Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2015-ben végzett munkájáról

Posted by zondaz - július 6th, 2016

A 2015-ben megalapításának nyolcvanadik évfordulóját ünneplő Magyar Könyvtárosok Egyesülete közhasznú, országos civil szakmai szervezet, mely a társadalmi és gazdasági körülményekre reagálva számos átalakuláson ment keresztül mind céljait, mind eszközeit, módszereit illetően.

Taglétszámunk 2015-ben: 2228 egyéni, 81 testületi tag.

Az elmúlt évekhez képest kisebb növekedés észlelhető. Nagy szélsőségek vannak az egyes szervezetek tekintetében a 18 fős szervezettől a 185 taggal rendelkezőig minden előfordul. Fontos lenne a kis létszámú szervezetek megerősödése/megerősítése. Kiemelkedő feladatunk a fiatalok folyamatos bevonása az egyesületi életbe. Az elnökség évek óta igyekszik megismertetni az egyesület munkáját az egyetemi és főiskolai hallgatókkal, valamint a pályakezdőkkel, pl. vándorgyűlési pályázat, videók a 80 éves évfordulóra, gyakorlatos hallgatókat fogadunk az irodában. Másik gyenge pontja a tagság összetételének a kistelepülések könyvtáraiban dolgozó kollégáink képviselete, ezt az arányt is növelnünk kellene. 

A tagság szakmai elköteleződésének egy másik lehetősége a második regisztráció. Erről kevesebb információnk van. A következő évben megpróbálunk pontosabb képet kapni a kérdésről.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének, hivatásunk meghatározó civil szervezetének nagy a felelőssége. Szakmai érdekképviseleti munkáját a tagság igénye, véleménye határozza meg, amelyet az alapszabály, az aktuális szakmapolitikai kérdések és trendek, a jogszabályi környezet, valamint a folyamatos megújulás iránti elkötelezettségünk természetesen befolyásol.

A tagság a közvetlenül szervezetben végzi tevékenységét, ezen az úton kapcsolódik össze és alkotja az egyesületet. Mindannyiunknak, beleértve az elnökséget, elnököt is, az a felelősége, hogy ennek a sokszínű, változatos szakmai hátterű közösségnek ‒ az alapszabályban meghatározott feladatoknak és stratégiai terveknek megfelelően ‒ keretet adjon és egységes szervezetté kovácsolja. Ehhez nyújtanak segítséget a központi rendezvények, a közös fellépés, a szakmai érdekképviselet, a különböző szakmai fórumokon való megnyilvánulás és képviselet, a kezdeményező és innovatív hozzáállás, és mindaz a tevékenység, melyet az alapszabályunk alapján végzünk.

2015-ben választások voltak. Megújult a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége, új elnök és főtitkár kezdte meg a 2015-2019-es ciklust, de ugyanígy lezajlottak a választások a szervezetek vezetősége szintjén is. Köszönet illeti meg a leköszönő tisztségviselő kollégáinkat, elődeinket áldozatos szerepvállalásukért és az MKE-ben végzett munkájukért.

2012-től kezdődően a Tanács elnöke, Bazsóné Megyes Klára, az MKE elnöke kérésére beküldött éves szervezeti beszámolókból elemző összesítést készít és ezzel is segíti azt, hogy a szervezetek munkája, ill. ezek elemei megjelenhessen az éves beszámolóban.  Köszönet érte a Tanács elnökének, és azoknak a szervezetek, aki ezeket a beszámolókat a kért struktúrában és határidőre beküldték. A beszámolók közül kiemelkedik megformáltságában, gazdagságában és esztétikájában: Somogy -. Pest – , Bács-Kiskun – , Komárom-Esztergom Megyei Szervezet és a Társadalomtudományi Szekció anyaga.

A 17 megyei szervezet közül 15, a 12 szakmai szervezet közül 10 küldte el a beszámolót, míg a 3 társult tagunk mindegyikétől megkaptuk a beszámolót

A szervezetek szinte mindegyikében elkészült a szervezeti és működési szabályzat, további feladat a pénzügyi és irattári szabályzatok elkészítése.

Kommunikáció fontosságát felismerve szinte mindenhol van levelezőlista, a kapcsolattartás elektronikusan történik. Honlap szintén általános, hol az MKE oldaláról, hol önállóan alakították ki. Facebook oldala is egyre több szervezetnek van, de az MKE központi oldala is aktívabb lett, köszönhetően a híreket beküldő szervezeteknek, ill. az adminisztrátorként szerepet vállaló Buzai Csabának, Gerencsér Juditnak, Bazsóné Megyes Klárának és Hantal Zsófiának.

