Kulturális közfoglalkoztatás

Posted by zondaz - december 23rd, 2013

2013 novemberében elindul az országos kulturális közfoglalkoztatási program. Érdemes róla tudnunk, hiszen közfoglalkoztató akár a könyvtár is lehet. Az alábbiakban kormányzati hírforrásokból tallózva tájékoztatást adunk a program céljáról és a programhoz kapcsolódó tudnivalókról.

A cél a közösségek erősítése és a kultúra terjesztése. A féléves program során, novembertől áprilisig 3706 szakképzett – érettségizett vagy diplomás – regisztrált álláskereső juthat bruttó százezer forint körüli havi bérhez. További csaknem háromszáz munkavállaló dolgozik a projekt működtetésén.

A közfoglalkoztatottak önkormányzatoknál, közművelődési, kulturális feladatokat ellátó intézményeknél, egyházaknál, civil és művészeti szervezeteknél dolgoznak napi nyolc órában, 1263 településen. A programot a Nemzeti Művelődési Intézet dolgozta ki, és nyújtotta be a Belügyminisztériumnak. A cél a helyi közösségek megerősítése és a kultúra terjesztése. A kulturális közfoglalkoztatottak olyan feladatokat láthatnak el, amelyekre ma a kistelepüléseken, különösen a hátrányos helyzetű kistelepüléseken nincs emberi erőforrás. Sok kistelepülésen nemcsak művelődési ház és könyvtár nincs, hanem az önkormányzatnál sem dolgozik kifejezetten közművelődési feladatokkal foglalkozó munkatárs. Máshol egy-egy konkrét feladathoz, például egy helyi kiadvány szerkesztéséhez hiányzik a munkaerő, esetleg egy múzeumpedagógiai program megszervezéséhez, lebonyolításához.

A kulturális közfoglalkoztatás arra is alkalmas lehet, hogy az Agóra-programban felújított faluházakban elkezdődhessenek a programok. A közmunkaprogram újra megtanítja dolgozni a résztvevőket, olyan tudás birtokába hozva őket, amelynek köszönhetően aztán a munkaerőpiacon is meg tudják állni a helyüket, de a korábban kulturális területen dolgozó, munka nélkül maradt szakemberek is felfrissíthetik tudásukat. Az új projekt csaknem mindegyik résztvevője negyven órás képzésben is részesül, amin a „kulturális közösségszervezés alapjait” oktatják, kommunikációs, szervezési ismeretekkel látják el a munkavállalókat.

A kulturális közfoglalkoztatási programot a minden megyében közművelődési módszertani irodákat működtető NMI koordinálja. A program csaknem 2000 partnerszervezete között éppúgy megtalálhatók a civil szféra képviselői, mint a közművelődési intézmények, az egyházak, az önkormányzatok.

Az eddigi közmunkaprogramok elsősorban mezőgazdasági és ipari tevékenységekre irányultak, de a kulturális közfoglalkoztatási programnak is voltak már előzményei, a Magyar Nemzeti Digitális Archívumban vagy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál például digitalizálási és archiválási feladatokat láttak el közmunkások.

A résztvevőknek legalább érettségivel kell rendelkezniük, de diplomás kulturális közfoglalkoztatottakra is számítanak; a jelentkezők a munkát megelőzően 40 órás képzésben részesülnek majd. A programban november 1-jétől már 134-en dolgoznak: megyénként 6-6, a központban pedig 16 fő. A projektben megyénként átlagosan 230-250-en vesznek majd részt. A program várhatóan 2014 áprilisa után is folytatódni fog.

TÁJÉKOZTATÓ  a közfoglalkoztatási jogviszony alapvető szabályairól, valamint a hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenységéről, elérhetőségéről

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen.

I. A közfoglalkoztatási jogviszony alapvető szabályai

A közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztató és közfoglalkoztatott által kötött közfoglalkoztatási szerződéssel jön létre, amelyet írásba kell foglalni.

Ki lehet közfoglalkoztatott?

A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent a halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (a továbbiakban: FHT) részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, menekültek, roma nemzetiségű álláskeresők) átmeneti jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására.

Azt, hogy ki lehet közfoglalkoztatott, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény határozza meg.

Közfoglalkoztatott az lehet, aki

 • munkaviszonyt létesíthet,
 • 16. életévét betöltötte, és
 • a munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskereső FHT-ban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskereső – vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy.

Ki lehet közfoglalkoztató?

