Nagy Zoltán a Füzéki-díj 2023 évi díjazottja

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete együttműködő partnereivel, az Országos Széchényi Könyvtárral és a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárával az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére 2023. október 24-én 13 órakor ünnepi megemlékezést rendezett. Az OSZK-ban tartott eseményen koszorúzással tisztelegtünk az ifjú Füzéki István, hajdani kollégánk emléke előtt, akit bátor kiállásáért a szovjet csapatok kivégeztek.
A megemlékezés folytatásaként került sor a Füzéki István-emlékérem átadására, az idei díjazott Nagy Zoltán kollégánk köszöntésére. Az ünnepséget az OSZK V. emeletén a Füzéki emléktábla előtti téren, valamint a főigazgatói tanácsteremben tartottuk.

A Füzéki emlékérmes Nagfy Zoltán

A Füzéki István-emlékérem 2002-ben alapított kitüntetés, amelyet az 1956-os forradalom mártírja, Füzéki István és a forradalomban részt vett könyvtárosok tiszteletére alapított Füzéki Bálint és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Az emlékérmet évente váltakozva egy olyan közkönyvtári, illetve szakkönyvtári dolgozónak lehet odaítélni, aki az előző év(ek)ben kiemelkedő teljesítményt nyújtott szakmai és/vagy egyéb tudományos téren. A díj odaítéléséről öttagú kuratórium dönt, egyszerű szóbeli többséggel. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete minden évben az október 23-i, illetve november 4-i megemlékezésen adja át.

Kiss Gábor a laudációt mondja

Nagy Zoltánt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Szekciója terjesztette fel a rangos elismerésre, amelyet a Füzéki-díj Alapítvány kuratóriuma Kiss Gábor elnök vezetésével egyhangú szavazással ítélt oda az MKSZ tiszteletbeli elnökének. Ezt a döntést az MKE elnöksége, élén Gerencsér Judit elnökkel szintén egyértelműen támogatta.
A Füzéki márvány emléktábla megkoszorúzását követően a megjelentek visszavonultak az OSZK Főigazgatói tanácsterembe, amely megtelt a résztvevőkkel. Ott Kiss Gábor mintegy 60 fő előtt tartotta meg a kitüntetett Nagy Zoltán tagtársunkról szóló laudációját, amelynek során ismertette az ünnepelt igen gazdag szakma pályafutásának jelentős állomásait és több évtizedes munkálkodását az az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójában, az alábbiak szerint:
Nagy Zoltán könyvtárosként végzett Debrecenben 1968-ban, szakmai gyakorlatát a KLTE Könyvtárában, a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárban Bényei Miklós mellett, majd a Debreceni Városi Könyvtárban Kertész Gyuláné mellett végezte. 1970-ben került Budapestre. 1971-ben lépett be az Országos Széchényi Könyvtárba, mint a könyvtáros diplomája mellett fényképész végzettséggel is rendelkező szaktanácsadó az akkor alakult Mikrofilmtárba. Azóta folyamatosan a nemzeti könyvtárban dolgozott mintegy 40 éven át. 2010-ben vonult nyugállományba. Ezt követően önkéntes munkatársként jelenleg is az OSZK-ban dolgozik.
Mind ezek között a legkiemelkedőbb feladata a nemzeti könyvtár rohamosan pusztuló periodika gyűjteményének megmentése volt mikrofilmkészítés útján. Ennek során az akkoriban 40-45 millió hírlapoldalra becsült savas, széteső, töredezett napilapok, hetilapok és folyóiratok megmentése volt a cél. Ez a Hírlapállományvédelmi Mikrofilmezés néven ismertté vált program keretében valósult meg. 1973-ban létrejött az OSZK Hold utca 6. szám alatti részlégében az Országos Könyvtári Állományvédelmi Központ.
Itt közel 50 munkatárs, köztük könyvtárosok, történészek, restaurátorok, fényképészek, dokumentátorok, informatikusok és technikusok dolgoztak, Nagy Zoltán szervezése és irányítása alatt, mintegy 35 éven át, egészen 2008-ig. Ennek eredményeként közel 60 millió mikrofilm – negatív és pozitív felvétel – készült, megőrizve a magyar történeti sajtóanyag legjelentősebb részét az 1700-as évek elejétől egészen az 1940-es évek végéig. A munka összetettségét az is mutatja, hogy nem csak az OSZK páratlan Hírlapkönyvtárában megtalálható dokumentumok feldolgozására került sor, hanem a hiányzó címek pótlása is megtörtént az ország más könyvtáraiból, továbbá a határainkon túl lévő magyar közgyűjteményekből.
Ezt a feladatot délvidéki, felvidéki, erdélyi, horvátországi, szlovéniai és ausztriai helyszíni mikrofilmkészítéssel lehetett csak megoldani. A külföldi utakat Nagy Zoltán szervezte meg, és mint feldolgozó könyvtáros Újvidéken, Szabadkán, Újlakon, Zágrábon, a Muravidéken, és Erdélyen át Kárpátaljáig a legkülönbözőbb könyvtárakban tevékenykedett 1976-és 2007 között. Ezekről a munkákról az általa szerkesztett Mikrofilmek Címjegyzéke, Új sorozat, Időszaki Kiadványok eddig megjelent 12 kötetében számolt be, mely nyomtatott bibliográfiaként és lelőhely jegyzékként jutott el a világ szinte minden részére, könyvtárakba, egyetemekre és más intézményekbe.