A helyi sajtó mellett a szervezeti hírek az egyre fontosabbá váló Könyvtárvilágban is megjelennek. Legtöbb hírt küldő szervezetek: Pest -, Szabolcs-Szatmár-Bereg -, Somogy -, Hajdú-Bihar -, Jász-Nagykun-Szolnok, és Nógrád Megyei Szervezet.

A szakmai kitüntetések számának csökkenésével egyre nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek országos és helyi elismerései. Így a Magyar Könyvtárosok Egyesületéért Emlékérem mellett több szervezet alapított saját kitüntetést, pl.

Bibliográfiai Szekció és Helyismereti Könyvtárosok Szervezete: Kertész Gyula emlékérem

Békés Megyei Szervezet: Az év könyvtárosa díj

Fejér Megyei Szervezet: Tóth György emlékérem

Pest Megyei Szervezet: Téka-díj (25 éve Pest megyében dolgozók), Nagy Ferenc-díj (35 év alattiak)

Gyermekkönyvtáros Szekció: Vándorbagoly-díj – a könyvtáraknak

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet: Csendes János-díj

Sajnos még így sem sikerül minden olyan kollégát kitüntetésben részesíteni, akik ezt munkájukkal, életpályájukkal ezt megérdemelnék.

A szervezetekben sok az egymás közötti kapcsolat, főleg a tanulmányutak során, de ez jelenik meg a közös vándorgyűlési programoknál is. Területi szervezetek esetében különösen fontos a kapcsolat a megyei könyvtárral, vagy helyi egyetemmel.  Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak a könyvtáraknak, amelyek segítik egyesületi munkánkat, akár saját infrastruktúrájuk rendelkezésre bocsátásával, akár a közlekedési költségek átvállalásával, akár tisztségviselőink támogatásával. Elismerve ezzel is egyik, mottónkban megjelenő jelentőséget: Erős könyvtárak, felkészült könyvtárosok!

A működés, a szakmai hírek és segítség, valamint a mindennapi feladatok teljesítése során kiemelendő a Titkárság és Tanács szerepe és segítségnyújtása. Számos szekció kötődik egy-egy hazai vagy nemzetközi szervezethez, pl. Publika Kör, HUNRA, Kovács Máté Alapítvány, Kölcsey Olvasókör, stb. A nemzetközi kapcsolatok gyakran összeköthetők tanulmányutakkal, testvérvárosi kapcsolatokkal, vagy határon túli szervezetek, intézmények, települések támogatásával.

A szervezeti beszámolókból számos új ötlet, innovatív megoldás ismerhető meg, melyek megosztása már folyamatban van, pl. a szervezetek bemutatkozása a Tanácsülésen, de további publicitásukra is szükség van.

A szervezetek által 2015-ben lebonyolított rendezvények igen színes képet mutatnak, legtöbb szervezetnek van saját profilja, a hagyományok ápolásától a tanulmányutakig, a szakmai beszélgetésektől a konferenciákig. Legtöbben saját programmal jelentkeztek a Könyvfesztiválon és/vagy a vándorgyűlésen.

Különleges év volt a 2015 a Magyar Könyvtárosok Egyesülete életében. Természetesen a 80. évfordulós rendezvények okán is, de erről majd később szólok. Most inkább azt a tényt emelném ki, hogy ez az első teljes év, amikor a könyvelést minden szervezetre vonatkozóan egységes rendszerben végeztük a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A munkát segítendő a főtitkárok (Fehér Miklós, Gerencsér Judit), és itt különösen Fehér Miklós szerepét kell kiemelni a bevezetés során, valamint az iroda vezetőjét, Hantal Zsófiát, aki számos tanácsot, talán nem túlzás azt mondani, hogy módszertani kis összefoglalókat küldött a szervezeteknek a nehézségek áthidalása érdekében. Ezt a tanácsadó tevékenységet tovább kell folytatni. A közhasznúsági jelentés elkészítése és ezzel összefüggésben az év végi zárás során még kerültek elő megoldásra váró kérdések, de ezek száma csökkenő és úgy érzem, hogy körvonalazódik az egységes munka előnye is, elsősorban a szervezeteknél. Ezen a helyen kell megköszönöm a Mingus-BB Kft (Kosztya Adrienn) munkáját, valamint a számlák kezelésével megbízott Hantal Zsófia áldozatos szerepvállalását, aki bizony a munkaidőn túl is kénytelen volt az utolsó napokban ellenőrizni a számlákat, ahhoz, hogy időben elkészülhessen a közhasznúsági jelentés. A közhasznúsági jelentés szöveges megfogalmazásáért Gerencsér Judit főtitkárt illeti nagy köszönet.