A 2011. évi CVI. törvény határozza meg, hogy ki lehet közfoglalkoztató. Közfoglalkoztató alapvetően az lehet, aki valamilyen állami vagy önkormányzati feladatot lát el, vagy helyi, illetve azon túlmutató közösségi tevékenységet végez. Ilyen például a helyi és nemzetiségi önkormányzat, vízügyi igazgatóságok, erdőgazdaságok, nemzeti parkok, az egyház, az önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, a szociális szövetkezet.

Miben tér el a közfoglalkoztatási jogviszony a munkaviszonytól?

A közfoglalkoztatási jogviszonyra az Mt. szabályait a 2011. évi CVI. törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A közfoglalkoztatási jogviszony legfontosabb sajátosságai a következők:

 • csak határozott időre (legfeljebb 12 hónap) létesíthető,
 • a jogviszony tartamát naptárilag vagy más alkalmas módon meg kell határozni (közfoglalkoztatási szerződésben),
 • próbaidő nem köthető ki,
 • a rendes munkaidő időtartama 4, 6 vagy 8 óra lehet,
 • közfoglalkoztatási bérre (75 500 forint) vagy – szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén, ha rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel – közfoglalkoztatási garantált bérre (96 800 forint) jogosult a közfoglalkoztatott,
 • a munkavezető külön jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatási bérre (83 050 forint) vagy – szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén, ha rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel – közfoglalkoztatási garantált bérre (106 480 forint) jogosult, közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás esetén,
 • az állásidőre a közfoglalkoztatott külön jogszabályban meghatározott bérezésre (1160 forint/nap) jogosult,
 • heti bérrészletekben kell kifizetni a közfoglalkoztatott havi bérét, ettől a közfoglalkoztató, illetve a közfoglalkoztatott kérésére sem lehet eltérni,
 • a szabadság mértéke közfoglalkoztatási jogviszonyban naptári évenként 20 munkanap,
 • a szabadsága tartamára a közfoglalkoztatottat közfoglalkoztatási bér, illetve közfoglalkoztatási garantált bér illeti meg,
 • a betegszabadsága tartamára a közfoglalkoztatottat a közfoglalkoztatási bér, illetve a közfoglalkoztatási garantált bér 70%-a illeti meg,
 • fizetés nélküli szabadságot köteles engedélyezni a közfoglalkoztató, ha a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama alatt olyan munkáltatónál, aki nem lehet közfoglalkoztató (például gazdasági társaság, egyéni vállalkozó), legalább 3 nap, legfeljebb 90 nap időtartamú határozott idejű munkaviszonyt létesít, kivéve, ha a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan a képzés lehetőségét is biztosítja (például: a kistérségi Start mintaprogramok mezőgazdasági elemében, valamint egyes országos közfoglalkoztatási programokban,
 • várandóssága idejére egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani a közfoglalkoztatott számára, ha a munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján a munkakörében nem foglalkoztatható,
 • foglalkoztathatósági szakvéleményezést kell kérni a közfoglalkoztatás megkezdése előtt, amely azt határozza meg, hogy a munkavállaló mely foglalkozási korlátozás mellett folytathat kereső tevékenységet,
 • önkormányzati közfoglalkoztatás esetén a munkaügyi központ, más közfoglalkoztatás esetében a közfoglalkoztató kezdeményezi a foglalkoztathatósági szakvéleményezést,
 • a kiállításától számított egy évig érvényes, és több foglalkoztatónál felhasználható a foglalkoztathatósági szakvélemény.

Társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság

A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott jogosultságot szerez társadalombiztosítási- és nyugellátásra (táppénz, nyugdíj).

Közfoglalkoztatási bért terhelő levonások

A munkabérhez hasonlóan a közfoglalkoztatási bért is terhelik a következő levonások:

 • személyi jövedelemadó (16%),
 • nyugdíjjárulék (10%),
 • egészségbiztosítási járulék (7%),
 • munkaerőpiaci járulék (1,5%).

A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések

Országos közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó képzések

Országos közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan a közfoglalkoztatók igényei szerint indulnak szakmai képzések, amelyek – a képzés jellegétől függően tanúsítvány vagy OKJ-s bizonyítvány megszerzésével zárulnak. (A nagy létszámú közfoglalkoztatottat alkalmazó vízügyi, erdőgazdálkodási területen például jellemzően kisgépkezelői, erdőművelő, motorfűrész kezelő képzések indulnak.)

Közfoglalkoztatási mintaprogramokhoz kapcsolódó mezőgazdasági képzések

A közfoglalkoztatási mintaprogram mezőgazdasági elemében a képzésben történő részvétel kötelező. A képzésben résztvevők háztáji állattartás, háztáji növénytermesztés és tartósítás, vagy háztáji növénytermesztés és állattartás ismereteket biztosító elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek.

