Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás

Posted by Oros Sándor - november 7th, 2022

Az előadás köszöntőként hangzott el a Kaposváron az MKE 53. vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén.

Tisztelt Vendégeink! Kedves Kollégák!

Utoljára 2019-ben Székesfehérváron voltunk ebben a körben együtt. Micsoda évek vannak mögöttünk!

A COVID egész életünket megváltoztató hatással volt munkánkra, egyéni és közösségi életünkre. 2020-ban a nemzetközi szervezetekhez hasonlóan a Magyar Könyvtárosok Egyesülete nagy rendezvényei elmaradtak, majd 2021-ben pedig online vándorgyűlést tartottunk.  A 2020. március 25-ére meghirdetett Kihívások és kompetenciák c. konferenciánkat a március 12-én bejelentett pandémia miatt el kellett halasztanunk, ugyanakkor már szinte teljesen összeállt a program, amely arra indította az MKE elnökségét, hogy az első ijedtségünk után rendezzük a sorainkat és megnyissuk az MKE YouTube csatornáját, majd az őszre 4 alkalomra elosztva online hozzáférést biztosítsunk a kompetencia konferencia előadásaihoz. Egy-egy napon 2-4 előadást tettünk fel az Internetre, ezzel azt is optimalizálva, hogy mennyi videót tudnak egyszerre megnézni a kollégák. A videók természetesen előadásonként elkülönültek, önállóan is meghallgathatók voltak. Újításként az angol nyelvű prezentációkat magyar felirattal láttuk el, hisz ez a konferenciasorozat az, amely során biztosítottuk a szimultán tolmácsolást, így téve lehetővé a nemzetközi kommunikációt. Elmondva egyszerűnek tűnik, de komoly kihívások előtt álltak előadóink és munkatársaink is, akiknek a videószerkesztéstől a hangoptimalizcióig, a fordítástól a YouTube technikai ismeretéig mindent el kellett sajátítani.  Összeállít egy stabil csapat az elnökség és az iroda munkatársaiból, akik az első sikereken felbuzdulva 2021. febr. 26-án elindították az MKE Akadémia online előadássorozatot, melyet azóta is töretlenül folytatunk.

Az előadások tematikáját, előadóit a szervezeteink javaslata alapján szerettük volna szerkeszteni, de a valóságban jobbára az elnökség ötletei öltöttek testet a videókban. Nagyon széles és gazdag a tartalmi megoszlás a könyvtárak szerepétől az e-kölcsönzésig, a tanulást segítő szolgáltatásoktól a könyvtárépítészetig, évfordulós szervezeteink bemutatkozásától a koronavírus tudományos megismeréséig, hogy csak néhány példát említsek. Természetesen megjelent jelen vándorgyűlésünk központi témája is az Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás az egyes előadásokban, illetve a kompetencia konferencián két zöldkönyvtári előadás is elhangzott. Az előadások terveink szerint bármikor visszanézhetők, de periodikus megjelenésüket tovább folytatjuk, akárcsak más, a földrajzi lokalizációtól független virtuális programunkat. Segítve ezzel a tagtársaink hozzáférését és önművelését.

Az, hogy 2020-ban töröltük a vándorgyűlésünket, amire 1969 óta nem volt példa, felelősségteljes, de nehéz döntés volt. Akár a tavalyi online vándorgyűlésünk az OSZK munkatársai segítő szervezésében.

Ugyancsak a felelősség motiválta egyesületünket, amikor 2020-ban a társszakmai szervezetek együttműködésével (Informatikai és Könyvtári Szövetség, Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Könyvtárostanárok Egyesülete, Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége) kidolgozta szakmai ajánlását a magyarországi könyvtárak és könyvtárosok számára az újranyitással kapcsolatos teendőkről. Könyvtárosként, egyetemi oktatóként meggyőződésem, hogy a felelősség a könyvtárosi hivatás természetéből a kezdetek óta történelmileg is jelenlévő alapjellemzője szakmánknak, ráadásul szorosan összekapcsolható szuverenitásunkkal.  Csak néhány fontos elemet említve:

