

november 16-23.

Az IFLA 40. közgyűlésén, Washingtonban, Vályi Gábor képviseli az egyesületet. Papp Istvánt beválasztják az IFLA Journal szerkesztőbizottságába.

december 19.

Az éves rendes küldöttközgyűlésen 110 küldött vett részt. A főtitkári beszámoló utáni vitában több javaslat az adminisztrációs tevékenység javítását szorgalmazza. Döntés a tagkönyvcsere végrehajtásáról.

A rendezvények száma: 76, a taglétszám: 2066 fő.

1975

február 12.

Az elnökség határozatot hoz a megyei szerveztek, a szekciók és a bizottságok patronáló rendszerének kialakításáról.

május 7.

A Vas megyei szervezeten belül megalakul a Szombathelyi Tanárképző Főiskola könyvtárszakos hallgatóinak csoportja.

május 12.

Megalakul a Csongrád megyei szervezet. Elnök: Korek József, alelnök: Varga Lajosné.

június 4.

Az elnökség elfogadja a ma is érvényben levő új egyesületi igazolvány formáját.

június 4-5.

Az ifjúsági könyvtáros szekció ülése a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek elsajátításának módszereiről.

június 19-20.

A hagyományos és nem hagyományos dokumentumok beszerzésének együttműködési lehetőségeiről tart ülést a műszaki könyvtáros szekció.

augusztus 11-16.

Az IFLA 41. közgyűlésén, Oslóban, négy fő küldött képviseli az egyesületet.

szeptember 2-4.

A KM, az OM és az egyesület Miskolcon rendezi meg az egyetemi és főiskolai könyvtárak II. országos konferenciáját.

szeptember 7-12.

A műszaki könyvtáros szekció csehszlovák-NDK-magyar szemináriumot rendez. A szakkönyvtárak szerepe a nemzetközi és nemzeti információs rendszerekben címmel, Balatonalmádiban.

szeptember 18-20.

A VII. vándorgyűlés Egerben közel 500 fő részvételével a könyvtáros hivatás – könyvtáros etika kérdéseit tárgyalja. A műszaki-, a zenei-, a gyermek- és ifjúsági könyvtáros szekciók ülésein a fő téma vitája mellett aktuális szakmai előadások.

szeptember 22 – október 3.

Tanulmányút 8 fő részvételével Leningrád-Tallin-Riga-Vilniusz-Moszkva útvonalon.

október 8.

Elnökségi határozat a könyvtárosok besorolásával és bérezésével foglalkozó ideiglenes bizottság létrehozására, Léces Károlyné vezetésével.

október 15-16.

A bibliográfiai bizottság tanácskozása Zalaegerszegen a hírlapcikkek feltárásáról.

október hó vége

Megjelenik a Magyar Könyvtárosok Egyesületének évkönyve – 1973., amely 63 oldal terjedelemben az V. vándorgyűlés előadásain kívül az MKE rövid történetét és az 1973-ban végzett munkáról szóló főtitkári jelentést tartalmazza. A kiadvány azóta minden évben napvilágot lát. Az évkönyv szerkesztői 1985-ig: Kéld Béla, Székely Sándor, Billédi Ferencné, Kovács Dezső.

november hó

A Szolnok megyei szervezet megalakulása. Elnök: Kardos Józsefné; alelnök: Horváth Ferencné.

december 11.

Megalakul a Heves megyei szervezet. Elnök: Sipos Istvánné; titkár: Baranyi Imre.

december 18.

Tisztújító küldöttközgyűlésen 170 fő küldött megvitatja az 1973-75 között végzett munkát. Megválasztják Székely Sándort elnöknek, a 25 tagú elnökséget és az ellenőrző bizottságot, élén Walleshausen Gyulával. Az egyesület megalakulásának 40. évfordulója alkalmából emléklapot kap Domanovszky Ákos, Gál Dezsőné, Haraszthy Gyula, Hodinka László, Pukánszki Béláné, Seregély Emma, Szász Károly és Vértest’ Miklós, akik az egyesületnek alapítása óta tagjai.

A rendezvények száma 90, a taglétszám 2093 fő.

1976

február 6.

Az elnökség megválasztja a tisztségviselőket. Alelnök: Orosz Bertalanné; főtitkár: Kovács Dezső; titkárok: Balázs Sándorné, Károlyi Zsigmondné, Sándor Ottóné.

március 8.

Megalakul a könyvtártechnikai és gépesítési bizottság. Elnök: Kováts Zoltán; titkár: Dienes Gedeonné.

március 31.

Az elnökség alelnökké választja Fügedi Péternét.

április 14.

Megalakul az olvasáskutatási- és pedagógiai bizottság. Elnök: Arató Antal.

április 20-21.