FHT-ban részesülő személyekre vonatkozó, a közfoglalkoztatással összefüggő speciális szabályok

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében a jegyző megszünteti az FHT-ra való jogosultságát annak a személynek

 • aki a számára felajánlott, megfelelő közfoglalkoztatási munkalehetőséget nem fogadja el [Kivétel, ha a napi pihenő idő eltöltésére a lakóhelytől különböző településen kerül sor, és ez az FHT-ra jogosult személy családi körülményeire (különösen kiskorú gyermek gondozása, közeli hozzátartozó ápolása stb.) tekintettel hátrányos következményekkel jár. Ebben a kérdésben a lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének nyilatkozata az irányadó.],
 • a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti,
 • akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a közfoglalkoztató felmondással, a közfoglalkoztatottnak felróható okból szüntette meg;
 • a jegyző szünetelteti az FHT folyósítását annak a személynek, aki közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt.

Álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult, álláskeresőként nyilvántartott személyekre vonatkozó, a közfoglalkoztatással összefüggő speciális szabályok

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 1991. évi IV. törvény értelmében az az álláskeresőként nyilvántartott személy is köteles együttműködni a munkaügyi kirendeltséggel, aki sem FHT-ra, sem álláskeresési járadékra, sem nyugdíj előtti álláskeresési segélyre nem jogosult. Az együttműködési kötelezettség körében az álláskereső köteles elfogadni a felajánlott megfelelő közfoglalkoztatási munkalehetőséget. [Kivétel, ha a napi pihenő idő eltöltésére a lakóhelytől különböző településen kerül sor, és ez az álláskereső családi körülményeire (különösen kiskorú gyermek gondozása, közeli hozzátartozó ápolása stb.) tekintettel hátrányos következményekkel jár. Ebben a kérdésben a lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének nyilatkozata az irányadó.]

A munkaügyi kirendeltség az álláskeresőt törli az álláskeresők nyilvántartásából, ha az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, azaz ha például a felajánlott megfelelő közfoglalkoztatási munkalehetőséget nem fogadja el. Az újbóli nyilvántartásba vételre csak a törléstől számított 60 nap elteltével kerülhet sor.

Rehabilitációs ellátásban részesülő személyekre vonatkozó, a közfoglalkoztatással összefüggő speciális szabályok

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján a rehabilitációs ellátásban részesülő személy a rehabilitációs szakigazgatási szervvel való együttműködési kötelezettsége keretében köteles a felajánlott megfelelő közfoglalkoztatási munkalehetőséget elfogadni.

A rehabilitációs szakigazgatási szerv a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szünetelteti arra az időtartamra, amikor az ellátott közfoglalkoztatásban vesz részt, ha a munkaideje a heti 20 órát meghaladja.

A rehabilitációs szakigazgatási szerv a rehabilitációs ellátást megszünteti, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti. Eszerint meg kell szüntetni a rehabilitációs ellátást például akkor is, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő a felajánlott megfelelő közfoglalkoztatási munkalehetőséget nem fogadja el.

II. Hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenysége, elérhetősége

Ha valamely személy vagy csoport faji, nemzetiségi hovatartozása, bőrszíne, anyanyelve vagy társadalmi származása miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül a közfoglalkoztatásba való bekerülés vagy a közfoglalkoztatás keretében történő munkavégzés alatt, akkor az alábbi szervezetekhez fordulhat:

Egyenlő Bánásmód Hatóság: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság akkor indít közigazgatási hatósági eljárást, ha a kérelmező valószínűsíti, hogy a felsorolt tulajdonságai, származása miatt érte sérelem. A hatóság a kérelem alapján vizsgálatot folytat le, és jogsértés (az egyenlő bánásmód követelményének megsértése) esetén kötelezheti a munkáltatót, vagy az állami, önkormányzati szervezeteket a jogsértés megszüntetésére, illetve bírságot is kiszabhat. Ha a diszkrimináció személyek nagyobb csoportját érinti, akkor közérdekű személyiségi jogi pert, vagy munkaügyi pert indíthat.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság elérhetősége:
Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 672.
Telefon: 06-1/795-2975
Fax: 06-1/795-0760
E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság referensei az ország minden megyéjében elérhetőek:

