A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete.

Posted by zondaz - november 1st, 2015

Az indulástól 2008-ig

SZMKE2

1997 októberében a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárral közösen, Győr-Moson-Sopron megyei és szlovákiai magyar könyvtárosok részvételével, továbbképzést tartott Somorján a Bibliotheca Hungaricában. Ezen az összejövetelen a résztvevők szükségesnek érezték egy szlovákiai magyar könyvtáros egyesület létrehozását.
A Bibliotheca Hungarica vállalta a  szakmai szervezet létrehozását és a könyvtárosok szakmai továbbképzésével kapcsolatos feladatokat.

1999. március 26-án a Fórum Társadalomtudományi Intézet szakmai megbeszélésre hívta össze a szlovákiai magyar könyvtárosokat. A tanácskozásra a somorjai Városi Könyvtárban került sor, ahol a részvevők megalapították a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Szövetségét.

201505_Otagusip_2

Az egyesület működése érdekében a Bibliotheca Hungarica pályázatot dolgozott ki és nyújtott be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának.

Az egyesület alakuló közgyűlésére 1999. június 4-én került sor Losoncon, ahol megválasztották az elnökségi tagokat, és egyhangúlag megszavazták Halász Péter kassai könyvtáros elnökké választását. A szövetség közgyűlése jóváhagyta a Somorján kidolgozott alapszabály módosítását, amely a megnevezést Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületére változtatta (továbbiakban SZMKE). Célként és fő feladatként tűzték ki, hogy a szervezet tagbázisát kibővítsék és minél több szlovákiai magyar könyvtárost vonjanak be az érdemi munkába. Ennek érdekében a Dél-Szlovákiában működő könyvtárak helyzetének felmérését szorgalmazták.

Az 1999-ben beadott pályázat eredményeképpen 2000. március 9-én Pozsonyban a Magyar Intézet székházában sor került a szlovákiai magyar könyvtárak állománygyarapításának lehetőségeit megvitató szakmai megbeszélésre, ahol terítékre kerültek az SZMKE 2000. évi feladatai. 2000 októberében a Zólyom melletti Sielnicán a Pozsonyi Egyetemi Könyvtárral és a Zólyomi Ľudovít Štúr Kerületi Könyvtárral közösen egy országos szakmai találkozót szervezett meg az SZMKE. A konferencián több mint 100 könyvtáros vett részt, és képviselte magát szinte az egész szlovákiai könyvtáros szakma.

2001-ben és 2002-ben a losonci Kármán Napok keretében került sor az SZMKE szakmai találkozóira, ahol az évi munkaterv és az egyesület tevékenységének aktuális kérdései kerültek megvitatásra. Ez utóbbin a Könyvkiadók és könyvterjesztők fórumán Zsok Gizella – az egyesület aktív tagja – A könyvtárak együttműködése és pályázati lehetőségek Szlovákiában címmel tartott előadást.

2003-ban Zsok Gizella igazgató szervezésében a komáromi Duna Menti Könyvtárban két napos szakmai összejövetelre került sor. A következő év októberében pedig Kelet-Szlovákiában, a Szepsi Városi Könyvtárban került megrendezésre a keleti régió könyvtárosai számára szervezett vándorgyűlés Halász Péter szervezésében, ahol a könyvtárak helyzetéről volt szó, valamint a könyv és számítógépes világ kapcsolatáról. Az ezt követő hónapban Zsok Gizella szervezte meg a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok I. Országos Találkozóját a Duna Menti Könyvtárban, ahol többek között az EU-s pályázati lehetőségeket vitatták meg. Jelen volt Bakos Klára, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének (továbbiakban MKE) soros elnöke Budapestről és Silvia Stasselová a Szlovák Könyvtárosok Egyesületének vezetője. Utóbbi felajánlotta, hogy a www.infolib.sk internetes oldalon külön portált nyithat az SZMKE. Ez ügyben sajnos nem történt előrelépés.
Ezen a találkozón viszont döntöttek hét regionális központ létrejöttéről, amely a könyvtárosok adatbázisának kialakításában, valamint a szakmai továbbképzések szervezésében segített. A regionális központok létrehozását az is indokolta, hogy gondot okozott a Szlovákia déli részének teljes hosszában szétszórt kollégák összefogása Pozsonytól – Ágcsernyőig.

2005 áprilisában az SZMKE társrendezésében került sor az Együtt Európában című nemzetközi könyvtáros konferenciára, amelyen az egyesület elnöke beszámolt az SZMKE addigi tevékenységéről.  Októberben vezetőségi gyűlést tartottak Csíz fürdőben, ahol a tisztújítás mellett döntöttek a 2. vándorgyűlés megszervezéséről is. Elnökként továbbra is bizalmat kapott Halász Péter, alelnöknek Bereck Zsuzsannát választották. Az egyes regionális központok kapcsolattartó személyeit is megnevezték (Bodrogköz – Gecse Valéria, Galánta – Kontár Judit, Komárom – Zsok Gizella, Losonc – Nagy Zora, Kassa – Zsolner Katalin, Kassa környéke – Balázs Judit, Rozsnyó – Lindák Ilona, Somorja – Bereck Zsuzsanna, Érsekújvár – Kecskés Ildikó).