Ifjúság és könyvtár címmel az ifjúsági könyvtáros szekció fóruma a szentendrei Művelődési Központban.

augusztus 17-19.

A VII. vándorgyűlés, Nyíregyházán, több mint 500 fő részvételével a könyvtárak közönségkapcsolatairól. A gyermekkönyvtáros, a műszaki könyvtáros és zenei könyvtáros szekciók, valamint az olvasáskutatási- és pedagógiai bizottság tart ülést.

augusztus 22-28.

3 fős delegáció az IFLA 42. közgyűlésén, Lausanne-ban. A szakkönyvtári szekció ülésén elfogadják a magyar javaslatot, hogy műszaki könyvtári szekció alakuljon.

szeptember 16.

A műszaki könyvtáros szekció egésznapos rendezvényén D. Schmiedmaier, az NDK Könyvtárak Szövetségek műszaki szekciójának elnöke tart előadást a bibliográfia és felhasználói témakörben, majd az V. ötéves terv könyvtár- és tájékoztatásügyi kilátásainak vitájára kerül sor.

október 5-9.

A Veszprém megyei szervezet fogadja az NDK Könyvtárak Szövetsége Halle megyei szervezetének 10 fős küldöttségét.

október 28.

Salgótarjánban megalakul a Nógrád megyei szervezet. Elnök: Kádár Imréné; titkár: Csík Pálné.

november 10.

A műszaki könyvtáros szekció előterjesztése alapján az elnökség ajánlásokat fogad el a termékismertető dokumentumok hozzáférhetőségének biztosításáról és a könyvtárosképző szaktanfolyamot végzettek főiskolai államvizsgára bocsátásáról.

november 25.

Másfél éves szünet után – Kéki Béla lemondása következtében – 128 fővel újjáalakul a könyv- és könyvtártörténeti bizottság. Elnök: Somkuti Gabriella; titkár: Ecsedy Judit.

december 15.

Az ELTE könyvtárszakos hallgatói előtt Kovács Dezső ismerteti az MKE működését, feladatait, az egyetemi hallgatók részvételi lehetőségeit az egyesületi munkában.

A rendezvények száma 96, a taglétszám 2328 fő.

1977

január 17.

60 fő részvételével megtartja alakuló ülését a társadalomtudományi könyvtáros szekció. Elnök: Vályi Gábor. Vezetőség: Győriné Kiss Éva, Huszár Ernőné, Márffy István, Sz. Nagy Lajos, Vásárhelyi Judit, Vida Sándor.

január 25.

Az 1976. évi küldöttközgyűlés mintegy 200 küldött jelenlétében. A főtitkári jelentést követő vitában a hozzászólók a szakmai érdekvédelmi tevékenység fokozását szorgalmazzák.

február hó

Háromtagú szlovák delegáció érkezik a magyar tapasztalatok megismerésére Budapestre, az IFLA 1978. évi közgyűlése rendezéséhez.

február 15.

A zenei könyvtáros szekció, a KMK-val közösen, négy féléves továbbképző tanfolyamot indít a közművelődési könyvtárban dolgozó zenei könyvtárosoknak.

március 24-25.

Az ifjúsági könyvtáros szekció Szolnokon a 14 éven felüliek olvasmány kiválasztásának befolyásolásáról tanácskozott.

április 20.

A Kulturális Minisztérium jóváhagyja az NDK Könyvtár Szövetsége és az MKE közötti együttműködési megállapodást.

május 27.

Kiskőrösön – 80 fővel – megalakul a Bács-Kiskun megyei szervezet. Elnök: Király Lászlóné; titkár: Németh Gábor.

augusztus 23.

Az egyesület vezetői megkoszorúzzák Szabó Ervin emléktábláját, születésének 100, évfordulóján.

augusztus 16-20.

A társadalomtudományi könyvtáros szekció közreműködik a Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége 6. budapesti nemzetközi konferenciájának rendezésében.

augusztus 25.

Az egyesület kiadásában megjelent A Könyvtáros Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége (IFLA) alapszabálya c. kiadvány.

szeptember 3-10.

Brüsszelben könyvtáros világkongresszus keretében ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját az IFLA. Az ünnepségen 8 tagú magyar delegáció vesz részt.

november 3-4.

A IX. vándorgyűlés Budapesten, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral közös szervezésben a közművelődési törvény könyvtári vonatkozásairól. A vándorgyűlésen a társadalomtudományi, a műszaki, a gyermek, az ifjúsági és a zenei könyvtáros szekciók tartanak ülést. A résztvevők száma közel 500 fő.

november 10.

A Tájékoztató közli a könyvtárosképző szaktanfolyamot végzettek államvizsgára történő jelentkezésének feltételeit. Számos területi szervezet, szekció szervez konzultációt, tanfolyamot a vizsgázók felkészítésére.

A rendezvények száma: 102, a taglétszám: 2702 fő.

