Összesítés a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagszervezeteinek és társult szervezeteinek 2020. évi munkájáról

Posted by Buzai Csaba - június 30th, 2021

Mint minden évben, 2020 februárjában is felkérte az MKE Tanácsának elnöke a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagszervezeteit, hogy a tavaszi közgyűlésen elhangzó elnöki beszámolóhoz segítségként készítsék el a szervezeti beszámolójukat. A tagszervezetek munkájának értékelését nagyban elősegíti az a szempontrendszer, melyet a Tanács előző elnöke, Bazsóné Megyes Klára készített és szervezetünk főtitkára, Gerencsér Judit évek óta kiküld a tagszervezeteknek, kérve őket, hogy ez alapján készítsék el szervezeti beszámolójukat. A szempontrendszer elemei:

1. Adminisztrációs adatok (tagsági információk: tagok száma, megoszlása (egyéni, testületi, tiszteletbeli), vezetőség tagjai, szervezet címe, bankszámlaszáma
2. Szabályzatok, (SZMSZ, pénzkezelési, iratkezelési) megléte, kezelője
3. Taggyűlések, közgyűlés(ek)
4. Kommunikáció – honlap, levelezőlista stb.,
5. A szervezet által adományozott díjak
6. Éves programok, rendezvények (címe, helyszíne, időpontja, a résztvevők száma, a rendezvény célja, esetleg előadói, tartalma 1-2 mondatban), kiadványok.
7. Érdekképviselet
8. Kapcsolatok más szervezetekkel, fenntartókkal
9. Rövid pénzügyi összesítés
10. Egyéb, pl. média-megjelenések.

A szervezetek amikor elkészítik az előző évről szóló beszámolójukat, általában ezt a sorvezetőt használják

A beszámolók változatos hosszúságúak, a két oldalastól a tizennégy oldalasig terjed a hosszúságuk. Hét szervezet 2, nyolc szervezet 3, öt szervezet 4, három-három szervezet 5, illetve 6 oldalas beszámolót készített. Ketten 7 oldalas, egy-egy szervezet 8, 12, illetve 14 oldalas beszámolót küldött. Több beszámolót képekkel, grafikonokkal illusztráltak. Az alábbiakban a fenti szempontrendszer alapján mutatom be az MKE tagszervezetek 2020. évi munkáját. Sajnos a munkára rányomta bélyegét a Covid-19 világjárvány.

1. Adminisztrációs adatok

2020-ban 2019-hez képest jelentősen csökkent a Magyar Könyvtárosok Egyesületének egyéni és testületi tagsága. Az előbbi 18,5%-os, az utóbbi 22%-os csökkenés! Míg 2019-ben a legtöbb szervezet 50-70 fős egyéni tagsággal rendelkezett, ez a szám 2020-ra 40-50 fő közé csökkent (a számokat a 2020 őszi és a 2021 tavaszi küldöttgyűléshez készített, küldöttek számát felsoroló táblázat alapján számoltam). Az egyéni tagság csökkenése a koronavírus járvány okozta elszigetelődésnek, az offline létnek, az elsősorban a szervezetek szintjén elmaradó programoknak, a személyes találkozások hiányának, a központi rendezvények online térbe való költözésének és lássuk be, hogy a tagsági kártyák múzeumi belépőként való felhasználásának ellehetetlenülése miatt, ill. a testületi tagság csökkenése valószínűleg könyvtárösszevonásoknak köszönhető. Legkisebb szervezeteink: a Nógrád Megyei (20 egyéni tag), a Tolna Megyei (20), a Gyermekkönyvtáros (24) és a Zenei Szervezet (20). Legnagyobb egyéni tagsága a Pest Megyei Szervezetnek (160), a Társadalomtudományi Szekciónak (140) a Műszaki Könyvtáros Szervezetnek (114 fő) és a Heves Megyei Szervezetnek (107 fő) van. A három társult szervezetünk közül, legnagyobb a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete 169 egyéni taggal. Őket követi a Könyvtárostanárok Egyesülete 127 taggal, végül a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete 89 taggal rendelkezik. Testületi tagság a területi (17-ből 10) és a szakmai szervezetek (13-ból 8) között nagyjából hasonló arányban található. Legtöbb testületi tagja Pestnek (9), a Műszaki Könyvtáros Szekciónak (8), Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezetnek (8) és Veszprémnek (8) van.

