Az MKE Műszaki Szekciója a 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon – Mák Ferenc Cicelle virágoskertjének díszei című könyvének bemutatója

Posted by Oros Sándor - november 8th, 2023

 

„Talán még ma is élnek öregek faluhelyen, akik derűs estidőben, mikor a fényes csillagok között teli képpel helyezkedik el a hold, Dávidot látják hegedülni és zenéjére Cicellét táncolni a holdudvaron. Nem annyira jó szem kellett az ilyen látomáshoz, mint inkább hit a régi regékben, az évszázadokon át fennmaradt hiedelmekben és babonákban, melyek apáról fiúra szállva kialakították nálunk is a vidék mitológiáját.”

(Herceg János)

Szekciónk rendezvényére A Délvidéki magyar sajtó “embermentő” hatása Délvidéken címmel 2023. szeptember 29-én, pénteken délután 3-kor került sor a Millenáris D épületében, a Könyvtáros Klub rendezvényeinek helyet adó Osztovits teremben. A beszélgetés moderátora Nagy Zoltán tiszteletbeli elnökünk volt. Jelentős számú érdeklődő gyűlt össze, megtisztelte részvétlével programunkat Gerencsér Judit, az OSZK főigazgatóhelyettese, az MKE elnöke és Bakos Klára ny. főigazgató, az MKE korábbi elnöke, a Könyvtáros Klub vezetője is. Szekcióprogramunk keretében Mák Ferenc Cicelle virágoskertjének díszei című nagyszabású munkájával ismerkedhettek meg a résztvevők, amely az Irodalom és nemzeti újjászületés a Délvidéken 1867-1920 alcímet kapta, és az újvidéki Forum kiadó gondozásában jelent meg.

A beszélgetést Nagy Zoltán nyitotta meg. Mgr. Pastyik László irodalomtörténészt, az Újvidéki Egyetem tanárát kérte fel a kötet bemutatására. Elmondta, hogy az elmúlt években a Műszaki Könyvtáros Szekció határon innen és túl nagyon sokfelé eljutott. Így 1976 és 1991 között az OSZK Fotó és Mikrofilmtárának munkatársai hosszú időn át Szabadkán is feldolgoztak jelentős mennyiségű − a nemzeti könyvtárban hiányzó − magyar periodikát. Főleg az I. Világháború előtti magyar nyelvű napilapokat sikerült pótolniuk, s mikrofilmen hazahozniuk.

Mák Ferenc pedig a Délvidéki, s ezen belül a vajdasági magyar sajtónak a legszorgalmasabb kutatója lett a Széchényi könyvtár Mikrofilm olvasótermében, amelyet több évtizeden át folytatott. Ezek képezték a most bemutatásra kerülő kötetének legfőbb anyagát.

A bevezető gondolatok után Pastyik László professzor úr – szekciónk régi tagja s egykori mentora Újvidéken a 70-es 80-as években – vette át a szót. Professzor úr 50 évvel ezelőtt találkozott először a Délvidéken dolgozó Mikrofilmes Hungarika pótló és gyarapító csoporttal s annak vezetőjével, Nagy Zoltánnal és munkatársaival. Nagy ünnep a szülőföldről szóló könyv bemutatója.

A Délvidék a Kárpát-medencében az a hely, ahol a nagy folyók összefutnak, s ahol a magyarság 1000 éve él. Virágkorát a kora- és a késő középkorban élte. A török hódoltság idején lakossága pusztult. Korabeli központja Bács volt, ahol a király 1518. Szent Mihály napjára (szept. 29.) országgyűlést hívott össze. A törökök kiűzése után Ferences szerzetesek költöztek a vidékre, akik latinul és a nép nyelvén egyaránt terjesztették a katolikus hitet. Erről tanúskodik a katolikus Historia Domus Pancsován és Szabadkán. A 18. században újra szerveződött a vidéken a katolicizmus. Szerbek települtek be a Délvidékre. A 48-as forradalom és szabadságharc, valamint az azt követő önkényuralom után az 1867-es Kiegyezéssel békés polgári kor vette kezdetét. A polgári eszmény érvényre jutásával fejlődésnek indult a gazdaság is. Eötvös József és Trefort Ágoston minisztersége idején kiépült az iskolahálózat. A polgári ideál eszménye a gimnázium iskolatípusa lett. A diákság és a tantestületek értelmiségi műhelyeket hoztak létre, itt újult meg a vidék írásbelisége.

Mák Ferenc e világ dokumentumaival foglalkozott, s a legtöbb ismeretet megőrző sajtótermékek gazdag tárházával. Áttekintette 10-15 ezer km2-nyi területnek a beiskolázással kapcsolatos kiadványait a Kiegyezéstől a Millenniumig és azt követően az 1920 évekig. Óriási anyag rendszerezésére került sor, amely magában foglalja a délvidéki irodalom- és művelődéstörténetet. Feldolgozza a korabeli útirajzokat és útibeszámolókat. Az óbecsei születésű szerző itt volt középiskolás diák, ahol többek között Botka Ferenc volt a tanára. Hatott rá a Délvidék sugárzása és irodalma. Herczeg Ferenc és a délvidéki táj adta a hátteret munkásságához, a Vaskapu, a Kazán-szoros és a Balkán közelsége…

A rendezvényről részletes fényképes beszámoló olvasható a Szekció honlapján.

Prokné Palik Mária, a Műszaki Könyvtáros Szekció titkára

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Blog Home