 • Személyes felelősség ‒ és gyakran azon túl is ‒ körünkben önálló és kezdeményező szerepet vállalunk abban, hogy a társadalomban kialakult könyvtárkép egyre pozitívabbá váljon.
 • Képesek vagyunk önmagunkat megfelelő önismerettel jellemezni, meglévő tudásunkat és képességeinket értékelni és fejleszteni.
 • Képesek vagyunk az együttműködésre és a felelősségvállalásra hivatásunkkal, illetve azok képviselőivel kapcsolatban.
 • Képviseljük hivatásunk etikai álláspontjait és szakmai ajánlásait.
 • Tájékozódunk a könyvtári munkavégzés, a könyvtári rendszer működése, a könyvtárosok és a használók jogait szabályozó normák tekintetében.
 • Elkötelezettek vagyunk az információs műveltség és a digitális írástudás és a folyamatos önművelés iránt.
 • Részesei kívánunk lenni a könyvtári szolgáltatások jó minőségét garantáló minőségi láncolatnak, ismerjük és alkalmazzuk a minőségi értékelés, minőségbiztosítás módszereit.
 • Tudatos értékközvetítést vállalunk, minőségi és értékes információszolgáltatást nyújtunk.
 • Következetesen képviseljük a könyvtárhasználók és a könyvtárak érdekeit, önálló kezdeményezéseket teszünk a használók jogainak érvényesítéséért.
 • Ahogy azt Glória Perez-Salmerón ‒ az IFLA volt elnöke, aki tavalyi vándorgyűlésünk egyik plenáris előadója volt ‒ mondta: A könyvtáros nem tud nem tájékoztatni, nem tud nem érdeket képviselni, mert ez a hivatása.

A pandémia okozta helyzeten túl a változó társadalmi, gazdasági, technológiai környezet, az információs társadalom és a globalizmus folyamatosan új követelményeket támaszt a könyvtárosokkal, információszolgáltató szakemberekkel szemben. Nem túlzás, hogy a könyvtár- és információtudomány napjainkban az egyik legdinamikusabban fejlődő terület. Az új elvárásokra paradigmaváltással kell válaszolnunk: a hagyományos szakmai tudásunkat további ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal kell kiegészítenünk ahhoz, hogy a kihívásoknak meg tudjunk felelni. Jó példát szolgáltatnak ehhez a 2016 óta megrendezésre kerülő tudományos kompetencia konferencia sorozatunk, melynek első éveiből tanulmánykötetet adtunk ki, mely mind nyomtatásban, mind elektronikusan hozzáférhető:

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete következetesen törekszik arra, hogy olyan témákat közvetítsen, amelyek a világ trendjeit, a könyvtárosság jövőjét tükrözik. Számos rendezvényünk között a – most már több mint fél évszázados hagyományokra visszatekintő – vándorgyűlés az adott év legnagyobb eseménye.

A vonzó szakmai napok ívét mindig a központi témaválasztás adja meg. Az MKE elnöksége nagy figyelmet fordít arra, hogy korszerű, aktuális és a világ könyvtári trendjéhez kapcsolódó, kiemelt kérdések kerüljenek a tanácskozások középpontjába. Ehhez igazodnak a plenáris előadások és a szakmai, területi szervezeteink tevékenységébe is bepillantást engedő szekciós rendezvények. Idei témánk: Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás, amely mind az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz, az IFLA ehhez kapcsolódó stratégiájához és valamennyi programjához, de az Európai Unió és hazánk törekvéseihez is kapcsolódik, ugyanakkor jól tükrözi Egyesületünk elkötelezettségét a környezeti és társadalmi fenntarthatóság, valamint a könyvtárak kiemelt szerepét a szemléletformálásban.

