Beszámoló az Országos Könyvtárügyi Konferencia 5. szekciójának munkájáról

Posted by zondaz - március 24th, 2013

(2012. november 22-23.)

Magyar könyvtári hálózat – határok nélkül

A szekcióvezető a plenáris ülésen elhangzott előadások, és a szakmában megfogalmazódó kérdések alapján az alábbi bevezetőben felvázolt témákat javasolta megvitatásra.

1. A társadalmi szükségleteknek megfelelő helyen van-e a könyvtárügy? Alapvető fontosságú intézmény a közpolitika számára? Az állampolgárok számára?

 • iskolai könyvtárak esetében
 • közkönyvtárak
 • tudományos és szakkönyvtárak
 • egyházi gyűjtemények

2. Szakmai vélekedés szerint az épülethez kötött könyvtárak, vagy a digitális szolgáltatások fejlesztése kapjon prioritást? Megegyezik-e a szakmai és társadalmi elvárás?

3. A 90-es évek kulcsszava a „könyvtári rendszer” volt. A Hegyközi Ilona fordításában megjelent EBLIDA állásfoglalás újra „hálózatról” beszél (európai és világhálózatról), miközben az információt gyűjtő, rendszerező, szolgáltató „hálózat” jelentése megváltozott.

Régi hálózat: gyűjteményalapú könyvtárak láncolata, funkcionális együttműködése azzal az alapelvvel, hogy a használói igények kielégítésében az erősebb segítse a gyengébbet. Kulcsfogalma a „módszertan”, később szaktanácsadás.

A könyvtári rendszer: egymással kölcsönhatásban álló elemek együttese. Alapvetően funkcionális rendszer a könyvtári, alrendszerei, elemei az információs igények kielégítését szolgálják. Alrendszerei: gyűjtemény, bibliográfiai számbavétel, szolgáltatások, „könyvtáros”, infrastruktúra.

Az új hálózati modell: kulcsszava a „megosztás” – metaadatokkal ellátott tudástartalmak megosztása, tartalmak közös előállítás. Jellemzői:

 • internet alapú
 • tartalomszolgáltatások kombinálása (fizikai gyűjtemény, full text, közösségi alapú tudástartalmak)
 • közös, konzorciális szolgáltatások (egyesített katalógusok, adattárak, tudástárak)
 • Web 2.0 (hordozófüggetlen OPAC – a tartalom minden mutációja feltárva, WIKI kombinálása elektronikus könyvtárral, a szociális, közösségi háló kapcsolatrendszerébe való intézményi belépés)
 • Könyvtár 2.0 (technikai és szemléleti kompetenciákat feltételez a könyvtárosnál – informatikus könyvtáros, De: az új kompetencia nem a régi helyett, hanem mellett kívánatos?
  Bánki Zsolt István állítása: „a 21. sz. aggregációja nem kevesebbet akar, mint megteremteni az egyablakos működés lehetőségét, a digitális tartalmakhoz való közvetlen hozzáférést”.
  Könyvtári határok kitágítása – Nagy Zsuzsanna megfogalmazásában: „a könyvtár nem csak hely, hanem szolgáltatások összessége”.
 • a „felhő” a jövő?
 • szolgáltató és felhasználó interakciója
 • nyitás külső rendszerek felé (pl. MOKKA-ODR kereső terve: párosítás az OCLC WorldCat adatbázisával, Cél: egyenes kapcsolat megteremtése az OSZK külföldi könyvtárközi kölcsönzésével)
 • a központosított szolgáltatások kétarcúsága: segíti a könyvtárakat, de csökkenti is az intézményi mozgásteret, stabilitást

Az élénk véleménycserében elhangzott gondolatokból tömören

Monguz munkatárs
Közgyűjteményi hálózatról érdemes már beszélni. Ám gyakorlatukból úgy látja, hogy a könyvtárak technológiai felkészültsége predesztinál a kezdeményező szerepre.

Dr. Prókai Margit – Miskolc
A könyvtárak sokat tettek a rendszerbe, mégis azt érzékeljük, hogy a trend követésében lemaradt múzeumok presztízse nagyobb.

Liebhauser János – Szekszárd
Újra kellene gondolni a könyvtári munkamegosztást. Egyetért a Kokas Károly által felvetett divergenciával. Az esélykiegyenlítés a megyei hálózat feladata, közvetíteni a nagy tudásközpontok szolgáltatását. Benne a digitális írástudásra való felkészítés. Olvasóvá nevelés, függetlenül a hordozótól – itt is értelmezésváltás kell. A könyvtári digitalizáció országosan nem jól tervezett, a levéltárak koncepciózusabban jártak el.