A tagság aktív és nem aktív (nyugdíjas vagy diák) aránya szervezetenként különböző. Van, ahol a tagság többsége nyugdíjas, van, ahol az arány fele, fele és van, ahol egyértelmű az aktívak túlsúlya. Ezen a téren jó pár beszámoló részletes adatokat tett közzé (pl. a Bács-Kiskun illetve a Hajdú-Bihar megyeiek a különféle könyvtártípusokban dolgozó tagjaik arányát tüntették fel, a Pest megyeiek a korcsoport szerinti megoszlást). Több beszámoló kiemeli, hogy nehéz a fiatalítás, az új tagok bevonása. Valószínűsíthető, hogy egyéni tagok és testületi tagkönyvtárak beléptetése a tagszervezetekbe reális lehetőség, kérdés, hogy a munkahelyükön leterhelt szervezeti vezetőknek jut-e erre idejük.

A szervezetek vezetősége 3-tól 9 főig terjed. A legtöbb szervezet 5-6 fős vezetőséggel rendelkezik. Az Ellenőrző Bizottságok kivétel nélkül 3 tagúak. Több szervezet (Békés, Bibliográfiai, Pest, Veszprém, Társadalomtudományi Szervezet) vezetésében, különféle – beszámolóban általában nem részletezett – okból vezetői tagságról lemondások történtek.

A beszámolókból a szervezeti címek, számlaszámok kiderülnek.

2. Szabályzatok, (SZMSZ, pénzkezelési, iratkezelési) megléte, kezelője

A tagszervezetek döntő többsége rendelkezik szervezeti és működési szabályzattal. Három szervezet (Tolna, Múzeumi és Zenei) nem rendelkezik SZMSZ-szel. Ők, saját szavaik szerint, az MKE Alapszabály és Ügyrend alapján működnek. A Vas Megyei Szervezet beszámolója nem említi az SZMSZ létét, de azt sem írja, hogy nincs nekik. Pénzkezelési, irattározási szabályzattal tagszervezeteink többsége nem rendelkezik. Ugyanakkor a beszámolók többsége megemlíti, hogy kiforrott, „szokásjogon” alapuló pénzkezelési, iratkezelési gyakorlatuk van vagy az MKE titkárság gyakorlatát követik.

3. Taggyűlések

Az MKE tagszervezetei közül a legtöbb 2020-ban is tartott taggyűlést. Ugyanakkor a koronavírus járvány miatt mind a területi (Bács-Kiskun, Komárom-Esztergom és Zala megyei) mind a szakmai (Közkönyvtári, Múzeumi, valamint Tudományos és Szakkönyvtári) szervezetek közül több nem tartott taggyűlést. A taggyűlésekre többnyire az év első harmadában került sor, a járvány miatti korlátozások bevezetése előtt. Ezeket általában személyes jelenléttel tartották, de a Somogy megyei Szervezet már 2020-ban is online taggyűlést rendezett.

4. Kommunikáció – honlap, levelezőlista stb.

Szervezeteink tagjaikat e-mailben, levelezőlistán, honlapjaikon, hírlevélben és Facebook oldalon érik el. 12 szervezet írt a beszámolójában a honlapjáról, 21 szervezet levelezőlistát üzemeltet, 13-nak Facebook oldala van (általában zárt) és 1 hírlevelet terjeszt.

5. A szervezet által adományozott díjak

Többnyire a területi szervezetek adományoznak tagjaiknak díjat. „Év könyvtárosa Békésben”, Tóth György emlékérem (Fejér megye), Kisalföldi Könyvtáros Díj, Balassi Bálint-díj (Nógrád megye), Téka-díj (Pest megye), Csendes János Életmű-díj, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért (mindkettő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei), Veszprém megye könyvtárügyéért, Zala megye könyvtárügyéért a területi díjak. A Bibliográfiai Szekció és a Helyismereti Könyvtárosok Szervezete közösen szokta átadni a Kertész Gyula-emlékérmet., ami 2020-ban elmaradt. A Gyermekkönyvtáros Szekció Vándorbagoly Díjat adományoz. A beszámolókba az is bekerült, ha valamelyik szervezet tagja MKE Egyesületi Munkáért Emlékéremben, Szinnyei József-díjban részesült vagy a díjra felterjesztették.

6. Éves programok, rendezvények, kiadványok

2020 ezen a téren szomorú éve volt a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagszervezeteinek. A Covid-19 járvány okozta korlátozások miatt a szervezetek egynegyede nem szervezett programot. A többnapos bel- és külföldi utak elmaradtak. Több szervezeti beszámoló sorolja fel a 2020-ra tervezett programokat, majd megjegyzi, a programok a járvány miatt elmaradtak. Ahol volt program, ott is általában egyet vagy kettőt rendeztek meg. A Heves, a Nógrád és a Műszaki Szekció volt, amely négy-öt programot szervezett. A Somogy megyei Szervezet mellett a Műszaki Szekció, a KTE és a Jogi Szekció jelent meg az online térben programmal.

