Elnöki beszámoló az MKE–MKSZ 2013 évi munkájáról

 A most a végéhez közeledő 2013 –as esztendő igen csak sok munkát és elvégzendő feladatot adott az MKSZ szervezetének is, amelyről a tényadatok alapján  megismerkedhettünk Wittinghoff Judit titkárunk igen alapos és az egész évet  összegző beszámolójából.

Nagy Zoltán elnöki beszámolóját ismerteti

Nagy Zoltán elnöki beszámolóját ismerteti

Ugyanakkor  nekem, akinek az MKE szervezetében bekövetkezett lényegi változtatások folyamán folytatott  elég küzdelmes  tevékenységről kell szólni sokkal komplikáltabb a feladatom. Ez le is egyszerűsíthető, hiszen  igyekezetünk minél részletesebben és szélesebb körben beszámolni a tagságunknak. Így a Muszkon, a Honlapunk és a nyomtatott Híradónk is jelentős mértékben erről szólt.  Mindenki emlékezhet az e tárgyban megtartott rendkívüli taggyűlésünkre is, amelyet az MKE erre a témára szánt küldött- közgyűlése előtt tartottunk.
Ezen felállítottunk néhány olyan feltételt, amelynek a megvalósulása estén tudunk csak az MKE szervezetében maradni.

Az MKE szervezeti változása

Az MKE   elfogadta az új Alapszabályzatot, és az un Központi gazdálkodási rendszert az ehhez kapcsolódó tagdíjfizetési szisztémával együtt, amely nem a mi általunk javasolt un. fizetés, ill. jövedelem sávos rendszert fogadta el. vagy csak egy kis részében.
A legtöbb eredményünk az új Alapszabályzat készítése során a Dr. Redl Károly alelnök által vezetett Szervezet – fejlesztési Bizottságban született. A benyújtott javaslataink közül azok a nagyon fontosak, amelyek lehetővé tették minden szervezetek számárra az OTP un alszámlák önálló és kizárólagosan az általuk megválasztott vezetők aláírási és rendelkezési jogkörét. Továbbá a tagdíjfizetéseknél az MKE- által központilag meghatározott nyugdíjas, ill. aktív dolgozói tagokra megadott (2.500 Ft, ill. 5000 Ft) feletti un. regisztrációs tagdíj részének a szervezetek által magasabb összegben való meghatározásának a lehetőségét.

 Így vált lehetségessé, hogy mi  egyenlőre az MKSZ- ben megtarthatjuk, a már bevált un sávos tagdíj rendszerünket, amelynek a változtatására a következő napirendek során teszünk javaslatot.
Komoly eredmény az is,hogy nem kényszerülnek az MKE tagszervezetei egy számítógépes és digitalizált számlakezelési ügymenet túlbonyolított, párhuzamos munkavégzést jelentő használatára.
Lényegében véve megmarad  a régi  a szervezeteknél folyó un egyszeri könyvelési vagy nyilvántartási rendszer. A  számlákat havonként beküldjük az MKE központi titkárságára, ott kezelik és könyvelik ezt Molnár Ilonáék, hogy ez hogyan fog működni és használhatóvá válni   ezt majd a 2014 –es év , amelyet nevezzünk próba évnek, majd megmutatja.

A saját tapasztalataink alapján csak drukkolni tudunk, hogy a 30 szervezetnél ez  sikeresen megvalósuljon. Ez  most még egy nagy kérdés?
Szeretném kiemelni, hogy a 1.5 éven át tartó munkában igen  erősen  vette ki részét Dettai Nóra Tanácsi képviselőnk, akinek miután átadta helyét és leköszönt e tisztségről külön is köszönjük meg a munkáját.!!!   Továbbá  Fenyves Márta, és Földi Erika, aki az un ad hoc bizottságban is képviselte szervezetünket és folyamatos támogatást adott Wittinghoff Judit titkárunk is, írásos összeállítások, tervezetek készítésével is, Nekik is  köszönjük meg a sokszor áldozatkész munkájukat.

Az MKSZ szükséges szervezeti és gazdasági változásai

Mindezek adták meg azt a kicsiny többletet, amely mellett jelenleg  az MKE-ben maradás mellett döntött az MKSZ tagsága az e tárgyban megtartott taggyűlésünkön, azzal, hogy 2014 év végén újból értékelni fogjuk a helyzetünket s a  kialakult eredmények és működési viszonyok alapján a továbbiakra nézve újabb döntést hozunk.
Jelenleg  avval a kérdéssel kell foglalkoznunk  amely  most  a beszámolók elfogadása végén külön is mint határozati javaslatokat felteszünk szavazásra, elfogadását  kérve is tagjainktól.