Közismert, hogy világunknak egyre határozottabban kell szembenéznie azzal a kihívással, hogy az élet minősége fenntartható legyen – amelyet éppen az emberi tevékenység fenyeget, akár a felmelegedés, akár a környezetszennyezés, vagy a földi erőforrások felhasználása terén, de az életminőség emberi oldalával kapcsolatosan is számos negatív jelenséggel kell szembesülnünk, mint például az információs szegénység, az oktatási- és társadalmi egyenlőtlenségek, de beszélhetünk itt a háború okozta szörnyűségekről is. Hogy ezeket a káros folyamatokat meg lehessen állítani, lelassítani vagy helyes irányba terelni, abban a könyvtáraknak is jelentős szerepük lehet, mert sajátos eszközeikkel, lehetőségeikkel befolyást tudnak gyakorolni a környezetükre, használóinkra. Gondoljunk most azokra a kárpátaljai könyvtári kezdeményezésekre, amelyekről Varga Éva, a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke beszélt az idei kompetencia konferenciánkon, ahol egymást szokásait megismerve, a segítő kezet elfogadva közeledett egymáshoz az ukrán és magyar közösség.  Szerencsére számos olyan törekvésről adhatunk számot szűkebb és tágabb környezetünkben, mint a helyszínünket is érintő okos város program, vagy a Digitális Jólét Program, amely lehetőséget teremt ezeknek a szakadékoknak az áthidalására. Nyilvánvaló, hogy a digitális hozzáférésben számos feladata volt, van és lesz a könyvtáraknak.

Egyesületünk a kezdetektől kezdve elkötelezett a ENSZ Fenntartható fejlődési céljaival konferenciákat, magyar és nemzetközi wokshopokat szervezett, kiadványokat adott ki magyar és angol nyelven arról, hogy a könyvtárak tevékenységükkel, programjaikkal mennyire tudják segíteni a fenntarthatósági célokban megjelölt törekvéseket.

A fenntarthatósággal és a felelős emberi magatartással kapcsolatos tendenciák érvényesítése a könyvtári állományok kialakításában, kínálatuk széleskörű megismertetésében, a gondok, problémák, eredmények nemzetközi szintű kitekintésben történő megjelenítésében, de egyben hangsúlyozottan van jelen ez a helyi, megóvásra érdemes értékek feltárásában, bemutatásában is, mert egy adott használói közösség számára elsősorban ezek képezik a felelősségteljes magatartás kézzelfogható közegét. A könyvtárak óriási előnye, hogy minden korosztály és társadalmi csoport, réteg irányában nyitottak, szolgáltatásaik, információs hálózatuk révén gyakorlatilag mindenkit elérnek; különösen szoros kapcsolatot ápolnak az oktatási rendszerrel, és ez nagy esélyt és felelősséget jelent a felnövekvő nemzedékek szemléletének alakításában.

A könyvtárak, könyvtárosok láthatóan felelősen, egyre tudatosabban gyakorolják szemléletformáló szerepüket: mind szélesebb körben válnak ismertté a zöld könyvtári programok, megjelenik tevékenységükben a hulladékgyűjtés, -hasznosítás, a környezet megóvása, zöldterületek gondozása. A következő évek szakmai, intézményi tevékenységének stratégiai céljai között kiemelten jelennek meg ezek az elvek. Egyesületünk a maga eszközeivel minden módon támogatni kívánja a könyvtári terület ezen előremutató, a világunk élhetősége megőrzésének esélyeit növelő törekvéseit. A 2022. évi vándorgyűlés remélhetőleg jó lehetőséget kínál arra, hogy ezt a segítő hozzáállást még szélesebb körben gyakorolhassuk.

A könyvtárak a közösségi tevékenység, programok szervezésére rendelkeznek képzett és folyamatosan tanuló személyzettel, megfelelő terekkel, infrastruktúrával. A COVID által meghatározott elmúlt időszak számos olyan lehetőséget felerősített (pl. közösségi oldalak, közösségi média használata, online közvetítések, konferenciák szervezése, online pr és marketing) amelyekkel jelentősen ki tudtuk tágítani hatókörünket, és sikeresebben folytathattuk tevékenységüket.

