Ünnepi ülés a Könyvtárosok Világnapja alkalmából

Posted by Buzai Csaba - november 3rd, 2020

A MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 2009 óta ünnepi ülésen emlékezik meg a Könyvtárosok Világnapjáról. Ez a számunkra oly jeles emléknap az Amerikai Könyvtárosok Szövetsége (ALA) kezdeményezésére jött létre azért, hogy a társadalomban tudatosítsák a könyvtárak és az ott dolgozók munkájának fontosságát.

12 éves hagyomány, hogy a világnapi megemlékezésen adjuk át a megyei szervezet által alapított könyvtáros kitüntetéseket. A díjakat évről-évre olyan Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közművelődési, felsőoktatási és szakkönyvtáraiban, továbbá a képzőhelyein dolgozó, vagy onnan nyugállományba vonult kollégáknak adományozzuk a kuratórium döntése alapján, akik aktívan és folyamatosan részt vesznek-vettek az egyesület életében.

A „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért” díjat azon aktív könyvtáros kaphatja meg, aki hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet végzett a könyvtári kultúra és szolgáltatás korszerűsítésében és továbbfejlesztésében.

A „Csendes János Életmű-díj” viszont az aktív könyvtárosi tevékenységet befejező, illetve a már korábban nyugdíjba vonult munkatárs több évtizedes eredményes szakmai tevékenységének, életpályájának elismerésére adható.

Idén a pandémia miatt áprilisról szeptember 28-ra halasztottuk ezt a rendezvényt, ahol Abonyiné Antal Anna könyvtárostanár verses köszöntője nyitotta meg az ünnepi eseményt.

Ez alkalommal Vancsisin Ilona, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott szaktájékoztató könyvtárosa kapta meg a Csendes János Életmű-díjat a 7 fős kuratórium döntése alapján.

Laudáció

Vancsisin Ilona könyvtárosi pályafutását a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban kezdte 1976-ban feldolgozó könyvtárosként. Munkakörébe tartozott az új könyvek állományba vétele, a könyvek címleírása, ill. szakozása, mely feladatokat nagy precizitással, lelkiismeretesen végezte. Közben a Bessenyei György Tanárképző Főiskolára járt, ahol 1980-ban könyvtáros-biológia szakos általános iskolai tanári diplomát szerzett. Ezt követően szakmai ismereteinek mélyítése érdekében tovább képezte magát az OSZK KMK osztályozási tanfolyamán, ahol 1982-ben sikeres vizsgát tett.

Munkaköri feladatain túl gyakran vállalt számára fontosnak tartott feladatokat. Többek között nagy lelkesedéssel vitte házhoz mikrobusszal az olvasnivalót a beteg, házhoz kötött és rokkant olvasóknak a „Könyvet házhoz” könyvtári szolgáltatás keretében. Néhány évig a gyermekkönyvtár munkatársa volt, ahol természettudományos, irodalmi és mesés tematikus foglalkozásokat tartott. Aktív tagja volt a Szabolcs-Szatmár-Beregi Gyermekkönyvtáros Műhelynek. Egyénileg is szívesen foglalkozott a gyerekekkel, akikkel a kapcsolata közvetlen és szeretetteljes volt. Több mint két évtizeden át tájékoztató könyvtárosként az Olvasóteremben szolgálta az olvasókat 2016-ban történt nyugdíjazásáig. Elhivatott könyvtárosként, jó kommunikációs készségének köszönhetően korrekt, szeretetteljes kapcsolatot ápolt az olvasókkal.

Rendszeresen publikált, dokumentációs feltáró munkát végzett a könyvtárba járó országos napilapok helyismereti feltárásával, illetve a Kelet-Magyarország c. napilap kurrens cikkeinek feldolgozásával. Markánsan részt vett a kurrens helyismereti cikk-adatbázis építésében. Közben szakmai ismeretei bővítése céljából 2007-ben Információs Társadalmi tanácsadó képesítést szerzett a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán. Több alkalommal részt vett a könyvtár rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában. A British Counsil kapcsolattartójaként számtalan program koordinátora volt.