Ezek:

  1. Az MKSZ jelen lévő tagsága támogatja, hogy megszüntessük az eddigi önálló adószámmal bíró un. származtatott jogi személyiségű működésünket, amikortól az erre vonatkozó jogilag is érvényes íratok, igazolások rendelkezésre állnak.
  1. Az MKSZ támogatólag jóváhagyja azt, hogy az MKE központi SZMSZ-ének elfogadott változata nyomán a Műszaki Könyvtáros Szervezetünk alapszabályát az un. központi minta alapján, a vezetőségünk kiegészítse az elfogadott Alapszabályból következő módosításokkal, cím, név és tényadatokkal.
  1. Ezt az un, módosított SZMSZ-t fogjuk hivatalosan is használni a 2014-es év végéig. Akkor majd ennek a ciklusnak a végén a tisztújító taggyűlés elé terjesztjük  az időközben bekövetkezett tény és adat változásokkal is kiegészített új SZMSZ –t.
  1. Az MKSZ tagsága elfogadja és jóváhagyólag támogatja a vezetőség által előterjesztésre kerülő új  2014. jan.1-től érvényes un. sávos tagdíj javaslatot, amely az MKE által már megszavazott tagdíjemelések következtében vált szükségessé ahhoz, hogy az MKSZ fenn tudja tartani működőképességét.( nyugdíjas, stb.: 3600 Ft., 150.000 Ft-ig: 6000 Ft., 150-200.000 Ft-ig:8 400 Ft., 200.000 Ft-tól: 12.000Ft/év)
  1. Pénzügyi gazdálkodásunkat a 2013. év teljes körű számadásának lezárása után  várhatóan 2014. március 1-től átállítjuk, az un központi könyveléshez szükséges számítógépes adatszolgáltatáshoz is, amelyet az ezzel megbízott pénzügyi felelősünk fog végezni.

Az MKSZ 2013 as munkájának értékelése

   Visszatérve a tárgyévi feladatainkra és az elvégzett munka értékelésére, meg kell állapítani, hogy a korábban megkezdett trendek további folytatása helyes volt. Gondolok itt a vállalati  könyvtárak információs kéréseit megvitató Műhelybeszélgetésekre, amelyet Kóródy Judit szervez évente két alkalommal. Az un. országos  könyvtár-szakmai konferenciákon való részvételeinkre, mint amilyen novemberben a NKE  könyvtárával közösen tartott  rendezvényünk volt, vagy az egészségügyi, orvosi területen a GYEMSZI 60 éve elnevezésű konferenciára. (Palotai Mária, Kovács Bea és az orvosi csoportnál: Antal Elli munkájára)
Változatlanul igen nagy jelentőséggel bír másik szakmai vonalunk, a határon túli könyvtárakat támogató tevékenységünk. Ennek keretében ez évben egy igen jelentős esemény zajlott le 2013. szept. 28-29-én Versecen, Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulója alkalmából, mi azaz az az MKSZ közös szervezésében létrejött Tudományos konferencia, amely az egyetlen ilyen országos, de lehet mondani, hogy az egész Kárpát-medencére kiterjedő szakmai rendezvény volt.
Ennek igen széles körű volt  a vízhangja úgy az írott mint az elektronikus médiában egyaránt.  Kiemelve ebből csak egyet, kedves barátunkat és évek óta útjainkon a társunkat, Mák Ferencet, akinek  csak Újvidéken, a Magyar Szó című napilapban lévő a Gyűrődések című rovatában közel 10 önálló cikke is megjelent. Valószínű, hogy a jövő év első felében az egész konferencia előadásanyag is napvilágot fog látni egy kötet formájában.
A tudományos és szakmai részeken túl maga az utazás is kiemelkedő élmény volt a résztvevőknek, amelyet a  mai nap során a Tolnai Gyuri barátunk által szerkesztett és vetített képes előadásból minden kedves tagtársunk is megismerhet. Köszönjük a fáradságos előkészítő munkát Fazekas Juditnak és Pastyik Endrének.
Az  éves eseménynaptárunkat is végigfuthatjuk, amelyet Wittinghoff Judit gondoz, ebből láthatjuk, hogy mennyire fontosak szakmailag önálló programjaink a Könyvfesztiválok Könyvtárosklubjain, valamint a Vándorgyűléseken.
Ő készíti a szervezetünk működésének folytonosságát jelentő havonkénti vezetőségi tájékoztatókat és emlékeztetőket is precízen és pontosan, amelyért a magam részéről és tagságunk nevében is köszönetet mondok.
Ugyancsak nem működhetnénk a tagjainkkal történő kapcsolattartás, a tagdíjak begyűjtése és a pénzügyek intézése nélkül, amely immár évtizede Fenyves Márta végzett  nagy lelkesedéssel és kitartással.
Amikor most a már ismertetett, a  jövő évtől  induló és  igen nagy terhet jelentő könyvelés és az adminisztratív számla és pénzügyi kezelésnél figyelembe kell vennünk, hogy Őt már ettől a tehertől mentesítenünk kell, amikor majd az átállás megtörténik, megköszönve sok éves pénzügyi munkáját. Ugyanakkor továbbra is számítunk Rá, mint tagságunk lelkes szervezőjére, a „telefonos lelki szolgálatunk” megtestesítőjére, és pénzügyi tapasztalatait a továbbiakban is igénybe kívánjuk venni.
Ugyancsak  fontos a gépi tagnyilvántartásunk kezelése és az Ellenőrzési Bizottsági munka végzése, amelyet Földi Erika Mártával együttműködve valósít meg, s készíti el. Ezek a jelentések sokat segítettek az MKE –val való tagdíj tételek kidolgozása során is.
Megjelenésünket, s a tagjaink tájékoztatását szolgálják az MKSZ HIRADÓNAK nevezett hírleveleink is, amely ez évben  is negyedévenként jelent meg Emmertné Szerőczei Dóra szerkesztésben és ehhez kapcsolódik a MUSZKON hírlevelünk, amely Wittinghoff Judit irányításával működik, mint a leggyorsabb „hírvivőnk”.
A másik a HONLAPUNK, amely rövidebb szövegekkel és sok színes képpel számol be a tevékenységünkről, köszönet ezért Tolnai Gyurinak áldozatos munkájáért. Ez még jobban akkor működhetne, ha több írni és képeket feltenni vagy beküldeni akaró tagtársunk működne együtt, mint társszerkesztők Gyurival, Ő régóta nyitott erre és várja a jelentkezőket.
Az MKE is csak azóta beszélhet arról, hogy valami működik a Honlapon, amióta a Koródy Judit által szerkesztett Könyvvilág című periodika ez év középétől napvilágot látott, s immár az 5. száma jelent meg.
A sok változás  mellett is folyamatosan jól együtt tudtunk működni az MKE  központi szervezeteivel. Így napi jó munkakapcsolatban vagyunk a  Titkársággal, Molnár Ilivel és Hantal Zsófia,  akiknek a munkáját sokra értékeljük. Az elnökséggel és a szervezet elnökével, Bakos Klárával is, akivel a kapcsolatot a magam részéről folyamatosan tartom.
Az MKE Tanácsa, mint a legszélesebb vita fórum is jól működik, ahol hosszú évek óta  Dettai Nóra képviselt minket, aki most a nyugdíjba vonulása után lemondott e tisztségéről. Igen nagy köszönettel tartozunk neki sokszor fáradtságos, és mindig aktív, lelkiismeretes munkájáért.
E feladatok végzését 2013. októberétől  Pastyik Endre  vállalta el a vezetőségünk egyhangú jelölése alapján. Ennek a tagság részéről szavazással való megerősítését is kérjük a jelenlegi taggyűlésünkön. Pastyik Endrének a munkájához sok sikert kívánva egyben felkérem, hogy röviden szóljon  majd a  2013. dec. 12-ei MKE Tanácsülésről.