Kiss Gábor – Zalaegerszeg
Szeretné, ha a közgyűjteményi együttműködést, koordinációt egyértelműen képviselnénk. Stratégiában is szükséges megfogalmazni, különösen azért, mert a fenntartóváltás miatt lehetnek zökkenők. Fontos lenne továbbra is a területi együttműködés.

Horváth József – Győr
Jó példaként említette, hogy az NKA – Közgyűjteményi kuratórium segíti az együttműködést.
Megyéjükben a közgyűjtemények a falusi újságok szerkesztőinek közös továbbképzését valósították meg.

Balatoni Szilveszter – Marcali
Fontosnak véli az 1000 fő alatti települések könyvtári szolgáltatásának egységesítését. A szolgáltatás minősége javítandó, és vidékfejlesztési forrásokat szükséges integrálni a feltételek javításába. Gyakornokok szervezett bevonása segíthetne a személyi problémák megoldásában.

Mátó Erzsébet
Véleménye szerint a kistelepülések esetében csak az jelenthet minőségi változást, ha a 3 ezer fő alatti települések KSZR kapcsolatba lépnek. Erre erőteljesebben kellene ösztönözni az önkormányzatokat.

Bajusz Jánosné Magdi – Szeged
Hasonlóképpen szorgalmazza, hogy erősíteni kellene az önkormányzatok felelősségre vonását, ha nem teljesítik a fenntartási kötelezettséget.

Redl Károly – OGYK
Szabványosítás tekintetében a könyvtárak járnak elől, a tapasztalatok kamatoztathatók.
A digitális példányok előállításának minősége is fontos, a neten vegyes minőségű anyagok érhetők el. A szerzői jogi kérdés kezelése sürgősen megoldandó – nincs meg a technológia ahhoz, hogy könyvtári hozzáférést biztosítsunk védett tartalmakhoz. Álljon fel a dedikált hálózat, a hozzáférés kiterjesztése a Kárpát-medencére alapfeladat.

Dr. Kührner Éva – Nyíregyháza
Eredményes gyakorlatot ajánlott figyelmünkbe: a TÁMOP pályázatban születtek közgyűjteményi együttműködéssel adattárak.

Felkért korreferálók voltak

Paulik Péter – OSZK – nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés és az ELDORADO projekt

Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka – Pécs és Baranya megye horvátországi kapcsolatainak társadalomtörténeti hátterét és a kialakult gyakorlatot ismertette

Dr. Prókai Margit – Kassa és Miskolc határon átnyúló kapcsolatait tárta fel, benne a digitalizálási projekttel.

Dr. Horváth József – a győri megyei könyvtár sokrétű szlovákiai kapcsolatairól számolt be, bemutatta a Biblionet projektet (2012-13). Velünk volt Milány Éva – a szlovákiai magyar könyvtárosok képviseletében.

Bajusz Jánosné – Szeged szerbiai kapcsolatainak kialakulását és tartalmát vázolta.

Dr. Vraukóné Lukács Ilona – Nyíregyháza Ukrajna és Románia felé irányuló kezdeményezéseiről és megvalósult gazdag programjairól adott körképet.

Horváth Varga Margit – a Csongrádon megvalósított határ menti magyar könyvtárosok találkozóiról, melyet 1998-tól gondozott a könyvtár, 2005-től már az IKSZ közreműködésével

Dr. Hangodi Ágnes – a Könyvtári Intézet továbbképző programjait vette számba, amelyek a határon túli magyar könyvtárosok munkáját segítik, és folytatásukhoz forrásra lenne szükség

Dr. Papp Annamária – OIK – a hazai nemzetiségek könyvtári ellátásának problémakörét vizsgálta
A prezentációk után szót kért Haraszti Katalin, a határon túli kollégák képviseletében. Kifejtette, hogy a program nem mutatta meg előzetesen azt a gazdagságot, amit ez a szekció feldolgozott. Javaslatai:

 • vannak stratégiáik a határon túli szervezeteknek, ezeket össze kellene gyűjteni
 • állománygyarapítás: a Márai program folytatását kérik
 • a szolgáltatásfejlesztésbe kapcsolódjanak be anyaországi könyvtárak
 • a szórvány magyarság gyűjteményeinek megmentése könyvtári feladat is
 • közös programok: az IKSZ Összefogás programjába meg kellene hívni minden évben egy-egy országot
 • kutatások: kinti állományokban való régi könyves kutatás, vagy olvasószolgálati tapasztalatcsere támogatása – leginkább fiatalok részvételével
 • gyakorló könyvtárak adjanak lehetőséget a Könyvtári Intézet kihelyezett tanfolyamain szerzett ismeretek begyakorlására
 • az IFLA-HUN oldalra kéri a bejegyzéseket mindarról a változatos munkáról, amelyet a korreferátumokban hallott
 • kifogásolta, hogy a Katalisten sincs jelen az itt bemutatott gazdag tevékenység.

