Az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének bemutatkozása

Posted by zondaz - május 1st, 2017

201702_Szervezetielet_Jasz_Nagykun_bemutatkozas_1

Megalakulás:

„1975. december 8-án alakult meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szolnok Megyei Szervezete, nyolcvanfős taglétszámmal. Az alakuló ülés dr. Kardos Józsefnét választotta elnökévé.

Az alakulás utáni évek legfontosabb feladata az egyesületi tagság szervezése, a tagtoborzás volt. A könyvtáraknak kiküldött belépési nyilatkozatok visszaérkezése nyomán, két év alatt a taglétszám 120 főre nőtt, az egyesület a megye könyvtárosainak 60%-át magába foglalta.”

Jelenlegi vezetőség:

Elnök: Némethné Matastik Magdolna.

Vezetőségi tagok: Gálné Weigert Éva, Illés Julianna, Takáts Béla, Vinczéné Nagy Mária.

Ellenőrző Bizottság elnöke: Lászlóné Nagy Ilona.

Tagok: Balázs Ildikó, Gubáné Ecsédi Erika.

Elérhetőségek:

5000 Szolnok, Kossuth tér 2.

Telefon: 56 /510-110/48

Fax: 56/510-114

E-mail: nmmagdolna@vfmk.hu

Honlap: http://www.zounuk.hu/hu/mke-jasz-nagykun-szolnok-megyei-szervezete

Megyei szervezetünk logója: ld. a cikk elején

Rendszeres megyei megjelenés: A szervezet híreit 1992-ig az Együtt című megyei módszertani lapban tette közzé a vezetőség. 1992. januártól a Kaptár című periodika, amely a Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárosok híradója, vette át ezt a szerepet. Az egyesülettel, illetve a tagszervezettel kapcsolatos aktuális információk a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény belső levelezőlistáján, a megye könyvtárainak levelezőlistáján és a megyei könyvtár honlapján is megjelennek.

Taglétszám alakulása:

A fentiekben megfogalmazott feladat – egyesületi tagság szervezése, tagtoborzás – ma is a legfontosabb feladataink közé sorolható. Nagy öröm lenne számunkra, ha napjainkban is arról számolhatnánk be, hogy „két év alatt a taglétszám 120 főre nőtt, az egyesület a megye könyvtárosainak 60%-át magába foglalja.”

A kezdetekre jellemző tagtoborzási eredmények a kétezres évek első felére megtorpantak. 2011-ben 19 fős taglétszámmal működtünk. 2016-ban már 34 egyéni és 1 testületi tagunk volt. Az emelkedés minden bizonnyal köszönhető volt az ingyenes múzeumi belépési lehetőségnek. Majd a 2015. évi szolnoki vándorgyűlés szervezése is örvendetes taglétszám-emelkedést eredményezett. Tapasztalatunk az, hogy a további növekedést akadályozza a kollégák bérhelyzete. A megye más településeiről való utazási költségek is megterhelőek taggyűlések, szakmai napok esetén. További nehézséget jelent, hogy a kistelepüléseken a kollégák egy fős könyvtárakban dolgoznak, munkaidő-kedvezményt a szervezeti tevékenységre nem tudnak igénybe venni.

Támogatás:

Megyei szervezetünk legfőbb támogatója a Verseghy Ferenc Könyvtár, mely infrastruktúrájával, esetenként utazási költség térítésével, időkerettel támogatja a tagjaink egyesületi programokon való részvételét, ide értve a vándorgyűléseket is. A 2015. évi saját rendezésű vándorgyűlés fordulatot eredményezett az érdeklődésben: 2016-ban 15 fő vett részt a veszprémi vándorgyűlésen.

Két éven keresztül rendhagyó szponzorálási lehetőség adódott szervezetünk számára a Jászkun Volán Közlekedési Zrt-vel kialakított kapcsolat révén. A vállalati sofőrpihenőt könyvekkel láttuk el, a kiselejtezett ellátórendszeri állományunkból válogatva. Az első évben a cég 20.000,- Ft-tal, majd 40.000,- Ft-tal támogatta a tagság szakmai rendezvényeken való részvételét. Az együttműködés folytatódott, újabb területekre is kiterjedt: részt vettünk a vállalat 60 éves jubileumára készülő kiadvány tartalmi összeállításában. Meghívást kaptunk a 60 éves a Volán Zrt. jubileumi rendezvényre, ahol sor került a kiadvány bemutatójára.

