Könyvtári trendjelentések: évente megjelenő tizenkét tematikus riport a hazai könyvtári rendszerről

Posted by Oros Sándor - május 6th, 2023

1. ábra A Könyvtári trendjelentések című kiadványsorozat 2023-ban megjelent számai

2023. márciusban jelent meg a Könyvtári trendjelentések új tizenkét tematikus száma[1] az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetének kiadásában. A kiadványok a 2015-ös évtől kezdve 2021-ig mutatják be a hazai könyvtári rendszer jellemzőit és az ebben az időszakban bekövetkezett főbb változásokat.

A kiadványokat első alkalommal 2021 végén jelentettük meg: az országos könyvtárstatisztika adataiból készült idősoros adatállomány felhasználásával a 2015 és 2020 közötti időszakról egy kiadványsorozatot indítottunk. A kiadványok célja, hogy az OSAP 1442 könyvtárstatisztikai adatlap jól elkülöníthető témakörei szerint mutassa be a magyarországi könyvtári rendszerben bekövetkezett főbb változásokat, trendeket. A trendjelentések összefoglalják a könyvtári rendszer jellemzőit, információkat adnak az állományról, a munkatársakról, a költségvetésről, az IT-infrastruktúráról és -szolgáltatásokról, valamint az akadálymentességre vonatkozó helyzetről is. Külön trendjelentés foglalkozik a könyvtárakban szervezett programokkal, a könyvtárhasználókkal, a könyvtárhasználati adatokkal, továbbá a szakkönyvtári feladatokat ellátó intézmények kutatástámogatási tevékenységével.

A 2022-ben publikált kiadványok szerves folytatásaként 2023. első negyedévében megjelent tizenkét új szám, kiegészülve a 2021. évre vonatkozó könyvtárstatisztikai adatokkal. Az aktuális számok újdonsága, hogy ezek alapján már jól áttekinthető a Covid19-járvány könyvtárakra gyakorolt hatása, hiszen tartalmazza a 2020. és a 2021. év adatait is, amelyek a leginkább vírus sújtotta évek voltak. A Covid19-járvány jelentős kihívás elé állította a könyvtárakat, amelyek a járványügyi korlátozások miatti kényszerű zárvatartás ellenére törekedtek arra, hogy ebben a krízishelyzetben is teljesítsék küldetésüket, feladataikat ellássák. Az új típusú koronavírus okozta korlátozások folyományaként a könyvtárakról szóló statisztikai adatokban is számos területen fedezhetők fel a korábbi évektől való eltérések, az eddig egyenletes trendek megszakadásai. Legszembetűnőbb változások a szolgáltatási palettában, a digitalizációs törekvésekben és a használati adatokban figyelhetők meg.

Újdonság továbbá a 2023-ban megjelent kiadványokban, hogy olyan új adatkörök is részletesebben vizsgálhatók, amelyek a 2020-as évtől lettek elérhetőek a statisztikai adatlapon az adatlapbővítés keretében. Ennek következtében a könyvtári rendezvényekről, az IT-ellátottságról és -szolgáltatásokról, valamint a kutatástámogatási tevékenységre vonatkozó kérdésekről már kétévnyi, összehasonlítható adatok állnak rendelkezésre.

Az első kiadvány[2] a téma bevezetéseként bemutatja az országos könyvtárstatisztikai adatgyűjtés legfontosabb fogalmait és alapadatait. A jelentés öt témakörbe sűríti össze a legfontosabb módszertani tudnivalókat: a jogszabályi háttér, az adatszolgáltatók és a kötelező adatkörök, az adatgyűjtésben részt vevő könyvtárak típusai, az adatgyűjtésben részt vevők száma és a kialakított idősoros adatállomány bemutatása.

A második szám[3] a Magyarországon működő könyvtárak számának 2015 és 2021 közötti változását nyilvánosságuk, gazdálkodásuk jellege, fenntartójuk jogállása, továbbá a működésüknek helyet adó település lakosságszáma szerint összegzi.

A könyvtárhasználókról, a könyvtárhasználatról szól a soron következő két riport. A harmadik kiadvány[4] a könyvtárhasználók jellemzőit (regisztrált és aktív használók száma és a regisztrált olvasók korösszetétele) és a tendenciák alakulását mutatja be röviden.

A negyedik[5] a főbb, országos használati adatokra és trendekre koncentrál, amelybe beletartozik mind a személyes és távhasználat és azok különböző formáinak alakulása, mind a helybeni dokumentumhasználatra és a kölcsönzésekre, könyvtárközi kölcsönzésekre vonatkozó információk.

Az ötödik trendjelentés[6] három részben ismerteti a könyvtári rendezvényekhez kapcsolódó tendenciákat: a könyvtári programok, képzések és az azokon részt vevők számának alakulását, valamint a könyvtári rendezvények fajtáit.

A könyvtárak állományával külön trendjelentés foglalkozik. A hatodik kiadvány[7] bemutatja a könyvtári állomány mennyiségének, összetételének, valamint a gyarapodásnak, az állománygyarapításra fordított összegnek a változásait a tárgyalt időszakban, beleértve a beszerzett folyóiratokat is.