1978

január 25.

Az 1977. évi rendes közgyűlés megvitatja és elfogadja a főtitkári beszámolót és az 1978. évi szakmai és gazdálkodási irányokat.

március 14-15.

Ifjúsági könyvtáros szekció kecskeméti tanácskozása az általános iskolai gyermekkönyvtárból a felnőtt könyvtárba való átmenet biztosításáról, a zenei nevelés könyvtári eszközeiről, a zeneműtárak fejlesztéséről.

április 11.

A műszaki könyvtáros szekció előterjesztése alapján az elnökség ajánlásokat fogad el a szakkönyvtárosok bérezésének egyes kérdéseiről.

április 12.

Közel 150 fő jelenlétében – több éves működési szünet után – újjáalakul a Csongrád megyei szervezet. Elnök: Hajdú Géza, titkár: Csepreginé Tokácsli Boglárka.

június 5.

Vácott megalakul a Pest megyei szervezet. Az ideiglenes vezetőség elnöke: Weisz Gábor; titkára: Tamási Katalin.

június 7.

Tapasztalatcsere a szervezetek elnökei és titkárai résiére a szervezeti élet fejlesztéséről és a tisztújító taggyűlések előkészítéséről.

augusztus 22-23.

A X. vándorgyűlés több mint 700 fő részvételével, Sopronban. Téma: a könyvtári és tájékoztatási központi szolgáltatások fejlesztésének fő irányai. A vándorgyűlésen képviselteti magát az NDK Könyvtárak Szövetsége és a Szlovák Könyvtárosok és Informatikusok Egyesületének delegációja. Valamennyi szekció és bizottság ülést tart.

augusztus 27 – szeptember 2.

A szlovákiai Csorba tónál rendezett 44. IFLA közgyűlésen 18 fős delegáció képviseli az egyesületet.

szeptember 11-13.

A Komárom megyei szervezet a KMK-val, a megyei SZMT Központi Könyvtárával és a József Attila Megyei Könyvtárral együttműködve “A nemzetközi gyermekév és gyermekkönyvtárak címmel” országos konferenciát rendez.

december 5.

Tisztújító küldöttközgyűlés 220 küldött részvételével. Elnök: Zsidai József; az ellenőrző bizottság elnöke: Walleshausen Gyula. A 25 tagú elnökség mellett három póttagot választanak.

A rendezvények száma: 134, a taglétszám: 2790 fő.

1979

január 9.

Az elnökség megválasztja az új tisztségviselőket: alelnökök: Orosz Bertalanné és Vajda Erik; főtitkár: Kovács Dezső; titkárok: Balázs Sándorné, Billédi Ferencné, Kovács Ilona. Az elnökség kijelöli a szervezetek összekötőit, határozatot hoz az egyesület irányításának javításáról, a. demokratizmusról, az állami döntések kialakításában, végrehajtásában való részvétekről, a szakmai képzés, továbbképzés fő irányairól. A könyvtár- és tájékoztatásügy dolgozóinak élet- és munkakörülményeit folyamatosan vizsgálni kell, szükség szerint javaslatokat kell kidolgozni. Erősíteni kell a könyvtárközi együttműködést, a szakmai örökség ápolását, a nemzetközi kapcsolatokat és javítani kell a szakmai és a napi sajtó tájékoztatását az egyesület munkájáról.

február 1.

A gyermekkönyvtáros szekció és az olvasáskutatási- és pedagógiai bizottság a Nemzetközi Gyermekév alkalmával közös pályázatot hirdet A gyermekirodalom és olvasói címmel.

február 13.

Az ELTE kulturális titkárságával kötött szerződés értelmében lehetőség nyílik az Eötvös Klub használatára. Az első alkalommal az elnökség és az ELTE könyvtártudományi tanszék oktatói, hallgatói vitatják meg a könyvtárosképzés helyzetét és a könyvtáros pálya alakulását.

március 3.

Az Országos Széchényi Könyvtár és az OSZK KMK vezetőségével történt megállapodás alapján az egyesületi adminisztráció Budapesten állandó helyiséget kap a Múzeum utca 3. sz. alatt.

április 19.

Konzultáció a szervezetek elnökei és titkárai részére az 1979. évi szakmai és szervezési feladatokról.

május 8-9.

A zenéi könyvtáros szekció Kaposvárott szakmai klubnapot tart a nyomtatott és hangzó dokumentumok ISBD alapú feltárásáról, a hanglemezek szabadpolcos, szisztematikus raktározásának tapasztalatairól.

június 5.

Az Eötvös Klubban az elnökség és a KM könyvtári osztálya vezetőinek megbeszélése a könyvtárügy irányításához, fejlesztéséhez nélkülözhetetlen társadalmi támogatás formáiról, az egyesület ebben vállalt szerepéről.

június 14.