Tevékenységünk:

A megyei szervezet története, tevékenysége az MKE jubileumi évkönyvében olvasható. Bemutatkozó írásomban csak az újszerűségük miatt fontos példákat, kezdeményezéseket említem meg az alábbiakban, természetesen a teljesség igénye nélkül.

Célunk a kezdetek óta: az aktuális szakmai irányokkal és ügyekkel kapcsolatos tevékenység végzése – szakmai napok, továbbképzések szervezése, hátrányos helyzetű települések könyvtárainak és könyvtárosainak felkarolása, az esélyegyenlőség elősegítése. Mindehhez 1991 és 2006 között pályázati forrásból teremtettünk anyagi alapot. A megnyert pályázatok, pénzösszegek sora ebben az időszakban rendkívül impozáns, a tartalmas szakmai munkát elősegítő volt.

Szervezetünk 1991-től több új kezdeményezéssel próbálkozott. Ilyen volt a gyermekfoglalkozások utaztatásának megszervezése a szolnoki vonzáskörzet kistelepüléseire. Ezeken a helyeken – lévén egyszemélyes intézmények – a kollégák képzettsége, felkészültsége, illetve az intézmények lehetőségei nem tették lehetővé – a kölcsönzésen túl – más könyvtári szolgáltatások biztosítását. Az egyesület a szakmai érdekvédelem formájának tekintette, hogy képzett, vállalkozó szellemű gyermekkönyvtárosok bemutathassák e helyek könyvtárhasználói számára, hogy mit nyújthat egy könyvtár. A módszertani útmutatás mellett ezek az alkalmak lehetőséget teremtettek arra, hogy a gyermekolvasók megtanulják használni a könyvtárat hátrányos helyzetű településeken is.

2004 és 2006 között volt lehetőségünk tagszervezetként is részt venni NKA pályázatokon. Az így elnyert támogatás segítségével tartalmas, újszerű témájú szakmai rendezvények kerülhettek megrendezésre (pl.: mikrofilmen meglévő megyei hírlapok és folyóiratok digitalizálása és használata; szakmai konferencia és tréning könyvtári marketing témakörben; konfliktuskezelő tréning pszichodrámás módszerekkel).

Könyvtári Kulturális Napok néven 1993-ban hagyományteremtő rendezvénysorozatot kívánt útjára bocsátani a megyei szervezet. Az először március 29. és április 2. között megvalósult rendezvénysorozat célja az volt, hogy a települések kulturális arculatának a könyvtári rendezvények jellegzetes színfoltjai lehessenek. A programsorozat keretében a könyvtár használóinak lehetőségük nyílt arra, hogy megismerjék a könyvtárak életét, működését, s olyan rendezvényeken vegyenek részt, amilyenekre egyébként nem volna lehetőségük. Ez a lehetőségteremtés különösen fontos volt azokon a kistelepüléseken, ahol a könyvtárak maradtak a közösségi élet egyetlen működő terei. A rendezvénysorozatot könyvtáros bál zárta, melynek bevételéből és egyéb támogatásból több kistelepülés könyvtára gyarapíthatta dokumentumállományát. A vezetőség elsősorban azokat a könyvtárakat támogatta, ahol érzékelhető volt a fenntartói gondoskodás, ahol az önkormányzatok értékesnek és fontosnak tartották a könyvtári szolgáltatások fenntartását, fejlesztését.

Megyei szervezetünk által meghirdetett pályázatok is voltak. 1979-ben az MKE elnöksége a Szolnok megyei szervezettel közösen pályázatot hirdetett a helyismereti kutatómunka fellendítésére és az audiovizuális eszközök sokoldalú felhasználásával kapcsolatos módszertani jellegű tanulmányok írására.

A vándorgyűléseken való részvételre nehezen lehetett mozgósítani a tagságot. A szervezet ezért a kezdetekben vállalta az utazás szervezését, majd az utazási költségek térítésével támogatta a résztvevőket. Ez és a célirányos szervezőmunka eredményezte, hogy megnőtt a megyében az érdeklődés a szakma legjelentősebb éves rendezvénye iránt. Olyannyira, hogy 1987. augusztus 6. és 8. között Szolnokon került sor az MKE XIX. Vándorgyűlésére. A tanácskozás témája – A könyvtárak szerepe az információközvetítésben, társadalmi igények – információs szolgáltatások és értékesítésük – sok kollégát vonzott a Tisza partjára, kedvező szakmai visszhangot kiváltva. A szolnoki vándorgyűlés „titkos célja” – az új megyei könyvtár tervezésének-építésének elősegítése – csak részben vált valóra. Tervek készültek, de az új épületbe költözés csak 1997-ben valósult meg.