Gerencsér Judit az MKE elnöke átadja a Füzéki díjat

Nagy Zoltán emellett megszervezte az OSZK Fényképtárát, amelynek kezelését a Külön-gyűjteményi Igazgatóság szervezetén belül, 2007-től vezetésével már önálló osztályként látja el azóta is. Ennek részeként létrehozta az OSZK Történeti Fényképgyűjteményét is.
Nagy Zoltán hivatalos könyvtárosi tevékenysége mellett az 1970-es évek végén lépett be a Magyar Könyvtárosok Egyesületébe (MKE), s ott bekapcsolódott az 1970-ben létrejött Műszaki Könyvtáros Szekció (MKSZ) munkájába, számos munkatársát is beszervezve ebbe az önkéntes szakmai tevékenységbe. Az MKE Vándorgyűlésein az 1980-as évek végétől ő szervezte a szekció szakmai napjainak programját, ahova neves belföldi és külföldi szakembereket is meghívott. Ezek a rendezvények közkedveltté váltak az MKE tagságának körében.
Nagy Zoltánt a 2000-es évek elején megválasztották az MKSZ titkárává. Ezt a tisztséget 2006-ig töltötte be, majd 2007-től az MKSZ elnöke lett. Azóta több cikluson át újraválasztották 2023-ig, amikor az MKSZ tagsága tiszteletbeli elnökké választotta.
Nagy Zoltán vezetése alatt a Műszaki Könyvtáros Szekcióban új programok is indultak, amelyek közül kiemelkedik a Kárpát-medencében, a határainkon túli magyar könyvtárak támogatási programja. Ennek keretében szinte nincs is olyan országrész vagy tájegység, ahova a minden évben megszervezett tanulmányutak keretében mintegy 45 fő könyvtáros és más közművelődési munkatárs el ne jutott volna. Voltak olyan utak is, mint az első világháború déli frontjának tiszteletére szervezett tanulmányút, amelyen több, mint 70 fő vett részt, leróva kegyeletét Kobaritnál, Isonzónál és a Doberdónál elesett magyar katonák sírjánál. Később 2017 ben még jártak a keleti frontok nyomában, így Lengyelországban Przmyslnél és a győztes Limanovai harcmezőn is elhelyezték az emlékezés koszorúját.
Nagy Zoltán másik igen jelentőssé vált fejlesztése az MKSZ kiadványainak ujjászervezése, például az MKSZ HÍRADÓ, majd az elektronikus sajtó, azaz az MKSZ Honlap létrehozása volt. Ez a honlap előzetesen tájékoztat a szervezet programjairól, majd beszámol a lezajlott eseményekről képekkel illusztrálva azokat. A honlap közkedveltté vált az MKSZ tagságának körében. Nevéhez fűződik továbbá a MUSZKON levelező portál létrehozása is, amely a leggyorsabb tájékoztatási eszköz tagság számára. Mindezeknek nemcsak a szakmai szerkesztési munkálataiban vesz részt, de írásai és cikkei is rendszeresen − immár több évtizede − megjelennek ezeken a fórumokon, valamint a könyvtári szaksajtóban, így a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros címűben (közismert nevén a 3K-ban), a Könyvtári Levelezőlapban, az MKE Honlapján, az MKSZ Híradóban stb.
Kiemelendő az MKSZ létrejöttének 40. évfordulójára megszervezett jubileumi szakmai konferencia és az arról megjelent írások közlése Nagy Zoltán szerkesztésében. Az MKE 75 éves működésének évfordulójára 2011-ben jelent meg Az MKE története 1935-2009 között című 768 oldalas, azóta már közismertté vált kötet, amelynek Bényei Miklós mellett, Nagy Zoltán volt a képszerkesztője. Ehhez kapcsolódóan a közel 90 éves MKE képarchívumát, illetve WEB-es képgyűjteményét MKE 80 címmel Nagy Zoltán szerkesztette és a technikai szerkesztővel azóta is működteti.