Az egységes könyveléssel, gazdálkodással összefüggésben 2013. évtől az MKE közel 30 szervezete visszaadta és megszüntette az önálló adószámát. Ahogy ezt ez a szám is jelzi, ennek a folyamatnak lassan a végére érünk. Természetesen a központi könyvelés, közös költségvetés nem érinti a szervezetek önálló gazdálkodását. Ugyan nem a 2015-ös évhez tartozik, de nem mehetünk el szó nélkül amellett a tény mellett, hogy a 2016-os költségvetés elkészítéséhez minden szervezet beküldte az anyagát, és az elnökség az egyesített költségvetést a 2016. május 3-i ülésén el is fogadta. Köszönet érte minden szervezetnek, és az elkészítésben közreműködő Venyigéné Makányi Margitnak, Bazsóné Megyes Klárának, valamint Wimmer Évának.

A jelentést mindenki időben megkapta, és ebből világos kép rajzolódik ki a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2015-ös munkájáról. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a  2015-ös évet sikerült egy stabil pénzügyi mérleggel zárni. Ugyanakkor az MKE központi záró egyenlegéhez tartozik, hogy abban már benne van a Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás. A könyvtáros kompetenciák változása és megjelenése az uniós gyakorlatban nemzetközi konferenciánkra (2016. márc. 3.) nyert támogatás.

Az egyesület közhasznú tevékenységét a könyvtárosok, szakirodalmi tájékoztatást végzők, a

könyvtárak és szakirodalmi tájékoztatási intézmények és azok használói, továbbá a könyvtár -és tájékoztatásügyben érdekelt társadalmi szervezetek, egyesületek, illetve azok tagjai érdekében folytatja.

─       A szakmai prioritások megtartásával tevékenyen vettünk részt a kulturális, oktatási közgyűjteményi-könyvtári kormányzati munkában, pl. Kulturális Kerekasztal.

─       Szakmai érdekvédelmi tevékenység megerősítése céljából folyamatosan részt vettünk kiemelt fórumokon, rendszeres párbeszéd alakítottunk ki a döntéshozókkal mind az elnökség, mind a szervezetek szintjén.

─       Partnerkapcsolatainkat fejlesztve együttműködtünk más hazai és külföldi könyvtáros és civil szervezetekkel.

─       az MKE folyamatos munkakapcsolatban állt az EMMI Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári és Levéltári Osztályával és a Kulturális Kapcsolatok Főosztályával az ágazati irányítás aktuális kérdéseiben, a szakmai döntések, jogszabályok előkészítésében 2015-ben is.

─       Állást foglaltunk és együttműködtünk a könyvtárosképzés kkk-jának megújításában, valamint a képzések akkreditációja kapcsán.

─       Képviseltük a könyvtárosokat szakmai szakértőként, díjakra jelölőként, különböző bizottságokban történő munka során.

─       Gyarapítottuk tagjaink ismereteit, információkat osztottunk meg, s ennek érdekében honlapot (www.mke.info.hu) és Könyvtárvilág címmel évi hat számban megjelenő, honlapról elérhető elektronikus webmagazint működtetünk. A honlappal kapcsolatban köszönetünket fejezzük ki Gerencsér Juditnak, és Dávid Boglárkának, akik komoly erőfeszítéseket tettek a honlapunk fejlesztése és működtetése érdekében, akárcsak Kóródy Judit a Könyvtárvilág c. webmagazinunk megjelenéséért kifejtett munkájáért.

─       Igyekeztünk egyre eredményesebbé tenni marketing tevékenységünket és az MKE szakmai feladatvállalásának népszerűsítését a tagság és a széles közvélemény körében.

─       Kiemelt feladatként kezeltük a külső és belső kommunikáció eredményesebbé tételét. Igyekeztünk megújulni, megjelenésünket gyakoribbá tenni és egyre nagyobb súllyal szervezni ezt a munkát, építve a 21. század kommunikációs eszközeire és a média nyújtotta alkalmakra a televízióban, rádióban, nyomtatott és elektronikus sajtóban (ezekről minden esetben hírt adtunk, elsőként a honlapon). Fokozottabban éltünk a közösségi média által nyújtott lehetőségekkel.

