„Állandó készenlét hatalmas háttérmunkával” – bemutatkozik a KE Egyetemi Könyvtár

Posted by zondaz - május 2nd, 2015

Az MKE Somogy Megyei Szervezet tisztújító taggyűlése a Kaposvári Egyetem könyvtárában.

201502_Szervezetielet_Somogy_1

A Somogy Megyei Szervezetben négy évvel ezelőtt megújult vezetőség vette át az elődöktől a munkát, és folytatta az egyesületi élet hagyományait. Az általuk szervezett szakmai napokon az aktuális kérdésekről elhangzó előadások továbbra is továbbképzési lehetőséget, a szakmai kirándulások pedig kötetlen találkozási alkalmakat, tapasztalatcserét jelentettek a megye könyvtárosainak. Ugyanakkor az új vezetőség más területeken is próbált lépést tartani a változásokkal, rengeteg friss erőt, újítást hozott a Szervezet életébe.

A korábbi évektől eltérően már nemcsak a rendezvények és kirándulások biztosítottak lehetőséget az információáramláshoz. A vezetőség a négy éve elkészült honlapon és e-mail formájában folyamatosan tájékoztatta a tagságot a küldöttgyűléseken, tanácsüléseken elhangzottakról, valamint a szakmát és könyvtárosokat érintő kérdésekről, programokról. Országos és helyi MKE-ügyekben várták a visszajelzéseket és véleményeket, megvitatták a tagdíjmódosítást, az ügyviteli-gazdálkodási rend átalakítását vagy az életpályamodell kérdéseit.  Természetessé vált a közösségi oldalakon, könyvtári blogokon, országos lapokban való megjelenés igénye is. Az egyesületi honlapon minden fontosabb dokumentumot (SZMSZ-t, vezetőségi beszámolót, munkatervet, jegyzőkönyvet, valamint fényképeket és élménybeszámolókat is) elhelyeztek.

A helyi szervezet taglétszáma az elmúlt években jelentősen nem változott, általában 62-65 fő, ami azt mutatja, hogy a fiatal kollégákat és a vidéki könyvtárosokat nem könnyű bevonni a szakmai közösségi életbe. A Szervezet az elmúlt időszakban is főként az egyéni tagdíjbefizetésekből fedezte a költségeit, amit kiegészített egy-egy testületi tagdíj és ezzel azonos összegű önkormányzati kulturális támogatás. A befolyt összegeket általában a Vándorgyűlés részvételének támogatására fordították.

Dióhéjban talán így lehetne összefoglalni dr. Pintérné Kék Krisztina elnöki beszámolóját, ami 2015. március 31-én hangzott el a Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtárában az MKE Somogy Megyei Szervezet tisztújító taggyűlésén és szakmai napján. Mivel a 4 éves ciklust követően az elnökség mandátuma lejárt, a beszámolót követően a határozatképes taggyűlés új tisztségviselőket választott. A választás eredményeként dr. Pintérné Kék Krisztina, a Kaposvári Egyetem könyvtárosa folytathatja a munkát a Szervezet elnökeként, rajta kívül dr. Nagyné Németh Ilona, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosa és Monostori Szilveszter, a marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár igazgatója tevékenykednek majd a vezetőségben. Az ellenőrző bizottság elnöki tisztjét továbbra is Garamvölgyi László, az OSZK munkatársa látja el. Az új vezetőség fontos célkitűzése az életpályamodell kidolgozásának folytatása, a könyvtárosok anyagi és társadalmi megbecsülésének emelése, valamint a 2016-ban 50 éves helyi szervezet alapítási évfordulójának megünneplése.

A tisztújító taggyűlést ezúttal is szakmai előadásokkal és könyvtárbemutatóval egészítették ki a szervezők. A témát az esemény helyszíne is előrevetítette. (Az egyesületnek hagyományteremtő szándéka, hogy a szakmai tanácskozások a jövőben a megye egyes könyvtáraiban zajló szakmai munka és kulturális környezet megismerésével történjenek.) Ezúttal a kaposvári Egyetemi Könyvtár kapott lehetőséget a bemutatkozásra.

A nem több mint egy órában Huszárné Szabó Mária, szaktájékoztató könyvtáros, majd Buzási Éva, feldolgozó könyvtáros és intézményi MTMT-adminisztrátor beszéltek bővebben a könyvtár speciális tevékenységeiről. Ismertetőjüket Kiss Gábor könyvtárigazgató összegezte és egészítette ki a könyvtár életéről szóló általános tudnivalókkal.