A műszaki és társadalomtudományi könyvtáras szekciók rendezvényén H. Dierickx, az INISIST UNIBID igazgatója, a géppel olvasható bibliográfiai információcsere fejlődési irányairól tart előadást.

június 25-26.

Miskolcon a műszaki könyvtáros szekció megvitatja a műszaki felsőoktatási intézmények központi könyvtárainak szolgáltatásait, kapcsolatukat a tanszéki könyvtárakkal.

augusztus 9-11.

A XI. vándorgyűlés Veszprémben, több mint 500 fő részvételével. Téma: a könyvtárközi munkamegosztás és együttműködés a hatékonyság és gazdaságosság szolgálatában. A vándorgyűlésen képviselteti magát az NDK Könyvtárak Szövetség, a Veszprém megyei szervezet vendégeként a finn és bolgár közművelődési könyvtárosok delegációja. Valamennyi szekció megvitatja a fő témához kapcsolódó legfontosabb kérdéseket. A vándorgyűlés több ajánlást tesz.

augusztus 19-25.

Az IFLA 45. közgyűlésén, Koppenhágában, Papp István és Vajda Erik vesz részt. A természettudományi- és műszaki szakkönyvtári szekció Vajda Eriket – eddigi titkárát – elnökké választja.

augusztus 31.

Az elnökség a Szolnok megyei szervezettel közösen pályázatot hirdet a helyismereti kutatómunka fellendítésére és az audiovizuális eszközök sokoldalú felhasználására.

november 15.

A zenei könyvtáros szekció és a KMK közös rendezvénye az audiovizuális dokumentumokról. Ajánlás az av dokumentumokkal foglalkozó bizottság létrehozására.

Taglétszám: 3190 fő.

1980

január 16.

Az 1979, évi rendes küldöttközgyűlésen a 230 küldött módosította az alapszabályt, amelynek értelmében a jövőben jogi személyek is az egyesület tagjai lehetnek. Ajánlásokat fogadnak el a könyvtárosképzésről.

február 21.

Az elnökség határozatot hoz a szervezetek továbbfejlesztéséről, a külföldi kapcsolatok kiterjesztéséről, a szervezeti szabályzat felülvizsgálatáról és az ügyrend elkészítéséről.

február 28-29.

Az ifjúsági könyvtáros szekció és a Csongrád megyei szervezet Szegeden közös továbbképzést tart a 16-18 évesek olvasmányairól.

február 28.

A műszaki könyvtáros szekció vitaülése a Könyvértékesítő Vállalat, a KM könyvtárügyi osztálya képviselőinek részvételével, a külföldi könyvek beszerzéséről.

március 27.

A külföldi folyóiratok beszerzési gondjairól szervez vitát a műszaki könyvtáros szekció.

március 18-20.

R. J. Daum, a braunschweigi egyetemi könyvtár igazgatója Miskolcon és Budapesten elődőst tart A könyvtárhasználók oktatása audiovizuális eszközök segítségével címmel.

április 8.

Kerekasztal beszélgetés az Eötvös Klubban “Fruskák a könyvtárban” címmel, kapcsolódva a Könyvtáros c. lap vitájához.

április 24.

Id. Szinnyei József születésének 150. évfordulója alkalmából emlékülést rendez a könyv- és könyvtártörténeti bizottság.

április 23-24.

Nagykanizsán a zenei könyvtáros szekció a zenei részlegek gyűjtőköri kérdésit vitatja meg.

június 16-17.

A műszaki könyvtáros szekció kecskeméti ülésén a könyvtárközi kölcsönzés aktuális kérdéseiről tárgyal.

június 20.

A műszaki könyvtáros szekció 10 hetes angol nyelvtanfolyamát 37 fő fejezi be.

augusztus 11-15.

Az Országos Széchényi Könyvtár, az MKE és a Magyarok Világszövetségének szervezésében külföldi magyar származású és hazai könyvtárosok találkozója, 37 külföldi résztvevővel.

augusztus 14-16.

Szombathelyen a XIII. vándorgyűlésen közel 600 részvevő áttekinti a 3. országos könyvtárügyi konferencia óta eltelt időszak fejlődését, a konferencia ajánlásainak végrehajtásában elért eredményeket. A plenáris ülés előadásait három szekcióban vitatják meg.

augusztus 15.

Együttműködési szerződés aláírása a Szlovák Könyvtárosok és Informatikusok Egyesületével, Szombathelyen.

augusztus 18-23.

Az IFLA manilai 46. konferenciáján egyesületi képviselő nem vesz részt.

október 2.

Az elnökség megvitatja az ifjúsági könyvtáros szekció megalakulása óta végzett munkáját.

október 16-17.

Az ifjúsági könyvtáros szekció 2. Szentendrei Fóruma az ifjúság könyvtári ellátásáról.

november 14.