─       Foglalkoztunk az MKE és a könyvtárügy stratégiai kérdéseivel, vezetőként részt vettünk a könyvtárosi életpályamodell kidolgozásának folyamatában. Ezzel kapcsolatban számos fórumon képviseltük az életpálya munkabizottság által kialakított koncepciót, és mutattuk be ezt központi programokban és a könyvtárosi, de más kulturális szervezet helyi rendezvényein is.

─       Munkabizottságokat, munkacsoportokat hoztunk létre/összetételében újítottunk meg, delegáltunk, illetve működtetettünk tovább.

 • Oktatási–képzési munkabizottság (közös bizottság az IKSZ-el)
 • Honlap munkabizottság
 • Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság
 • Kommunikációs és marketing munkabizottság
 • Hungarikum munkabizottság
 • Könyvfesztivál szervezési bizottság
 • Fitz-díj munkabizottság
 • Év fiatal könyvtárosa díj kuratórium
 • Füzéki emlékérem munkabizottság
 • 3K Munkabizottság
 • Etikai munkabizottság (közös bizottság az IKSZ-el)

Az előző ciklusban a bizottságokban dolgozó kollégáknak ezúton is köszönjük az eredményes munkálkodást, és a közös gondolkodást.

─       Egyesületi Munkáért Emlékérem díjakat adtunk át Jancskár Judit, Mecsériné Doktor Rozália, Némethné Matastik Magdolna, Szabó Judit, Wittinghoff Judit részére az egyesület érdekében hosszabb időn át kifejtett tevékenységük elismeréséül.

─       Éltünk az állami kitüntetési javaslattévő jogával.

─       Eredményesen pályáztunk és pályázatban megjelölt célokat valósítottuk meg, pl. NKA – vándorgyűlés, NKA – IFLA részvétel, NKA – 80 éves konferencia, NEA – működési, minisztériumi keret – kompetencia konferencia, EMMI – működési támogatás, stb.

─       Az Alkotó könyvtáros az MKE-nek népszerű és nemes sorozata, melyet az OIK-val közösen rendezünk immár a 14. éve. 2015-ben Rónai Katalin karakterfiguráit láthattuk Meséim, történeteim. Irodalmi, történelmi, zenei életképek figurákba álmodva címmel.

─       Átadtuk a Füzéki István Emlékérmet, amelyet 2015-ben Varga Róbert kapott. Az emelkedett hangulatú ünnepséget koszorúzás egészítette ki az OSZK-ban található emléktáblánál. A 2014-es díjazott, Kocsis István laudációját és kitüntetés céljait a 2015-ös szolnoki vándorgyűlés plenáris ülésén ismertettük.

─       Fitz-díj munkabizottság véleményezését követően javaslatot tettünk a Fitz József könyvdíjak átadására [A három könyv: Berg Judit: Lengekalendárium. Central Médiacsoport Zrt.; Böjte Csaba: Az igazgyöngy fájdalomból születik. Helikon; Haraszthy László (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon – Pro Vértes Alapítvány].

─       Részt vettünk az IFLA legnépszerűbb képes gyermekkönyvek programjában és a 10 legnépszerűbbnek választott magyar képes gyermekkönyv szerepelhetett a 2015-ben megjelent második kiadásban.

─       Együttműködtünk az Országgyűlési Könyvtár által kezdeményezett Kárpátmedencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című ösztöndíjprogramban.

─       Folyamatosan végeztük az aktuálisan előkészítés alatt lévő jogszabályok véleményezését.

─       Az elnökség tagjai számos területi programon vettek részt, pl. évfordulós ünnepségek, szakmai napok, konferenciák. Igyekeztünk minden szervezeti rendezvényen képviseltetni magunkat.

─       Megkezdtük a 2016-os veszprémi vándorgyűlés előkészítését.

─       Hozzáfogtunk a Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás. A könyvtáros kompetenciák változása és megjelenése az uniós gyakorlatban című, 2016-ban megrendezésre került szakmai konferenciánk szervezéséhez.

─       Dr. Amberg Eszter és dr. Redl Károly segítségével elkezdtük az Ellenőrző Bizottság által javasolt Költségtérítési Szabályzat kidolgozását.  Nagyon köszönjük a támogatást és a szakmai útmutatást.