Baranya megye:
Dr. Gajda Zoltán
Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
Cím: 7621 Pécs, Rákóczi út 60., 1. emelet. (Milleniumi Üzletházban található, akadálymentes bejárat és lift az épület mögötti parkoló felől közelíthető meg)
Mobiltelefon: 06-70/2179-323
Telefon: ügyfélfogadási időn kívül: 06-72/211-887, kizárólag ügyfélfogadási időben: 06-72/513-430, E-mail: gajda.zoltan@gmail.com
Ügyfélfogadás: hétfő 14.00-16.00, csütörtök 14.00-16.00 

Bács-Kiskun megye:
Dr. Tóth Edina
SINOSZ
Cím: 6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.
Mobiltelefon: 06-70-5179-251
Telefon: 06-76/417-865
E-mail: tothedina.mail@gmail.com
Ügyfélfogadás: szerda 09.00-13.00

Békés megye:
Dr. Bodnár Beáta
Cím: 5540 Szarvas, Damjanich u. 64. (Civil Ház)
Mobiltelefon: 06-20/338-4242
Telefon: 06-66/214-600
E-mail: drbodnar@szarvasnet.hu
Ügyfélfogadás: csütörtök 12.00-16.00 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
Dr. Hronszky Regina
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. I/108.
Mobiltelefon: 06-70-269-4380
Telefon: 06-46/382-933
E-mail: iroda@hronszky.hu; hronszky.regina@hronszky.hu
Ügyfélfogadás: kedd 13.30-17.30 

Csongrád megye:
Dr. Kiss Éva
Idősek Közösségi Központja – Senior Center (volt Esélyek Háza)
Cím: 6721 Szeged, Eszperantó u. 1.
Mobiltelefon: 06-30/2752-520
Telefon: 06-62/648-132
E-mail: kissevadr@invitel.hu
Ügyfélfogadás: csütörtök 12.00-16.00

Fejér megye
dr. Szatmári Éva
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
Cím: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10.
Mobiltelefon: 06-30/960-2657
E-mail: eva.drszatmari@gmail.com
Ügyfélfogadás: szerda 12.00-16.00

Győr-Moson-Sopron megye:
dr. Göndör Éva
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Cím: 9021 Győr, Árpád út 32.
Mobiltelefon: 06-20/459-8163
Telefon: 06-96/507-209
E-mail: gondore@sze.hu
Ügyfélfogadás: csütörtök 9.30-13.30

Hajdú-Bihar megye:
Dr. Kovács Krisztián
Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
Cím: 4024 Debrecen Vármegyeháza u. 1/a fsz. 7.
Mobiltelefon: 06-30/408-5619
E-mail: kovacs.krisztian@vipmail.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8-10 óra, péntek 13-15 óra

Heves megye:
dr. Lassánné dr. Simon Ágnes
Heves megyei Kormányhivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
Cím: 3300 Eger, Barkóczy út 7. szám I. emelet (Egri Körzeti Földhivatal épületének 1. emeletén)
Mobiltelefon: 06-30/266-6510
Telefon: 06-36/516-253; 06-36/516-136, 06-36/510-697
E-mail: dr.simon.agi@t-online.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.30-12.30

Jász-Nagykun-Szolnok megye:
Dr. Kormányos Nóra
Szolnoki Esélyek Háza
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. fsz. 39. (Megyeháza)
Mobiltelefon: 06-20/2515-192
Telefon: 56/514-946
E-mail: nora.kormanyos@gmail.com
Ügyfélfogadás: hétfő 09.00-13.00

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 1., III/317. (Polgármesteri Hivatal épülete)
Ügyfélfogadás: minden hónap első hétfő: 9.00-13.00

Komárom-Esztergom megye:
Dr. Kócza Júlia
Veled-Érted Egyesület
Cím: 2500 Esztergom, Simor János u. 39.
Mobiltelefon: 06-30/900-4624
Telefon: 06-33/501-735
E-mail: domebe@t-online.hu
Ügyfélfogadás: minden hónap első és negyedik keddjén 10.00-14.00

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Cím: 2840 Oroszlány, Gárdonyi Géza u. 10. fszt. 1.
Ügyfélfogadás: minden hónap második keddjén 09.00-13.00
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Cím: 2900 Tatabánya, Fő tér 4. fszt 11.
Telefon: 06-34/515-100
Ügyfélfogadás: minden hónap harmadik keddjén 09.00-13.00

Nógrád megye:
dr. Pintér Tímea
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete
Cím: 3100 Salgótarján, Lőwy Sándor u. 12-14.
Mobiltelefon: 06-20/9821-356
Telefon: 06-32/423-477
E-mail: info@drpintertimea.hu
Ügyfélfogadás: szerda 12-16 óra

Pest megye:
Dr. Klein Katalin
Pest Megyei Kormányhivatal
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Mobiltelefon: 06-30/982-5620
Telefon: 06-1/485-6957
Ügyfélfogadás: hétfő 12.00-16.00 óra