Közéleti szerepvállalása is példaértékű. A kezdetektől tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete helyi szervezetének. Tevékeny résztvevője, segítője a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Keresztszülői programjának, az érmihályfalvi Iskolaotthon gyerekei számára történő adománygyűjtéseknek és a személyes kapcsolattartásnak. Alapító tagja a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesületnek. Rendszeres résztvevője, aktív közreműködője az egyesületi programoknak. A KKDSZ Móricz Zsigmond Könyvtári Alapszervezete bizalmijaként több mint egy évtizeden át képviselte a tájékoztatási osztály dolgozóinak érdekeit.

Vancsisin Ilona emberi kvalitásai is kiválóak. Segítőkészsége, kedves, közvetlen, empatikus egyénisége példaértékű.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Könyvtári Kultúrájáért díjat a kuratórium Bede Józsefnének ítélte oda.

Laudáció

Bede Józsefné több mint 26 éve, 1994-tőI gazdagítja a Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár és Közművelődési Gyűjtemény életét, kiválóan szolgálja a felhasználók érdekeit, miközben folyamatosan képezi magát.

1994-ben könyvtáros asszisztens képesítést szerzett a Nyíregyházi Főiskolán, majd 2000-ben ugyanitt Könyvtáros és információs menedzser diplomát szerzett. 2006-ban ECDL Európai Számítógép – használói Jogosítvány 7 modulján fejlesztette ismereteit. 2013. áprilisától könyvtárvezetőként felel a könyvtárban folyó szakmai munka koordinálásáért. Felügyeli és ellenőrzi a kötelezettségvállalásokat, gondoskodik a korszerű szakirodalmi adatbázisokhoz való hozzáférésről|, irányítja a könyvtár működését, a szolgáltatások zavartalan biztosítását. Tevékenyen részt vett a könyvtári infrastruktúra fejlesztésében, melynek eredményeként szponzorok bevonásával bővíteni tudta a számítógépes gépparkot. A nyíregyházi könyvtaros képzésben éveken keresztül részt vállalt a könyvtári gyakorlatok vezetésében. Közösségi térré fejlesztette a könyvtárat, rendszeresen szervez könyvtári rendezvényeket, többek között egészségügyi népszerűsítő és szakmai előadásokat is. Rendszeresek a dolgozók egyéni alkotásaiból szervezett tematikus kiállítások, az egészséges életmódhoz köthető író-olvasó találkozók.

Mindeközben folyamatosan fejleszti szakmai ismereteit. 2013-ban eTanácsadó – Közösségi szolgáltató képesítést szerzett Budapesten. 2014-ben Könyvtári Vezetői Ismeretek l-IV. modulján képezte tovább magát az OSZK Könyvtári Intézete szervezésében. 2015-ben Korszerű kompetenciafejlesztési gyakorlatok c. kurzuson kapott újabb tanúsítványt Budapesten. 2018-ban “A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata (blended)” című továbbképzést teljesítette az OSZK szervezésében.

Munkája mellett rendszeresen részt vesz a szakma nemzetközi, országos és helyi tudományos rendezvényein, a könyvtár működéséről szívesen ad hírt publikációkban. Tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezetének, éveken keresztül az ellenőrző bizottságban végzett munkát. 2015- 20l9-ig volt a MOKSZ Felügyelő Bizottság Elnöke. A Digitális Jólét Koordinációs Központ, a Digitális Jólét Pont mentora. Jó kapcsolatot ápol a város kulturális intézményeivel. A könyvtár kollektívája és az olvasók egyaránt kedvelik empatikus, kedves személyiségét.

A laudációkat Dr. Bihari Albertné, a kuratórium titkára ismertette, a díjakat Dr. Kührner Éva, a MKE Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei Szervezete elnöke és Oláhné Gócza Krisztina, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár osztályvezetője adta át. Az ünnepi pillanatokat állófogadással zártuk.

A taggyűlés ünnepélyes része után szakmai program következett, melynek keretében Bényei Miklós felvezető gondolatai után megtekintettük a „A jelen a múltból merít” c., Kovács Máté életútjáról szóló filmet.

Dr. Bihari Albertné,
az MKE Sz.-Sz.-B. Megyei Szervezete titkára

Kovács Máté életútjáról bővebben a Szakmai műhely rovatunkban lehet olvasni.

Comments are closed.

Blog Home