7. Érdekképviselet

Tagszervezeteink érdekképviseleti munkája általában vezetői pályázatok elbírálásában merül ki. A Heves Megyei Szervezet említette, hogy a megyei KKDSZ-szel jó kapcsolatot ápol és több közös programot szervez.

Vagy ennél a pontnál vagy a programoknál, de a legtöbb tagszervezet beszámolójába bekerült, hogy képviselőik részt vettek a Tanács és a küldöttgyűlés munkájában, megtekintették a Kihívások és kompetenciák konferenciasorozat Youtube-ra feltöltött videóit, a szervezet véleményt mondott jogszabályi változtatásokról. Jogszabályi egyeztetésnél leginkább a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztéshez történő hozzászólásról esett szó.

8. Kapcsolatok más szervezetekkel, fenntartókkal

Az MKE területi szervezetek jellemzően a nekik székhelyet adó megyei könyvtárral működnek együtt. Az együttműködés általában informális, munkakapcsolat jellegű. Írásos együttműködésről írnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet beszámolójában, akik a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral és a Somogy Megyei Szervezet beszámolójában, akik a Kellner Bernát Alapítvánnyal kötöttek együttműködési megállapodást. A Komáromi, a Nógrádi és a Pest Megyei Szervezet a szlovákiai magyar könyvtárosokkal ápol kapcsolatot.

Az MKE szakmai szervezetek leginkább másik MKE szakmai szervezettel működnek együtt. A Társadalomtudományi Szekció kiemelte a KSH Könyvtárral, Országgyűlési Könyvtárral és az OSZK-val történő együttműködést. A Gyermekkönyvtáros Szekció a KTE-vel és a Közkönyvtári Egylettel tartja a kapcsolatot. A Jogi Szekció egyik tagja az IFLA Jogi Könyvtárak Szekciójának tagja. A KTE szervezeti tag az IASL-ben (Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezete), 2020-ban együttműködési megállapodást kötött a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesületével és a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesületével, a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületével. A Múzeumi Szervezet a Magyar Múzeumi Történész Társulattal és a Hadimúzeum Alapítvánnyal ápol szoros kapcsolatot. A Zenei Szervezet a Magyar Zenei Tanács tagja.

9. Rövid pénzügyi összesítés

A szervezetek ebben az évben mind küldtek pénzügyi összesítést. Kivéve az önálló jogi személyiségű szervezeteket, de nekik nem is kellett. Kb. 2/3 ‒ 1/3 az arány azon szervezetek között, akik részletezték pénzügyi adataikat (bevétel, kiadás bontva) és akik tényleg minimális pénzügyi adatokat szolgáltattak (összbevétel, összkiadás, egyenleg).

10. Egyéb, pl. média-megjelenések

Szervezeti programokról általában a Könyvtárvilágba írtak a szervezetek. A Komárom-Esztergom Megyei Szervezetnek létezik a KemLib című online havi folyóirata. A CSMKE-nek és a KTE-nek blogja van.

Összegzésként elmondható, a beszámolók alapján az MKE tagszervezetek munkáját szakszerűség jellemzi. A tagszervezetek Alapszabályunk és Ügyrendünk által támasztott követelményeknek döntő többségében eleget tesznek. Egyesületünk közös programjaiban (közgyűlés, tanácsülések, konferenciák) részt vesznek, bekapcsolják tagjaikat a szervezeti vérkeringésbe. A tagszervezetek között nemcsak horizontális (központ–tagszervezet) hanem vertikális (tagszervezet–tagszervezet) kapcsolatok is vannak. Ugyanakkor a 2020. év Covid-19 járvány okozta helyzet a tagszervezeti munkát rendkívül megnehezítette. Mondhatni, „hibernált” állapotba kerültek tagszervezeteink. Az online munkára történő átállás 2020-ban a tagszervezeteknél még nem látszott, a járvány miatt a legtöbb szervezet tagsága csökkent, nem vagy a tervezetnél jóval kevesebb programot tartottak. Az az optimizmus mindenesetre megvan a szervezeti vezetőségekben, hogy a 2020-ban elmaradt programokat 2021-ben próbálják megszervezni. Reméljük sikerül nekik!

Horváth Tamás, az MKE Tanács elnöke

Comments are closed.

Blog Home