Az egyesület képviseltette magát a 2006 áprilisában Losoncon és Salgótarjánban megrendezett A könyvtári informatika aktuális kérdései Szlovákiában és Magyarországon című kétnapos nemzetközi szakmai konferencián. Ugyancsak ez év júniusában Csízen szervezték meg a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének II. Országos Vándorgyűlését, amelyet a Szlovák Köztársaság Minisztériumához benyújtott sikeres pályázatból valósíthattak meg. A gyűlésen a szlovákiai magyar könyvtárosok mellett magyarországi és szlovák kollégák is jelen voltak, és tartalmas előadásokat tartottak. A konferencia második napján került sor az egyesület tevékenységének bemutatására, valamint kerekasztal-beszélgetésre a szlovákiai magyar könyvkiadók képviselőivel. A konferenciára elkészült az egyesület logója is. A gyűlés lehetővé tette az egyesület tagjainak újbóli mozgósítását, hozzájárult szakmai fejlődésükhöz és a kapcsolattartás megerősítéséhez.

2007 májusában Somorján került sor A nyugat-szlovákiai magyar könyvtárosok szakmai találkozójára. Itt ismertették a Magyarországon kiírt határon túli kulturális támogatások új rendszerét, valamint megvitatták a szlovákiai könyvtárakban használt szlovák – magyar szakszótár hiányosságát. A találkozó végén az Egyesületbe belépni kívánó tagok jelentkezési lapot töltöttek ki, amellyel kifejezték támogatásukat az egyesületben folyó tevékenység iránt.

2008 októberében az egyesület képviseltette magát a Civil Fórum – Önépítkező civil társadalom – 2008 című szlovákiai magyar civil szervezetek országos találkozóján, Somorján. Novemberben ugyanitt a somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár rendezésében került sor egy szakmai konferencia megrendezésére, amelyen az egyesület aktuális kérdései kerültek megvitatásra.

Új felállásban…

2009-ben változásokon ment át az egyesület, tevékenysége kétségkívül változó és hullámzó színvonalon mozgott. Áprilisban Somorján a Fórum Kisebbségkutató Intézetben az MKE és az SZMKE közös szakmai konferenciát rendezett A közép-európai könyvtárak a XXI. században címmel, amelyen Halász Péter az egyesület szakmai programját és tervezett feladatait ismertette. Júniusban az SZMKE vezetősége Érsekújvárott tisztújító közgyűlést rendezett, ahol Milány Bajnok Évát, komáromi könyvtárost választották elnöknek. Két alelnököt választottak: Bereck Zsuzsannát a nyugati régió részéről, Bartha Líviát pedig a keleti régió képviselőjeként. A vezetőség taglétszámát 21 tagra emelték. Az év folyamán a szervezet székhelyét Kassáról Somorjára helyezték át, bár a hivatalos regisztrációban a helyszínváltozás nem lett bejegyezve. Ez év októberében Somorján került sor a Könyvtárosok szakmai konferenciájára, ahol a rendezvényszervezés és könyvtárhasználati ismeretekről, illetve az élethosszig tartó tanulás hatásai a könyvtárakra és a könyvtárosokra témákkal ismerkedhettek a résztvevők.

2010 februárjában és áprilisában a Könyvtári Intézet (továbbiakban KI), az SZMKE és a Fórum Kisebbségkutató Intézet szervezésében két rendezvény valósult meg Eurotéka Szabadegyetem címmel. Ennek keretében egy kommunikációs tréninget, valamint Könyvtári kommunikáció az Interneten címmel továbbképzést tartottak a szlovákiai magyar könyvtárosok részére. Az egyesület az éves közgyűlését ez év májusában Somorján tartotta, amelyen átalakult a vezetőség, taglétszámát lecsökkentették. Elnökként újraválasztották Milány Bajnok Évát, illetve elnökségi tagnak Bereck Zsuzsannát és Jenei Gabriellát szavazta meg a tagság.
Ugyanitt, november 22-én került sor A nyugat-szlovákiai magyar könyvtárosok szakmai találkozójára, amelynek témája a rendezvényszervezés a könyvtárban, illetve a könyvtárak közötti tapasztalatcsere volt. A találkozó végén megvitatták a szervezet további feladatait is.