A hetedik és nyolcadik kiadvány a könyvtárakban rendelkezésre álló IT-ellátottság és -szolgáltatások fontosabb ismérveit szemlélteti. Az infrastruktúrával foglalkozó jelentés[8] kitér többek között az internetkapcsolat sávszélességére, a nyilvánosan elérhető számítógépek számára, a könyvtári honlapokkal kapcsolatos információkra, a belső hálózatra, a szerverekre, a felhőalapú szolgáltatásokra és a digitalizáló eszközökre. Az IT-szolgáltatásokra összpontosító riport[9] a távszolgáltatások, az elektronikus katalógus, az internethasználati lehetőségek, a nyilvánosan elérhető digitalizált tartalmak, szakmai adatbázisok és a könyvtárak által használt integrált könyvtári rendszerek típusait, jellemzőit mutatja be.

A kilencedik riport[10] specializáltan a szakkönyvtári funkcióval is rendelkező könyvtárak kutatástámogatáshoz kapcsolódó szolgáltatásairól ad összefoglalást. Szó esik benne a Magyar Tudományos Művek Tárával (MTMT) kapcsolatos feladatokról, a saját, nyílt hozzáférésű (Open Access) kiadványokról, az intézményi repozitóriumokról és azok látogatottságáról, DOI-regisztrációs, szakbibliográfiai és kutatási adatok menedzselésére vonatkozó szolgáltatásokról, továbbá kiadói és szervezett keretek között folyó kutatási tevékenységről.

A könyvtári szolgáltatások akadálymentesítésével foglalkozó törekvéseket a tizedik kiadvány[11] szemlélteti. A riport a fogyatékossággal élő személyek könyvtárhasználatának akadálymentességére vonatkozó főbb jellemzőkről szól. Kiterjed a könyvtárak külső megközelítésére és a belső közlekedésre, a belső helyiségek felszereltségére, a könyvtári weblapok akadálymentességére, valamint azokra a könyvtári szolgáltatásokra, amelyeket kifejezetten a fogyatékossággal élő személyek számára nyújtanak az intézmények.

A tizenegyedik rész[12] bemutatja a könyvtárakban dolgozókra vonatkozó főbb jellemzőket a következő kérdéskörök mentén: a könyvtári foglalkoztatottak, közalkalmazottak, szakmai munkakörökben dolgozók, szakmai munkakörökben foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek létszámának alakulása, kiegészítve könyvtártípusok szerinti bontással.

A trendjelentések utolsó része[13] a könyvtári pénzügyeket taglalja. A hazai könyvtárak bevételeinek és kiadásainak alakulását tartalmazza. A riport négy témakörben mutatja be a trendeket: összes bevétel és kiadás, főbb bevételi források és kiadási célok, állománygyarapításra és személyi juttatásokra fordított kiadások.

Az elkészült trendjelentések nemcsak egy aktuális helyzetképet adnak témakörönként a hazai könyvtárakról, hanem az évek múltával egyre hosszabb idősor áll rendelkezésünkre a könyvtári rendszer változásainak áttekintésére és ezáltal a mélyebb összefüggések elemzésére és láthatóvá tételére. A jövőbeni célunk, hogy minél szélesebb adatkört jelenítsünk meg, alkalmazkodva a statisztikai adatszolgáltatás változásaihoz, a rendelkezésünkre álló adatokat alapul véve.

Békésiné Bognár Noémi Erika, kutató-elemző

Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet

[1] A Könyvtári trendjelentések aloldala. URL: https://ki.oszk.hu/informacioszolgaltatas/konyvtari-trendjelentesek

[2] Könyvtári trendjelentések 1. – A könyvtárstatisztikai módszertan. URL: https://ki.oszk.hu/trendjelentesek-konyvtarstatisztikai-modszertan

[3] Könyvtári trendjelentések 2. – A könyvtári hálózat. URL: https://ki.oszk.hu/trendjelentesek-konyvtari-halozat

[4] Könyvtári trendjelentések 3. – A könyvtárhasználók. URL: https://ki.oszk.hu/trendjelentesek-konyvtarhasznalok

[5] Könyvtári trendjelentések 4. – Könyvtárhasználat. URL: https://ki.oszk.hu/trendjelentesek-konyvtarhasznalat

[6] Könyvtári trendjelentések 5. – Könyvtári rendezvények: programok, képzések. URL: https://ki.oszk.hu/trendjelentesek-konyvtari-rendezvenyek-programok-kepzesek

[7] Könyvtári trendjelentések 6. – Könyvtári állomány. URL: https://ki.oszk.hu/trendjelentesek-konyvtari-allomany

[8] Könyvtári trendjelentések 7. – IT-ellátottság. URL: https://ki.oszk.hu/trendjelentesek-it-ellatottsag

[9] Könyvtári trendjelentések 8. – IT-szolgáltatások. URL: https://ki.oszk.hu/trendjelentesek-it-szolgaltatasok

[10] Könyvtári trendjelentések 9. – Kutatástámogatás, repozitórium. URL: https://ki.oszk.hu/trendjelentesek-kutatastamogatas-repozitorium

[11] Könyvtári trendjelentések 10. – Akadálymentesség. URL: https://ki.oszk.hu/trendjelentesek-akadalymentesseg

[12] Könyvtári trendjelentések 11. – Munkaügyi létszámadatok. URL: https://ki.oszk.hu/trendjelentesek-munkaugyi-letszamadatok

[13] Könyvtári trendjelentések 12. – Könyvtári pénzügyek. URL: https://ki.oszk.hu/trendjelentesek-konyvtari-penzugyek

Comments are closed.

Blog Home