Nagy Zoltán a Műszaki Szekció keretei között több szakmai konferenciának is szervezője volt. Többek között 2019-ben Nemzeti dokumentumkincsünk országos könyvtári digitalizálási stratégiája és megvalósítása az OSZK-ban címmel szervezett konferenciát. Továbbá a Műszaki Szekció valamennyi Vándorgyűlésen és a Könyvfesztiválokon is önálló programmal jelent meg Nagy Zoltán vezetésével.
Korábbi kitüntetései közül kiemeljük, hogy 2006-ban Nagy Zoltán MKE Emlékérmet kapott 2006-ban, 2017-ben elnyerte a Magyar Kultúráért Kitüntetést. Szinnyei József-díjat vehetett át Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől és Hoppál Péter, kulturális államtitkártól, valamint Herceg Ferenc-Emlékplakettet is kapott.
Szekciónk tiszteletbeli elnöke, Nagy Zoltán 2007-től töltötte be a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Szekciójának elnöki funkcióját. Ebben az időszakban kiemelkedően fontos szerepet töltött be a Kárpát-medence magyarsága történelmi örökségének megőrzésében, a történelmi emlékek felkutatásában. Fontos kulturális missziót teljesített a határon túli magyarság támogatásával.
Sokat tett továbbá a kulturális örökségünk megőrzésért a mikrofilmkészítés és a digitalizálás útján. Ennyi és ilyen széleskörű tevékenység talán több életpályát is kitölthetne. Kitartó munkája mellett széles körben ismert kollégáit támogató, segítő tevékenységéről is. Mind ezek alapján egy igen gazdag életpálya eredményeinek elismeréseként javasoltuk Nagy Zoltánt az 2023. évi Füzéki István-emlékérem elnyerésére, amelyet az MKSZ teljes tagsága támogatott.
A részletes pályakép ismertetése mellett Kiss Gábor mély gondolatokat osztott meg az 1956-os Forradalom során kivívott eredményekről is, amelyeknek a megőrzéséért igen sokan és sokat tettek a könyvárosok egészen a rendszerváltás bekövetkeztéig
A kitüntetett részére a Füzéki bronz emlék-dombormű plakettet Gerencsér Judit az MKE elnöke és Füzéki Bálint a Füzéki Alapítvány elnöke méltató szavainak kíséretében adta át a jelenlévők támogatása közepette.
Ezt követően Nagy Zoltán megköszönte a Füzéki-díjat, és méltatta a pályafutást segítő munkatársainak az együttműködését és a támogatását, amellyel jelentősen hozzájárultak szakmai sikereinek eléréséhez.
Az ünnepség egy fogadás keretében fejeződött be, amelynek során több korábbi kitüntetett Bartos Éva, Billédiné Dr. Holló Ibolya egykori elnökünk, Dr. Nagy Attila, Varga Róbert és az MKE vezető tisztségviselői, köztük Barátné Dr. Hajdu Ágnes korábbi MKE elnök, Haraszti Katalin korábbi főtitkár, Istók Anna az MKE mostani főtitkára, Farkas István az MKSZ elnöke, Lénárt Judit az OSZK gazdasági főigazgatóhelyettese és Kálmán Rita a KSH Könyvtárának főigazgatója is méltató beszélgetést folytattak Nagy Zoltánnal és a résztvevő számos könyvtáros kollégával egyaránt.

A Füzéki-díj ünnepi átadó résztvewvői

Kitüntetett tagtársunknak ezúton is szívből gratulálunk! További munkájához erőt, egészséget kívánunk!
A Műszaki Szekció tagsága nevében Farkas István elnök

A bejegyzés kategóriája: 2023, Hírek, Jeleseink, Rendezvények, Rólunk
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*