Huszárné Szabó Mária elsősorban a közkönyvtárakban és a felsőoktatási könyvtárakban folyó tájékoztató munka alapvető különbségeire hívta fel a figyelmet.  Utóbbiak esetében a szakirodalmi információ elsődlegességét emelte ki. A könyvtáros „életét” talán az állandó készenléttel és a hatalmas háttérmunkával jellemezte a legtalálóbban. Mindemellett a Kaposvári Egyetem könyvtárosainak is küzdeniük kell azzal a köztudatban általánossá váló gondolkodásmóddal, amely a könyvtárakat idejétmúlt, „avíttas” intézményeknek tartja (legyen az akár 21. századi, modern könyvtárépület is!), s nap mint nap szembesíteniük kell a használókat azzal, hogy az interneten mégsem található meg minden… Az egyetem négy (agrár- és környezettudományi, gazdasági, művészeti és pedagógiai) karának különböző profilja miatt szinte minden szakterület irodalmát teljességre törekvően gyűjti a könyvtár, ahol a kutatók, az oktatók és a hallgatók teljes, speciálisan egyénre szabott kiszolgálását végzik.

Az itt dolgozók hite és törekvése szerint a könyvtár egyik legfontosabb szolgáltatása a használóképzés, ami kiemelt szerepet kap a szaktájékoztató munkában. Ezt a lehetőséget elsősorban az egyetemi hallgatóknak kínálják (csoportos kurzusok vagy egyéni konzultációk keretében), illetve az egyetem felsőfokú szakképzéseiben résztvevők és a közeli szakközépiskolában tanuló diákok számára is. Kívánatos lenne, hogy az egyetemi könyvtárra a használók tanulási, kutatási forrásközpontként tekintsenek, de számolni kell azzal, hogy a betérők rendszerint semmiféle könyvtárhasználati „előképzettséggel” nem rendelkeznek. A közoktatásból a felsőoktatásba kerülő hallgatóknak csak töredéke volt korábban aktív könyvtárhasználó. A könyvtárhasználati ismeretek (akár önálló) elsajátításához a könyvtárosok a könyvtár honlapjáról is elérhető, saját készítésű eGuide-okat (http://lib.ke.hu/eguide), illetve az egyes szolgáltatók által hirdetett online kurzusokat, webináriumokat is ajánlják.

A nyilvános könyvtári tevékenységhez képest speciálisabb szolgáltatás a napi oktatói munka támogatása. Az egyetemi élet számos szegmensét tudja segíteni a jól felkészült könyvtáros. A megfelelően átgondolt, gyűjtött szakirodalmi háttér biztosítása elengedhetetlen szakok indításhoz, az akkreditációs követelmények teljesítéséhez, vagy a tematikák kidolgozásához. Fontos, hogy a könyvtár gyűjteménye tartalmában és formájában alkalmazkodjon az oktatói, kutatói igényekhez, követelményekhez, ez elsősorban jó kommunikációval, az oktatókkal, kutatókkal való együttműködéssel valósítható meg. Ezt szolgálják az úgynevezett EKA- és EFT-szolgáltatások is, amelyekre feliratkozva az egyetem oktatói automatikus e-mail értesítést kérhetnek a könyvtárba beérkezett új könyvekről, illetve az őket érdeklő folyóiratokról. A levél tájékoztat adott dokumentum beérkezéséről, illetve szkennelt képet mutat annak tartalomjegyzékéről. (Bővebb információk szintén a könyvtár honlapján olvashatók erről. http://lib.ke.hu)

A könyvtár klasszikus szakkönyvtári szolgáltatásait (témafigyelés, irodalomkutatás, egyénre szabott, specifikus bibliográfiakészítés) a kutatók veszik igénybe. Ezek a szolgáltatások a fizetős adatbázisokon, vásárolt, illetve ajándékba kapott könyveken, folyóiratokon és szabadon elérhető webes forrásokon alapulnak. Országos szinten egyedüli teljesítménye az Egyetemi Könyvtárnak, hogy minden állományába tartozó gyűjteményes kötetét analitikusan feltárta (ennek köszönhetően a katalógusban lényegesen több a releváns találat), és azok szkennelt tartalomjegyzékét a katalógusában elérhetővé teszi.

Nem új, inkább megújult és egyre nagyobb figyelmet érdemlő feladata az egyetemi könyvtárosoknak az oktatók és kutatók publikációs tevékenységének támogatása. A tudományos eredmények közlése során rengeteg új jelenség, szabály van jelen, amelyek között nem könnyű tájékozódni, ráadásul amellett, hogy a publikációs trendek állandóan változnak, s melyeket az elektronikus környezet még tovább generál, a megjelenési követelmények tudományterületenként is eltérőek.

A tudománymetriához kapcsolódó könyvtárosi munkáról már Buzási Éva beszélt a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) bemutatásával. Buzási Évát az egyesület szakavatott idegenvezetőjeként a kirándulásokról ismerik inkább a kollégák, most egy – a könyvtárak életében viszonylag új – országos publikációs adattár világába kalauzolta a hallgatóságot. Célja az volt, hogy az oktatók és kutatók közleményeinek teljes számbavételére létrehozott adatbázist jól használható tájékoztatási eszközként mutassa be, illetve hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy az egyes könyvtárakban végzett gondos feltáró és archiváló tevékenység segítheti az adatbázisba bekerülő dokumentumok hitelességének igazolását (lásd Matarka-feltöltések).