Megalakul a Tolna megyei szervezet. Elnök: Horváth Béláné; titkár: Herczeg Ágnes.

A rendezvények száma: 124, a taglétszám: 3393 fő.

1981

január 13.

260 küldött vesz részt az 1980. évi rendes küldöttközgyűlésen. A kulturális kormányzat kéri, hogy az egyesület tevékenyen vállaljon részt a 4. országos könyvtárügyi konferencia előkészítésében. Javaslat, hogy a korábbi hagyományok szellemében a levéltárosok csatlakozzanak az egyesülethez, alakítsák meg a levéltári szekciót.

január 24.

Az Eötvös Klubban az ELTE könyvtártudományi tanszékének vezetői részvételével kerekasztal beszélgetés az egyetemi könyvtárosképzésről. Sürgetik az egyetemi képzés korszerűsítését és a keretszámok növelését.

február 15.

Az egyesület központi adminisztrációjának elhelyezését az Állami Gorkij Könyvtár vállalja (Budapest V. ker., Molnár u. 11.).

február 26.

Az elnökségi ülés megtárgyalja az 1981. évi munkatervet. Az egyik legfontosabb feladat a 4. országos könyvtárügyi konferencia előkészítése, lebonyolításának szervezése.

március 19.

Az audiovizuális bizottság megalakulása. Vezetőség: Tóth Dezső, Bíró Ferenc, Skaliczky Judit.

március 21.

Az ifjúsági könyvtáros szekció pályázatot hirdet a 14 év fölötti fiatalok könyvtári ellátásának tartalmi és módszertani elemzésére és a tapasztalatok összegyűjtésére.

március 25-27.

Salgótarjánban az ifjúsági könyvtáros szekció A könyvtárak lehetőségei és feladatai a hagyományápolásban címmel tart előadást és konzultációt.

április 24.

Budapesten, a Hadtörténeti Múzeumban megtartja alakuló ülését az egyesület levéltári szekciója. Elfogadják a programot, amely az egyesület keretein belül összefogja a levéltári szakembereket és elősegíti szakmai fejlődésüket. A szekció elnöke: Ságvári Ágnes; titkár: Dóka Klára.

június 2-3.

A 4. országos könyvtárügyi konferencia rendezvényei. Előkészítésében és szervezésében jelentős szerepet vállal az egyesület.

augusztus 17-22.

Lipcsében az IFLA 47. közgyűlésén 8 fő képviseli az egyesületet.

augusztus 23-25.

A XIII. vándorgyűlés Kaposvárott A magyar könyvtárügy feladatai a 4. országos könyvtárügyi konferencia ajánlásainak tükrében címmel. Valamennyi szekció ülést tart, a levéltárosok kiállítással egybekötve. Fórum a módszertani és hálózati munkáról.

augusztus 24-28.

A Nagyvárosi Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének (INTAMEL) 14. közgyűlése Budapesten a FSZEK és az egyesület rendezésében. Ezen, a szocialista országban első alkalommal tartott rendezvényen, 41 külföldi szakember vesz részt.

szeptember 6-11.

A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (AIBM) és a Hangarchívumok Nemzetközi Szövetsége (IASA) budapesti, konferenciája, az AIBM nemzeti bizottsága és a zenei könyvtáros szekció rendezésében, 250 fő részvételével.

szeptember 29.

F. Krollernek, a grazi egyetemi könyvtár igazgatójának, az Osztrák Könyvtáros Egyesület elnökének előadása a tájékoztatás gépesítéséről, a könyvtári automatizálásról. Megbeszélések a két egyesület együttműködéséről.

október 4-8.

A levéltári szekció elnöke részt vesz az NSZK Levéltárosok Egyesületének Heilbronnban rendezett 54. közgyűlésén.

december 8.

A küldöttközgyűlés megvitatja és elfogadja a főtitkári beszámolót, módosítja az alapszabályt, a tagdíj mértékét. A tisztségviselők mandátuma három évről négyre nő, küldöttközgyűlésre kétévenként kerül sor, két alelnök helyett hármat választanak. Az elnökség, a szervezetek tisztségviselőinek mandátumát egy évvel meghosszabbítják.

A rendezvények száma: 142, a taglétszám: 3710 fő.

1982

február 4.

Az elnökség alelnökké választja Ságvári Ágnest, a leveltári szekció elnökét.

március 2.

P. Kaegbein professzor, a kölni tudományegyetem könyvtártudományi tanszéke vezetőjének előadása a könyvtári és dokumentációs munka NSZK-beli eredményeiről.

március 4.

40 fő jelenlétében megalakul a könyvtári módszertani bizottság. Vezetőség: Baricz Zsolt, Fazekasné Várfalvy Erzsébet, Jakubecz Ilona.

április 7-8.