─       Működtettük a titkárságot, kezeltük a működéssel kapcsolatos iratokat és egyéb dokumentumokat, melyek a honlapon és az egyesület titkárságán az ügyrendi szabályozás szerint bárki számára megtekinthetőek.

Külön kell szólni a központi rendezvényekről:

Vándorgyűlés

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár címmel tartotta 47. vándorgyűlését Szolnokon 2015. július 16 és 18 között.  A szakmai rendezvény az MKE, a MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, a Szolnoki Főiskola és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény közös szakmai közreműködésében valósult meg. Kiemelt érdeklődés, gazdag programkínálat, színvonalas szekció előadások, professzionális szervezés, átlátható és kedvező elhelyezésű, informatív kiállítás, vendégszeretet és segítőkészség – ezzel jellemezhetjük a 2015-ös vándorgyűlést.

A változó igényekhez igazított, magas minőségi színvonalú szolgáltatási struktúra számos jellemzőjének átgondolásához adott keretet a rendezvény, pl. a szolgáltatások folyamatos fejlesztése, a könyvtári folyamatok szabályozása, szervezetfejlesztés, partnerközpontúság, minőségorientált felhasználó központú gondolkodás, szükséges kompetenciák, rugalmas hozzáférés, esélyegyenlőség, tehetséggondozás.

A jövőbeli vándorgyűlések szervezését elősegítendő az MKE elnöksége, és kiemelten Takács Béla elkészített egy útmutatót, mely a feladatok, az időbeli tervezés, a feladatmegosztás tekintetében komoly segítséget jelent mind a helyi, mind a központi szervezők számára. Köszönet érte minden közreműködőnek!

Könyvfesztivál

Az MKE a könyvfesztivál ideje alatt Könyvtáros Klubot működtet, standot tart fenn és nagytermi programokat szervez. Jelenlétével fontos missziót tölt be a könyvkultúra világában.

2015 – ben a nagytermi programunk a Supka Géza teremben két részben valósult meg. Délelőtti témánk a Könyvtári digitalizálás és jogkezelés volt. A kerekasztal beszélgetés moderátor szerepét Dancs Szabolcs az Országos Széchényi Könyvtár projektigazgatója vállalta. A délutáni program az MKE és a Typotex Kiadó közös szervezésében született. Európai olvasnivaló címmel, a kiadók az EU fordítástámogatásból megjelent könyveiket ajánlották a könyvtáraknak. A Könyvtáros Klubban 15 különböző programot láthattak a kollégák.

80 éves jubileumi konferencia 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, amely az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének történeti utódja, 2015-ben ünnepelte fennállása 80. évfordulóját. Mint az egyik legrégibb és legnagyobb létszámú magyar civil szakmai szervezet, tudományos, kulturális tevékenységünket, beágyazottságunkat a társadalom különböző csoportjaiba és a civil szférába, közösségépítő szerepünket és nem utolsó sorban nemzetközi- és a határon túli magyar közösségekkel ápolt szakmai- és civil kapcsolatainkat méltóképpen szerettük volna bemutatni és megünnepelni. Ezért rendeztük meg jubileumi konferenciánkat, amelynek helyszíne az ELTE Egyetem téri díszterme volt, időpontja 2015. november 25.

Fő célkitűzésünk nem pusztán a 80 év eredményeinek összegzése, hanem a szakmánk jövőjét építő kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység bemutatása is volt. Konferenciánk díszvendége Sinikka Sipilä, az IFLA-nak 2015-ben leköszönő elnöke volt.

A jubileumi konferencia további meghívott előadói: Csépe Valéria, akadémikus, kutatóprofesszor; Tüske László, az Országos Széchenyi Könyvtári főigazgatója;, Ritter Dávid, az NIIF Műszaki Tanácsa elnöke, ELTE Informatikai igazgatója voltak.

A konferenciát köszöntötte: Závogyán Magdolna, az EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkára, Sinikka Sipilä, Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke, valamint Szvorák Katalin Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekművész.

Rendezvényünk alkalmat biztosított az MKE jeles személyiségeinek (Bakos Klára, Bartos Éva, Gerő Gyula, Nagy Miklós, Szabó Sándor) jubileumi emlékéremmel való kitüntetésére, illetve az MKE a rendezvény alkalmából létrehozott és megújított képarchívum bemutatására is.

A nyolcvan éves évfordulóhoz kötődött a Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár és az MKE Somogy Megyei Szervezete által szervezett Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás szolgálatában. 10 éves a Kaposvári Egyetem könyvtára, 80 éves az MKE című konferenciája.