2011 májusában rendezték meg Ipolyságon A helytörténeti munka jelentősége c. konferenciát az SZMKE és a MKE Helyismereti Könyvtárosok Pest Megyei Szervezetének szervezésében. Az egyesület aktív tagja – Solmoši Márta, az Ipolysági Városi Könyvtár vezetője – tartott előadást a könyvtárukban folyó helytörténeti munkáról. Ez év júliusában került sor a nyugat-szlovákiai magyar könyvtárosok szinte már hagyományos szakmai találkozójára Somorján, amelyet a budapesti KI-vel közösen szerveztek Könyvtári kommunikáció az Interneten – Hatékony prezentációkészítés témában.

2012-2013-ban a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet és a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér által megvalósított Biblionet projekt keretében az SZMKE tagjai négy workshopon vettek részt. A programban résztvevő könyvtárosok megismerkedtek a térségre vonatkozó digitalizált irodalommal, elektronikus tartalmak elérésével és lehetséges hasznosításával, valamint lehetőségük nyílt szakmai kapcsolataik elmélyítésére a Győr-Moson-Sopron megyei kollégáikkal.

Közelmúlt

2014-ben két szakmai továbbképzésen vehettek részt a szlovákiai magyar könyvtárosok a KI szervezésében, amelyeket Somorján, illetve Érsekújvárott tartottak. Előbbi A könyvtár, mint közösségi színtér, utóbbi a Hatékony kommunikáció a könyvtári környezetben témájában. Ezen találkozók alkalmával lehetőségük nyílt a résztvevő könyvtárosoknak a tapasztalatcserére, illetve a szervezet aktuális feladatainak megvitatására, valamint a közeljövő legfontosabb teendőinek megbeszélésére.

201505_Otagusip_3

2015 áprilisában tisztújító közgyűlésre került sor a komáromi Szinnyei József Könyvtárban. A délelőtti előadások után fő napirendi pontként megválasztották a vezetőséget, amit a 2014-ben nyugdíjba vonult alelnök, Bereck Zsuzsanna leköszönése is indokolt. A jelenlévők egyhangúlag támogatták a korábbi elnök, Milány Bajnok Éva újraválasztását, alelnökké pedig Kecskés Ildikó  érsekújvári könyvtárost választották. Az elnökségbe további négy tagot delegáltak a jelenlévők közül. A frissen megválasztott alelnök folytatta a Bereck Zsuzsanna által megkezdett utat.

Az SZMKE éves szakmai találkozóját idén az Ipolysági Városi Könyvtárban tartotta szeptember végén, ahol jeles magyarországi előadók mellett az egyesület három tagja is beszámolót tartott saját könyvtárának tevékenységéről. A szakmai nap folyamán bemutatásra került az egyesület új logója, valamint Facebook-oldala (ez utóbbinak létrehozásáról a tavaszi tisztújító közgyűlésen döntöttek). Az elnökség a szakmai napot vezetőségi üléssel zárta, amelyen megbeszélték a következő évi pályázati lehetőségeket, szétosztották a vezetőségi tagok feladatait, valamint döntöttek az egyesület székhelyének áthelyezéséről Érsekújvárba.

Októberben a KI szervezésében immár hagyományos továbbképzéseken az egyesület 20-20 tagja vett részt: Érsekújvárott az online irodalmi adatbázisokkal ismerkedtek meg Téchy Tünde segítségével, Somorján pedig a helyismereti-honismereti információk könyvtári honlapokon témájában tartott alapos előadást a jelenlévőknek Kégli Ferenc.

Tanulmányutak, kirándulások

Bereck Zsuzsanna alelnöksége alatt évente két-három alkalommal tanulmányutakon vehettek részt a nyugati régió aktív könyvtárosai. Lehetőség nyílt a kölcsönös tapasztalatcserére, a városok művelődésének, kulturális értékeinek megismerésére.

Betekinthettek több magyarországi könyvtár mindennapi munkájába pl. Szentendre, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém stb. 2013-ban Burgenlandba is eljutottak az érdeklődő könyvtárosok, ahol többek között lehetőségük nyílt megismerkedni az ausztriai magyarok kultúrájával, illetve az azt őrző kisebbségi könyvtárral. 2014-től ezen tanulmányutak szervezését Kecskés Ildikó vállalta magára, s az ő szervezésében első ízben Tatabányára, ott pedig a József Attila Megyei és Városi  Könyvtárba jutottak el az egyesület tagjai, ahol szélesítették szakmai ismereteiket. Idén júniusban immár második alkalommal a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vállalta magára a vendéglátó szerepét, és a központi könyvtáron kívül két tagkönyvtárát is bemutatta a szlovákiai kollégáknak.