Az ifjúsági könyvtáros szekció hódmezővásárhelyi rendezvénye az olvasás-irányításról, a könyvtárhasználati ismeretek oktatásáról. Kiállítás és módszertani bemutató.

május hó

A levéltári szekció rendezvénye az iratrestaurálásról, iratvédelemről. A tanácskozás dokumentumaként megjelenik a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Levéltári szekció füzetei c. kiadványsorozat első kötete.

július 9-10.

A műszaki könyvtáros szekció rendezvénye Győrött a saját feldolgozású és külső adattárakon alapuló komplex információs rendszerről.

augusztus 23-28.

Az IFLA 48. közgyűlésén Montrealban hivatalos egyesületi képviselő nem vesz részt.

augusztus 27-29.

XIV. vándorgyűlés Miskolcon. Témakör: A szakirodalmi információellátás helyzete és fejlesztési irányai Magyarországon. A központi témához kapcsolódva nyolc szekcióban 20 előadás hangzik el. A résztvevők száma: 700 fő.

szeptember 15.

A bibliográfiai bizottság az OSZK KMK közreműködésével a helyismereti értékű kurrens és retrospektív folyóiratfeltárásról rendez tanácskozást.

október 20.

A társadalomtudományi könyvtáros szekció rendezvénye a külföldi folyóiratok rendeléséről.

november 17.

A könyv- és könyvtártörténeti bizottság emlékütése Kovács Máté születésének 75. és halálának 10. évfordulójára.

november 1.

Több helyi és országos intézménnyel, társadalmi szervezettel együttműködve Kovács Máté emlékülés Debrecenben. Az egyesület az ülés előadásait több tanulmánnyal kiegészítve, Kovács Máté emlékkönyv címmel később megjelenteti.

december 16.

A tisztújító küldöttközgyűlés megvitatja és elfogadja az 1979-1982. között végzett munkáról szóló jelentést. A beszámolási időszakban (1979-82) közel 600 rendezvényen, több mint 20 ezer fő vett részt. Befejeződött a megyei szervezetek megalakítása, a levéltári szekcióval együtt hat szakmai szervezet (szekció) és hat bizottság működik. Elnökké választják Billédi Ferencnét. Az elnökség létszáma: 25 rendes és 5 póttag. Az ellenőrző bizottság elnöke: Szita Ferenc.

A taglétszám: 3584 fő.

1983

január 18.

Az elnökség megválasztja az új tisztségviselőket. Alelnökök: Hernádi Istvánné, Kiss Jenő, Ságvári Ágnes; főtitkár: Kovács Dezső; titkárok: Balázs Sándorné, Pröhle Éva, Vajda Erik. Kijelölik a szervezetek és a társegyesületek összekötőit. Elfogadják az 1983. évi munkatervet, mely többek között célul tűzi ki a szakmai tevékenység tartalmi javítását, az OKT programjának támogatását, pályázatok kiírását, a nemzetközi kapcsolatok további bővítését és a szervezettség növelését. Előkészítő bizottság alakul az egyesület megalakulása 50. évfordulója ünnepségeinek szervezésére.

március 16.

Az audiovizuális bizottság és a KMK közös rendezvénye a videotékákról.

április 5-9.

Ünnepi ülés szakmai előadásokkal összekötve az ifjúsági könyvtáros szekció megalakulásának 10. évfordulója alkalmából.

április 14-15.

Az Osztrák Levéltáros Egyesület 30 fős delegációjának budapesti tanulmányi látogatása a levéltári szekció rendezésében.

május 10.

A levéltári szekció rendezvénye Nyíregyházán a levéltári könyvtárakról és a levéltári kutatásról.

május 22-29.

Billédi Ferencné részt vesz az NSZK könyvtárosok egyesületének hannoveri küldöttközgyűlésén és tárgyal a két szervezet együttműködéséről.

június 13-15.

F. Baumgartner, az Osztrák Könyvtárosok Egyesülete elnöke Budapestre látogat a két szervezet együttműködési megállapodásának előkészítésére.

június 21.

A szervezetek vezetői és a titkárság tagjáinak megbeszélése szervezési kérdésekről és a pályázati kiírásról. Négy témában jelenik meg pályázati felhívás.

július 1.

Az egyesület történetében először önálló helyiséget kap a Budapest I. ker., Úri u. 54-56. sz. alatt.

július 4-8.

Az Iskolai Könyvtárosok Nyári Akadémiája az egyesület, az OPI és az ELTE könyvtártudományi tanszéke rendezésében.

augusztus 21-27.

Az IFLA Münchenben tartott 49. közgyűlésén Balázs Sándorné képviseli az egyesületet. Papp Istvánt IFLA emlékéremmel tüntetik ki.

augusztus 25-27.