A rendszerváltás előtti években nyílt lehetőség arra, hogy a szervezet külföldi kapcsolatokat is kiépítsen. 1988-tól az Észt SZSZK O. Luts Tartui Városi Központi Könyvtárral, finn és nagybányai könyvtárakkal építettünk ki szakmai együttműködést.

A forráshiány pótlására tett egyesületi erőfeszítések (a szervezet már önállóan nem pályázhatott) – alkalmanként – szép sikert hoztak. 2008-ban a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány és szervezetünk összefogásának eredményeként húsz darab számítógép került a megye könyvtáraiba. A program azokat a könyvtárakat kívánta segíteni, ahol a gyerekek számára nem volt külön számítógép. Mindezt annak érdekében, hogy a gyerekek egy hozzáértő, fölkészült könyvtáros segítségével a biztonságos internetezést megismerhessék. Az adományozott számítógépek segítségével a gyerekek megbarátkozhattak a számítástechnikával, az információszerzés jó gyakorlatával. A kapcsolódó szakmai rendezvényen az alapítvány két munkatársa „Biztonsági övvel az infosztrádán” című előadásával a biztonságos internetezés lehetőségeire, a veszélyek elkerülési módjaira hívta fel a figyelmet.

2009. október 5-én, az Országos Nagyi Könyvtári Napok nyitó rendezvénye volt a megyei könyvtárban a szervezet által megrendezett „Könyvtárosok, ha találkoznak…” című program. Könyvtárosaink megyeszerte – több év óta egy-egy könyvtáros nyugdíjba vonulásának ünneplésén, köszöntésén – szóba hozták, milyen jó lenne, ha egy nyugdíjas-találkozóra sor kerülhetne. Ennek megrendezésére kitűnő alkalom adódott a „nagyi napok” keretében. Az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete rendezésében és az anyagiak biztosítása mellett került sor a megye valamennyi nyugdíjas könyvtárosának meghívására. Azóta nyugdíjas könyvtárosaink találkozója hagyománnyá vált, s minden évben – az Országos Könyvtári Napok keretein belül – megrendezésre kerül.

201702_Szervezetielet_Jasz_Nagykun_bemutatkozas_2

015. július 15-18 között Szolnok városában került megrendezésre a 47. vándorgyűlés „A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár” címmel. A rendezők a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete és a Szolnoki Főiskola voltak. Az 1987-ben megrendezett vándorgyűléshez hasonlóan ez a rendezvény is „sok kollégát vonzott a Tisza partjára, kedvező szakmai visszhangot kiváltva”.

2016-ban az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete és a Verseghy Ferenc Könyvtár közös rendezésében három szakmai nap megszervezésére került sor „Minőségbiztosítás a könyvtárakban” címmel. Minden megyében dolgozó kollégát hívtunk az előadásokra, s természetesen tagjaink is hivatalosak voltak a rendezvényekre. A programsorozat nyitó előadását dr. Kállai Mária, megyénk kormánymegbízott asszonya tartotta „Ha jól csinálod…” címmel.

201702_Szervezetielet_Jasz_Nagykun_bemutatkozas_3

Az utóbbi évek szakmai elismerései:

Tagszervezetünk felterjesztést fogalmazott meg Szinnyei József-díjra, melyre Takáts Bélát, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár akkori mb. igazgatóját jelölte. A felterjesztés alapján Takáts Béla 2012. augusztus 16‐án, a Néprajzi Múzeumban a könyvtárosi munka legmagasabb rangú elismerésében, Szinnyei József‐díjban részesült.

A 2015. évi szolnoki vándorgyűlés plenáris ülésén kitüntetések átadására is sor került. Két tagtársunkat érte az a megtiszteltetés, hogy szervezőként díjat vehettek át. Takáts Béla a Kertész Gyula Emlékérem kitüntetettje lett, melyet az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete a kimagasló szakmai teljesítményéért ítélte meg 2015-ben számára. Némethné Matastik Magdolna a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Egyesületi munkáért emlékérmet kapta.

Némethné Matastik Magdolna,
elnök

Comments are closed.

Blog Home