Országos szinten nem egyedi jelenség, hogy az MTMT-be feltöltött közlemények ellenőrzése könyvtári berkekben zajlik. A kutatók, illetve az adatbázis működtetői nagyon hamar felismerték, hogy az ehhez szükséges szakmai (például dokumentumismereti, bibliográfusi) alapismeretek a könyvtárban adottak. Természetesen ahhoz, hogy a hagyományos tudás a tudományos életben „kamatoztatható” legyen, egy újfajta nyitottságra (és folyamatos képzésre, konzultációra) van szüksége a könyvtáros szakmának.

A kaposvári Egyetemi Könyvtárban immár három éve végzik könyvtárosok az MTMT-adminisztrátori teendőket. A „kis egyetem” előnyeit kihasználva nemcsak ellenőrző munkát vállalnak (vagyis a szerzők által feltöltött publikációk hitelességéért felelnek), hanem a szerzőkkel egyeztetve a teljes publikációs anyagok, életművek, illetve azok idézettségi adatainak feltöltését is elvégzik.

Az adatbázisról az időkorlátok miatt csak nagyon átfogó képet lehetett mutatni, de a rövid ismertetésből kiderülhetett, hogy az adatbázisban való jó tájékozódás, a különböző szempontok szerinti lekérdezések gyors, pontos és főként hiteles információkhoz juttathatják a könyvtárosokat (is), amennyiben személyi bibliográfiák után kutatnak. Mivel az adatbázis legtávolabbi célja, hogy a magyar szerzők publikációs termését (valamennyi írásban megjelent munkáját) teljességgel feldolgozza, azokat bibliográfiai adataikkal, és lehetőség szerint a teljes szövegekre mutató linkekkel megmutassa, számolnunk lehet azzal, hogy az MTMT (nyilvános, ingyenesen kereshető adatbázisként) hamarosan a közkönyvtárakban is elfogadott, jól használható tájékoztatási eszközzé válhat.

A szakmai programot szerény vendéglátás zárta, ami után nagy sikere volt a könnyű sétának Közép-Európa egyik legszebb kampuszán. A „kampuszvizit” igazi különlegességet is tartogatott, a Kaposvári Egyetem részeként működő Egészségügyi Centrumában ugyanis igazi kulisszatitkokat mutatott meg dr. Garamvölgyi Rita, a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet munkatársa.

201502_Szervezetielet_Somogy_2

Kevésbé ismert tény, hogy az Egészségügyi Centrumban jelentős kutatási és fejlesztési munka is zajlik az orvostudomány, állattudomány valamint geológia és anyagtudományok különböző területein, ahol a keresztmetszeti képalkotó és sugárterápiás módszerek szerepet kaphatnak. Nem is gondolnánk, hogy a humán orvosi esetek mellett állatokat, például házi kedvenceket is diagnosztizálnak itt, de a kutatások során sertést, lovat, libát stb., de autót, kőzetfuratot vagy akár aszfaltot is vizsgálnak. Az állattudomány terén az intézmény nemzetközi elismertségre tett szert.

Az Egyetemi Könyvtárról:

201502_Szervezetielet_Somogy_3

Az Egyetemi Könyvtár 2005. január 1-jén jött létre a korábbi két intézményi könyvtár összevonásával. Az új könyvtárépület átadásra 2005 őszén, ünnepélyes avatására pedig december elején került sor az egyetemi kampuszon három oktatási miniszter, Magyar Bálint, illetve elődei, Pálinkás József és Pokorni Zoltán közreműködésével. A Könyvtár 1700 m2 hasznos alapterületen, közel 150 ezernyi dokumentummal, 150 ülőhellyel és 20 olvasói számítógéppel várja látogatóit. A könyvtár olvasóinak száma napjainkban körülbelül négyezer fő.

Az EK-ba belépő olvasó a kölcsönözhető állományrészek terébe jut, ahol a kölcsönzőpult (beiratkozás, gyorstájékoztatás és kölcsönzési tranzakciók céljára), továbbá az elektronikus katalógus lekérdezésére szolgáló számítógépek fogadják a látogatót. A könyvtári munkafolyamatok Aleph 500 integrált könyvtári rendszerrel automatizáltak. A bejárati szint fölötti galérián az igazgatóság és a munkaszobák kaptak helyet. Az alsó szinten az olvasóterem és a folyóirat-olvasó található, ahol szaktájékoztatás és könyvtárközi kölcsönzés is igénybe vehető. Ugyancsak itt található a tömör raktár, valamint az elektronikus olvasóterem is, melynek számítógépein számos hazai és nemzetközi bibliográfiai- és full-text adatbázis érhető el.

Gombosné Szabó Sára MTMT könyvtáros
KE Egyetemi Könyvtár
Dr. Pintérné Kék Krisztina elnök
MKE Somogy Megyei Szervezet

Comments are closed.

Blog Home