Előzetes tervek a 2014-es évre

Megköszönve minden tagtársunknak az éves rendezvényeinken való részvételét, közreműködését a Vezetőségi, az Ellenőrzési Bizottsági tag és póttagunk munkáját, s az ismertetett tények, s az elhangzottak alapján a beszámolónkat elfogadásra ajánlom.
Egyben kérem szíves egyetértésüket, hogy következő esztendőben, azaz a 2014-ben is a munkánkat az előző években megkezdett terveink szerint folytathassuk, az alábbi előzetes tervezet szerint:

 Január: Nyugdíjas tagjainknak klubest keretében” Én már rég a harangoké vagyok
című Jékely 100 kiállítás megtekintése a kurátorok vezetésével az OSZK-ban

Február: Kihelyezett vezetőségi ülés a BME- OMIKK –ban, megismerkedve az intézmény terveivel,  látogatás a könyvtárban

Március: A műhelybeszélgetés sorozat egyik új alkalma

Április: Nemzetközi Könyvfesztivál: részvétel az MKE Könyvtáros –klub programjában.

Május: Szakmai út vagy a már tervezett: Ausztria, Dél – Csehország, Szlovákiában Könyvtárak és magyar vonatkozás emlékhelyek meglátogatása vagy hazai egy napos szakmai út szervezése esetleg téma konferenciával összevonva

Június Az.  I.Világháború műszaki emlékei című kiállítás megtekintése a HTM-ben

Július: Részvétel Sopronban a vándorgyűlésen önálló MKSZ programmal

Szeptember: Szakmai konferencia szervezése

Október: Szakmai tanulmányút, amelyik a május végi –június elejei programból nem valósulhatott meg. 1 napos: Sárospatakra

November. rendezvény a Magyar Tudomány napja alkalmából

December: Az MKSZ Luca-napi beszámoló és tisztújító taggyűlésének előkészítése és lebonyolítása

Nagy Zoltán
elnök

 Vissza a Luca napi beszámolóhoz

 

A bejegyzés kategóriája: Hírek, Konferenciák, Közgyűlés
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*