(2015. november 10.)

Az ünnepi alkalomra elkészítettük az identitásunkat kifejező és erősítő MKE kitűzőt.

Külügyi kapcsolatok

Az MKE kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Az MKE civil szervezetként folytat kulturális diplomáciai tevékenységet, részben központosítottan, részben pedig az MKE területi szervezeteinek vagy szekcióinak keretében. Ezek közül kiemelendő multilaterális partnere az IFLA (Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége) és az EBLIDA (Könyvtári, Információs és Dokumentációs Egyesületek Európai Irodája), mely nemzetközi szervezeteknek tagjai is vagyunk.

Bilaterálisan a nemzeti partneregyesületekkel van együttműködésünk. Utóbbiak közül hagyományosan jó a kapcsolat a szomszédos országok társszervezeteivel, közülük is kiemelendő a horvát, szlovák, román, szerb, osztrák egyesületekkel ápolt viszony. Rendszeresen részt veszünk a V4-es országok rendezvényein és partnerségi kötelékünk van ezen országok könyvtáros egyesületeivel.

Számos további szakmai együttműködésünk van, pl. az IFLA-ban végzett munkánk vagy közös szakmai érdeklődésünk alapján a skandináv, olasz, német, spanyol, francia, amerikai, szlovén, ukrán egyesületekkel és könyvtárakkal.

Külföldi kapcsolataink között a kétoldalúak között kiemelten fontos és kedves, megkülönböztetett formaként tartjuk számon együttműködésünket a szomszédos országokban dolgozó magyar könyvtárosok szakmai szervezeteivel és intézményeivel: a szerbiai KAPOCS-csal, a romániai, a kárpátaljai és a szlovákiai magyar könyvtárosok egyesületeivel, a horvát, szlovén, osztrák intézményekkel és kollégákkal. Támogatjuk a határon túli kollégák vándorgyűléseinken való részvételét, és szakmai kapcsolatainak kialakítását.

2015. év főbb nemzetközi eseményei:

─       külföldi és határon túli partnereink meghívása a vándorgyűlésre és a 80 éves jubileumi konferenciára

─       a World Through Picture Books második kiadása, az IFLA Libraries for Children and Young Adults, a Literacy and Reading Szekciók, valamint az IBBY (International Board on Books for Young People) hatalmas vállalkozása. Az első kiadás 32 ország legnépszerűbb képes gyermekkönyveit mutatta be, míg a másodikban már 52 nemzeti listát találunk, köztük a magyar gyermekirodalom kiválasztott tíz képviselőjével. http://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-136?og=51

─       Az IFLA munkájában Barátné dr. Hajdu Ágnes elnök vett részt, mint a Tudásmenedzsment Szekció tagja, valamint programjainak egyik szervezője. A 2015-ös év egyik nagy nemzetközi elismerése, hogy Barátné dr. Hajdu Ágnest beválasztották az IFLA Governing Boardjába és a  2015-os cape town-i IFLA konferencia záró szekciója programjaként hivatalosan is beiktatták az igazgatótanács tagjai közé, valamint a konferenciát követő napon megtörtént a bizottsági feladatokra történő szavazás. A választás eredményeképpen a következő bizottsági feladatok jutottak Barátné dr. Hajdu Ágnesnek:

 • Konferenciaszervező és előkészítő Bizottság
 • Szabványosítási Bizottság
 • 2. stratégiai irány: Információ és tudás

─       V4+ konferencia Pozsony (2015. jún. 8-9.). Bakos Klára és Barátné Hajdu Ágnes a Magyar Könyvtárosok Egyesületét bemutató előadását Barátné Hajdu Ágnes adta elő.

─       2nd International Conference on Communication and Education, Temesvár (2015. nov.6.) Barátné dr. Hajdu Ágnes előadástartása a Román Könyvtáros Egyesület meghívására

A Közhasznúsági jelentésben, valamint a szóbeli kiegészítésben bemutatott munka mindannyiunk tevékenységéről mutat képet. Köszönet minden olyan kollégának, vezetőségi és elnökségi tagnak, aki fáradságot nem kímélve, önzetlenül végezte tevékenységét a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, szeretett hivatásunk, kollégáink és könyvtáraink érdekében.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a Közhasznúsági jelentés és a szóbeli kiegészítés alapján szíveskedjék megítélni az elmúlt év eredményeit és fogadja el a beszámolót!

Comments are closed.

Blog Home