Közel 800 fő vesz részt a Győrött rendezett XV. vándorgyűlésen. Fő téma: A könyvtár és olvasója. Olvasóvá nevelés, a felhasználók és a könyvtár kapcsolata. A plenáris ülés előadásainak témáját öt szekció dolgozza fel.

október 9.

A könyv- és könyvtártörténeti bizottság kiállítással egybekötött emlékülése a Somogyi-könyvtár megnyitásának 100. évfordulójára. Billédi Ferencné négy könyvtárnak átadja a “Százévesek klubja” tagságát igazoló kitüntető oklevelet, amely az alapítás 100, vagy azt meghaladó évét bizonyítja.

október 10-13.

A levéltári szekció képviselteti magát Saarbrückenben, az NSZK Levéltáros Egyesületének 56, konferenciáján.

október 12.

Az Osztrák Könyvtáros Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás aláírása.

november 24.

Halálának 10 éves évfordulójára Gombocz István emlékülés és a Gombocz ösztöndíjasok bemutatkozása a könyv- és könyvtártörténeti bizottság szervezésében.

1984

március 6

Balázs Sándorné egyéb irányú fontos beosztására való tekintettel lemond titkári megbízásáról.

március 13.

A levéltári szekció a tervek és térképek leltári kezeléséről rendez vitát Veszprémben.

április 16-17.

Az ifjúsági könyvtáros szekció ülése a könyvtáros tanárok képzéséről, a pedagógusok továbbképzéséről, a szakmunkástanulók irodalmi kísérleti oktatásáról.

június 20.

A gyermekkönyvtáros szekció fóruma az általános iskolai könyvtárak helyzetéről, fejlesztési lehetőségeiről.

augusztus 2-4.

Szegeden, a XVI. vándorgyűlésen közel 1200 fő vesz részt. Fő téma: a könyvtárak közvetítő szerepe a szakirodalmi tájékoztatásban. Valamennyi szekció és két bizottság tart a témához kapcsolódva ülést. Képviselteti magát az NDK-beli, az osztrák és az NSZK-beli társegyesület.

augusztus 20-24.

Az IFLA 50. közgyűlésén, Nairobiban, egyesületi hivatalos képviselő anyagi nehézségek miatt nem vesz részt.

augusztus 30.

Elnökségi ülés jóváhagyja az MTA Soros-Alapítvány Könyvtári Programiroda egyesületi keretek közötti működését biztosító alapszabály-kiegészítés tervezetét.

december 14.

Az Osztrák Könyvtárak és Közkönyvtárosok Szövetségével kötött együttműködési megállapodás aláírása.

december 17.

A levéltári szekció első ízben rendezi meg a Nemzeti Levéltári Napot, tudományos ülésszakkal és kiállítással egybekötve.

december 18.

Küldöttközgyűlésen 322 küldött vitatja meg az 1983-84. évről szóló beszámolót, elfogadja az alapszabály kiegészítést az MTA Soros-Alapítvány Könyvtári Programiroda létesítéséről.

A rendezvények száma 1983-ban 149, 1984-ben 132, a taglétszám 3947 fő, a testületi tagok száma 25.

1985

március 13.

Elnökségi határozat a Magyar Könyvtárosok Egyesületéért Emlékérem alapításáról, melyet először a XVII. vándorgyűlésen, az MKE megalakulásának 50. évfordulóján adnak át.


A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK TISZTSÉGVISELŐI

1983-1986

ELNÖKSÉG

Elnök:

Billédi Ferencné dr. osztályvezető
MÉM Információs Központja

Alelnökök:

Hernádi Istvánné igazgató
Városi Könyvtár, Miskolc

Kiss Jenő főigazgató
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Dr. Ságvári Ágnes főigazgató
Fővárosi Levéltár

Főtitkár:

Kovács Dezső igazgatóhelyettes
építésügyi Tájékoztatási Központ

Titkárok: Balázs Sándorné dr, főigazgató
Országgyűlési Könyvtár (1984. júniusáig)

Pröhle Éva osztályvezető-helyettes
Országgyűlési Könyvtár

Vajda Erik főosztályvezető helyettes
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

Tagok:

Bakó Anna könyvtáros
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Balogh Ferencné osztályvezető-helyettes
Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém

Gomba Szabolcsné dr. főigazgató
Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi Könyvtára, Debrecen

Gyergyádesz Lászlóné igazgatóhelyettes
SZMT Központi Könyvtár, Kecskemét

Dr. Havasi Zoltán mb. főigazgató
Országos Széchényi Könyvtár

Huszár Ernőné dr. mb. igazgató
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtára

Kányi Andrásné igazgató
Városi Könyvtár, Cegléd

Kerekes Pálné tudományos főmunkatárs
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Mészáros Józsefné igazgató
SZMT Központi Könyvtára, Győr

Ottovay László igazgató
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Könyvtára, Győr