Somogy megye:
Dr. Berdár Valéria
Napkerék Egyesület
Cím: Kaposvár, Honvéd u. 13. (Somogy Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házban)
Mobiltelefon: 06-20/4899-633
Telefon: 06-82/311-523
E-mail: duenas.valeria@t-online.hu
Ügyfélfogadás
: hétfő 14.00-16.00, hónap minden szerdája, utolsó kettő kivételével 14.00-16.00

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
Vassné dr. Kemecsei Hedvig
Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
Cím: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. II. emelet
Mobiltelefon: 06-70/7766-527
Telefon: 42/407-486
E-mail: peter_vass@freemail.hu
Ügyfélfogadás: szerda 12.00-16.00

Tolna megye:
Dr. Schall Norbert
Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 6.
Mobiltelefon: 06-20/772-1242
Telefon: 06-74/512-048, 72/215-050
E-mai: drschall@drschall.hu
Ügyfélfogadás: minden hónap első keddjén 12.00-16.00

Bonyhádi Gondozási Központ
Cím: 7150 Bonyhád, Perczel u. 29.
Telefon: 06-74/451-414
Ügyfélfogadás: minden hónap második szerdáján 12.30-16.30
Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Cím: Szekszárd, Találka tér 4.
Telefon: 06-74/419-711
Ügyfélfogadás: minden hónap harmadik szerdáján 8.30-12.30

Vas megye:
Dr. Jójárt Ágnes
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, II. sz. Gondozási Körzetközpont
Cím: 9700 Szombathely, Karmelita u. 2/C
Ügyfélfogadás: hétfő 14.00-16.00
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.
Cím: 9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 116.
Ügyfélfogadási idő: szerda 14.00-16.00
Mobiltelefon: 06-30/5198-838
Telefon: 06-94/330-757, 06-94/509-695
E-mail: jojart.agnes@t-email.hu

Veszprém megye:
Dr. Fábián Alexandra
Veszprémi Esélyek Háza
Cím: 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I./107.
Mobiltelefon: 06-30/377-4272
E-mail: szandra@drszigeti.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 12.00-16.00

Zala megye:
Dr. Kovács Orsolya
ÉFOÉSZ Zala Megyei Közhasznú Egyesülete
Cím: 8360 Keszthely, Kisfaludy u. 2. (KOLPING Támogató Szolgálat épületében)
Mobiltelefon: 06-30/870 54 01
Telefon: 06-30/439-1352
E-mail: kovacs.orsolya.dr@gmail.com; ugyved@drkovacsorsolya.hu
Ügyfélfogadás: kedd 12.00 – 16.00

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala: Az Alapvető Jogok Biztosának (ombudsman) Hivatalán belül nemzetiségi jogokért felelős helyettes biztos tevékenykedik. Az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, akinek alapvető jogát sérti, vagy veszélyezteti valamely hatóság (a közszolgáltatást végző szerveket is ide értve) tevékenysége vagy mulasztása. A közfoglalkoztatás keretében közfoglalkoztatóként eljáró munkáltató közszolgáltatást végző szervnek minősül, ezért a faji, nemzetiségi hovatartozás, bőrszín, anyanyelv vagy társadalmi származás miatti diszkriminatív eljárása esetén az ombudsmanhoz, vagy a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyetteséhez lehet fordulni.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala elérhetősége:
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06-1/475-7100
Fax: 06-1/269-1615
E-mail: panasz@ajbh.hu
Panasziroda nyitvatartási ideje: hétfő 9.00-16.00, továbbá előzetes időpont egyeztetés esetén 16.00-18.00, kedd-csütörtök: 9.00-16.00, péntek: 9.00-12.00

A közfoglalkoztatással összefüggő legfontosabb jogszabályok jegyzékét a tájékoztató melléklete tartalmazza.

Budapest, 2013.
Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkárság

Melléklet

a közfoglalkoztatási jogviszony alapvető szabályairól és a hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető jogi segítségnyújtó intézmények tevékenységéről, elérhetőségéről készült tájékoztatóhoz  

A közfoglalkoztatással összefüggő legfontosabb jogszabályok jegyzéke

 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről,
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
 • 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról,
 • 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról,
 • 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról,
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,
 • 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról,
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről,
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról,
 • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról,
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
 • 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről,
 • 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról,
 • 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról,
 • 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,
 • a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet,
 • a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet,
 • 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről,
 • 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról,
 • a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet,
 • a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet.

Comments are closed.

Blog Home