Törekvéseink számos módon visszatükrözik, vagy inkább bizonyítják Barbara Lison elnöki programjául alapjául választott 5 trendet:

 1. A virtuális elérés továbbra is velünk marad (az emberek megkedvelték a távoli hozzáférést, és ez kérdéseket vet fel a fizikai terek és a fizikai kínálat fontosságára nézve)
 2. A sokszínűséget komolyan kell venni (a diszkriminációt és hatását egyre többen felismerik, és ez radikális reformot idéz elő a gyűjteményekben, a szolgáltatásokban és a gyakorlatban)
 3. Számolni kell azzal, hogy környezetünk veszélyben van (a klímaváltozás újabb fenyegetés a könyvtárak és az általuk kiszolgált közösségek számára, ezért erőteljes alkalmazkodásra van szükség a katasztrófákat elkerülendő)
 4. A tanulás élethosszig tart (ma már egy állás nem egész életre szól, egyre többeknek kell átképezniük magukat, ezért a könyvtárak támogatják a tanulás minden formáját)
 5. Mélyülnek az egyenlőtlenségek (a technológia új lehetőségeket nyit meg azok előtt, akik hozzáféréssel rendelkeznek, nő viszont a szakadék köztük és a hozzáféréssel nem rendelkezők között, s ezáltal az a veszély, hogy a lakosság jelentős hányada szegénységre lesz kárhoztatva, hacsak nem kerül sor különböző akciókra).

53. vándorgyűlésünkre különleges körülmények között kerül sor, elég csak az elmúlt két évre gondolnunk. Így nem csoda, hogy hatalmas lelkesedéssel szerveztük meg kaposvári vándorgyűlésünket és érezzük kollégáinkban is a várakozást, a személyes találkozások örömét. A helyszín kiválasztásában nagy szerepe volt annak, hogy a gazdag történelmi örökséggel, választott témánkhoz illeszkedő filozófiával, ugyanakkor a jelenben is pezsgő kulturális élettel rendelkező város a könyvtárszakmai rendezvényeken kívül is vonzó lehet az ezen az országos szakmai találkozón résztvevő könyvtárosok számára.

2022-ben Kaposvár, a Balaton és a Dráva között elterülő változatos arculatú dombvidék, Somogyország fővárosa ad otthont a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 53. vándorgyűlésének. A város, mely Rómához hasonlóan hét dombra épült, történetét a honfoglalásig vezetheti vissza, vadban gazdag dús erdőkkel, művelődéstörténeti örökséggel, különleges kulturális élettel, kiemelt jelentőségű egyetemmel rendelkező remek helyszín. Kaposvárt a Virágok Városának szokás hívni, ezt jelképezi Kaposvár élményfürdőjének neve is, a Virágfürdő, de újabban A virágok, a szökőkutak és az emberek városának is nevezik. Azt gondolom, hogy a városban sétálva igazolva látjuk ezt az elnevezést is.

Plenáris és szekciós rendezvényeinket, kiállításainkat kiváló körülmények között rendezhetjük itt meg, függetlenül a sportcsarnokot sújtó, komoly károkat okozó jégesőtől. Ittlétünket izgalmas kulturális és sport programok színesítik. Javaslom, minél többen használjuk ki ezeket a lehetőségeket. A gazdag természetei adottságok, a néprajzi és történelmi emlékekben dús vidék számos kirándulási lehetőséget kínál az idelátogató kollégák számára. A figyelmes és elhivatott házigazdáknak köszönhetően emlékezetes napokat élünk meg ismét ezen a nyáron.

Köszönöm a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, valamint Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatását; a MATE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Igazgatóság Kaposvári Campusa munkatársainak, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szervezetének, és a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár munkatársainak és segítőinek, hogy fáradtságot nem ismerve segítettek előkészíteni rangos rendezvényünket. Remek ötleteikkel gazdagították elképzeléseinket, vendégszeretetük segítségével otthon érezhetjük magunkat, hivatásunkat meghatározó kérdésekről folytathatunk beszélgetéseket, hallgathatunk előadásokat, hogy majd hazatérve még jobban tudjuk ellátni feladatainkat, környezetünk, sőt az egész társadalom jövőjének alakítása, építése érdekében.

 

Kaposvár, 2022. július 14.

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes,

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke

Comments are closed.

Blog Home