201505_Otagusip_4

Magyarországi szervezeti kapcsolatok

Az egyesület az évek során egyre szorosabb kapcsolatot ápol az MKE-vel, az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel (továbbiakban IKSZ), valamint különböző más magyarországi könyvtáros szervezetekkel és könyvtárakkal (pl. FSZEK, OSZK, Győr, Tatabánya, Esztergom, Vác, Salgótarján, Csongrád stb.).

Az SZMKE 2001-től rendszeresen képviseltette magát az MKE vándorgyűlésein, illetve egyes tagszervezeteinek évi szakmai napján, így a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének rendezvényein is. Az egyesület 2005-től évente részt vesz a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáján Csongrádon, illetve részt vett a magyar könyvtárosok világtalálkozóján.

2005 májusában az SZMKE vezetősége Csongrádon hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá az IKSZ-szel. Fontos előrelépést jelentett, hogy 2006-ban Csízen sikerült megegyezni egy együttműködési szerződés létrehozásában a MKE-vel is, amelyet az MKE kecskeméti vándorgyűlésén írtak alá. 2007-ben az SZMKE elnöke együttműködési szerződést írt alá a Könyvtárostanárok Egyesületének elnökével, amelyben e szervezet vállalta a szakmai kapcsolattartást és a magyarországi iskolai könyvtárügyi információk közvetítését a térség iskolai könyvtárosai számára. 2008-ban Szombathelyen az MKE vándorgyűlésén az egyesület több tagja is jelen volt, ahol az SZMKE tagja – Szilágyi Márta – kitüntetésben részesült. Októberben a Miskolcon megrendezett országos tanácskozáson Halász Péter tartott előadást. 2010 november végén Budapesten a Határon túli magyar könyvtárosok parlamenti kerekasztala című beszélgetésen az egyesület elnöke, Milány Bajnok Éva és Tóth Károly, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója képviselte Szlovákiát. E rendezvény lehetőséget biztosít határon innen és határon túli magyar könyvtárosok képviselői közötti szakmai kapcsolatok erősítésére, továbbfejlesztésére. Ennek eredményeképpen a Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című pályázat nyerteseként 2011-ben Roncz Melinda, 2012-ben Baranyovics Borisz és 2015-ben Bolya Dudás Anita vehettek rész egy-egy hónapos tanulmányúton Budapesten.

2013 májusában a Kárpát-medencei Magyar Könyvtárosok csongrádi konferenciáján 11 tag képviselte Szlovákiát, ahol Milány Bajnok Éva elnöknő beszámolt az egyesület tevékenységéről.  Itt újították meg az IKSZ-szel, majd az MKE-vel az egri vándorgyűlésen a korábban aláírt együttműködési megállapodásokat, amelyek e könyvtáros szervezetek közös szakmai tevékenységének és intézményi kapcsolatainak fejlesztését szolgálják.

2014-ben a csongrádi konferencián az egyesület 3 tagja – Kecskés Ildikó, Kovačic Gizella és Dudás Anita – tartott előadást. Az idei konferencián az előadók közt szerepelt Roncz Melinda, az egyesület titkára is.

A fent említett kapcsolatok jelentős mértékben hozzájárultak a hazai kollégák szakismereteinek bővítéséhez és elmélyüléséhez.

Célok

Az SZMKE már a megalapításakor feladatának tűzte ki a szlovákiai magyar könyvtárosok szakmai képzését, érdekeik érvényesítését, tapasztalatok cseréjét, a régió könyvtárainak magyar könyvekkel történő ellátását, szakmai utak és irodalmi előadások szervezését. Erőteljesen hangsúlyozza az összefogás szükségességét és jelentőségét. Az egyesület körülbelül 80-100 tagot számlál, az aktív, rendezvényeken résztvevő tagok száma 40-50 fő. Az egyesületbe beléphet bármely szlovákiai magyar könyvtáros, függetlenül attól, hogy milyen könyvtárban dolgozik. Az egyesület non-profit polgári társulás, amely a továbbképzést elsősorban előadásokkal, látogatásokkal, tapasztalatcserékkel, továbbá bel- és külföldi társas utazásokkal kívánja elősegíteni. Az összejövetelek témái mindig illeszkednek az aktuálisan felmerülő szakmai kérdésekhez. Folyamatos a kapcsolattartás az írott és elektronikus sajtó munkatársaival. Az egyesület a külföldi partnerekkel való kapcsolattartáson kívül fontosnak tartja az együttműködést a Szlovákiában működő szakmai szervezetekkel, magyar könyvkiadókkal, egyetemekkel. A kezdeti szándékát – hogy összefogja a felvidéki magyar könyvtárosokat, azokat, akik tenni szeretnének a szlovákiai magyar olvasókért – a mai napig fenntartja. Az SZMKE továbbra is nyitott az új lehetőségek iránt.

Roncz Melinda és Sebő Bugár Beáta könyvtáros dokumentátorok,
Bibliotheca Hungarica – Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja

Comments are closed.

Blog Home