Papp István titkár,
Országos Könyvtárügyi Tanács

Poprády Géza főosztályvezető
Országos Széchényi Könyvtár

Seregi István igazgató
SZMT Központi Könyvtár, Nyíregyháza

Skaliczki Judit osztályvezető-helyettes
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ

Surján Miklós igazgatóhelyettes
Megyei Könyvtár, Pécs

Dr. Szabó Sándor egyetemi adjunktus
ELTE-BTK könytártudományi tanszék

Takács Miklós igazgató
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely

Póttagok:

Borusné Vékony Ilona főelőadó
Pest megyei Művelődési Központ és Könyvtár, Szentendre

Ecseki Jánosné igazgatóhelyettes
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok

Németh László igazgató
Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg

Dr. Németh Zsófia osztályvezető
József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára, Szeged

Sudár Ivánné igazgató
SZMT Központi Könyvtár, Székesfehérvár

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

Elnök:

Szita Ferenc igazgató
Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár, Kaposvár

Tagok:

Dr. Simonffy Emil igazgató
Megyei Levéltár, Zalaegerszeg

Szabó Sándor osztályvezető-helyettes
MÉM Információs Központja

Dr. Tremkó Györgyné osztályvezetőhelyettes
Országos Széchényi Könyvtár

Zengővári Mária osztályvezető
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Központi Könyvtár

A TERÜLETI SZERVEZETEK ELNÖKEI

(Elnökségi tagság esetén a beosztást és a munkahely megnevezését nem ismételjük.)

Bács-Kiskun megye

Zvara Pál igazgató
Városi Könyvtár, Kiskunfélegyháza

Baranya megye

Surján Miklós igazgatóhelyettes
Megyei Könyvtár, Pécs

Békés megye

Havasi Istvánné igazgató
Mogyorósi János Városi Könyvtár, Gyula

Borsod megye

Hernádi Istvánné

Csongrád megye

Dr. Hajdú Géza igazgatóhelyettes
Somogyi Könyvtár, Szeged

Fejér megye

Tóth György igazgatóhelyettes
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár

Győr-Sopron megye

Mezei György igazgató
Városi Könyvtár, Győr

Hajdú-Bihar megye

Gomba Szabolcsné dr.

Heves megye

Engel Tibor igazgató
Nagyközségi Könyvtár, Füzesabony

Komárom megye

Vojcsek Sarolta
SZMT Központi Könyvtár, Tatabánya

Nógrád megye

Várkonyi Istvánné igazgató
Megyei Könyvtár, Salgótarján

Pest megye

Kányi Andrásné

Somogy megye

Turbék Károly igazgató
Városi Könyvtár, Nagyatád

Szabolcs-Szatmár megye

Seregi István

Szolnok megye

Ecseki Jánosné

Tolna megye

Horváthné Vadász Szilvia osztályvezető
Megyei Könyvtár, Szekszárd

Vas megye

Sövegjártó Lászlóné igazgató
SZMT Megyei Könyvtár, Szombathely

Veszprém megye

Dr. Mészáros Istvánné könyvtárvezető
Orvosi Könyvtár, Sümeg

Zala megye

Németh László igazgató
Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg

A SZEKCIÓK ELNÖKEI

(Elnökségi tagság esetén a beosztást és a munkahely megnevezését nem ismételjük.)

Gyermekkönyvtáros szekció

Kerekes Pálné

Ifjúsági könyvtáros szekció

Dr. Nagy Attila osztályvezető
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és módszertani Központ

Levéltári szekció

Dr. Ságvári Ágnes

Műszaki könyvtáros szekció

Poprády Géza

Társadalomtudományi könyvtáros Szekció

Huszár Ernőné dr.

Zenei könyvtáros szekció

Skaliczki Judit

A BIZOTTSÁGOK ELNÖKEI

(Elnökségi tagság esetén a beosztást és a munkahely megnevezését nem ismételjük.)

Audiovizuális bizottság

Dr. Tóth Dezső osztályvezető-helyettes
Országos Oktatástechnikai Központ, Veszprém

Bibliográfiai bizottság

Lisztes László igazgató,
Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét

Könyv- és könyvtártörténeti bizottság

Dr. Somkuti Gabriella osztályvezető
Országos Széchényi Könyvtár

Könyvtári módszertani bizottság

Jakubecz Ilona főkönyvtáros
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár X. kerületi Főkönyvtára

Könyvtártechnikai és gépesítési bizottság

Szőnyi Katalin: igazgatóhelyettes
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

Osztályozási- és indexelési bizottság

Domokos Miklósné dr. főelőadó
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

Vélemény, hozzászólás?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Oros Sándor profilképe
  Gerencsér Judit profilképe
  Admin profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  Tolnai György profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Vajda Henrik profilképe