A szekció beszámolója a záró plenáris ülésre

A könyvtárak igényt tartanak arra, hogy együttesüket az IKT által befolyásolt szolgáltatási kultúrában, továbbá a folyamatosan változó, de erősen differenciált felhasználói szükségletek és igények erőterében is rendszerként tételezze a könyvtárpolitika. A nemzeti rendszer meghatározó alrendszereként létező intézmények, könyvtári hálózatok nemzetközi, országos, területi és szakterületi együttműködést motiváló működési és fejlesztési támogatásban érdekeltek, hogy a hagyományos és digitális szolgáltatásokat igénybe vevők elégedettségét elérjék.

Kinyilvánítjuk, hogy a könyvtári hálózat kölcsönös tudásmegosztásra épül, 7 X 24 órás szolgáltatás megvalósítására törekszik. Rendszerszinten azonos fontosságúnak tekinti a virtuális és az épületeken belüli szolgáltatásokat, arányában és metodikájában azonban könyvtártípusonként a funkcionális eltérés számottevő. Ennek megfelelően a ma, és még inkább a jövő könyvtárképe az ellátandó közösség szükséglete szerint differenciált, eltérő jövőképpel jellemezhető. A hálózatok az eddiginél nagyobb szerepet kívánnak ellátni az állampolgári jogok gyakorlásának biztosításában.

A magyar könyvtári rendszer alapfeladata a gyűjtőkörbe tartozó nemzeti kultúra megőrzése, szolgáltatása, megjelenítése nemzetközi repozitóriumokban, a külföldön jelentkező dokumentum és tartalom igények kielégítése, a határon túli magyar könyvtárak küldetésteljesítésének támogatása, továbbá a hazai nemzetiségek identitás megőrzésének szolgálata. Kívánatos a jogvédett digitális tartalmakhoz való könyvtári hozzáférés lehetőségének meggyorsítása, a közgyűjteményi kooperáció gazdagítása, a hozzáférés Kárpát-medencére való kiterjesztése.

A határon túli magyar könyvtárakkal eddig kialakult sokszínű együttműködés fenntartása elengedhetetlen. Gondot kell fordítani a könyvtárosok nyelvi képzésére, és a könyvtárak pályázati programokba való bevonására. Kutatási és ösztöndíj programokat javaslunk indítani, főként fiatal kollégák számára. A Könyvtári Intézet módszertanilag kimunkált programjaihoz forrást szükséges rendelni a folytathatóság érdekében. Célszerűnek látszik a határon túli magyar könyvtárak stratégiai terveinek megismerése, a könyvtárosok véleményének kikérése.

A könyvtári rendszer folyamatos technológiai megújítása elengedhetetlen, melyhez a humán erőforrás rendszeres ismeretbővítésének is társulnia kell. A kistelepülések könyvtári szolgáltatásainak minőségi javítása stratégiai feladat, a feladatellátásba célszerű lenne gyakornokok bevonása.

A Könyvtárostanárok Egyesülete az alábbi javaslatot juttatta el az 5. szekcióhoz

 • A könyvtári rendszer fejlesztésében kapjanak nagyobb szerepet a nem nyilvános könyvtárak, köztük a legnagyobb és stratégiai fontosságú alrendszer az iskolai könyvtárak.
 • Erősíteni kell a formális és informális kapcsolatokat a különféle iskolai könyvtári szervezetekkel. Törekedni kell az aktív nemzetközi kapcsolatokra, egymás gyakorlatának megismerésére.
 • Olyan települési és szakterületi fejlesztési és működtetési stratégiá(k)ra van szükség, amely a pusztán gazdaságossági szempontok helyett a különböző könyvtártípusok sajátos feladatellátását és együttműködését a korábbinál magasabb szinten képes biztosítani.
 • Ki kell építeni a könyvtári rendszeren belül pedagógiai információs rendszert. Ez minden könyvtártípusban hasznos, hiszen a pedagógusok, szülők, oktatáspolitikusok minden más könyvtár használói között is jelen vannak.
 • Folytatni szükséges a 2007-ben a MIKES-konferenciával (Magyar Iskolai Könyvtárak Együttműködése Sepsiszentgyörgyön) szervezett keretek közt megkezdett kapcsolatépítést, együttműködést a határon túli magyar és nem magyar iskolai könyvtári rendszerekkel.

Pallósiné Dr. Toldi Márta könyvtárigazgató,
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely

Comments are closed.

Blog Home